WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Структурно-функціональна (консортивна) організація комплексів ґрунтових олігохет у біогеоценозах західного регіону України (автореферат) - Реферат

Структурно-функціональна (консортивна) організація комплексів ґрунтових олігохет у біогеоценозах західного регіону України (автореферат) - Реферат

10. Здатність інвазійних личинкових стадій нематод до персистування в тканинах люмбріцід (паратенічних господарів) є важливою функціональною адаптацією. В основі її лежить активне інгібування личинками нематод захисних імунних механізмів господаря, включаючи утворення господарем капсул, які функціонують як біологічний бар'єр. Еволюція цієї групи зв'язків ішла не стільки шляхом морфологічної диференціації, скільки взаємної адаптації функцій організмів господаря і паразита.

11.Статеве розмноження у люмбріцід і енхитреїд представлене амфіміктичною і партеногенетичною формами. Амфіміктичну форму вважаємо найбільш давньою. Вона сприяє цілісності видів як генетичних систем і забезпечує їхню єдність, збільшує імовірність появи адекватних для певних умов фенотипів, гетерозису, можливості нейтралізації шкідливих мутацій, збагачення різноманітності генофонду.

Партеногенез як редукційна форма набув особливого значення в еволюційному розвитку ґрунтових олігохет. У бар'єрних зонах консорцій і біогеоценозів партеногенетичні форми мають більшу перевагу у відтворенні потомства. Основним поштовхом у виникненні та розвитку партеногенетичної форми статевого розмноження є екстремальна амплітуда едафічних факторів.

12. Інтеграція життєвих циклів ґрунтових олігохет охопила різні сторони їх життєдіяльності: потенціальну репродуктивну здатність; розміри ювенільних, субадульних та адульних особин; співвідношення кількості репродукованих і елімінованих адульних особин. На кожному етапі життєвого циклу ґрунтових олігохет відбувається інтеграція системи екологічних адаптацій у межах середовищних параметрів відповідних едафотопів.

13. Екологічна сукцесія комплексів ґрунтових олігохет у біогеоценозах є реакцією на зміну структури і біотичних зв'язків угруповань. Механізми сукцесійних перетворень пов'язані зі змінами внутрішньої структури біогеоценозів: зміни видової різноманітності, ускладнення чи спрощення трофічних ланцюгів, підсилення чи послаблення спеціалізації видів. На початковій стадії екологічної сукцесії в угрупованні переважає r-добір та високий темп змін етапів розвитку, у зрілих домінують види з тривалим життєвим циклом і k-добір.

Отже, структурно-функціональні характеристики комплексів ґрунтових олігохет є ефективним інструментом індикації стану та змін, які відбуваються в едафотопах, з метою їх збереження і відновлення.

Зменшення біорізноманіття субконсорцій ґрунтових олігохет призводить до функціонального послаблення ґрунтової біоти і послаблення механізмів стійкості едафотопів.

14. Видовий склад субконсорцій комплексів ґрунтових олігохет, їх чисельність, біомаса свідчить про їх незамінну роль у підтриманні екологічної стійкості ґрунтової біоти в умовах західного регіону України. Вони є важливою ланкою становлення і функціонування рекультиваційних систем.

Моніторинг комплексів люмбріцід в едафотопах має фундаментальне значення для формування збалансованих структурно-функціональних систем. Це зумовлено такими чинниками, як видова чисельність та склад комплексів ґрунтових олігохет в екосистемах, які значною мірою відбивають їх ефективність і сталість. Завдяки моніторингу та встановленню напрямів стабілізації комплексів ґрунтових олігохет можливе пізнання шляхів відновлення природного біорізноманіття едафотопів.

Експериментальні матеріали та інтегральні показники комплексів ґрунтових олігохет можна вважати базовими величинами при фоновому моніторингу біогеоценозів західного регіону України, а також при обґрунтуванні та проведенні вермикультурної інтродукції у біогеоценозах.

Список опублікованих робіт за темою дисертації

 1. Іванців В. В. Структурно-функціональна організація комплексів ґрунтових олігохет західного регіону України.– Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007.– 400 с.

