WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив ерадикації гелікобактерної інфекції на гіпергомоцистеїнемію у хворих на хронічний атрофічний гастрит у поєднанні з атеросклерозом (автореферат) - Реферат

Вплив ерадикації гелікобактерної інфекції на гіпергомоцистеїнемію у хворих на хронічний атрофічний гастрит у поєднанні з атеросклерозом (автореферат) - Реферат

Наукова новизна отриманих результатів. Визначено ступінь змін гомоцистеїну крові при оцінці клінічної картини, основних показників ліпідного обміну, гістологічного та морфологічного стану СОШ, ультрасонографічних показників загальних сонних артерій і серця у хворих на H.pylori-асоційований хронічний атрофічний гастрит, що перебігає на тлі ІХС. Патогенетично обґрунтовано доцільність проведення антигелікобактерної терапії в лікуванні гіпергомоцистеїнемії у хворих на H.pylori-асоційований хронічний атрофічний гастрит у поєднанні з атеросклерозом.

Практичне значення отриманих результатів. Результати проведеного дослідження розширюють уявлення щодо особливостей перебігу асоційованого з Helicobacter pylori хронічного атрофічного гастриту в поєднанні з атеросклерозом. Доведено, що наявність ІХС негативно впливає на перебіг хронічного атрофічного гастриту, а саме проявляється особливостями клінічних, морфологічних змін, показників обміну гомоцистеїну та ліпідів, стану загальних каротидних судин. Виявлено взаємозв'язок між виразністю змін біохімічних показників крові, ультрасонографічних параметрів загальних сонних артерій та ступенем атрофії й ступенем засіву гелікобактеріями СОШ, клінічним варіантом ІХС. Розроблено та апробовано патогенетично обґрунтований спосіб лікування гіпергомоцистеїнемії у хворих на Helicobacter pylori-асоційований хронічний атрофічний гастрит у поєднанні з атеросклерозом.

Результати дослідження впроваджено в роботу Харківської обласної клінічної лікарні, обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення, ДУ "Інститут терапії ім. Л.Т. Малої" АМН України, обласного шпиталю для інвалідів війни.

Особистий внесок здобувача. Внесок автора в отриманні результатів дослідження полягає в підборі, обстеженні та лікуванні хворих на H.pylori-асоційований хронічний атрофічний гастрит у поєднанні з атеросклерозом. Здобувачем визначені клініко-патогенетичні особливості перебігу H.pylori-асоційованого хронічного атрофічного гастриту у поєднанні з атеросклерозом, розроблена патогенетично обґрунтована схема лікування гіпергомоцистеїнемії у цієї категорії хворих. Автор самостійно виконувала ендоскопічне дослідження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, проводила прицільну біопсію СОШ, визначала наявність H.pylori за допомогою уреазного та імунохроматографічного фекального тестів. Дисертант безпосередньо приймала участь при інтерпретації морфологічних та гістологічних досліджень біопсійного матеріалу, нею проведено аналіз отриманих даних, статистичну обробку результатів та впровадження їх у практику.

Апробація результатів роботи. Основні положення дисертації доповідалися на науково-практичній конференції „Щорічні терапевтичні читання: терапевтична клініка від науки до практичної охорони здоров'я", присвячені пам'яті академіка Л.Т. Малої (Харків, 2006 рік); на конференції „Щорічні терапевтичні читання: роль медичної науки в рішенні проблем внутрішніх хвороб" (Харків, 2007 рік); на IV Міжнародній медико-фармацевтичній конференції студентів та молодих вчених (Чернівці, квітень 2007 рік), на науково-практичній конференції "Вклад молодих вчених в розвиток медичної науки і практики„ (Харків, 2007 рік).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 11 наукових праць, серед яких 4 журнальні статті, рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель та 6 тез. Всі статті у фахових виданнях, затверджених ВАК України, одноосібні.

