WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вікові особливості лікування поворотів зубів (автореферат) - Реферат

Вікові особливості лікування поворотів зубів (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

ЖАЧКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

УДК 616.314-007.1-089.23

Вікові особливості лікування поворотів зубів

14.01.22 – стоматологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ –2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця МОЗ України

Науковий керівник

доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Фліс Петро Семенович,

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, завідувач

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Покровський Марко Михайлович

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,

кафедра стоматології дитячого віку, професор

доктор медичних наук, доцент

Смаглюк Любов Вікентіївна

Вищий державний навчальний заклад України

"Українська медична стоматологічна академія" (м. Полтава),

кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів, доцент

Захист дисертації відбудеться " 18 " жовтня 2007 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.05 при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця МОЗ України за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Зоологічна,1, стоматологічний корпус.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Зоологічна,1, стоматологічний корпус.

Автореферат розісланий " 17 " вересня 2007 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради О.І.Остапко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Питання діагностики, лікування тортоаномалій та довгострокове і стабільне збереження результатів є актуальними в сучасній ортодонтії. Тортоаномалія виникає в результаті недостачі місця в зубному ряді для окремих зубів, наявності надкомплектних зубів, звуження зубних рядів (Ф.Я. Хорошилкина и соавт., 1987; Л.С. Персин, 1998; П.С. Фліс, 2007; K. Reitan, 1989; T.M. Graber, 2001; William R. Proffit, 2002).

Після створення місця в зубному ряду для зуба з тортоаномалією його встановлюють у правильному положенні за допомогою знімних і незнімних ортодонтичних апаратів. При цьому відбувається натяжіння зв'язок періодонта, що є основною причиною рецидиву тортоаномалії (K. Reitan, 1989; J.G. Edwards, 1990; R.G. Kaplan, 1997; A.R.Ten Cate, 1998). У зв'язку із цим для забезпечення ефективності лікування потрібна тривала ретенція впродовж 1,5-2 роки (Е.Э.Зубкова, Е.Н.Сухорецкая, 1995; Г.Б. Оспанова и соавт., 1997; R. Riedel, 1986; R.P.Kusy, J.F.Tulloch, 1986; J.G. Edwards, 1990). Передчасне зняття ретенційного апарату може призвести до рецидиву аномалії (Хорошилкина Ф.Я., Персин Л.С., 2002; R. Riedel, 1986; William R. Proffit, H.W.Fields, L.J. Maray, 1998). Рецидив після ортодонтичного лікування відбувається внаслідок особливостей оклюзійних співвідношень, генетично обумовленої невідповідності розмірів і форми зубів верхньої й нижньої щелеп, продовження росту щелеп, міофункціональної невідповідності внаслідок перерозподілу тонусу жувальних мязів після закінчення дії ортодонтичного навантаження (А.Д.Шварц,1996; В.А.Тугарин, Л.С. Персин и соавт.,1996; П.С. Фліс, 2007; K.Reitan,1989; T.M.Graber, 2001).

Для запобігання дії сили зв'язок періодонта та м'язового апарата іноді використовують такі методи, як: лікування з гіперкорекцією, для того щоб зуби повернулися через деякий час у положення, близьке до нормального; хірургічне втручання на періодонтальних зв'язках, що розташовані вище альвеолярного паростка ( J.G. Edwards, 1970; R. Vanarsdall, 1978).

Разом з тим, слід зазначити, що проблемі лікування тортоаномалій у дітей та дорослих з урахуванням наявності місця в зубному ряду та ступеню формування кореня зуба приділяється недостатня увага. З метою досягнення стабільних результатів лікування тортоаномалій найчастіше використовується ортодонтичне лікування з гіперкорекцією. Проте таке лікування не завжди успішне, непоодинокі випадки виникнення ускладнень (Саблина Т.И., 1986; Дубивко С.А., Аюпова Ф.С., Ахметова Г.Х., 1992; Панкратова Н.В., Слабковская А.Б., 1998; Покровский М.М., 2000). Це обумовлює пошук нових засобів та удосконалення методів, спрямованих на підвищення ефективності лікування тортоаномалій з досягненням довгострокових стабільних результатів.