 2. Иванцив В. В. Щетинковый аппарат дождевых червей (Oligochaeta: Lumbricidae) и его использование в диагностике таксонов видовой группы // Вестн. зоологии.– 1989.– Вып. 3.– С. 76–77.

 3. Іванців В. В. Напрямки еволюційного процесу ґрунтових олігохет (Lumbricidae) // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки.– 1997.– № 1.– С. 19–22.

 4. Іванців В. Екологічні сукцесії ґрунтових олігохет на рекультивованих торфових виробках // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки.– 1998.– № 4.– С. 69–71.

 5. Іванців В. В. Ранні етапи рекультивації торфових розробок західних областей України та формування фауни ґрунтових олігохет // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки.– 1999.– № 4.– С. 96–98.

 6. Іванців В. В. Сезонна вертикальна міграція олігохет (Lumbricidae, Oligochaeta) в дерново-підзолистих ґрунтах Західного Полісся // Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія.– 2000.– № 3(10).– С. 50–53.

 7. Іванців В. В. Динаміка вікових груп люмбріцід грабових лісах Західного Поділля // Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія.– 2000.– № 4 (11).– С. 50–53.

 8. Іванців В. В. Тотальні мікропрепарати і колекції безхребетних тварин.– Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001.– 163 с.

 9. Іванців В. В. Вплив едафічних факторів на поширення гірських люмбріцід в Українських Карпатах // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Біологія.– 2001.– № 10.– С. 85–87.

 10. Іванців В. В. Поверхнева локомоція люмбріцід західних областей України // Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія.– 2002.– № 2 (17).– С. 38–41.

 11. Іванців В. В. Гіпобіоз люмбріцід західних областей України // Вісн. Черкас. держ. ун-ту. Сер. Біолог. науки.– 2002.– Вип. 32.– С. 53–57.

 12. Іванців В. В. Стратегія виживання ґрунтових олігохет при флуктуації едафічних факторів біоценозів західних областей України // Наук. вісн. Ужгород. держ. ун-ту. Сер. Біологія.– 2002.– № 11.– С. 85–88.

 13. Іванців В. В. Активна кислотність ґрунтів як регулюючий фактор поширення люмбріцід (Annelida: Oligochaeta: Lumbricidae) // Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія.– 2003.– № 3–4 (22).– С. 49−53.

 14. Іванців В. В. Особливості осіменіння ґрунтових олігохет (Annelida: Oligochaeta: Lumbericidae) західних областей України // Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія.– 2003.– № 2 (21).– С. 14–18.

 15. Іванців В. В. Продукування яйцевих коконів люмбріцидами і енхитреїдами (Annelida: Oligochaeta: Lumbricidae, Enchytracidae) західних областей України // Вісн. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка.– Вип. 34. Сер. Екологія.– 2003.– С. 165–172.

 16. Іванців В. В. Симбіотичні зв'язки ґрунтових олігохет родини Lumbricidae західних областей України // Вестн. зоологии. Актуальные проблемы паразитологии.– 2004.– Вып. 18.– С. 58–61.

 17. Іванців В. В., Бусленко Л. В. Вплив перебігу температури на вертикальну локомоцію ґрунтових олігохет // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки.– 2006.– № 5.– С. 168–173. (Особистий внесок – 80%: планування досліджень, збір матеріалу, його аналіз, підготовка публікації).

 18. Іванців В. В., Бусленко Л. В. Особливості біології Cognettia sphagnetorum (Vejdovsk, 1888 [Enchytraeidae, Oligochaeta] у біоценозах західних областей України // Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія.– 2001.– № 1 (12).– С. 35–37. (Особистий внесок – 90%: планування досліджень, збір матеріалу, його аналіз, підготовка публікації).

 19. Іванців В. В., Бусленко Л. В. Динаміка популяцій Cognettia sphagnetorum (Vejdovsk, 1888 [Enchytraeidae, Oligochaeta] у біоценозах західних областей України // Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія.– 2002.– № 1 (16).– С. 87–91. (Особистий внесок – 90%: планування досліджень, збір матеріалу, його аналіз, підготовка публікації).

