WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Порушення здоров’я сім’ї при алкоголізмі у жінок та його психотерапія (автореферат) - Реферат

Порушення здоров’я сім’ї при алкоголізмі у жінок та його психотерапія (автореферат) - Реферат

3

Міністерство охорони здоров'я України

Харківська медична академія післядипломної освіти

ЖДАНОВА

Мирослава Петрівна

УДК 616.89 – 008.441.13 – 005.2: 615.851

Порушення здоров'я сім'ї при алкоголізмі у жінок та його психотерапія

19.00.04 – медична психологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Кришталь Валентин Валентинович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри сексології та медичної психології.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук Мінко Олександр Іванович, ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України", завідувач відділом профілактики та лікування алкоголізму;

доктор медичних наук, професор Михайлов Борис Володимирович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри психотерапії.

Захист відбудеться 04.11.2007 р. о 1100 годині на засіданні спеціалізованої ученої ради Д64.609.03 при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України за адресою: 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України за адресою: 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

Автореферат розісланий 02.11.2007 р.

Учений секретар

спеціалізованої ученої ради

кандидат психологічних наук,

доцент

Н.К.Агішева

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Боротьба з алкоголізмом була і продовжує залишатися в наш час однією з найактуальніших медичних і соціальних проблем. Алкогольна хвороба чинить руйнівний вплив на особистість та соматичне здоров'я, різко знижує працездатність і загалом соціальну адаптацію людини, що спричиняє серйозну занепокоєність світової громадськості та охорони здоров'я. За даними офіційної статистики, кількість пацієнтів, що перебувають на медичному обслуговуванні в наркологічних диспансерах України, сягає 1 млн. У порівнянні з 1990р. більш ніж удвічі зросла захворюваність на алкогольні психози (2,2 на 10 тис. населення), що, на думку фахівців, свідчить про більш високу фактичну поширеність алкоголізму (І.К.Сосін, Ю.Ф.Чуєв, 2005). Проблеми, зумовлені алкогольною залежністю, ще більше поглиблюються тим, що вона з кожним десятиріччям стає дедалі більш коморбідною з різними тяжкими соматичними захворюваннями, депресивними станами, у жінок – з алкогольним синдромом плода (А.Фрідман зі спіавт., 1998, та ін.). При цьому спостерігається зростання частоти алкоголізму в молодому віці й у осіб жіночої статі.

Епідемічний характер та популяційна масштабність алкоголізації населення, вітальний характер патологічної пристрасті, його медико-біологічні й соціально-економічні наслідки визначають особливу актуальність проблеми алкоголізму в усіх його аспектах.

Одним із найнегативніших наслідків цієї патології є та обставина, що алкоголізм в одного чи обох подружжів неминуче призводить до порушення функціонування сім'ї та підриває міцність шлюбу, а нерідко спричиняє кризу й розпад сім'ї, що в свою чергу посилює перебіг захворювання. На ґрунті алкоголізму, за даними Є.В.Кришталя (1997), відбувається 400 тис. розлучень за рік і кількість їх з тієї самої причини надалі зростає. Визначено, що у 84,1% сімей хворих на алкоголізм питання про розлучення виникає постійно, особливо часто тоді, коли хворіє дружина, і в переважній більшості випадків у цих сім'ях спостерігається сексуальна дезадаптація (М.П.Беро зі співавт., 1987; В.В.Кришталь, С.Р.Григорян, 2002).

Природно, що проблемі алкоголізму присвячено багато літератури, до того ж у деяких працях розглядається сексуальна дезадаптація подружжя за цієї патології, яка призводить до порушення виконання сексуально-еротичної функції сім'ї (А.Т.Філатов, 1983; Г.С.Васильченко, 1983; С.Т.Агарков, 1985; І.М.Віш зі співавт., 1987; E.M.Farmer, 1982; D.Jolliff, A.Horne, 1986 та ін.). Водночас виконання решти її функцій – емоційної, духовної, господарсько-побутової, виховної та ін. – залишається поза увагою дослідників. Тим часом невиконання цих функцій призводить до сімейних конфліктів, посилює подружню дезадаптацію та перебіг алкоголізму і в кінцевому підсумку дуже часто спричиняє руйнування сім'ї.

