WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Порушення здоров’я сім’ї при алкоголізмі у жінок та його психотерапія (автореферат) - Реферат

Порушення здоров’я сім’ї при алкоголізмі у жінок та його психотерапія (автореферат) - Реферат

 1. Псевдоадаптовані (62%).

 2. Псевдосинергічні (42%).

ІІ варіант: дисфункціональні сім'ї – 905%.

 1. Негативно-доповнюючі (42%).

 2. Деперсоналізовані (32%).

 3. Суперницькі (антагоністичні) (63%).

 4. Гіперпротективні (53%).

 5. Гіпопротективні (43%).

 6. Дезінтегровані (313%).

 7. Дисоціальні (343%).

 8. Асоціальні (22%).

Системно-структурний аналіз сексуального здоров'я дає змогу класифікувати також варіанти та форми його порушення за досліджуваної патології у жінок:

І варіант: сексуальна дисфункція, зумовлена алкоголізмом – 533%.

ІІ варіант: дезадаптивні форми сексуальної дисфункції – 473%.

 1. Сексуально-еротична (216%).

 2. Статеворольова (196%).

 3. Конституціональна (84%).

7. Психотерапія порушення здоров'я сім'ї при алкоголізмі у жінок має являти собою систему, що грунтується на принципах комплексності, диференційованості, послідовності і проводиться у двох напрямах: лікування основного захворювання жінок, та сімейна психотерапія – корекція психологічного клімату й функціонування сім'ї; корекція сексуальної дезадаптації подружжів.

У процесі сімейної психотерапії слід використовувати раціональну, групову, персоналістичну психотерапію, аутосугестивну психотерапію, сімейну дискусію, комунікаційний, рольовий тренінг, тренінг поведінки, психокорекційну роботу з дітьми. У процесі психотерапії сексуальної дезадаптації подружжів слід застосовувати, окрім раціональної та інформаційної психотерапії, гіпносугестію, елементи психоаналізу, аутотренінг, статеворольовий та сексуально-еротичний тренінг.

Проведення розробленої системи психотерапії при алкоголізмі у жінок дає змогу досягти медико-психологічної і соціально-трудової реабілітації 654% сімей.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Жданова М.П. Современные направления системной семейной психотерапии. Сообщение 1. Принципы и цели семейной терапии; динамическая, коммуникативная, опытная, структурная психотерапия // Медицинская психология. – 2006. – Т.1, №2. – С.54-62.

 2. Жданова М.П. Современные направления системной семейной психотерапии. Сообщение 2. Стратегическая, парадоксальная психотерапия, семейные мифы, междисциплинарный подход к семейной терапии // Медицинская психология. – 2006. – Т.1, №3. – С.42-48.

 3. Жданова М.П. Становление личности и эмоциональное состояние детей при алкоголизме у матери // Медицинская психология. – 2007. – Т.2, №2. – С.93-96.

 4. Жданова М.П. Характерологические и личностные особенности женщин при алкоголизме // Медицинская психология. – 2007. – Т.2, №3. – С.53-58.

 5. Жданова М.П. Психотерапия нарушения здоровья семьи при алкоголизме у жены // Украинский вестник психоневрологии. – 2007. – Т.15, №2 (51). – С.60-67.

 6. Жданова М.П. Психокоррекция сексуальной дезадаптации супругов при алкоголизме у жены // Международный медицинский журнал. – 2007. – Т.13, №2. – С.19-21.

АНОТАЦІЯ

М.П.Жданова. Порушення здоров'я сім'ї при алкоголізмі у жінок та його психотерапія. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 19.00.04 – медична психологія. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. – Харків, 2007.

У роботі з позицій системного підходу розроблено типологію сім'ї та класифікацію варіантів і форм порушення сексуального здоров'я при алкоголізмі у жінок. Виявлено емоційні та поведінкові розлади у дітей, особистісні відмінності хворих та членів їхніх сімей. Визначено закономірності формування та функціонування сім'ї за даної патології у жінок, взаємозв'язки між порушенням сімейних функцій, формами подружньої дезадаптації, виникненням та перебігом алкоголізму. Розроблено систему сімейної психотерапії та психокорекції сексуальної дезадаптації подружжів.

