WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клапанна кардіоміопатія: ультразвукові методи у виявленні, оцінці прогнозу і виборі лікувальної тактики (автореферат) - Реферат

Клапанна кардіоміопатія: ультразвукові методи у виявленні, оцінці прогнозу і виборі лікувальної тактики (автореферат) - Реферат

АНОТАЦІЯ

Іванів Ю.А. Клапанна кардіоміопатія: ультразвукові методи у виявленні, оцінці прогнозу і виборі лікувальної тактики. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія. – Інститут онкології АМН України, Київ, 2007.

Дисертація присвячена поліпшенню ефективності ультразвукової оцінки морфо-функціональної перебудови міокарда у хворих з хронічною клапанною патологією серця за рахунок комплексу показників, які дають можливість передбачати зворотність міокардіальних змін та оптимізувати вибір строків проведення хірургічної корекції вад.

Проведено аналіз ехокардіографічного обстеження 553 хворих на клапанні вади серця на різних стадіях хвороби, до і після хірургічного лікування, з використанням сучасних методів діагностичного зображання. Розроблено критерії діагностики та оцінки зворотності міокардіальних змін внаслідок хронічного перевантаження на підставі вивчення динаміки ультрасонографічних показників з урахуванням поздовжньої кінетики шлуночків та їх діастолічної функції. Проведено допплерівське дослідження адаптаційних змін коронарного кровоплину і виявлено його особливості при різних вадах серця. Розроблено альтернативні методи неінвазивної ультразвукової діагностики легеневої гіпертензії. Здійснено порівняльне вивчення різних методик ехокардіографічного зображання, що дозволило оптимізувати розпізнавання морфологічних змін при окремих нозологічних одиницях, які викликають розлади функціонування нативних і протезованих клапанів і призводять до клапанної кардіоміопатії.

Ключові слова: клапанні вади серця, міокард, діастолічна функція, клапанна кардіоміопатія, легенева гіпертензія, протези серцевих клапанів, черезстравохідна ехокардіографія, тканинна імпульсно-хвильова допплерографія, флюороскопія.

АННОТАЦИЯ

Иванив Ю.А. Клапанная кардиомиопатия: ультразвуковые методы в выявлении, оценке прогноза и выборе лечебной тактики. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.23 – лучевая диагностика, лучевая терапия. – Институт онкологии АМН Украины, Киев, 2007.

Диссертация посвящена улучшению эффективности ультразвуковой оценки морфо-функциональной перестройки миокарда у больных с хронической клапанной патологией сердца за счет комплекса показателей, которые делают возможными прогноз обратимости миокардиальных изменений и оптимизацию выбора строков проведения хирургической коррекции пороков.

Проведено анализ эхокардиографического обследования 553 больных с клапанными пороками сердца на разных стадиях болезни, до и после хирургического лечения, с использованием современных методов получения диагностического изображения. Разработаны критерии диагностики и оценки обратимости миокардиальных изменений вследствие хронической перегрузки на основании изучения динамики ультрасонографических показателей с учётом продольной кинетики желудочков и их диастолической функции. Проведено допплеровское исследование адаптационных изменений коронарного кровотока и выявлено его особенности при разных пороках сердца. Разработаны альтернативные методы неинвазивной ультразвуковой диагностики лёгочной гипертензии. Осуществлено сравнительное изучение разных методик получения эхокардиографического изображения, что позволило оптимизировать распознавание морфологических изменений при отдельных нозологических единицах, вызывающих растройства функционирования нативных и протезированных клапанов и приводящих к развитию клапанной кардиомиопатии.

Ключевые слова: клапанные пороки сердца, миокард, диастолическая функция, клапанная кардиомиопатия, лёгочная гипертензия, протезы сердечных клапанов, чреспищеводная эхокардиография, тканевая импульсно-волновая допплерография, флюороскопия.

SUMMARY

Ivaniv Y.A. Valvular cardiomyopathy: ultrasound methods in diagnostics, prognosis evaluation and treatment strategy selection. – Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of doctor of medical sciences in specialty 14.01.23 – Diagnostic radiology, radiotherapy. – The Institute of Oncology, Academy of medical sciences of Ukraine, Kyiv, 2007.

The purpose of this study was to improve the effectiveness of ultrasound evaluation of myocardial morpho-functional changes in patients with chronic valvular heart disease by elaborating the complex of parameters predicting the reversibility of these changes and optimizing the timing of surgical correction. It has been analyzed the echocardiographic investigations of 553 patients with valvular heart disease on different stages before and after surgical treatment using modern methods of diagnostic imaging.


 
 

Цікаве

Загрузка...