WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Роль печінки в модуляції трофічних процесів при формуванні гіпертензивного серця (автореферат) - Реферат

Роль печінки в модуляції трофічних процесів при формуванні гіпертензивного серця (автореферат) - Реферат

33. Журавльова Л.В. Показатели углеводного, липидного обмена, эхокардиографические параметры у больных гипертонической болезнью и при сопутствующих заболеваниях печени // „Метаболічний синдром в практиці кардіолога": матеріали науково-практичної конференції.- Харків: ПФ „Антіква" - 2006.- С.21-23.

34.Журавльова Л.В., Ледовськой А.М., Сафаргалина-Корнилова Н.А. Влияние комбинированной терапии на метаболические показатели у больных гипертонической болезнью с нарушением функции печени // „Метаболічний синдром в практиці кардіолога": матеріали науково-практичної конференції.- Харків: ПФ „Антіква".- 2006.- С.24-25. (Автор обстежувала хворих, проводила статистичну обробку даних, аналізувала отримані результати).

35. Журавлёва Л.В. Влияние комбинированной терапии ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента и гепатопротекторами на гипертензивное сердце // „Хвороби цивілізації та медична практика": матеріали Південно-Української науково-практичної конференції.- Одеса, ОДМУ.- 2007.- С.31.

36. Журавлёва Л.В., Ковалёва О.Н. Состояние липидного обмена, уровень жёлчных кислот, структурно-функциональные изменения миокарда у больных гипертонической болезнью и при сопутствующих заболеваниях печени // „Хвороби печінки в практиці клініциста": матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю.- Харків, ХНУ.- 2007.- С.109-110. (Автор обстежувала хворих, проводила статистичну обробку даних, аналізувала отримані результати).

37. Ковалёва О.Н., Журавлёва Л.В. Коррекция уровня инсулиноподобного фактора роста-1 у больных гипертонической болезнью и сопутствующими заболеваниями печени // „Внутрішні хвороби. Нові аспекти": матеріали науково - практичної конференції.- Харків, Інститут терапії ім.Л.Т. Малої АМН України.- 2007.- С.63.

38. Журавлёва Л.В., Ковалёва О.Н. Состояние профиля цитокинов у больных гипертонической болезнью и сопутствующими заболеваниями печени // Український кардіологічний журнал. – 2007. – №5 (Матеріали VIII Національного конгресу кардіологів України, Київ, 20-22 вересня 2007).- С.115. (Автор обстежувала хворих, проводила статистичну обробку даних, аналізувала отримані результати).

39. Zhuravlyova L., Kovalyova O. The Level of Insulin-like Growth Factor-1 in Firming of Hypertensive Heart in Patients with Hypertension with Associated Chronic Diseases of Liver and without Them // Coeur et des vaisseaux.- 2006.- T.99.-№ special II- Р.58 (Автор обстежувала хворих, проводила статистичну обробку даних, аналізувала отримані результати).

40. Zhuravlyova L., Kovalyova O. Structural and functional changes of myocardium in patients with hypertension associated with chronic liver diseases // Abstract book XV European Meeting on Hypertension.- Milan, Italy.- 2005.- S.415, P.107. (Автор обстежувала хворих, проводила статистичну обробку даних, аналізувала отримані результати).

41. Zhuravlyova L. The influence of liver functional state on the components of metabolic syndrome in hypertensive patients // Abstract-book of international congress of Hypertension "From Korotkow to present days".- St.-Peterburg (Russia).- 2005.- P.149 (A315).

42. Zhuravlyova L. The influence of components of renin-angiotensin-aldosteron system on structure and function of myocardium in patients with hypertension and associated liver diseases // Abstract book XVI European meeting on hypertension.- Madrid, June 12-15 2006.- S.3661(P.20.228).

