WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Роль коензима а в патогенезі вікової катаракти (автореферат) - Реферат

Роль коензима а в патогенезі вікової катаракти (автореферат) - Реферат

В умовах моделювання світлової катаракти доведена можливість запобігання зниження рівня коензима А в крові і тканинах ока (його рівень підвищується в крові, кришталиках та волозі передньої камери очей кролів на 25,4 - 35,1% відносно відповідних значень при світловому впливі), що має місце при розвитку помутнінь кришталика, шляхом введення багатокомпонентного препарату, до складу якого входить коензим А - "Коензим-композитум".

Вперше встановлено факт зниження рівня коензима А в крові, передньокамерній волозі і кришталиках в осіб з різними клінічними формами вікової катаракти, особливо виразний при швидкопрогресуючих помутніннях змішаної локалізації.

На основі даних клінічних спостережень (об'єктивна оцінка ступеня помутніння кришталика прямим компенсаторним методом) і біохімічних досліджень (визначення рівня коензима А в крові, передньокамерній волозі і кришталиках) обгрунтована принципова можливість стабілізації патологічних змін кришталика хворих з віковою катарактою на початковій стадії її развитку препаратом коензима А.

Практичне значення одержаних результатів. Розширені показники та обгрунтовано застосування комплексного препарата "Коензим-композитум", який містить коензим А, для лікування початкової стадії вікової катаракти при виявлені факту зниження в крові рівня коензиму А. Метаболічна корекція рівня коензиму А на початковій стадії вікової катаракти сприяє підвищенню стійкості кришталика до катарактогенних дій та (або) стабілізації патологічних змін при їх наявності.

Впровадження результатів дослідження в практику. Теоретичні і методологічні аспекти дисертації використовуються в наукових дослідженнях лабораторії біохімії, відділенні хірургії катаракти та катарактальному диспансері Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України, в клініці офтальмології Головного військово клінічного госпіталю Міністерства оборони України, в 15 поліклініці МО України м. Києва, в лікувально-діагностичному центрі МО України м. Києва.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено офтальмологічне обстеження, лікування та спостереження за хворими з віковою катарактою в динаміці (всього 147 осіб). Сумісно зі співробітниками лабораторії біохімії (завідувач лабораторією д.м.н., проф. Леус М.Ф.) Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України здійснено моделювання світлової катаракти в різних умовах експерименту і виконані біохімічні дослідження. Автором самостійно проведено пошук наукової літератури, аналіз та статистичну обробку результатів досліджень, сформульовані наукові положення і висновки, підготовлені друковані роботи. За результатами сумісних досліджень автор має відповідні статті у співавторстві. Ідея вивчення ролі коензиму А в патогенезі вікової катаракти належить науковому керівнику д.м.н., проф. Мальцеву Е.В., аналіз клінічних результатів проведено сумісно.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації викладені та обговорені на IV Українсько-Польській конференції з офтальмології (Київ, 2003) та на XIV Міжнародному науковому сімпозіумі Одеса-Генуя "Дистрофічні захворювання органа зору" (Одеса, 2005), засіданні Вченої Ради фахівців Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України (Одеса, 2006).

Публікації. Основні результати дисертації викладені в 8 наукових роботах. З них 4 статті (3 в "Офтальмологічному журналі" і 1 в збірнику "Сучасні аспекти військової медицини") у виданнях, ліцензованих ВАК України, 2 - в матеріалах конференції з міжнародною участю. Два огляди літератури надруковані в збірнику наукових робіт ГВКГ МО України "Сучасні аспекти військової медицини".

