WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Аналіз сучасного стану розвитку системи споживчої кооперації (пошукова робота) - Реферат

Аналіз сучасного стану розвитку системи споживчої кооперації (пошукова робота) - Реферат

верств бідного населення в постіндустрі-альних країнах;
o усвідомлення широкими масами людей переваг кооперації, їх прагнення до об'єднання зусиль для сумісної діяльності з метою економічної підтримки і соціального захисту;
o глобалізація, міжнародна інтеграція,інтернаціоналізація економік, інші процеси, які витісняють національний бізнес і кооперацію з традиційних сфер.
У розвитку Міжнародного кооперативного руху простежуються такі закономірності:
перша - кооперативний рух розвивається, охоплюючи країни з різними
економічними системами і суспільними устроями;
друга - по мірі поглиблення ринкових процесів, десоціалізації суспільства зростають масштаби кооперації, активізується і розширюється кооперативний рух;
третя - у розвитку міжнародного кооперативного руху пріоритет має соціальна місія.
На сучасному етапі у міжнародному кооперативному русі спостеріга-ються тенденції, які істотно виливають на розвиток національної кооперації.
1.Активізація міжнародного співробітництва у регіональному й глобальному масштабах. До активної співпраці в регіональному та світовому масштабах кооператорів спонукають перш за все економічні чинники. В умовах глобалізації економіки та інформаційної революції лише спільно можна забезпечити потреби у ресурсах та досвіді праці.
2. Проникнення кооперації в нові сфери людської життєдіяльності. Цей процес теж спричинений глобалізацією та інформаційною революцією. Він пов'язаний також з політикою переведення соціальних послуг з-під
відання держави у приватний сектор. Кооператори пропонують як своєрідну альтернативу цій політиці "середній шлях" - кооперування людей для забезпечення відпочинку, освіти, охорони здоров'я тощо.
3. Зростання обсягів господарської діяльності та членської бази сіль-ськогосподарської кооперації. Сьогодні сільськогосподарські кооперативи обслуговують від 70 до 95 % фермерів і відіграють визначальну роль у збуті та переробці продукції рослинництва і тваринництва, а також у забезпеченні господарств технікою, кормами, насінням, добривами, паливом, кредитами і т. ін.
4. Розростання кооперативного підприємництва у сфері фінансів. В еко-номічно розвинених країнах пожвавлення діяльності фінансових товариств пов'язане в першу чергу із масовим попитом населення на відносно дорогу побутову техніку, автомашини, житло, які люди купують у кредит, а також Із збільшенням зацікавленості у страхових послугах. Сьогодні фінансові коопе-ративи існують більш як у 100 країнах і об'єднують понад 100 млн. осіб.
5. Відносна стабілізація типів кооперації та зростання кількості багатофункціональних (універсальних) кооперативів. Ця тенденція про-явилась у стабілізації частки кооперативної роздрібної торгівлі у загальному товарообігу країн Західної Європи. У багатьох споживчих кооперативах погіршилося фінансове становище, знизились темпи капіталовкладень, прибутки та відрахування в резервний капітал.
6. "Перебудова" організаційних і господарських засад споживчої кооперації. Це може бути:
o об'єднання дрібних і середніх кооперативів у регіональні товариства;
o злиття товариств оптових закупівель і центральних спілок споживчої кооперації в єдину спілку;
o утворення єдиного споживчого кооперативу в країні (у невеликих державах Європи);
o утворення змішаних кооперативно-акціонерних товариств, де коо-ператив стає холдинг-компанією, що володіє акціями, а комерційна діяльність здійснюється приватними фірмами, які він контролює. Такими холдинг-компаніями стали "КООП АГ" у Німеччині та КФ у Швеції.
7. Підвищення ролі універсальних товариств у кооперативному секторі економіки. Ця тенденція зумовлена зменшенням потреби в традиційних споживчих товариствах. Для того щоб зберегти себе, частина цих коопе-ративів поруч з підприємствами роздрібної торгівлі та оптовими базами почала створювати установи для страхування та кредитування своїх членів,, підприємства побутових і соціальних послуг, житлово-будівельні комбінати тощо, перетворившись таким чином на універсальні товариства.
Кооперативний сектор економіки в Україні знаходиться па стадії фор-мування. Він охоплює кооперативи та їх об'єднання різних типів кооперації: і ті, що реформуються, і ті, що історично склалися, і ті, що вважаються новими для вітчизняної кооперації. У цілому в кооперативному секторі налічується нині близько 31 тис. кооперативів.
Головна мета широкомасштабного розвитку багатофункціонального кооперативного сектору національної економіки полягає в реалізації невичерпних можливостей кооперації та ефективному використанні її по-тенціалу для економічного зростання і соціальної орієнтації багатоукладної економіки України.
Кооперативний сектор базується на системі різноманітних коопера-тивів, однак його ядром є чотири типи кооперації: сільськогосподарська, споживча, кредитна та соціально-культурного обслуговування. Саме ці тини визначають масштаби і функції кооперативного сектору.
Різновекторні чинники, що активно впливають на сучасний розвиток кооперативного сектору економіки, зумовлюють різні темпи і масштаби формування окремих його сегментів на базі основних видів вітчизняної кооперації.
У процесі розвитку і функціонування кооперативи будуть об'єднува-тися, Інтегруватися залежно від характеру і видів взаємозв'язків. Характер кооперативних зв'язків може бути горизонтальним і вертикальним.
В Україні існують реальні можливості для горизонтальної інтеграції споживчої та сільськогосподарської кооперації, а також створення спільних об'єктів і структур постачальницького, маркетингового, збутового, перероб-ного характеру.
На основі вертикальної кооперації можливе об'єднання сільськогос-подарських, споживчих, кредитних, зберігаючих, переробних кооперативів з метою створення господарських систем із завершеним технологічним циклом, наприклад, виробничо-збутових, агропромислово-торговельних, постачальницько-збутових кооперативних об'єднань. Виходячи з досвіду багатьох країн не виключена можливість інтеграції споживчої та кредитної, сільськогосподарської і кредитної кооперації.
Об'єднання кооперативів у спілки, союзи, ліги, асоціації на базі горизонтальної кооперації та інтеграції створюють багатомірну структуру, схематичне зображення якої подано на рис. 1.1.
Рис.1.1. Типова організація
Успішний розвиток кооперативного сектору економіки неможливий без активної державної підтримки і правового захисту кооперації. Основними напрямами державної політики щодо стратегічного розвитку коопе-ративного сектору слід визнати:
o створення умов для розвитку всіх типів кооперації;
o активізацію діяльності кооперативів, посилення ролі кооперативного сектору в реалізації соціальної політики й економічному зростанні;
o державну підтримку і правовий захист кооперації;
o сприяння

 
 

Цікаве

Загрузка...