WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Розробка технології ліпофільного фітокомплексу протизапальної дії та супозиторіїв на його основі (автореферат) - Реферат

Розробка технології ліпофільного фітокомплексу протизапальної дії та супозиторіїв на його основі (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЖЕХЖАХ САМЕР

УДК: 615.276 : 615.322 : 615.454.21

Розробка технології ліпофільного фітокомплексупротизапальної дії та супозиторіїв на його основі

15.00.01 - технологія ліків та організація фармацевтичної справи

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Харків – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі товарознавства Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров'я України.

Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор

ДЕМ'ЯНЕНКО ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ

Національний фармацевтичний університет,

завідувач кафедри товарознавства

Офіційні опоненти: доктор фармацевтичних наук, професор

ТИХОНОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Національний фармацевтичний університет,

завідувач кафедри технології ліків

кандидат фармацевтичних наук,

КОЗЛОВА НЕЛЛІ ГЕОРГІЇВНА,

Державне підприємство „Державний

науковий центр лікарських засобів",

старший науковий співробітник,

завідувач сектором супозиторних лікарських форм

Провідна установа: Національна медична академія післядипломної освіти

ім. П.Л.Шупика, кафедра технології ліків та клінічної фармації

Захист відбудеться „ 18 " травня 2007 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.01 при Національному фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного фармацевтичного університету (61168, м, Харків, вул. Блюхера, 4).

Автореферат розісланий „14" квітня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої Вченої ради, проф. Малоштан Л.М

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ) в даний час є найпопулярнішими і ефективними препаратами при симптоматичному та патогенетичному лікуванні більшості захворювань, що супроводжуються запаленням. Зокрема, при ураженнях опорно-рухового апарату виникає необхідність в тривалому прийомі препаратів даної фармакологічної групи, як базисної терапії. Проте подібні курси лікування часто ускладнюються серйозними специфічними побічними ефектами, пов'язаними з механізмом дії традиційних НПЗЗ, – ульцерогенним, гепатотоксичним, нефротоксичним.

В той же час на українському і закордонних ринках практично відсутні протизапальні фітопрепарати, що є близькими за силою дії до синтетичних засобів, та в той же час економічно доступними для широких верств населення. Крім того, в Україні лише 3% НПЗС представлені супозиторними формами, які є більш ефективними в порівнянні з пероральними препаратами і знижують ризик ураження органів шлунково-кишкового тракту.

Тому останніми роками основна увага приділяється, з одного боку, розробці ректальних НПЗС, а з другого – створенню більш ефективних та нешкідливих лікарських засобів природного походження.

Враховуючи вищевикладене, актуальною проблемою є отримання нових фітохімічних субстанцій протизапальної дії та розробка складу й технології супозиторіїв на їх основі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт НФаУ "Фармакогностичне вивчення біологічно активних речовин, створення лікарських засобів рослинного походження" (№ держреєстрації 0103U000476) і проблемної комісії "Фармація" МОЗ та АМН України.

Мета і задачі досліджень. Метою роботи є розробка технології виділення ліпофільного комплексу з плодів шипшини (ЛКПШ) та суми алкалоїдів барбарису, а також створення на основі ЛКПШ нового фітопрепарату "Ліпорозол" у формі ректальних супозиторіїв.

Для досягнення поставлених цілей необхідно було вирішити наступні задачі:

 • розробити методики стандартизації плодів шипшини за основними діючими речовинами та числовими показниками з подальшим створенням проекту АНД на сировину;

 • вивчити процес екстракції плодів шипшини і коренів барбарису зрідженими газами та розробити технологію одержання ЛКПШ й суми алкалоїдів із указаної сировини;

 • провести аналіз показників якості ЛКПШ і розробити проект АНД на дану субстанцію;

 • провести скринінгові фармакологічні дослідження субстанції ЛКПШ і встановити дозування препарату;

 • теоретично й експериментально обґрунтувати склад супозиторіїв з ЛКПШ під умовною назвою "Ліпорозол";

 • дослідити фізико-хімічні, технологічні та реологічні властивості супозиторних мас;

 • обґрунтувати і розробити технологію виробництва препарату "Ліпорозол" у формі супозиторіїв;

 • провести аналіз якісних та кількісних показників готової лікарської форми і розробити проект АНД на препарат;

 • вивчити стабільність супозиторіїв в процесі зберігання.

