WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Організація ремонтного господарства на Богородчанському виробничому управлінні підземного зберігання газу - Дипломна робота

Організація ремонтного господарства на Богородчанському виробничому управлінні підземного зберігання газу - Дипломна робота

скільки разів більше чи скільки відсотків даний рівень складає по відношенню до рівня, що прийнятий за базу порівняння.
Темп приросту показує як зміниться рівень ряду динаміки на протязі даного часу.
Абсолютне значення 1% приросту - абсолютна величина 1 % приросту.
2.8 Показники для оцінки рівня організації виробництва
на підприємстві
Взагалі під організацією виробництва розуміють сукупність методів, які забезпечують найбільш доцільне поєднання всіх елементів виробництва з метою одержання певних місцевих результатів.
До принципів - раціональної організації виробництва відносять пропорційність, паралельність, прямоточність, безперервність, ритмічність. Відповідно до принципів наведено показники, які характеризують рівень організації виробництва.
1. Коефіцієнт пропорційності характеризує пропорційність виробництва і визначається за формулою:
(9)
де m - кількість етапів, які включаються в розрахунок
Вi пропускна здатність і-го етапу;
В - середній обсяг продукції.
Для Богородчанського виробничого управління підземного зберігання газу при визначені даного показника за m приймається кількість газоперекачувальних агрегатів, Вi- фактична продуктивність кожного з них, B - середній плановий обсяг закачування/відкачування газу по системі цих газопроводів.
Коефіцієнт безперервності - характеризує рівень безперервності виробництва визначає можливість скорочення переривів між технічними операціями обраховується за формулою:
(10)
де Тtex - тривалість технологічної частини виробничого циклу;
Tц - загальна тривалість виробничого циклу.
Коефіцієнт безперервності повинен прямувати до 1.
Коефіцієнт ритмічності - характеризує рівномірність випуску продукції,
(11)
де а - щоденне відхилення недоданої продукції в натуральних одиницях;
b - плановий випуск продукції;
t - тривалість планового періоду.
Для даного підприємства а - щоденне відхилення недоданого при закачуванні відкачуванні газу від планового рівня.
4. Складовою надійності процесу є надійність обладнання, яка застосовується у виробництві, тому розрахуємо коефіцієнт надійності обладнання.
(12)
де Тв - сумарні втрати у напрацюванні ГПА через відмови і простої в ремонті, в рік,м/год;
Тр - сумарне напрацювання ГПА, м/год.
2.9 Методика розрахунку показників ефективності ремонтного
обслуговування
До загальних показників, які характеризують рівень організації праці ремонтного господарства відносять:
1. коефіцієнт використання робітників за кваліфікацією - характеризує відповідність кваліфікаційного рівня робітників до рівня кваліфікації робіт і визначається за формулою:
(13)
де Ррб - середній кваліфікаційний розряд робітників;
Рр - середній розряд виконуваних робіт.
2. коефіцієнт використання робочого часу:
(14)
де Те - ефективний відпрацьований час за даний період;
Трм - максимально-можливий фонд робочого часу, люд.год, або
(15)
де tвmp- втрати робочого часу в процесі виконання роботи.
До спеціальних показників можна віднести:
1. Тривалість міжремонтного періоду - характеризує якість проведених робіт по ремонту, що проявляється у збільшенні ремонтного циклу, визначається за формулою:
(16)
де Тц - тривалість фактичного циклу роботи обладнання;
пр - кількість ремонтів в ремонтному циклу.
2. Коефіцієнт плановості ремонтів - характеризує рівень дотримання графіка планово-попереджувальних робіт:
(17)
де пg - кількість ремонтів з додержанням графіка,
прп - загальна планова кількість всіх ремонтів.
3. Коефіцієнт частоти ремонтів показує кількість ремонтів в середньому на одиницю обладнання за даний період часу:
(18)
де прз - загальна кількість ремонтів, що проведені за даний період по видах обладнання.
по - кількість одиниць обладнання.
4. Коефіцієнт використання парку ремонтної бази за часом, характеризується рівень екстенсивного використання верстатного парку:
(19)
де Тф - фактичний час роботи обладнання за даний період часу,
Тп - плановий фонд часу роботи обладнання за той же період.
Аналіз показників проводиться з метою виявлення резервів покращення організації та підвищення ефективності ремонтного обслуговування на БВУПЗГ. Основними напрямками удосконалення ремонтного обслуговування можуть бути:
1. збільшення тривалості міжремонтного періоду;
2. скорочення непродуктивних витрат газу при проведенні ремонтів;
3. скорочення газу простоїв обладнання в ремонті;
4. покращення внутрішньої спеціалізації ремонтних підрозділів.
3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕМОНТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА БОГОРОДЧАНСЬКОМУ ВИРОБНИЧОМУ УПРАВЛІННІ ПІДЗЕМНОГО ЗБЕРІГАННЯ ГАЗУ
3.1 Динаміка основних техніко-економічних показників підприємства
Для того, щоб зробити висновки про те, як функціонує те чи інше підприємство, чи ефективним є використання матеріальних, трудових та інших ресурсів в цілому, працює підприємство прибутково чи збиткове, потрібно провести аналіз основних техніко-економічних показників (надалі ОТЕП) підприємства. Тому в даному розділі будемо розглядати динаміку ОТЕП діяльності Богородчанського виробничого управління підземного зберігання газу (надалі БВУПЗГ) та на основі цих даних проведемо аналіз ефективності діяльності даного підприємства.
Оскільки основним видом діяльності БВУПЗГ є закачування/відкачування газу, то до ОТЕП необхідно віднести такі, які б характеризували безпосередньо даний вид діяльності, тобто обсяг та витрати пов'язані з даним видом діяльності.
До ОТЕП також слід віднести продуктивність праці, середньомісячну заробітну плату.
Зокрема, продуктивність праці є основним показником, який характеризує рівень використаннятрудових ресурсів. Продуктивність праці е важливим фактором підвищення ефективності виробництва внаслідок чого збільшуються матеріальні блага, зменшуються витрати праці.
Так як заробітна плата через відтворювальну функцію, яка передбачає встановлення норм оплати праці, що забезпечують нормальне відтворення робочої сили, і стимулюючу - стимулює до найбільш ефективних дій при виконанні роботи впливає на ефективність виробництва, до ОТЕП відносять такий показник як середньомісячна заробітна плата.
Витрати на закачування/відкачування газу комплексно характеризують використання ресурсів підприємства, а значить характеризують ефективність його роботи.
ОТЕП діяльності БВУПЗГ наведено в таблиці 3.1.1
Таблиця 3.1.1 - ОТЕП на БВУПЗГ за період 2001-2003 рр.
Показник 2001 рік 2002 рік 2003 рік
1. Обсяг закачування/відкачування газу, млн. м3 11881,5 12249,6 12554,3
2. Середньомісячна заробітна плата, гри. 444,1 489,3 676,2
3. Продуктивність праці, тис. м3/чол. 25773,3 25680,5 26100,.4
4. Витрати па закачування/відкачування газу, тис. грн. 8071,5 10482,4 6415
Чисельність працівників, чол.. 461 477 481
Таблиця 3.1.2 - Динаміка ОТЕП на БВУПЗГ за період 2001-2003 рр.
Показник Роки Абсолютне значення показника Абсолютний приріст Темпи росту Темпи

 
 

Цікаве

Загрузка...