WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Методи кількісного аналізу ризику - Курсова робота

Методи кількісного аналізу ризику - Курсова робота


Курсова робота
Тема. Методи кількісного аналізу ризику.
Зміст
1. Вступ
2. Статистичний метод
3. Метод оцінки фінансової стійкості (аналізу доцільності витрат)
4. Аналітичний метод
5. Метод аналізу чутливості (критичних значень)
6. Нормативний метод
7. Метод експертних оцінок
8. Метод аналізу ризику з використанням дерева рішень
9. Метод аналогій
10. Висновок
11. Індивідуальне завдання.
Вступ
В цій курсовій роботі розповідається про різні методи кількісного аналізу ризику. Це такі методи, як статистичний, аналітичний, метод аналогій та ін. Одним з найбільш розповсюджених методів кількісного аналізу ризиків різних видів господарської діяльності є статистичний метод. Він базується на аналізі коливань оціночного показника, який характеризує результативність дій підприємства за певний період часу. Метод оцінки фінансової стійкості орієнтований на оцінку фінансової стійкості підприємства (проекту) і на ідентифікацію на цій основі потенційних зон ризику . Суть методу полягає у виявленні чутливості оціночних показників проекту при зміні значень вхідних величин. Метод аналогій для оцінки ризику передбачає використання даних про аналогічні проекти, які виконувалися у порівнянних умовах.
Статистичний метод
Одним з найбільш розповсюджених методів кількісного аналізу ризиків різних видів господарської діяльності є статистичний метод.
Він базується на аналізі коливань оціночного показника, який характеризує результативність дій підприємства за певний період часу. Як оціночний показник звичайно використовують величину втрат, що були допущені в минулих періодах господарської діяльності, наприклад, недоодержання доходу чи прибутку.
Залежно від результативності дій за аналізований період часу і рівня втрат, діяльність підприємства відносять до однієї з п'яти областей ризику (рис. 1): безризикова область,
Умовні позначки: В - виторг,
Пч - чистий прибуток; ВК - власні кошти підприємства;
Вд - валовий доход; Ут - утрати
Рис. 1. Схема областей ризику
область мінімального ризику, область підвищеного ризику, область критичного ризику, область неприпустимого ризику.
Областю ризику називається деяка частина загальних втрат, у межах якої вони не перевищують встановленого граничного значення.
Віднесення результатів діяльності підприємства до певної області ризику виконується залежно від рівня втрат.
Рівень втрат визначається залежно від частки втрат у загальній величині власних коштів підприємства.
Для кількісної оцінки рівня втрат уводять поняття коефіцієнта ризику (К). Коефіцієнт ризику можна розраховувати:
o як відношення всього капіталу підприємства до суми його активів;
o як відношення розміру втрат до величини власних коштів підприємства (табл. 1);
o як відношення очікуваного значення втрат до очікуваного значення доходу або прибутку (табл. 2) тощо.
Таблиця 1
Рівні ризику залежно від співвідношення величини можливих утрат і величини власних коштів підприємства
У=
Рівень ризику
К 0,25
Прийнятий
0,25<К 0,50
Припустимий
0,500,75 Катастрофічний
Таблиця 2
Типи поведінки особи, що приймає рішення
залежно від співвідношення очікуваних значень
утрат (Еут) і надбань (Енд)
Тип поведінки
К 0,2
Песимістичний
0,2<К 0,4
Обережний
0,4<К 0,6
Середньоризикований
0,6<К 0,8
Ризикований
0,8 0,
S(x) = 0, якщо х 0,
±Еm>0, =(1,1,1); (9)
±Ен>0;
2) область нормальної стійкості відповідає області мінімального ризику, коли є нормальна величина запасів і витрат:
±Ес 0,
±Еm 0, =(1,1,1); (10)
±Ен 0;