Об'єкти досліджень. Об'єктами досліджень є плоди шипшини, корені барбарису, ліпофільний комплекс з плодів шипшини, сума алкалоїдів барбарису, супозиторії "Ліпорозол".

Предмет досліджень. Предметом досліджень служить стандартизація плодів шипшини, розробка технології виділення ЛКПШ і суми алкалоїдів, створення нового фітохімічного препарату протизапальної дії, що дозволить розширити номенклатуру лікарських засобів даної фармакологічної групи, усунути проблему побічних ефектів, пов'язаних з прийомом традиційних НПЗС та забезпечити випуск готової продукції належної якості.

Методи досліджень. При виконанні даної роботи використовувалися наступні методи:

 • фармакопейні методи визначення технологічних і фізико-хімічних властивостей рослинної сировини, субстанцій, супозиторних мас і готового препарату;

 • тонкошарова хроматографія та якісні хімічні реакції для ідентифікації об'єктів дослідження;

 • газова хроматографія для визначення залишкових кількостей розчинників;

 • спектрофотометричні, титриметричні й гравіметричні методи кількісного аналізу діючих речовин;

 • ротаційна віскозиметрія для реологічних досліджень;

 • методи визначення мікробіологічної контамінації субстанції та препарату;

 • фармакологічні методи визначення специфічної активності субстанції;

 • обробка експериментальних даних методами математичної статистики за допомогою програми Microsoft Excel XP.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше теоретично обґрунтовані й розроблені методики стандартизації плодів шипшини за основними БАР, що відповідають за протизапальний ефект, – галактоліпідом і в-каротином.

Вперше в Україні досліджено процес екстракції плодів шипшини і алкалоїдів барбарису дифторхлорметаном (хладоном-22), проведено аналіз якісних і кількісних показників ЛКПШ.

Вперше теоретично обґрунтовані й експериментально відтворені склад та технологія оригінального протизапального препарату рослинного походження на основі ЛКПШ, який за своєю активністю не поступається диклофенак-натрію. На даний лікарський засіб під умовною назвою "Ліпорозол" подана заявка на отримання патенту України.

Проведено комплексні дослідження фізико-хімічних, технологічних і реологічних властивостей супозиторіїв з ЛКПШ. Розроблено методики контролю якості, вивчено стабільність готової лікарської форми при зберіганні.

Практичне значення одержаних результатів.

Розроблено методики контролю якості плодів шипшини, які були включені в проект АНД на сировину.

Одержано субстанції ліпофільного комплексу з плодів шипшини (ЛКПШ) і суми алкалоїдів з коренів барбарису. Останні є об'єктом для подальших досліджень та створення нових препаратів з широким спектром фармакологічної активності.

На основі ЛКПШ розроблено супозиторії "Ліпорозол" протизапальної дії. Технологія препарату апробована в умовах промислового виробництва (ЗАТ "Лекхім-Харків") на прикладі чотирьох дослідних серій.

Проведено фармакологічні дослідження супозиторіїв "Ліпорозол", що свідчать про їх високу специфічну активність, порівняну з референс-препаратом – диклофенаком натрію.

Створено проекти аналітичної нормативної документації на субстанцію ЛКПШ і препарат "Ліпорозол".

Окремі фрагменти роботи впроваджені в учбовий процес Національної медичної академії післядипломної освіти їм. П.Л. Шупіка, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ), Національного фармацевтичного університету (м. Харків).

Особистий внесок дисертанта. Автором особисто проведено патентний пошук і аналіз літературних даних, що стосуються сучасного стану технології супозиторіїв, екстракції зрідженими газами.

Були досліджені процеси екстракції плодів шипшини і коренів барбарису зрідженими газами (хладонами), здійснено якісний та кількісний аналіз вихідної сировини і виділених субстанцій.

В наукових роботах, опублікованих зі співавторами, дисертантом вивчено вплив різних параметрів приготування супозиторних мас на технологічні й фізико-хімічні характеристики готового препарату.


 
 

Цікаве

Загрузка...