WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Навчаємо із задоволенням вивчаємо із успіхом - Реферат

Навчаємо із задоволенням вивчаємо із успіхом - Реферат

функції досить чітко охарактеризовані у дидактичній та методичній літературі (Р. 1. Жуковська, І. А. Комарова, Г. А. Ляпіна, А. П. Усова та іи.). Власний досвід роботи з молодшими школярами засвідчив, що, крім усіх перелічених функцій, гра може виконувати ще одну, яка, на наш погляд, є найхарактернішою для ігрової діяльності, що проводиться з дітьми цього віку. Під час вивчення іноземної мови учні початкової школи зазвичай здійснюють іншомовне спілкування на основі вивченого мовного матеріалу лише в межах окремих тем. Та насправді реальне спілкування не обмежується однією темою. Виникає природна потреба в об'єднанні мовного матеріалу кількох вивчених тематичних циклів в одній сфері спілкування. І саме гра допомагає у розв'язанні цієї проблеми, виконуючи функцію формування механізмів іншомовного спілкування учнів у різних видах мовленнєвої діяльності на матеріалі кількох вивчених тем. Наведемо приклад такої гри.
* "Чарівні кульки"
Мета гри: удосконалення лексичних і граматичних (синтаксичних) навичок та формування умінь говоріння у межах кількох вивчених тем.
Зміст гра: клас поділяється на дві команди. На дошці зображено кульки з написаними на них словами.
Завдання команд полягає в тому, щоб скласти по одному реченню з кожним словом. Речення не повторюються. Перемагає команда, яка склала найбільшу кількість логічно об'єднаних речень, шо правильно оформлені з мовного погляду і відповідають сфері спілкування.
Особливістю цієї гри є те, що кожна команда, будуючи своє речення, полинна використовувати мовний матеріал з різних вивчених тем, щоб уникнути повторення. Наприклад, з прикметником Ьі§ можна скласти речення: А реп із Ьі§ (тема "Класна кімната"). А іі§егіз Ьі§ (тема "Тварини"), Му/атіїу Ії Ьі§ (тема "Моя сім'я"). Таким чином, гра сприяє активізації в мовленні учнів вивченого мовного матеріалу, а також удосконаленню навичок структуруван-ня речень різних типів,
Як уже зазначалось, у контексті комунікативне орієнтованого підходу до навчання іноземної мови пріоритетною метою є формування в учнів механізмів спілкування у різних видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні, письмі. А тому переважна більшість ігор, на наш погляд, має від-повідати цій меті. Проте спілкування у шкільній практиці може успішно відбутися лише за умови, що в учнів сформовано відповідні мовні навички: фонетичні, орфографічні, лексичні, граматичні. Тому іграм, що використовуються для підготовки до комунікативної діяльності, ми надаємо важливого значення. У зв'язку з цим у навчанні іноземної мови молодших школярів ми пропонуємо використовувати як ігри, що спрямовані на формування мовних навичок, так і ігри, що забезпечують формування мовленнєвих механізмів у різних видах мовленнєвої діяльності.
Враховуючи зазначені особливості організації ігрової діяльності у процесі навчання іноземної мови, ми наводимо приклади ігор, що містять навчальний матеріал, передбачений для оволодіння учнями в другому класі.
ІГРИ, ЩО Є ПІДГОТОВКОЮ ДО КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Мета гри: виробляти навички сприймання на слух голосних у різних ПОЗИЦІЯХ.
Зміст гра: учнів класу поділяють на дві команди. Учитель називає слова англійською мовою. Учні плескають у долоні, якшо голосний звук у иих словах є довгим. Якшо ж голосний звук вимовляється коротко, плескати не потрібно. Перемагає команда, члени якої не допустили помилок або їх виявилося менше, ніж в іншій команді.