43. Zhuravlyova L.V., Kovalyova O.M. The Insulin-like Growth Factor-1 and myocardium remodeling in Hypertensive Patients // Abstract book XVI European meeting on hypertension.- Madrid, June 12-15 2006.- S.41(P.2.97)(Автор обстежувала хворих, проводила статистичну обробку даних, аналізувала отримані результати).

44. Zhuravlyova L., Kovalyova O., Kolosov E., Bolokadze E., Bila N. Plasma levels of nonspecific growth factors and markers of myocardial fibrosis on hypertensive heart formation // Coeur et des vaisseaux.- 2006.- T.100.-№ special II- Р. 875 (Автор обстежувала хворих та визначала рівень ІФР-1 в сироватці крові, проводила статистичну обробку даних, аналізувала отримані результати).

45. Zhuravlyova L., Kovalyova O. The influence of TNF-б, IL-1в and IGF-1 on geometry of left ventricular on hypertensive patients and associated with chronic liver diseases // Abstract book XVII European Meeting on Hypertension.- Milan, Italy.- 2007.- S.41, P.2.60. (Автор обстежувала хворих, проводила статистичну обробку даних, аналізувала отримані результати).

АНОТАЦІЯ.

Журавльова Л.В. Роль печінки в модуляції трофічних процесів при формуванні гіпертензивного серця. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук за фахом 14.01.02. – внутрішні хвороби. – Харківський державний медичний університет МОЗ України, Харків, 2007.

Проведене дослідження присвячене обґрунтуванню механізмів формування гіпертензивного серця та ролі печінки у трофічних процесах, які при цьому відбуваються, визначенню критеріїв прогнозування перебігу захворювання та підвищення ефективності лікування гіпертонічної хвороби шляхом корекції метаболічних порушень, що супроводжують ремоделювання міокарда. Показано, що у хворих на гіпертонічну хворобу, хронічні захворювання печінки та при їх поєднанні, спостерігається порушення структурно-функціонального стану міокарда лівого шлуночка, яке супроводжується його систолічною дисфункцією, зниженням скорочувальної функції та формуванням концентричного ремоделювання, концентричної та ексцентричної гіпертрофії міокарда лівого шлуночка, які проявлялися в залежності від стадії гіпертонічної хвороби та активності патологічного процесу у печінці. Супутні хронічні захворювання печінки у хворих на гіпертонічну хворобу чинили підвищене ураження міокарду та викликали різні форми ремоделювання серця. У обстежених хворих встановлена дисфункція нейрогуморальних систем, яка супроводжувалася кореляційним впливом адапційних гормонів на окремі геометричні параметри гіпертензивного серця з структурно-функціональними змінами міокарда лівого шлуночка. Прогресування трофічних змін в міокарді та в печінці у хворих на гіпертонічну хворобу підсилювалися внаслідок метаболічних порушень, які проявлялися дисліпопротеїдемією, підвищенням глікозильованого гемоглобіну, вмісту фібриногену, загальних, вільних та кон'югованих жовчних кислот, продуктів ПОЛ та зниженням АОЗ, які ускладнювали систолічну дисфункцію та ремоделювання міокарда лівого шлуночка. Установлені порушення клітинного та гуморального імунітету, а також зміни активності прозапальних цитокінів ФНП-б, ІЛ-1в та ІФР-1 у хворих на гіпертонічну хворобу збільшувалися при супутній патології печінки. Проведений аналіз показав, що супутні хронічні захворювання печінки у хворих на гіпертонічну хворобу підсилюють трофічні та структурно-функціональні зміни в міокарді лівого шлуночка, а також негативно впливають на ремоделювання міокарда у цих хворих. Запропоновані схеми лікування хворих на гіпертонічну хворобу, хронічні захворювання печінки та при їх поєднанні з використанням бета-адреноблокаторів (метопролол), інгібіторів АПФ (еналаприл, спіраприл, лізиноприл) у сполучені з гепатопротекторами (есенціале форте Н, тіотріазолін), обумовлюють підвищення лікувального ефекту.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, гіпертензивне серце, хронічні захворювання печінки, гормональний, метаболічний, імунний гoмeостаз, цитокіни, функціональний стан печінки, бета-адреноблокатори, інгібітори АПФ, гепатопротектори.