3) область нестійкого стану відповідає області підвищеного ризику, коли є надлишкова величина запасів і витрат
±Ес>0,
±Еm>0, =(0, 1,1); (11)
±Ен>0;
4) область критичного стану відповідає області критичного ризику, коли присутні затовареність готовою продукцією, низький попит на продукцію і т. д.:
±Ес<0,
±Em<0, = (0,0,1); (12)
±Eн 0;
5) область кризового стану відповідає області неприпустимого ризику, коли спостерігаються надмірні запаси і затовареність готовою продукцією, тобто підприємство знаходиться на межі банкрутства:
±Ес<0,
±Em<0, =(0,0,0); (13)
±Eн<0;
На рис. 3 пояснюється економічний зміст класифікації областей фінансової стійкості і відповідності їх областям ризику.
При ньому ±Ес - ±Еа, виходячи з формул 9 і 10. З рисунка видно, що крива фінансового стану відповідає кривій ризику.
Практичне застосування аналізу фінансової стійкості підприємства (оцінки доцільності вкладень у проект або вид діяльності) розглянемо на прикладі.
Приклад 2.
На основі показників Ес, Ет, Ен , оцінки надлишків або нестачі величин, які вони характеризують ±Ес, ±Ет, ±Ен , а також запропонованої вище класифікації, необхідно виконати поглиблене дослідження фінансової стійкості підприємства й оцінити доцільність вкладення коштів в інвестиційний проект. Вихідні дані і результати виконаних на їх основі розрахунків наведені в табл. 5. У графі 4 наведено очікувані значення показників після впровадження інвестиційного проекту.
З аналізу фінансової стійкості підприємства стосовно умов прикладу випливає, що воно знаходиться в області критичного фінансового стану, що відповідає області критичного ризику. В результаті інвестування проект}' фінансовий стан не змінився. Отже, інвестиції в проект не змінять фінансового стану підприємства, упроваджувати проект недоцільно.
Рис. 3. Співвідношення областей фінансової стійкості й областей ризику
Поглиблений аналіз (графа 5 табл. 5) показує:
o збільшення частки власних обігових коштів;
o зменшення частки довгострокових, середньострокових і коротко-cстрокових кредитів і позик.
Це дозволяє судити про деяке поліпшення фінансового стану підприємства, яке прогнозується у результаті впровадження інвестиційного проекту.
До недоліків даного методу варто віднести те, то він не враховує впливу конкретних факторів на ріст або зменшення ступеня ризику проекту (виду діяльності), хоча і дає досить точну загальну оцінку фінансової стійкості і відповідно ризику підприємства, яке реалізує проект.
Таблиця 5
Вихідні дані і результати оцінки
N рядка Показники
Показники Фактично на початок періоду, тис. грн.. Прогноз на кінець періоду, тис. грн. Зміна за період
1 Власні засоби 701 425 711 979 +10 554
2 Основні засоби і вкладення 550 175 552 509 +2334
3 Власні обігові кошти (ряд.1 - ряд.2) 151 250 159 470 +8220
4 Довгострокові, короткострокові кредити і позики 14 930 13 810 -1120
5 Власні, а також довгострокові і середньострокові кредити і позики (ряд.3 + ряд.4) 166 180 173 280 +7100
6 Короткострокові кредити і позики 120 421 98 711 -21 170
7 Загальна величина обігових коштів (ряд.5 + ряд.6) 286 601 271 991 -14 610
8 Загальна величина запасів і витрат 204 720 210 117 +5297
9 Ес(ряд.3 - ряд.8) -53 470 -50 647 +2823
10 Еm(ряд.5 - ряд.8) -38 540 -36 937 +1703
11 Ен(ряд.7 - ряд.8) +81 881 +61 864 -20 017
12
(0,0,1) (0,0,1) х
Аналітичний метод
Аналітичний метол для оцінки ризику передбачає використання традиційних показників, які застосовуються при оцінці ефективності інвестиційних і інноваційних проектів, - період окупності, внутрішня норма прибутковості, індекс рентабельності, чистий приведений доход. Порівнюючи значення

 
 

Цікаве

Загрузка...