Обсяг і структура дисертації. Дисертація написана російською мовою, викладена на 131 сторінці комп'ютерного тексту. Складається з вступу, 4 розділів, включаючи два - з результатами власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів дослідження, висновків і списку використаних джерел, ілюстрована 10 малюнками, 11 таблицями, які займають 16 окремих сторінок. Список використаних літературних джерел містить 232 найменування і займає 23 сторінки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи досліджень. В експерименті in vivo помутніння кришталика відтворювали у кролів породи Шиншила (всього 75 тварин) масою 1,9-2,5 кг шляхом хронічного опромінення поліхромним світлом протягом 40 тижнів за методикою, що розроблена в Інституті очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України (Леус М.Ф., Метелiцина І.П., Дрожжина Г.І. та ін. (Патент України №20178 "Спосiб моделювання променевої катаракти", 1997). При цьому визначали можливість наявності і ступінь виразності катарактальних властивостей препарата "Етіонін" та антикатарактальних властивостей препарата "Коензим-композитум". Етіонін і коензим-композитум починали застосовувати від початку моделювання катаракти. Кролі були разділені на 5 груп: 1 - контроль, інтактні тварини (15 кролів), 2 - тварини, у яких викликали порушення метаболічного статусу коензиму А шляхом перорального введення антиметаболіта коензима А - етіоніна по 150 мл 0,05% розчину щоденно протягом 6 місяців (15 кролів), 3 - тварини, яким відтворювали помутніння кришталика шляхом їх опромінення світлом високої інтенсивності (15 кролів), 4 - тварини, у яких моделювали світлову катаракту на фоні введення етіоніна (15 кролів), 5 - тварини, які на фоні моделювання світлової катаракти отримували трьома курсами препарат "Коензим-композитум" внутрішньом'язево дозою 0,03 мл на кг ваги три рази на тиждень з перервою між курсами 1 місяць (15 кролів). Контроль за станом кришталиків здійснювали біомікроскопічно з використанням щілинної лампи протягом всього експерименту і оцінювали на основі схеми, яка припускає 5 стадій розвитку катарактальних змін (Bhat K.S., 1986; Путиенко А.А., 1994). В динаміці експериментальних впливів було визначено вміст коензиму А методом ензиматичного аналізу в плазмі крові, а по закінченні експерименту також в камерній волозі та надосадовій рідині гомогенатів кришталиків очей кролів (Bergmeyer H.U., Bernt T.E., 1989).

При дослідженнях in vitro використовували ізольовані очі кролів (всього 56 очей). Для вивчення можливості захисту білків кришталика від катарактогенної дії світлової енергії використовували коензим А та кальцію пантотенат. Об'єктивними критеріями оцінки прозорості (або ступеня помутніння) кришталика були зміни показників світлопоглинання, світлорозсіювання і флуоресценції гомогенатів, які визначали до та після опромінення. Реєстрацію результатів проводили фотометрично.

В клініці під спостереженням знаходилися пацієнти з діагнозом вікова катаракта, які перебували на диспансерному обліку в консультативній полікліниці Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України. Були обстежені хворі з ядерною (45 осіб), субкапсулярною (50 осіб) та змішаною (52 особи) формами катаракти на початковій стадії розвитку, з повільним прогресуванням (72 особи) і швидким розвитком патологічного процесу (75 осіб). Крім того, було проведено обстеження 30 добровольців. Середній вік обстежених становив 60 років.

Визначення вмісту коензиму А проведено в крові хворих з різними клінічними формами початкової вікової катаракти (147 осіб); в крові хворих з розвиненою катарактою та кришталиках і передньокамерній волозі (які було отримано у цих хворих при проведенні екстракції катаракти) (42 особи); в крові, камерній волозі і кришталиках хворих (12 осіб), які були прооперовані в відділенні офтальмоонкології Інституту з приводу меланоми (зі збереженням прозорості кришталика), а також в крові 30 добровольців.

На базі клініки офтальмології Головного військово клінічного госпіталю Міністерства оборони України досліджено можливість нормалізації вмісту коензиму А препаратом "Коензим-композитум" (затверджений наказом МОЗ України № 380 від 24.10.2002 р., реєстраційне посвідчення П.10.02/05443, фірма виробник - "Heel", Germany) при початковій швидкопрогресуючій віковій катаракті. Препарат призначали як геронтологічний засіб з метою підвищення рівня коензиму А. Препарат "Коензим-композитум" отримували 52 пацієнти на фоні місцевого застосування препарата "Тауфон". Група порівняння - 46 пацієнтів, які отримували тільки препарат "Тауфон" (затверджений наказом № 456 МОЗ України від 03.11.2001 р., реєстраційне свідоцтво № П.11.01/03923, фірма виробник - ДП "Експериментальний завод ДНЦЛЗ" ДАК "Укрмедпром", Харків, Україна). Лікування коензим-композитумом здійснювали трьома курсами. Препарат вводили внутрішньом'язево по 2,2 мл один раз на тиждень (5 ампул на курс) з перервою між курсами 1 місяць. Препарат "Тауфон" застосовували у вигляді інстиляцій по 2 краплі 3 рази на день трьома курсами протягом 5 тижнів кожен, з перервою між курсами 1 місяць. Комплексне обстеження хворих проводили до, та через 6, 12 і 18 місяців після лікування (офтальмологічне обстеження та оцінка ступеню помутніння кришталика прямим компенсаторним методом - 98 осіб, біохімічне дослідження крові - 49 осіб).


 
 

Цікаве

Загрузка...