WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вікові особливості лікування поворотів зубів (автореферат) - Реферат

Вікові особливості лікування поворотів зубів (автореферат) - Реферат

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені способи лікування поворотів зубів за допомогою ортодонтичної апаратури в різні вікові періоди з урахуванням анатомо-фізіологічних особливостей, оклюзійних співвідношень, кута повороту зуба і наявності місця для тортоаномалійного зуба в зубному ряду.

При лікуванні вираженої тортоаномалії (кут поворота зуба більше 45˚) у змінному періоді прикусу при наявності місця в зубному ряді і повному прорізуванні коронки зуба доцільно застосовувати запропонований комбінований ортодонтичний апарат з посиленням опори і пружним важелем.

Високий рівень стабільності результатів підтверджує застосування операцій циркулярної супракристалічної фібротомії та розсічення ясеневого сосочка при ортодонтичному лікуванні тортоаномалій при скупченості фронтальної групи зубів у пацієнтів старше 16 років.

Результати дослідження стосовно тактики лікування тортоаномалій у різні вікові періоди, про застосування циркулярної супракристалічної фібротомії й розсічення ясеневого сосочка при лікуванні тортоаномалій, використовуються в практичній роботі стоматологічної клініки НМУ; у навчальному процесі кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; в дитячих стоматологічних поліклініках № 1 та № 2 Шевченківського району м.Києва; в дитячій стоматологічній поліклініці Оболонського району м. Києва.

Особистий внесок здобувача в розробку наукових результатів. Автор самостійно провела інформаційно-патентний пошук, аналіз наукової літератури з даної проблеми, провела клініко-рентгенологічне обстеження та лікування пацієнтів з тортоаномаліями, статистичну обробку і аналіз отриманих даних. На основі аналізу результатів експериментальних і клінічних досліджень сформульовано основні положення, висновки і практичні рекомендації.

Клінічні й антропометричні дослідження виконані на кафедрі ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (зав. кафедри – д. мед. н., проф. П.С.Фліс).

Дослідження з механіко-математичного моделювання процесу повороту зуба проведені на базі Інституту механіки ім. С.П.Тимошенко НАН України (директор – акад. НАН України А.Н. Гузь). Статистична обробка даних епідеміологічного обстеження проведена за участю співробітників Інституту механіки імені С.П. Тимошенко НАН України д.ф.-м.н., проф. О.Я. Григоренко та к.т.н.М.М. Тормахова.1

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати проведених досліджень доповідалися та обговорювалися на ІУ Міжнародній науково-практичній конференції "Актуальность вопроса диагностики и лечения в ортодонтии" (м. Мінськ, 2004 р.), на Х Конгресі СФУЛТ (м. Чернівці, 2004 р.), на V З'їзді стоматологів республіки Білорусь "Ортодонтия для всех в XXI столетии"(м. Брест, 2004 р.), на ІІ (IХ) З'їзді Асоціації стоматологів України "Сучасні технології профілактики й лікування в стоматології" (м. Київ, 2005 р.), на 59-й науково-практичній конференції студентів та молодих вчених НМУ імені О.О.Богомольця з міжнародною участю "Актуальні проблеми сучасної медицини" (м. Київ, 2005 р.), на Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасний стан і актуальні проблеми ортопедичної стоматології" (м. Івано-Франківськ, 2005 р.), на Міжнародній науково-практичній конференції "Досягнення і перспективи розвитку ортопедичної стоматології та ортодонтії в Україні" (м. Полтава, 2006 р.), на ХI Конгресі СФУЛТ (м. Полтава, 2006 р.), на наукових читаннях, присвячених пам'яті проф.С.Й. Криштаба (м. Київ, 2006 р.), на Міжнародній науково-практичній конференції "Ортодонтія – перспектива стоматології" (м. Полтава, 2007 р.),на Міжнародній науково-практичній конференції "Инновации в ортодонтии" (м. Мінськ, 2007 р.). Апробація дисертації проведена на засіданні кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології та на засіданні апробаційної ради "Стоматологія" НМУ імені О.О.Богомольця.

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 23 наукових праці, у тому числі 5 статей – у виданнях, рекомендованих ВАК України, 6 статей – у провідних фахових виданнях, 9 тез – у наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, з'їздів. Отримано 3 патенти України на винахід.

Структура й обсяг дисертації. Текст дисертаційної роботи викладений російською мовою на 168 сторінках комп'ютерного тексту. Дисертация складається із вступу, огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, трьох розділів результатів власних досліджень, узагальнення результатів досліджень, практичних рекомендацій, висновків, списку використаних літературних джерел. Список літератури включає 213 джерел, у тому числі 59 іноземних. Матеріал дисертації проілюстрований 31 таблицею і 36 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Матеріал і методи досліджень.

