WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вільногорське скло - Дипломна робота

Вільногорське скло - Дипломна робота

допомогою яких можна ввести MgO іноді використовують ( за умови постійності хімічно-го складу ) магнезит MgСО3, доломітизований вапняк та ін.
На підприємстві MgO вводять доломітом ДСТу 23673.0-79.
Доломіт Докучаєвський(у мас. %)
CaO -34.69;
MgO -13.64;
Al2O3 -0.51;
Fe2O3 -0.24;
SiO2 -4.4.
Доломіт Ново троїцький(у мас. %)
CaO -37.82;
MgO -14.75;
Al2O3 -0.58;
Fe2O3 -0.12;
SiO2 -2.14.
2.5. Сировинні матеріали для ведення оксидів лужних металів
Матеріали, що містять натрій.
Основними матеріалами для введення у скло оксиду натрію є сода та су-льфат. У виготовленні скла в якості основного сировинного матеріалу, що мі-стить луги, використовують кальциновану соду, яка містить 58.5 Na2O та 41.5 СO2. температура плавлення соди 8510С. технічна сода для виготовлення скла повинна утримувати не менш ніж 95% Na2СO3 і не більш ніж 1% Na2СІ . Су-льфат натрію використовують, як замісник соди тому, що він менш дефіцит-ний і більш дешевий. При варінні скла сульфат важко і повільно розкладаєть-ся. Сульфат, що не розклався, неповністю засвоюється скломасою, і за раху-нок того, що він має меншу щільність, випливає на поверхню, утворюючи луг. Для того, щоб полегшити розкладення сульфату і попередити появу лу-гу, в шихту вводять відновлювач (вуглець) у вигляді вугілля, коксу, антраци-ту, деревинного вугілля та ін.
Na2O вводять за допомогою сульфату в кількостях, які залежать від призначення та способу виготовлення склотари. Таким чином, при виготов-ленні забарвлених пляшок за допомогою сульфату вводиться 30% Na2O, і ви-готовленні напівбілих пляшок - 25% Na2O, у виробництві безбарвних пляшок - 5% Na2O.
Оксид натрію частково можна ввести за допомогою гірничих порід, які використовуються для введення інших основних оксидів, що утворюють скло, наприклад Al2O3 (нефеліни, трахіти, польові шпати, та ін.).
На підприємстві оксиди лужних металів вводять за допомогою соди ДСТу 5100-85 та частково сульфату.
Сода має наступний хімічний склад:
Na2СO3 > 99.2% (після прожарення);
СІ-<0.5;
в.п.п.<0.8;
Сульфат натрію ОАО "Волжский орхиндоз"
ТУ-21-249-0020416892.
Na2SO4 - 99.4%;
Сульфат натрію ВАТ "Черкаське хімволокно"
ТУу 6-13697008 006-95.
Na2SO4-99.6%;
2.6. Оброблення сировинних матеріалів та підготовка скло-бою
Процес обробки сировинних матеріалів та приготування шихти вклю-чає наступні основні операції: приймання, зберігання, обробку сировини, до-зування, зволоження, перемішування доз компонентів шихти.
Обробка сировинних матеріалів виконується на самостійних технологіч-них лініях.
Залежно від виду сировинні матеріали піддають наступному оброблян-ню: розтарюванню, дробленню, сушінню, здрібненню, просіванню. Склобій може підлягати магнітній сепарації, здрібненню, мокрому або сухому очи-щенню, просіванню.
Розтарювання та розпушення. Для розтарювання сировини, що посту-пає в мішках , використовують нестандартні установки для розтарювання з одночасним руйнуванням. Для руйнування матеріалів, що злежуються та гру-дкуються (сода, селітра та ін.) використовують дезінтегратори, протиральні машини.
Дроблення та помел. Дробленню та помелу піддають: доломіт, вапняк, крейду, доменний шлак, сульфат натрію, вугілля, склобій.
Для грубого здрібнення використовують щокові, молоткові, валкові дробарки.
Для тонкого помелу використовують бігуни, кульові млини, дезінтегра-тори.
Сушіння. Сушінню піддають пісок, крейду, вапняк, доломіт, сульфат на-трію, при умові, що їх вологість більша, ніж потрібно для складання шихти.