АННОТАЦИЯ

Журавлева Л.В. Роль печени в модуляции трофических процессов при формировании гипертензивного сердца. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.02. – внутренние болезни. – Харьковский государственный медицинский университет МЗ Украины, Харьков, 2007.

Проведенное исследование посвящено обоснованию механизмов формирования гипертензивного сердца и роли печени в трофических процессах происходящих при этом, определению критериев прогнозирования течения заболевания и повышению эффективности лечения гипертонической болезни путем коррекции метаболических нарушений, сопровождающих ремоделирование миокарда. Показано, что у больных гипертонической болезнью, хроническими заболеваниями печени и при их сочетании, наблюдается нарушение структурно-функционального состояния миокарда левого желудочка, сопровождающееся его систолической дисфункцией со снижением сократительной функции, формированием концентрического ремоделирования, концентрической и эксцентрической гипертрофии миокарда левого желудочка, которые проявлялись в зависимости от стадии гипертонической болезни, а также активности патологического процесса в печени. Сопутствующие хронические заболевания печени у больных гипертонической болезнью оказывали прогностически неблагоприятное влияние на ремоделирование миокарда, обусловливая частое формирование концентрической и эксцентрической гипертрофии миокарда. У обследованных больных установлены дисфункция нейрогуморальных систем, которая сопровождалась корреляционным влиянием адаптационных гормонов (адреналин, норадреналин, кортизол, трийотриронин, тироксин), опиоидных пептидов (в-эндорфины), а также половых гормонов (эстрадиол и тестостерон) на отдельные геометрические параметры гипертензивного сердца (конечно-систолический объём, конечно-диастолический объём, ударный объём, индекс массы миокарда левого желудочка) с нарастающими структурно-функциональными изменениями миокарда левого желудочка. Прогрессирующие трофические изменения в миокарде и печени у больных гипертонической болезнью усугублялись вследствие метаболических нарушений, которые проявлялись дислипопротеидемией, повышением гликозилированного гемоглобина, содержания фибриногена, общих, свободных и конъюгированных желчных кислот в сыворотке крови. Отмечено, что прогрессирующие нарушения холеретической функции печени у больных гипертонической болезнью оказывают токсическое влияние на печень и миокард, усугубляют трофические процессы в них, способствуют увеличению гиперлипопротеидемии. Расстройство трофических процессов в миокарде и печени прогрессировало в зависимости от нарушения оксидантно-антиоксидантного гомеостаза, что усугубляло систолическую дисфункцию и ремоделирование миокарда левого желудочка. Показано, что снижение накопления сульфгидрильных групп в организме приводит к нарушению окислительно-восстановительных процессов, снижению факторов антиоксидантной защиты, что способствовало развитию дистрофических процессов в сердце и печени. Сопутствующие хронические заболевания печени у больных гипертонической болезнью сопровождались прогрессирующими нарушениями клеточного и гуморального иммунитета, а также изменением активности провоспалительных цитокинов фактора некроза опухолей-б, интерлейкина-1в и cодержания в сыворотке крови инсулиноподобного фактора роста-1, изменением защитных свойств организма, нарастающими трофическими изменениями ремоделированного миокарда левого желудочка. Впервые установлена роль печени в ремоделирвовании сердца, что связано с нарушением функционального состояния печени, развитием синдромов цитолиза, иммунного воспаления, печеночно-клеточной недостаточности. Анализ результатов проведенных исследований позволяет констатировать, что сопутствующие хронические гепатиты и циррозы печени у больных гипертонической болезнью являются прогностическими маркерами, указывающими на роль печени в трофических процессах, происходящих в миокарде и других органах.


 
 

Цікаве

Загрузка...