Обсяг та структура дисертації. Дисертацію викладено українською мовою на 133 сторінках тексту; вона складається із вступу, огляду літератури, 9 розділів власних спостережень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел літератури, який містить 216 найменувань (79 кирилицею й 137 латиницею). Матеріали дисертації ілюстровано 50 таблицями, 8 рисунками та 2клінічними прикладами.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводилося на базі ДУ "Інститут терапії ім. Л.Т. Малої АМН України" м. Харкова. Усього було обстежено 104 хворих на ХАГ, асоційований з H.pylori. З них основну групу склали 61 хворий, у яких H.pylori-асоційований ХАГ перебігав на тлі ІХС. Група порівняння - 43 хворих з ізольованим перебігом H.pylori-асоційованого ХАГ. Досліджувані не приймали препаратів, які здатні впливати на рівень ГЦ (метотрексат, фенітоїн, теофілін, метілпреднізолон, контрацептиви тощо). Нозологічні форми встановлювали на підставі Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду (МКХ-10). Верифікація діагнозу здійснювалась на підставі комплексної оцінки скарг хворих, даних анамнезу, об'єктивного обстеження та результатах лабораторно-інструментальних методів дослідження. Група порівняння та основна група були повністю рандомізовані за віком, статтю та тривалістю захворювання.

Серед обстежених чоловіків було 48, жінок - 56, середній вік склав (59,96,3) років. Згідно Міжнародної класифікації вікових періодів хворі були розподілені на 2 групи. У першу вікову групу (1в) увійшли хворі 45-59 років, у другу (2в) – особи віком 60 років і більше. Відомості щодо розподілу хворих за віком та статтю наведені у табл.1.

Таблиця 1

Розподіл хворих на H.pylori-асоційований ХАГ за статтю та віком

Стать

Вікова група, роки

Чоловіки

Жінки

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

48

46,2

56

53,8

41

39,4

63

60,6

В залежності від даних анамнезу щодо тривалості захворювання на хронічний гастрит (вперше виявлений, 1-5 роки, 5-10 років, більш 10 років), хворі були розділені на 4 групи. Тривалість захворювання на хронічний гастрит майже в половини всіх обстежуваних хворих становила 5-10 років (45,2%). Близько третини осіб мали більш тривалий анамнез захворювання. Значно менша частина хворих (11,5%) відзначала, що страждають на хронічний гастрит від 1 до 5 років. Також необхідно відзначити, що в 9 (8,7%) хворих захворювання було діагностовано вперше.

В залежності від частоти загострень ХАГ впродовж року, обстежені пацієнти були розділені на відповідні групи. Виявлено, що майже половина (47,1%) досліджуваних ХАГ мала два загострення на рік. Одне загострення на рік відзначали 33 хворих (31,7%), два і більше – 22 особи (21,2%).

Згідно даних анамнезу, в основній групі диспансерний нагляд за ІХС тривав від 1 до 12 років. Клінічні групи ІХС були представлені хворими зі стабільною стенокардією напруження (48 осіб–78,7%) та особами з перенесеним інфарктом міокарду в анамнезі (13 пацієнтів–21,3%). Згідно даних велоергометрії, розподіл хворих з ІХС за функціональними класами (ф.к.). стабільної стенокардії напруження був таким: II ф.к. мав місце у 30 осіб (49,2%), III ф.к. – у 31 пацієнта (50,8%).

Під час опитування хворих ХАГ були виявлені як скарги з боку шлунково-кишкового тракту так і прояви астено-невротичного синдрому. Серед скарг з боку травного каналу превалювали диспепсичний (102 особи-98,1%) та больовий (92 хворих - 88,5%) синдроми. Необхідно зазначити, що у хворих основної групи вірогідно (р<0,05) частіше, ніж в групі порівняння спостерігалася відрижка (49,2%), печія (39,3%) та метеоризм (31,1%). Також в основній групі в більшості випадків (47,5%) виникав атиповий абдомінальний больовий синдром, що характеризувався відсутністю чіткої локалізації (55,2%) та зв'язком з прийомом їжі (48,3%), (р<0,05 порівняно з групою співставлення). За наявності ІХС були більш виразними та зустрічалися вірогідно (p<0,01) частіше і симптоми астено-невротичного синдрому, такі як загальна слабкість (57 осіб - 93,5%), швидка стомлюваність (49 осіб - 80,3%), зниження працездатності (52 особи - 85,2%).

Загальний аналіз крові (рівень еритроцитів, гемоглобіну, лейкоцитів, тромбоцитів) проводили на автоаналізаторі "Melet Schloesing Laboratories". Інші загально клінічні лабораторні дослідження (сечі, кала) здійснювали на основі загальноприйнятих методик.


 
 

Цікаве

Загрузка...