WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Навчаємо із задоволенням вивчаємо із успіхом - Реферат

Навчаємо із задоволенням вивчаємо із успіхом - Реферат

з грою не розлучається все життя, змінюються лише її мотиви, форми про-ведення, ступінь вияву почуттів та емоцій. Розробленням теорії ігор, з'ясу-ванням ролі, структури і значення гри в навчанні займалися психологи Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, Д. Б. Ельконін та ін.
А. С. Макаренко зазначав, що тільки та гра є педагогічне цінною, вякій особистість активно діє, мислить, будує, комбінує, моделює людські взаємини. За цих умов вона виконує в грі різні ролі: організатора, виконавця, творця, знаходить умови для виявлення своїх здібностей та життєвої активності.
Структура розгорнутої ігрової діяльності включає такі компоненти:
o спонукальний (потреби, мотиви, інтереси, прагнення, які визначають бажан ня брати участь у грі);
o орієнтувальний (вибір засобів і способів Ігрової діяльності);
o виконавчий (дії, операції, які надають можливості реалізувати ігрову мету);
o контрольно-оцінний (коригування та стимулювання активності в ігровій діяльності).
Ігровий метод - це спосіб взаємодії учителя й учнів (учня), зумовлений грою, що веде до реалізації дидактичних задач і цілей навчання.
За концепцією І. Я. Лернера [4] ігровий метод навчання характеризується трьома основними ознаками:
1) визначає ціль, спрямовану на зміст освіти, що підлягає засвоєнню;
2) передбачає вид навчально-пізнавальної діяльності, яку він організує;
3) визначає характер взаємодії вчителя й учнів.
Водночас ігровий метод навчання, як і будь-який інший, передбачає на-явність знань про:
а) ІІілі діяльності, що є знаннями про результат цієї діяльності. Без такої попередньої цілі діяльність суб'єкті в навчального процесу не може бути цілеспрямованою, тобто усвідомленим рухом до мети;
б) необхідний для досягнення мети спосіб діяльності;
в) необхідні Й можливі засоби інтелектуального, практичного або пред-метного характеру, оскільки діяльність завжди пов'язана з ними;
г) об'єкт діяльності, без якого діяльності не буває. Саме знання про об'єкт і його властивості супроводжується в методі необхідним знанням про зміни об'єкта лід впливом діяльності та механізм його перетворення. Для ігрових методів характерні певні особливості, що відрізняють їх від
традиційних:
o наявність ігрових моделей об'єкта, процесу або діяльності;
o активізація мислення й поведінки;
o високий ступінь задіяності у навчальному процесі;
o обов'язковість взаємодії учителів між собою та навчаючим або програ-мовим матеріалом;
o посилення емоційності, творчий характер заняття;
o самостійність у прийнятті рішення;
o бажання набути вмінь і навичок за відносно короткий термін.
Технологічна схема ділової гри [5]
Етап підготовки Розроблення гри o розроблення сценарію; o план лілової гри; o загальний опис гри; o зміст інструктажу; o підготовка матеріального забезпечення
Введення в гру o постановлений проблеми, мети; o умови, інструктаж; o регламент, правила; o розподіл ролей; o формування груп; o консультація
Етап проведення Групова робота над завданням * робота з джерелами; o тренінг;
o мозковий штурм; o робота з Ігротехніком
Міжгрупова дискусія o виступ груп; * захист результатів; o правило дискусії; o робота експертів
Етап аналізу та узагальнення
вихід Із гри;
аналіз, рефлексія;
оцінка та самооцінка роботи;
висновки та узагальнення;
рекомендації
Гра дозволяє:
oдіагностувати стан колективу слухачів;
o визначати стан психологічного клімату;
o здійснювати прямий і зворотний зв'язок;
o здійснювати навчаючу, розвиваючу і виховну функції;
o створювати умови для творчої діяльності;
o учитися самостійності, відповідальності, розумному індивідуалізму;
o визначати пріоритетні напрями діяльності;
o виробляти вміння розробляти й приймати управлінські рішення;
o учитися формулювати думки;
o учитися розробляти і будувати концепції;
o уживатися в різні ситуації І рольові позиції;
o учитися працювати в малих групах і з малою групою;
o учитися аналізувати і знаходити вихід з проблемних ситуацій;
o учитися експромту в умовах дефіциту часу і інформації.
Ділова гра сприяє формуванню критичності мислення, виводить його з рамок набору вмінь і навичок в особистішу сферу. Відомий психолог і педагог Р. Енніс певну організацію навчального процесу пов'язує з розвитком нахилів до критичного мислення.
Нахили до критичного мислення:
o пошук ясної постановки питання, формулювання твердження, пошук доказовості;
o прагнення до різносторонньої інформованості;
o використання надійних джерел;
o цілісний розгляд ситуації;
o прагнення дотримуватись основної теми;
o утримання в полі уваги основної задачі;
o пошук альтернатив;
o відкритість;
o вибір точки зору, позиції (зміна ЇЇ при наявності достатньої основи);
o прагнення до максимально можливої для даного предмету точності;
o послідовний, почерговий розгляд частин складного цілого;
o прояв сприйнятливості й розуміння по відношенню до чужих почуттів, рівня пізнання і глибини суджень;
o нахил до використання навиків критичного мислення в житті. Ділова гра - це модель навчального процесу, що базується на спонуканні слухачів до таких розумових операцій, як інтерпретація, побудова висновків і узагальнень.
Проведення ділової гри
Процедура проведення ділової (організаційно-діяльнісної) гри скла-дається з декількох моментів:
1. Попередня підготовка включає лекційний виклад або самостійну підго-товку за рекомендованою літературою.
2. Організаційний момент. Обгрунтування теми і мети гри, формування команд, створення арбітражу, Інформування про умови гри, вручення ігрових документів. Організаційний момент закінчується актуалізацією знань гравців. Кожна команда відповідає на задані їй два питання, представники Інших команд доповнюють.
3. Підготовча частина. Включає в себе самостійну роботу команд, вивчення інструкцій, розподіл ролей, заповнення таблиць та ін,
4. Ігровий момент. Команди імітують підготовлені завдання. Інші ко-манди уточнюють, доповнюють, заперечують. Арбітри вводять імпровізації, оцінюють,
5. Аналіз рішень. Іде підбиття підсумків гри.
Учасникам ділових ігор можуть бути запропоновані правила.
Правило 1. "Тепер і тут". Інформація про те, що проходило під час гри в плані особистісних відношень, а також інформація, одержана під час гри про інших не повинна вийти за рамки даної аудиторії.
Правило 2. Умій в малому "бачити прояв великого". Навіть маленька ідея здатна перемогти в конкурсі ідей. У групі повинен висловлюватися кожен.
Правило 3. Стислість. "Не лий води", а то товариші "захлинуться",
Правило 4. Цілеспрямованість. Намагатися дати максимально аргумен-товану відповідь, а не приводити всі знання "з приводу" і "без приводу".
Правило 5. Конструктивність. По відношенню до чужих ідей краще менше проявляти критики, а намагатися доповнити і розвинути їх. Репліки з місць приймаються, але виступаючі не перебиваються.
Використання форм та методів інтерактивного навчання сприяє залу-ченню вчителів до активного процесу отримання і переробки знань.

 
 

Цікаве

Загрузка...