В сучасній ортодонтії перспективним напрямком лікування тортоаномалій є комплексне лікування з використанням хірургічних втручань на зв'язках періодонту, що розташовані вище альвеолярного паростку, – циркулярної супракристалічної фібротомії та розсічення ясеневого сосочка. Ці методи успішно використовують з метою попередження рецидиву тортоаномалій в практиці дорослої ортодонтії (Vanarsdall R., 1978; R.M. Little, T.R. Wallen, R.A. Riedel, 1981; J.G.Edwards, 1988; R.R. Pinson, J.D. Strahan, 1994; M. Kuftinek, 1995; H.E.Thompson, 1999). Обґрунтування тактики лікування тортоаномалій у різні вікові періоди формування зубощелепного апарата із застосуванням апаратурних, комбінованих і комплексних методів та визначення їх ефективності у пацієнтів віком старше 16 років при лікуванні тортоаномалій незнімною ортодонтичною бондованою апаратурою представляють значний інтерес і стали предметом нашого дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Національного медичного університету імені О.О. Богомольця і є фрагментом комплексної наукової теми кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології "Клініка, діагностика, методи лікування аномалій і деформацій окремих зубів і зубних рядів", відповідно до плану МОЗ України реєстраційний номер 0105U001314. УДК-116.314-А116.314.2]–007.1-007.24-07-089.23. Дисертант у комплексній темі виконала окремий фрагмент.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є підвищення ефективності лікування тортоаномалій зубів у хворих різного віку шляхом вдосконалення методів ортодонтичного лікування на підставі розробки механіко-математичної моделі повороту зуба, яка дозволяє обґрунтувати вибір методу лікування і оцінити його ефективність.

Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання дослідження:

  1. Обґрунтувати тактику лікування тортоаномалій різними конструкціями ортодонтичних апаратів у різні вікові періоди формування зубощелепного апарата.

  2. Вивчити механіку повороту зуба і створити математичну модель для оцінки ефективності використання ортодонтичної апаратури при лікуванні тортоаномалій.

  3. Розробити комбінований апарат для лікування тортоаномалій з урахуванням посилення опори в конструкції апарата.

  4. Оцінити ефективність застосування циркулярної супракристалічної фібротомії при лікуванні тортоаномалій для поліпшення результатів, запобігання рецидиву й підвищення стабільності лікування.

5. Розробити алгоритм комплексного лікування тортоаномалій у пацієнтів різного віку, що дозволяє досягти високого лікувального ефекту і стабільності результатів.

Об'єкт дослідження – зубощелепний апарат у дітей та дорослих віком7-30 років з тортоаномаліями.

Предмет дослідження – розробка, обґрунтування застосування та оцінка ефективності способу лікування поворотів зубів у дітей та дорослих з використанням знімної та незнімної ортодонтичної апаратури і застосуванням циркулярної супракристалічної фібротомії та розсічення ясеневого сосочка у пацієнтів старше 16 років.

Методи дослідження: клінічні й антропометричні – для вивчення ступеню тортоаномалії та ступеню недостачі місця для ротованого зуба, для порівняльної оцінки ефективності традиційного та розробленого способу лікування; математичні – для вивчення механіки повороту зуба й створення математичної моделі для оцінки ефективності використання ортодонтичної апаратури при лікуванні тортоаномалій; статистичні – для оцінки достовірності отриманих результатів.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в ортодонтії застосована методика механіко-математичного моделювання процесу повороту зуба та з урахуванням отриманих даних розроблена конструкція ортодонтичного апарату для лікування тортоаномалій з посиленням опори в конструкції апарата.

На підставі вивчення клінічних особливостей тортоаномалій обґрунтована тактика ортодонтичного лікування поворотів зубів у різні вікові періоди.

Проведено оцінку ефективності циркулярної супракристалічної фібротомії (ЦСФ), а також розсічення ясеневого сосочка, у пацієнтів старше 16 років для запобігання рецидиву тортоаномалій з аналізом досягнутих результатів протягом 12 місяців після періоду активного ортодонтичного лікування.

На підставі клінічних, антропометричних, експериментальних досліджень обґрунтована, розроблена і запропонована комплексна схема лікування пацієнтів з тортоаномаліями у різні вікові періоди формування зубощелепного апарата, доведена її ефективність залежно від кута тортоаномалії та наявності місця для тортоаномалійного зуба в зубному ряду у дітей та дорослих. Пріоритетність дослідження підтверджена трьома деклараційними патентами України на винахід.


 
 

Цікаве

Загрузка...