Проблему порушення здоров'я сім'ї не можна вважати достатньо розробленою, оскільки її практично не вивчено з системних позицій, хоча необхідність такого підходу диктується складним генезом цього негативного явища. Зокрема, в сімейну дезадаптацію при алкоголізмі у дружини додають свій внесок, окрім розладу її соматичного, психічного, сексуального здоров'я, невротизація чоловіка, порушення емоційного стану дітей, порушення функцій сім'ї й низка інших патогенних чинників, тобто порушується взаємодія членів сім'ї на психофізіологічному, соціальному та мікро- соціальному, психологічному та соціально-психологічному рівнях.

Зазначені обставини й визначили необхідність проведення цієї роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України за темою: "Профілактика порушень сексуального здоров'я" (№ державної реєстрації 0103U004036).

Мета дослідження – на основі системного підходу до вивчення порушення здоров'я сім'ї при алкоголізмі в жінок розробити його системну сімейну психотерапію.

Для досягнення цієї мети було поставлено такі завдання:

  1. Виявити характерологічні особистісні відмінності та психічний стан жінок, хворих на алкоголізм.

  2. Дослідити стан особистості та емоційний стан дітей при алкоголізмі у матері.

  3. Визначити стан сексуальної функції хворих жінок та зв'язок її порушень з алкоголізмом.

  4. Вивчити стан сексуальної функції сім'ї за даної патології у дружини.

  5. Дослідити ставлення хворих на алкоголізм жінок до свого захворювання.

  6. Виявити причини, механізми, умови розвитку і прояву порушення здоров'я сім'ї при алкогольній хворобі у жінок.

  7. Розробити систему й методи сімейної психотерапії та психокорекції сексуальної дезадаптації подружжя за досліджуваної патології.

Об'єкт дослідження – здоров'я сім'ї та його порушення при алкоголізмі в жінок.

Предмет дослідження – причини, механізми розвитку та клінічні прояви порушення здоров'я сім'ї за даної патології, виконання сімейних функцій, відмінності особистості, стан сексуальної функції хворих, емоційний стан дітей.

Методи дослідження – клінічні, спеціальні сексологічні, психодіагностичні, методи дослідження особистості та міжособистісних відносин, методи математичної статистики.

Наукова новизна результатів дослідження. Новим у роботі є визначення психічного стану не лише хворих на алкоголізм жінок, а й їхніх чоловіків, емоційних та поведінкових порушень у дітей, виявлення особистісних відмінностей хворих та членів їхніх сімей, психологічного клімату сім'ї. Уперше з позицій системного підходу розроблено типологію сім'ї та класифікацію варіантів і форм порушення сексуального здоров'я при алкоголізмі у жінок, наведено їх клінічну характеристику, що було покладено в основу сімейної психотерапії та психотерапія сексуальної дезадаптації. Визначено закономірності формування та функціонування сім'ї за даної патології у жінок, виявлено взаємозв'язки між порушенням сімейних функцій, формами подружньої дезадаптації, виникненням і перебігом алкоголізму.

Практична значущість результатів дослідження. Для клінічної сексологічної та медико-психологічної практики суттєве значення мають розроблені методика психодіагностики порушення функціонування сім'ї при алкоголізмі у жінок, а також критерії диференційної діагностики різних варіантів і форм порушення подружньої адаптації та здоров'я сім'ї загалом. Практичну значущість мають запропоновані в дисертаційній роботі система й методи патогенетично спрямованої сімейної психотерапії, що дають змогу досягти високого та стійкого лікувального ефекту за даної патології у жінок.

Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертації доповідалися й обговорювалися на засіданнях секцій психотерапевтів (2004, 2005) та медичних психологів (2006) Харківського медичного товариства; на конгресі невропатологів, психіатрів та наркологів (2007). Результати дослідження впроваджено в навчальний процес на кафедрі наркології та на кафедрі сексології та медичної психології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, а також у клінічну практику роботи Харківських міського й обласного наркологічних диспансерів, Київської міської наркологічної лікарні "Соціотерапія" МОЗ України.


 
 

Цікаве

Загрузка...