Температури сушіння різних матеріалів відрізняються. Температура су-шіння піска становить 700-8000С. Температура сушіння крейди, доломіту та вапняку не повинна перевищувати 4000С тому, що при більш високих темпе-ратурах починається термічна дисоціація цих матеріалів.
Матеріали вапнякової групи сушаться гірше ніж пісок, тому продуктив-ність сушильних пристроїв в яких їх сушать значно менше.
Зволожений сульфат натрію часто висушують засобом добавки соди, яка поглинає і зв'язує гігроскопічну вологу сульфату. Якщо вологість суль-фату перевищує 20%, то його сушіння дуже важке тому, що при 32.40С міра-біліт розплавлюється у власній кристалізаційній воді і цей розплав прилипає до стінок сушарень. Тому його подають в зону з температурами 650-7000С, тоді поверхневий шар зерен швидко висушується і вони не прилипають до сті-нок сушарень.
Для сушіння сировинних матеріалів використовують прямоточні су-шильні барабани. Допускається сушити сировинні матеріали у конвеєрних, тунельних печах та опічках.
Просівання. Всі сировинні матеріали просіюють. використовують плоскі грохоти, що хитаються, сита-бурати, вібраційні грохоти.
Транспортування. Для транспортування сировинних матеріалів викори-стовують ковшові елеватори, скіпові підіймачі, пневмотранспорт, конвеєри стрічкові.
Технологічне обладнання, за допомогою якого готуються сировинні ма-теріали представлене на рисунку 2.1.
2.7. Виготовлення шихти
Для виготовлення шихти використовують підготовлені сировинні мате-ріали.
Сульфат натрію та вугілля відважуються та окремо змішуються. Для зважуваннясировинних матеріалів використовують вагові лінії. При дозуван-ні матеріалів використовують, стрічкові живильники, електромагнітні хитки.
Для варіння зеленого та оливкового скла в шихту вводять:
Пісок кварцовий ДСТу 22551-77;
Сода кальцинована ДСТу 5100-85;
Сульфат натрію ДСТу 6318-77;
Доломіт ДСТу 23762-79;
Каолін ДСТу 21285-75;
Крейда ДСТу 12085-88;
Партахром;
Оксид заліза(оливкове скло).
Рецепт шихти на заданий хімічний склад скла розраховується лаборато-рією заводу з урахуванням лужності, вологості сировинних матеріалів. Ком-поненти шихти відважуються у відповідності до рецепту і в послідовності, яка вказана у рецептурі.
Для склотарного цеху:
Пісок, каолін, сода, сульфат натрію, крейда, доломіт, вода.
Вагове дозування компонентів шихти проводиться на дозуючих лініях, які оснащенні вагами ДВСТ та УЦК-4003 В (п). точність зважування на цих вагах залежить від межі навантаження. Так , якщо ваги розраховані на зважу-вання до 100 кг, то точність становить 2 кг, а якщо межа зважування сягає 300 кг, то точність знижується до 5 кг. Точність зважування матеріалів дуже важ-ливий чинник якості шихти тому, що за добу виготовляється дуже велика кі-лькість шихти. За добу при співвідношенні шихта-склобій 70:30 в піч №1 за-вантажується 58т шихти та 19.2 т склобою, а в піч №3 - 114 т шихти та 39.6 т склобою.
Запас шихти у вигляді перехідного об'єму становить 10 кюбелів.
Барвники (партахром, Fe2O3 (пігмент)) важать окремо, в лабораторії, розфасовують у мішечки з щільної тканини. Барвники додають безпосередньо у змішувач, після того, як буде перемішано всі інші компоненти.
Припустимі відхилення по вазі окремих компонентів шихти повинні бу-ти:
По піску ±0.2%
По доломіту ±0.2%;
По соді ±0.2%;
По сульфату натрію ±0.2%;
По каоліну ±0.2%;
По крейді ±0.2%;
По партахрому та оксиду заліза відхилення не допускаються
Приготована шихта повинна забезпечувати отримання зеленого скла хі-мічного складу, який приведено в таблицях 2.3 та 2.4.
Таблиця 2.3. - хімічний склад зеленого скла

 
 

Цікаве

Загрузка...