WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Навчаємо із задоволенням вивчаємо із успіхом - Реферат

Навчаємо із задоволенням вивчаємо із успіхом - Реферат

є розв'язання проблеми реформування та удосконалення вітчизняної освітньої галузі. Без сумніву, це стосується також І питання доцільності навчання іноземної мови в ранньому шкільному віці.
Починаючи з 2002/2003 навчального року іноземна мова в за-гальноосвітніх навчальних закладах вивчається з другого класу, що надає цій проблемі особливої актуальності. Іншим, не менш важливим, пріоритетом у розв'язанні зазначеної проблеми є орієнтація на комунікативне спрямоване навчання учнів іншомовного спілкування, а також пошук таких видів діяльності на уроці, які були б ефективним інструментом у вивченні іноземної мови молодшими школярами.
Проблема оволодіння дітьми 7-10 років другою мовою досить добре висвітлена в науковій літературі (3. М. Богуславська, Дж. Брунер, Л. С. Виготський, Р. М. Миронова, Л, С. Рубінш-тейн, А. П. Усова та ін.). Як свідчать результати проведених досліджень, дитина оволодіває Іноземною мовою легше, ніж доросла людина- Розквіт людських здібностей до засвоєння другої мови, за переконаннями У. ПенфІЛда, безпосередньо пов'язаний з фізіологічними чинниками- Він характерний для дітей 4-10-рІч-ного віку, На цей період уже визначилася локалізація мовних функцій як у лівій, так і у правій півкулях головного мозку. Це свідчить про те, що дитина здатна сприймати значну кількість інформації, аналізувати ЇЇ і адекватно оперувати нею як на мовленнєвому, так і на вербальному рівнях. Психологи довели, що молодші школярі мають стійку довготривалу пам'ять, їхній мозок характеризується пластичністю, здатністю швидко реагувати та переключатися з одного виду діяльності на інший, їм властиве володіння мистецтвом іштації (Д, Б. Ельконін), Усі перелічені психологічні чинники свідчать про те, що для вивчення іноземної мови иа початковому етапі навчання є всі необхідні пе-редумови, і воно є виправданим.
У психологічній і методичній літературі пропонується значна кількість ефективних методів І прийомів, які позитивно впливають на навчальний процес. Одним з них є гра як домінантна та провідна діяльність дітей молодшого шкільного віку. На думку Д. Б. Ельконіна, на межі дошкільного і шкільного віку гра є основним видом діяльності у житті учня [5]. З психологічного по-
гляду, цей вік уважається періодом високої активності, яка відшукує форми І шляхи реалізації. Зрештою, виявляється, шо саме гра залишається превалюючою формою життєдіяльності дітей цього віку, що компенсує недоліки та обмеженості реального життя.
Деякі вчені вважають, що учні початкової школи активно грають, але характер їхньої гри може змінюватися під впливом умов навчання (В. Г. Редько). Значною мірою діти пізнають навколишній світ у процесі навчальної діяльності і, зокрема, у грі.
Поняття "гра" досить багатогранне. Як уже зазначалось, з погляду фізіологів і психологів вона є основною формою активної діяльності дитини, що має задовольняти її біологічні потреби: реалізувати вихід надлишкової енергії, проявити себе як особистість, перевірити свої можливості у колективній діяльності, виявити себе певним чином серед ровесників, задовольнити потребу у відпочинку тощо. На думку окремих учених, гра, з одного боку,- це розвага, вільне заняття, яке проводиться заради інтересу: звідси гра є розважальним видом діяльності. З Іншого гра - один Із способів передачі знань: у цьому випадку вона є формою навчання {В. М. Чистяков), А тому, використовуючи гру як засіб збагачення учнів новими знаннями, уміннями й навичками, ми наповнюємо її дидактичним змістом, і гра-розвага перетворюється на дидактичну гру, яка використовується з метою навчання,
Адаптуючи поняття "дидактична гра" до специфіки навчання іноземної мови, необхідно зазначити, що саме в цьому контексті вона може найбільшою мірою використовуватись на уроці як засіб створення сприятливого середовища для іншомовного спілкування. А це означає, що гра може і повинна мати комунікативно-спрямований характер, особливо під час навчання молодших школярів.
Треба погодитись із твердженням К, А. Родина про те, що гра також може бути засобом повторення, закріплення та контролю набутого навчального досвіду учнів. Безумовно, без знання певного обсягу мовних категорій учні не набудуть навичок іншомовного мовлення, а несформованість відповідних лексичних і граматичних навичок не зможе забезпечити його нормативності. Водночас ігрова діяльність як засіб формування та удосконачення знань, умінь і навичок у процесі навчання іноземної мови має бути спрямована на формування та удосконалення не тільки аспектів мови, а й мовленнєвих механізмів (уміння говоріння, ауді-ювання, читання та письма).
Аналіз наукової літератури та власний педагогічний досвід свідчить, що дидактичні ігри можна активно використовувати в навчанні іноземної мови, особливо в роботі з молодшими школярами. Насамперед це зумовлено такими основними чинниками:
* комунікативний підхід до навчання іноземної мови;
* інтереси молодших школярів;
* природна потреба учнів початкової школи у грі. Враховуючи це, нами встановлено, що поняття "дидактична
гра" можна розширити, виділивши з нього групу Ігор, що власне є підготовкою до комунікативної діяльності, та ігри, що забезпечують комунікативну діяльність. Таку диференціацію можна зобразити схематично.
Враховуючи цю класифікацію, вчитель обирає та організовує гру, яка насамперед відповідала б умовам навчання, а вже потім - темі та меті конкретного уроку.
Не будь-яка Ігрова діяльність може бути ефективною. Лише дидактично доцільне її використання та методично виправдана організація дають змогу вважати гру ефективним засобом навчай-
т. Окрім того, кожний вид ігрової діяльності, що проводиться на уроці, повинен відповідати певним дидактичним і методичним принципам. До них можна зарахувати такі: доступності, новизни, поступового зростання складності, урахування індивідуальних І вікових особливостей учнів, зв'язку ігрової діяльності з іншими формами роботи на уроці. Ці принципи, безумовно, можуть слугувати певними засадами в ігровій діяльності молодших школярів. Проте навчання іноземної мови має свої особливості, які обов'язково необхідно враховувати у процесі організації роботи з учнями цієї вікової категорії.
Як уже зазначалося, процес навчання іноземної мови в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі має бути комунІ-кативно спрямованим [7]. Отже, переважна більшість форм і видів роботи, у тому числі й ігрова діяльність на уроці з учнями молодшоге шкЬІьного віку, також має бути комунікативне спрямованою, враховувати вікові особливості школярів та їхні інтереси. Зважаючи на це. дозгаданих загальнодидактичних принципів доцільно додати такі принципи: комунікативної спрямованості ігор, забезпечення процесу формування мовних навичок, використання інтерактивних видів діяльності. Це означає, що однією з основних функцій гри має бути створення на уроці оптимального середовища для Іншомовного спілкування. Існують і інші функції, що реалізуються у проведенні гри: навчати Іноземної мови, виховувати засобами іноземної мови, викликати та підтримувати інтерес школярів до вивчення іноземної мови, розвивати пам'ять, мислення та уяву учнів у процесі оволодіння ними іноземною мовою. Усі зазначені

 
 

Цікаве

Загрузка...