WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клапанна кардіоміопатія: ультразвукові методи у виявленні, оцінці прогнозу і виборі лікувальної тактики (автореферат) - Реферат

Клапанна кардіоміопатія: ультразвукові методи у виявленні, оцінці прогнозу і виборі лікувальної тактики (автореферат) - Реферат

Об'єкт дослідження: клапанні вади серця (мітральна недостатність, аортальна недостатність, мітральний стеноз, аортальний стеноз) різного етіологічного походження.

Предмет дослідження: діагностика і лікування клапанних вад серця.

Методи дослідження: клінічна оцінка важкості ураження клапанів серця і ступеня ХНК; одновимірна і двовимірна ехокардіографія (ЕхоКГ); імпульсна та безперервно-хвильова допплерографія; кольоровий допплерівський аналіз; тканинна імпульсно-хвильова допплерографія; черезстравохідна ехокардіографія (ЧС ЕхоКГ); допплерографія коронарних артерій; флюороскопія серця; коронарографія і катетеризація серця; статистична обробка отриманого матеріалу.

Наукова новизна. Вперше проведено комплексне вивчення ультрасонографічних показників морфо-функціональної перебудови міокарда на різних патофізіологічних рівнях адаптації до перевантаження з метою виявлення клапанної кардіоміопатії, оптимізації показань до хірургічної корекції і прогнозування перебігу КВС. Виділено систолічні ТІД-параметри кінетики ЛШ, які дають можливість з високою чутливістю і специфічністю передбачити приховану клапанну кардіоміопатію у хворих на вади серця з об'ємним перевантаженням ЛШ.

Виявлено особливості функціональної взаємодії обох шлуночків серця у випадку важкого АС шляхом порівняльного вивчення розладів поздовжньої систолічної і діастолічної кінетики і їх зв'язку з показниками гіпертрофії і діастолічної дисфункції лівого і правого шлуночків, що об'єктивізує оцінку стадії хвороби і показання до своєчасної хірургічної корекції.

Вперше показано, що при дилятаційній кардіоміопатії (ДКМП) з більшим ступенем функціональної МН значно гірші систолічні ТІД-показники кінетики мітрального кільця (Sm і CTm), тоді як у хворих з органічною недостатністю МК у відповідь на зростаюче об'ємне перевантаження відбувається активізація поздовжньої систолічної кінетики, що свідчить про пристосувальний і потенційно зворотний характер цих змін.

Доведено, що у хворих на важкий АС глибина розладів діастолічної функції ЛШ на доопераційному етапі має визначальне значення для зворотного розвитку гіпертрофії і поліпшення функціональних показників у віддаленому періоді після успішної заміни аортального клапана.

Вперше у хворих на МС допплерівським методом за допомогою ЧС ЕхоКГ досліджено особливості коронарного кровоплину з визначенням його кількісних параметрів і фазності, а також проведено їх порівняння з аналогічними показниками у хворих на АС, при якому інший характер гемодинамічного перевантаження серця.

Вперше отримано свідчення здатності коронарного русла адаптуватися до підвищених метаболічних потреб міокарда на пізніх стадіях АС залежно від ступеня клапанної дисфункції і вираженості гіпертрофії ЛШ з фазовим перерозподілом потоку на користь діастоли.

Вперше запропоновано класифікувати важку МН на підставі детального вивчення анатомічних змін, відповідальних за недостатність замикальної функції, на різні групи вірогідності виконання пластичного клапанозберігаючого втручання з урахуванням досвіду конкретної кардіохірургічної клініки, що дає можливість індивідуального підходу до встановлення показань до ранньої корекції вади.

Вперше описано феномен „псевдодисфункції" протезованого МК внаслідок струменя аортальної регургітації, спрямованої під замикальний диск протеза, що дає хибні результати кількісної допплерівської оцінки функціонування штучного клапана, і запропоновано способи вирішення цієї діагностичної проблеми.

Практичне значення отриманих результатів.

Запропоновано способи неінвазивної діагностики клапанної кардіоміопатії з використанням показників діастолічної функції шлуночків і параметрів поздовжньої кінетики міокарда, отриманих методом ТІД, які дають можливість оптимізувати вибір лікувальної тактики і поліпшити віддалені результати хірургічного лікування.

Обґрунтовано використання такого ТІД-показника, як поздовжня швидкість систолічного руху міокарда Sm, в якості чутливого і специфічного маркера прихованої і потенційно зворотної клапанної кардіоміопатії у хворих з об'ємним перевантаженням лівого шлуночка при здійсненні диспансерного нагляду з метою своєчасного скерування на хірургічне лікування.

Запропоновано комплекс ультрасонографічних показників для передбачення легеневої гіпертензії у хворих на АС, який включає параметри діастолічної функції обох шлуночків серця і ступінь відносної МН.

Розроблено оригінальну схему ультразвукового дослідження МК з метою виявлення причин недостатності замикальної функції та оцінки можливості її хірургічної корекції зі збереженням клапана, що передбачає послідовне вивчення органічних змін стулок, їх рухомості, функціонального стану ЛШ, а у випадку гіпермобільності якогось фрагмента стулки – визначення його точної локалізації.