 20. Іванців В., Бусленко Л. Стан і функціонування комплексу ґрунтових олігохет за умов різної вологості ґрунтів біогеоценозів Волинського Полісся // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: Матеріали наук.-практ. конф.– Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки.– 2005.– № 1.– С. 203–214. (Особистий внесок – 55%: планування досліджень, збір матеріалу, визначення видового складу комплексів дощовикових, аналіз матеріалу, узагальнення результатів підготовка публікації).

 21. Іванців В. В., Бусленко Л. В. Вплив актуальної кислотності ґрунтів Волинського Полісся на поширення люмбріцід // Наук. вісн. Волин. держ. ун ту ім. Лесі Українки.– 2006.– № 1.– С. 78–82. (Особистий внесок – 75%: планування досліджень, збір матеріалу, аналіз матеріалу, узагальнення результатів, підготовка публікації).

 22. Іванців В. В., Бусленко Л. В. Біорізноманіття олігохет (Lumbricidae, Enchytraeidae: Oligochaeta: Annelada) в ґрунтах західних областей України // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки.– 2004.– № 1.– С. 53–55. (Особистий внесок – 55%: планування досліджень, участь в зборі матеріалу, визначення видового складу грунтових олігохет, аналіз матеріалу, підготовка публікації).

 23. Бусленко Л. В., Іванців В. В. Роль гранулометричного складу ґрунтів Волинського Полісся у поширенні люмбріцід (Lumbricidae, Oligochaeta) // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: Матеріали наук.-практ. конф.– Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки.– 2004.– С. 147–159. (Особистий внесок – 30%: планування досліджень, участь у зборі матеріалу, визначення видового грунтових олігохет, узагальнення результатів).

 24. Бусленко Л. В., Іванців В. В. Вплив окисно-відновних умов дерново-підзолистих ґрунтів на життєдіяльність люмбріцід // Наук. зап. Терноп. педун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія.– 2004.– № 1−2.– С. 57–62. (Особистий внесок – 50%: планування досліджень, збір матеріалу, узагальнення результатів, підготовка публікації).

 25. Бусленко Л. В., Іванців В. В., Гика М. В. Едафічні умови технічно рекультивованих вироблених торфовищ і їх роль у формуванні фауни ґрунтових олігохет // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки.– 2000.– № 7.– С. 96–99. (Особистий внесок – 57%: планування досліджень, аналіз отриманих даних, підготовка публікації).

 26. Іванців В. В., Бусленко Л. В., Щепна Л. В. Вплив ґрунтових олігохет на реструктурування ущільнених ґрунтів західних областей України // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки.– 2002.– № 6.– С. 87–90. (Особистий внесок – 64%: планування досліджень, збір матеріалу, аналіз отриманих даних, підготовка публікації).

 27. Іванців В. В., Бусленко Л. В., Щепна Л. В. Стратифікація карбон діоксиду ґрунтового профілю як визначальний фактор розподілу морфо-екологічних груп дощових червів // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки.– 2007.– № 5.– С. 115–120. (Особистий внесок – 90%: планування досліджень, збір матеріалу, визначення дощовикових, аналіз отриманих даних, підготова публікації).

 28. Иванцив В. В. Материалы к эколого-паразитологическому изучению дождевых червей (Oligochaeta, Lumbricidae) // Материалы X конф. Укр. общ ва паразитологов.– К.: Наук. думка, 1986.– С. 238.

 29. Иванцив В. В. О разведении почвенных червей семейства Lumbricidae // Первое Всесоюзное совещание по проблемам зоокультуры: Тез. докл.– М., 1986.– Ч. 3.– С. 163–164.

 30. Иванцив В. В. Материалы к эколого-фаунистической характеристике энхитреид Волынской возвышенности // Вопр. теоретического и практического обогащения генофонда растений в растениеводстве: Тез. докл.– Луцк, 1988.– С. 37–38.

 31. Іванців В. В. Матеріали до поширення люмбріцід Західного Полісся // Минуле і сучасне Волині: Тези доп. та повідомлень ІІ Волин. іст.-краєзнавчої конф.– Луцьк, 1989.– Ч. 2.– С. 267–269.

 32. Іванців В. В. Allolobophora carpathica Cognetti, 1927 – ендемік Карпат // Матеріали ХХХVІІІ наук. конф. професорсько-викладацького складу Луцьк. пед. ін-ту.– Луцьк, 1992.– Ч. 2.– С. 327.