Клінічні дослідження базуються на даних диспансерного спостереження 119 пацієнтів (176 зубів) віком 7-30 років, які звернулись за допомогою до стоматологічної клініки Національного медичного університету іменіО.О. Богомольця.

Дані обстеження записували в спеціально розроблені на кафедрі ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології НМУ карти обстеження і фіксували по24 параметрам: стать, зубна формула, характеристика прикусу, форма зубної дуги, положення окремих зубів, наявність, дефіцит або відсутність місця в зубній дузі для зубів з тортоаномаліями, особливості положення зубів з тортоаномаліями у вестібуло-оральному і мезіо-дистальному напрямках та ін.

Всі 119 пацієнтів, прийнятих на лікування, були розділені на три вікові групи відповідно до періоду формування прикусу, а саме: І група – 23 особи віком від 7 до 9 років включно (19,32%) – з раннім змінним прикусом, ІІ група – 39 осіб віком від 10 до 13 років включно (32,77%) – з пізнім змінним прикусом, ІІІ група – 57 осіб віком від 14 років і старше (47,9%) – пацієнтів з постійним періодом прикусу.

Залежно від методів лікування тортоаномалії пацієнти були розподілені на3 групи. Першу групу – 44 особи (36,97%) – склали хворі, у яких тортоаномалію лікували тільки знімною ортодонтичною апаратурою. У другу групу – 30 осіб (25,21%) – увійшли пацієнти, виправлення тортоаномалії, яким проводилось запатентованим нами незнімним апаратом для лікування повороту зуба. Третю групу склали 45 пацієнтів (37,82%), у яких тортоаномалія була виправлена з використанням незнімної бондованої апаратури – брекет-системи – з попередньою фібротомією для запобігання рецидиву тортоаномалії.

При дослідженні зубних рядів визначали вид прикусу згідно класифікації А.І. Бетельмана. Особливе значення приділяли визначенню дефіциту місця в зубному ряду. При наявності зубів у стані тортоаномалії визначали місце для них у зубному ряду шляхом виміру на контрольних моделях проміжків у зубній дузі для кожного зуба, повернутого щодо поздовжньої вісі.

Проведено антропометричне вивчення гіпсових моделей щелеп (233 зразки) і аналіз даних рентгенологічного дослідження (прицільної рентгенографії й ортопантомографії). Були проведені виміри рецидиву тортоаномалій через 6 та 12 місяців після закінчення активного періоду ортодонтичного лікування у пацієнтів трьох клінічних груп. На діагностичних моделях вивчали ступінь недостатності місця в зубному ряді по Нансу (відповідність розмірів проміжку в зубній дузі для тортоаномалійного зуба й мезіо-дистального розміру його коронки – 176 вимірів) і ступінь повороту зуба. Вивчали ширину міжіклової й міжмолярної відстані, зміни форми і розмірів зубних дуг, що виникли в результаті лікування. Вираховували різницю між ними в міліметрах.

У пацієнтів третьої групи вивчено 135 пар діагностичних моделей щелеп і310 рентгенограм зубів і щелеп, отриманих до ортодонтичного лікування, після нього і при перевірці віддалених результатів лікування через 6 та 12 місяців. Поворот зубів навколо вісі на початку лікування становив від 10° до 90°. Для оцінки ефективності хірургічних втручань в комплексному лікуванні тортоаномалій обстежувані були розподілені в 3 підгрупи. Кожну підгрупу склали пацієнти із загальною кількістю 30 повернених по вісі зубів. Першу, контрольну, підгрупу склали 15 пацієнтів, яким не проводилось хірургічне втручання після виправлення положення тортоаномалій. Друга підгрупа складалася з 15 осіб, після виправлення положення зубів їм було проведено 30 циркулярних супракристалічних фібротомій (ЦСФ). Третю підгрупу склали 15 пацієнтів, яким після виправлення положення зубів було зроблено 30 операцій розсічення ясеневого сосочка.

Нами вивчена ефективність фібротомії як методу запобігання рецидивів тортоаномалій при скупченості фронтальної групи зубів у дорослих після ортодонтичного лікування. Дослідження проводилися в групі з 23 пацієнтів віком від 16 до 30 років, взятих з третьої групи, зі скупченістю зубів на верхній і нижній щелепі у фронтальній ділянці. Ступінь первинної скупчености зубів визначалася за допомогою індексу відхилення від норми (ірегулярності) Little (1975) та є оцінкою фактичної наявності місця (184 виміри).


 
 

Цікаве

Загрузка...