Ключові слова: алкоголізм у жінок, порушення здоров'я сім'ї, емоційний стан дітей, психотерапія.

АННОТАЦИЯ

М.П.Жданова. Нарушение здоровья семьи при алкоголизме у женщин и его психотерапия. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 19.00.04 – медицинская психология. Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины. – Харьков, 2007.

В диссертации с позиций системного подхода обследованы семьи, в которых жена и мать страдает алкоголизмом.

Показано, что больным алкоголизмом женщинам свойственны дезадаптивные черты характера – нереализм восприятия действительности и нежелание адаптироваться к ней и окружающим людям, и черты нарушенной самоактуализации, главным образом незрелость, нездравомыслие, нереализм самооценки, неадекватный уровень притязаний. При прогрессировании алкогольной болезни эти черты и имеющиеся у больных акцентуации характера еще более заостряются. Изменяется также полоролевое поведение больных: снижается их маскулинность и возрастает фемининность на биогенном и на социогенном уровне.

Дети в семьях, в которых мать страдает алкоголизмом, получают неправильное воспитание, у них имеют место нарушение становления личности и негативное эмоциональное состояние. В семьях неудовлетворительно выполняются все семейные функции, за исключением репродуктивной, причем в наибольшей степени страдает выполнение эмоциональной, духовной, сексуально-эротической и воспитательной функций, особенно при 2-й стадии алкоголизма у женщин. Нарушение функционирования семьи приводит к возникновению деструктивных конфликтов, усугубляющих дезадаптированность членов семьи. Практикуются неправильные способы урегулирования конфликтов.

У всех больных женщин имеются нарушения сексуальной функции, которые либо обусловлены алкогольной болезнью, либо усугубляют ее. При этом у женщин с 1-й стадией алкоголизма наблюдается сексуальная гиперфункция, а у больных со 2-й стадией – сексуальная гипофункция. Причиной нарушения сексуального здоровья супругов при алкоголизме у женщин служит сочетанное поражение его психологического, социально-психологического компонентов, психической составляющей биологического и в ряде случаев информационно-оценочной составляющей социального компонента.

Автором диссертации на основе результатов системно-структурного анализа предложена типология семьи при алкоголизме у женщин, включающая два варианта и 10 форм нарушения здоровья семьи. В результате системно-структурного анализа сексуального здоровья разработана классификация его нарушений, включающая два варианта и четыре клинических формы.

Разработана система психодиагностики и психотерапии нарушения здоровья семьи при алкоголизме у женщин, описаны ее принципы и направления. Представлены психотерапевтические методы, которые следует использовать в процессе семейной психотерапии (рациональная, групповая, персоналистическая, аутосуггестивная психотерапия, семейная дискуссия, коммуникационный, ролевой тренинг, тренинг поведения, психокоррекционная работа с детьми), и методы, применяемые в процессе психотерапии сексуальной дезадаптации супругов (рациональная и информационная психотерапия, гипносуггестия, элементы психоанализа, аутотренинг, полоролевой и сексуально-эротический тренинг).

Показано, что проведение разработанной системы психотерапии при алкоголизме у женщин позволяет достигнуть медико-психологической и социально-трудовой реабилитации 654% семей.

Ключевые слова: алкоголизм у женщин, нарушение здоровья семьи, эмоциональное состояние детей, психотерапия.

ANNOTATION

Zhdanova M.P. Family health disorder at the alcoholism in women and its psychotherapy. – Manuscript.

Thesis for a candidate of medical science degree by speciality 19.00.04 – medical psychology. Kharkov medical academy of postgraduate studies UMH. – Kharkov, 2007.

From the systemic approach viewpoint in the thesis there are developed the family typology and the classification of sexual health disorder variants and forms at the alcoholism in women. There are revealed emotional and behavioral distresses in children, patients' and their family members' personality features. There are determined family forming and functioning regularities at the pathology in women, relations between a disorder of family functions, spouses desadaptation forms, a rise and a course of the alcoholism. The spouses sexual desadaptation family psychotherapy and psychocorrection system is developed.

Key words: alcoholism in women, family health disorder, children emotion state, psychotherapy.


 
 

Цікаве

Загрузка...