WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Санітарно-гігієнічне обґрунтування застосування фумарової кислоти та асид лаку при вирощуванні ремонтного молодняку та курей-несучок (автореферат) - Реферат

Санітарно-гігієнічне обґрунтування застосування фумарової кислоти та асид лаку при вирощуванні ремонтного молодняку та курей-несучок (автореферат) - Реферат

Жейнова Н. М. Санітарно-гігієнічне обґрунтування застосування фумарової кислоти та Асид Лаку при вирощуванні ремонтного молодняку та курей-несучок. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.06 – гігієна тварин і ветеринарна санітарія. Харківська державна зооветеринарна академія. Харків, 2007.

Дисертація присвячена вивченню та науковому обґрунтуванню резистентності і продуктивності молодняку і курей-несучок при використанні фумарової кислоти та Асид Лаку, які за рахунок корекції кишкового мікробіоценозу підвищують продуктивність та фізіолого-біохімічні показники крові, стабілізують природну резистентність організму птиці. Встановлено, що кормові добавки нормалізують і активізують біосинтетичні і метаболічні процеси в організмі курчат, виявляють ростостимулюючий ефект у стандартного молодняку, а також поліпшують компенсаторні можливості організму початково ослаблених курчат. Визначено, що біостимулюючий вплив пребіотиків, які застосовувались, на організм курчат виявляється в морфологічних і біохімічних показниках крові та змінах маси й індексів фабрицієвої бурси і тимусу, що вказує на підвищення природної резистентності молодняку. Експериментально доведено, що додавання до раціону курей-несучок фумарової кислоти або Асид Лаку знижує негативний вплив теплового і кормового стресів на організм птиці, сприяє корекції фізіолого-біохімічних показників крові і морфологічних параметрів тонкого відділу кишечнику до норми, відновлює його фізіологічну активність, а також нормалізує функціональний стан печінки, підвищує продуктивні якості курей-несучок.

На основі експериментальних досліджень була вдосконалена технологія виробництва яєць шляхом застосування в комбікормах для молодняку в критичні періоди вирощування фумарової кислоти в дозі 1,5 кг/т (0,10 г/гол.), 2,5 кг/т (0,16 г/гол.) ослабленим курчатам і курям-несучкам – в дозі 2 кг/т корму (0,24 г/гол.), розпочинаючи з продуктивного періоду, особливо при стійкому підвищенні температури та годівлі низькокалорійними кормами.

Ключові слова: фумарова кислота, Асид Лак, молодняк птиці, кури-несучки, мікроклімат, раціон, резистентність, кишечник, морфологія, мікрофлора.

Жейнова Н.Н. Санитарно-гигиеническое обоснование применения фумаровой кислоты и Асид Лака при выращивании ремонтного молодняка и кур–несушек. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 16.00.06 – гигиена животных и ветеринарная санитария. Харьковская государственная зооветеринарная академия. Харьков, 2007.

Диссертация посвящена изучению и научному обоснованию резистентности и продуктивности молодняка и кур-несушек при использовании в комбикормах фумаровой кислоты и Асид Лака.

В результате исследований установлено, что ростостимулирующий эффект фумаровой кислоты у цыплят проявлялся в увеличении живой массы – на 6,8 % и сохранности – на 4,8 %, а у первично ослабленного молодняка увеличение среднесуточного прироста массы в среднем составило 24,8 % при добавке пребиотиков в дозе 2,5 кг/т корма. Биостимулирующий эффект фумаровой кислоты и Асид Лака на организм молодняка проявлялся в позитивных изменениях морфологических и иммунологических показателей крови. На фоне повышения уровня гемоглобина в среднем на 11,8 % и общего белка – на 11,9, наблюдалось достоверное увеличение иммуно-глобулиновых фракций, а также повышение показателей естественной резистентности птицы - на 16,1–36,6 %, что объясняется заметным увеличением абсолютной массы фабрициевой бурсы в среднем на 11,9 %, тимуса – на 11,4 %, их индексов, соответственно, на 0,46 и 0,25 единиц.

Доказана целесообразность применения фумаровой кислоты и Асид Лака для молодняка и взрослой птицы при тепловых и кормовых стрессах.

Снижение уровня рН содержимого кишечного тракта у молодняка и кур–несушек кросса Хайсекс белый при скармливании с комбикормами пребиотиков в оптимальных дозах способствует увеличению количества и активности нормальной кишечной микрофлоры (КОЕ/г) у ремонтного молодняка в 3,3–7,0 и у взрослой птицы – в 7,6–11,7 раз. Наряду с этим, количество патогенной микрофлоры в кишечнике было меньше у цыплят в среднем в 9,1 у взрослой птицы – в 10,7 раза в сравнении с аналогами контрольной групп.

Добавление к основному рациону кур органических кислот, особенно фумаровой, в дозе 2 кг/т корма способствовало коррекции кишечного микробиоценоза, повышению энергетического уровня рациона и морфологических параметров кишечника до нормы. С повышением продуктивных показателей птицы установлено достоверное увеличение количества яиц и интенсивности яйценоскости на начальную несушку – на 6,0 и 5,0 %, на среднюю – на 6,1 %, с улучшением качественных показателей.

Ключевые слова: фумаровая кислота, Асид Лак, молодняк птицы, куры–несушки, микроклимат, рацион, резистентность, кишечник, морфология, микрофлора.

Zheinova N.M. Sanitary hygiene foundation of fumaric acid and Acid Luck use in replacement youngsters and laying fowl growing.-Manuscript.

The thesis has been submitted for a candidate of veterinary science degree with speciality 16.00.06 – Animal hygiene and veterinary sanitation. Kharkiv state zooveterinary academy.

The thesis is devoted to study and scientific foundation of resistibility and productivity indices of replacement youngsters and laying fowl in use of organic acids in the sort of fumaric acid and Acid Luck. These ones on account of intestinal microbiocenosis correction increase productivity and blood physical and biochemical indices and stabilize and natural resistibility of fowl organism.

It has been established that feed addings in the sort of fumaric acid or Acid Luck normalize and stir up biosynthetic and metabolic processes in chicken organism, show the effect stimulating growth in the standard youngsters and also improve compensative abilities of the organism of primarily weakened chickens. It has been determined that biostimulating influence of used probiotics on the chicken organism indicates in morphologic and biochemical blood indices and changes in weight and indices of bursa Fabricia and thymus that tells about an increase of natural resistibility of young fowl. It was proved experimentally that fumaric acid or Acid Luck adding to the laying fowl rations reduces negative effect of warmth or feeding stresses onto the fowl organism, promotes correction of physical and biochemical blood indices and morphological parameters of the small intestine up to the normal condition, renovates its physiological activity, and also normalizes functional state of the liver, improves the productive qualities of laying fowl.

On the basis of experimental investigations the egg production technology by means of fumaric acid use in mixed feeds of young fowl during the critical periods of growing has been improved. The preparation was used in such doses: 1.5 kg./ t. (0/10 gr/one bird) – for the standard chickens; 2.5 kg/t. (0.16 gr/one bird) for weak chickens, and 2 kg/t. (0.24 gr/one bird) for laying fowl beginning from the productive period, during every 30 days and night with 15 days and night intervals especially in gradual temperature increase and feeding with low–caloric feeds.

Key words: fumaric acid, Acid Luck, young fowl, laying fowl, microclimate, ration, resistibility, intestine, morphology, microflora.


 
 

Цікаве

Загрузка...