Мета гри: перевірити рівень засвоєння учнями правил написання сліп у межах вивченого лексичного матеріалу. Зміст гра: учнів поділяють на дві команди. Для обох команд на дошці колонками написано слова, у кожному з яких пропущено одну літеру. Члени команд по черзі виходять до дошки і вписують необхідні літери. Перемагає команда, яка першою безпомилково виконає завдання або допустить меншу кількість помилок.
Мета гри: активізувати лексичний матеріал до теми "ЗсЬооІ" (".Школа").
Зміст гри: учнів класу поділяють на дві команди. Від кожної з них обирається представник (майстер гри). Члени кожної команди називають по черзі по одному слову, а майстер гри малює хмаринки, або пелюстки ромашки і записує там слова. Повторювати слова не дозволяється. Коли список слів до теми "ВсНооІ" у кожній команди вичерпується, майстри гри лічать хмаринки (пелюстки) зі словами. Перемагає та команда, яка має більшу кількість хма-ринок (пелюсток) із безпомилково написаними на них словами.
Мета гри: тренувати у вживанні прийменників місця оп, іп, аг. Зміст гри: учитель готує до гри певний предмет. Один учень виходить з класу, у цей час ведучий ховає цей предмет. Потім учня запрошують до класу. Він повинен знайти схований предмет, запитуючи ведучого:
Із ГЇ іп Іпе Ьад?
Ведучий дає відповідь залежно від ситуації: Уєз, іі із. (Мо, іі із пої).
Якщо за три або чотири спроби учневі вдається знайти предмет, він стає ведучим, І гра продовжується.
ІГРИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ КОМУНІКАТИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Мета гра: тренувати учнів у складанні мікродіалогів (формулюванні реплік у формі загальних запитань та стверджувальних або заперечних відповідей на них) на основі матеріалу теми "Апітаїк" ("Тварини").
Зміст гри: учні працюють парами. Кожна з них одержує від учителя картку зі словами, що позначають назви тварин. Партнери спілкуються, розпитуючи один одного про наявність у картці назви тієї чи іншої тварини;
- Оо уои пауе а саї (а сіод) ...?
- Уез, І сю. (N0, І сіо поі.)
Перемагає той учень, який першим відгадає всі назви тварин, зазначені в картці свого співрозмовника.
Мета гри: тренувати учнів у написанні зв'язних висловлювань за зоровими або вербальними опорами.
Зміст гри: на дошці прикріплено малюнок або серію малюнків, за якими учні повинні написати протягом визначеного часу зв'язне оповідання. Переможцем уважається той учень, який напише найбільшу кількість логічно об'єднаних, правильно оформлених з граматичного погляду речень відповідно до змісту малюнків.
Мета гри: удосконалювати уміння читати.
Зміст гри: клас поділяють на дві команди. Усі члени команди одержують від учителя картки з текстом. Протягом певного часу учні не вголос читають текст. Потім учитель пропонує відшукати у тексті і прочитати речення зі словом, яке він вимовляє рідною мовою. Учень, який першим відшукав потрібне речення, піднімає руку і зачитує його. Перемагає команда, члени якоїзнайшли найбільшу кількість речень.
Наведені зразки ігор учитель може урізноманітнювати, адаптуючи їх до умов навчання, у тому числі перекладаючи на ту чи іншу іноземну мову, якої навчає учнів.
ЛІТЕРАТУРА
1. БЬІГОТСКИЙ Л. С. Воображение й творчество в дєтском возрасте.- М., 1991.-С. 7.
2. ГрицюкЛ. К., ЗавадськаЛ. А. Ігри та розваги у навчальному процесі з учнями.- Луцьк, 1998,- С. 2-6.
3. Л&онтьев А. Н. Проблеми развития психики.- М., 1972,- 445 с.
4. Миронова Р. М. Игра в развитии активности детей: Кн. для учителя. - Минск, 1989.-С. 56-59.
5. Особенности психического развития дєтей 6-7-лєтнего возраста / Под ред. Д. Б. Зльконина.- М., 1988,- С, 34-47.
6. Пенфилд У., Робєртс Л. Речь й мозговьіе механизмьі: Пер. с англ.- Л., 1964.- С. 98-104,
7. Програми для середніх

 
 

Цікаве

Загрузка...