Вивчено діагностичне значення і запропоновано для використання в практиці альтернативний показник ступеня легеневої гіпертензії – період ізоволюметричного розслаблення правого шлуночка (IVRTm).

Вироблено підходи до своєчасної інструментальної діагностики дисфункції механічних клапанних протезів з визначенням діагностичної цінності різних неінвазивних методів, які взаємно доповнюють один одного. Показано переваги ранньої ЧС ЕхоКГ для своєчасного розпізнавання і повної морфологічної характеристики уражень у випадках таких загрозливих ускладнень ІЕ, як абсцеси та псевдоаневризми, що вимагають негайного хірургічного втручання.

Розроблені діагностичні алгоритми і способи діагностики клапанної кардіоміопатії і передбачення зворотності змін у міокарді при мітральній недостатності, аортальній недостатності, аортальному стенозі, альтернативні ультразвукові методи оцінки легеневої гіпертензії, ехокардіографічна методика дослідження механізму недостатності МК та визначення можливості його хірургічної реконструкції, спосіб диференційної діагностики „псевдодисфункції" протезованого МК впроваджені в клінічну практику спеціалізованих відділень лікувальних установ міст Львова, Києва, Луцька, Одеси і Севастополя.

Матеріали дисертації включені до лекційних курсів кафедри променевої діагностики факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно визначені напрямок, мета і завдання дослідження, проведений аналіз літератури з досліджуваної проблеми, виконаний патентно-інформаційний пошук. Здобувачем самостійно вибрані методи обстеження, здійснені збір та обробка результатів проведених досліджень, обґрунтовані висновки і практичні рекомендації. Аналіз і систематизація результатів двовимірного і кольорового допплерівського обстеження хворих на КВС і ДКМП, черезстравохідної ЕхоКГ, тканинної імпульсно-хвильової допплерографії, допплерографічного дослідження потоку в коронарних артеріях, флюороскопії клапанних протезів проведені здобувачем особисто.Здобувачу належить ідея і розробка способів діагностики клапанної кардіоміопатії шляхом дослідження ТІД-параметрів поздовжньої кінетики шлуночків та вивчення їх діастолічної функції, методики оцінки легеневої гіпертензії, схеми дослідження МК у випадку недостатності його замикальної функції, класифікації вірогідності виконання пластичного втручання на МК.Довготермінові результати хірургічної корекції КВС і функціональний стан ЛШ вивчені автором самостійно.

У наукових статтях, опублікованих у співавторстві, здобувачу належить фактичний матеріал, а його участь є визначальною, тобто включає в себе бібліографічний пошук, клінічні та інструментальні дослідження, статистичну обробку й аналіз отриманих даних і формулювання висновків.

Апробація результатів дисертації. Основні матеріали і положення дисертації оприлюднені та обговорені на Міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми профілактики і лікування ревматизму у дітей та дорослих" (Львів, 1996), І щорічних і пленарних зборах Європейської Робочої групи з ехокардіографії (Прага, 1997), І конгресі фахівців з ультразвукової діагностики (Київ, 1999), Українському конгресі радіологів (Київ, 2000), ІІІ осінньому засіданні Українського допплерівського клубу (Київ, 2001), ХІІ конгресі Міжнародного кардіологічного допплерівського товариства (Варшава, 2002), Міжнародному конгресі з клапанних вад серця (Краків, 2003), Українському конгресі радіологів (Київ, 2003), VІІ щорічних і пленарних зборах Європейської Робочої групи з ехокардіографії "Євроехо-7" (Барселона, 2003), Спільній науково-практичній конференції Асоціацій серцево-судинних хірургів України і Російської Федерації (Київ, 2004), ІІ Українському конгресі фахівців з ультразвукової діагностики (Київ, 2004), Науково-практичній конференції „Ультразвукові дослідження в діагностиці захворювань серця і судин" (Київ, 2005), І спільному конгресі кардіохірургів України і Польщі „Актуальні проблеми кардіохірургії" (Львів, 2005), Науково-практичній конференції „Актуальні питання ангіологічних допплерографічних досліджень" (Київ, 2005), Всеукраїнській науково-практичній конференції „Підготовка сімейних лікарів та моделі впровадження сімейної медицини в Україні" (Чернівці, 2005), Щорічних зборах Європейської асоціації з ехокардіографії „Євроехо-9" (Флоренція, 2005), Науково-практичному семінарі „Мітральний клапан – від діагностики до хірургії" (Суми, 2005), 14 конференції Асоціації серцево-судинних хірургів України „Актуальні проблеми кардіохірургії" (Донецьк, 2006), Міжнародній школі-семінарі "Практичні питання сучасної візуалізації в клініці" (Львів, 2006), Науково-практичній конференції з міжнародною участю „Ультразвукова та функціональна діагностика в ангіології" (Київ, 2006), Щорічних зборах Європейської асоціації з ехокардіографії „Євроехо-10" (Прага, 2006).


 
 

Цікаве

Загрузка...