 33. Іванців В. В., Бусленко Л. В. Вплив закритого дренажу на ґрунтових олігохет Західного і Малого Полісся // Екологічні проблеми довкілля та шляхи їх вирішення.– Полтава, 2002.– С. 133–134.

 34. Иванцив В. В. Паразитологическое изучение почвенных олигохет Подольской возвышенности // ХІ конф. Укр. общ-ва паразитологов: Тез. докл.– К, 1993.– С. 55–56.

 35. Іванців В. В. Ґрунтові олігохети Українських Карпат // Фауна Східних Карпат: сучасний стан і охорона.– Ужгород, 1993.– С. 18–19.

 36. Іванців В. В. Розмноження і розвиток земляних червів родини Lumbricidae // Матеріали XL наук. конф. професорсько-викладацького складу і студентів Волинського держ. університету.– Луцьк, 1994.– С. 141–142.

 37. Іванців В. В. Особливості видоутворення в земляних червів родини Lumbricidae // Матеріали XL наук. конф. професорсько-викладацького складу і студентів Волин. держ. ун-ту.– Луцьк, 1994.– С. 143–145.

 38. Іванців В. В. Грегарини земляних червів (Lumbricidae) західних областей України // Матеріали XL наук. конф. професорсько-викладацького складу і студентів Волин. держ. ун-ту.– Луцьк, 1994.– С. 143–145.

 39. Іванців В. В. Матеріали до вивчення вертикальної міграції люмбріцид // Матеріали ХL наук. конф. професорсько-викладацького складу і студентів Волин. держ. ун-ту.– Луцьк, 1994.– С. 138–140.

 40. Іванців В. В. Партеногенез і поліплоїдія ґрунтових олігохет // Матеріали ХLІ наук. конф. професорсько-викладацького складу і студентів Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки.– Луцьк, 1995.− Ч. 3.– С. 9–10.

 41. Іванців В. В. Матеріали до вивчення динаміки продукування яйцевих коконів ґрунтовими олігохетами західних областей України // Матеріали ХLІ наук. конф. професорсько-викладацького складу і студентів Волин. держ. ун ту ім. Лесі Українки.– Луцьк, 1995.– Ч. 3.– С. 11–12.

 42. Іванців В. В. Сперматофори ґрунтових олігохет // Матеріали ХLІ наук. конф. професорсько-викладацького складу і студентів Волин. держ. ун ту ім. Лесі Українки.– Луцьк, 1995.– Ч. 3.– С. 13–14.

 43. Іванців В. В. Роль ґрунтових олігохет в розщепленні органічних комплексів підстилки // Матеріали ХLІ наук. конф. професорсько-викладацького складу і студентів Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки.– Луцьк, 1995.– Ч. 3.– С. 15–16.

 44. Іванців В. В. Роль механічного складу ґрунту в життєдіяльності ґрунтових олігохет західних областей України // Матеріали ХLІІ наук. конф. професорсько-викладацького складу і студентів Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки.– Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1995.– С. 73–74.

 45. Іванців В. В. Симбіонти ґрунтових олігохет західних областей України // Тези доп. ХІІ конф. Укр. наук. т-ва паразитологів.– К, 2002.– С. 39−41.

 46. Іванців В. В., Бусленко Л. В. Вплив закритого дренажу на ґрунтових олігохет Західного і Малого Полісся // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Екологічні проблеми довкілля та шляхи їх вирішення".– Полтава, 2002.– С. 133–134. (Особистий внесок – 50 %: планування досліджень, збір матеріалу, аналіз отриманих даних, підготовка публікації).

 47. Іванців В. В., Бусленко Л. В. Особливості окисно-відновного режиму меліорованих ґрунтів Західного Полісся і його вплив на люмбріцід // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Природничі науки на межі століть".– Ніжин, 2004.– С. 39–40. (Особистий внесок – 50 %: планування досліджень, збір матеріалу, визначення дощовикових, аналіз отриманих даних, підготовка публікації).

 48. Іванців В. В., Бусленко Л. В. Стан і функціонування дощових червів за умов надлишкового зволоження // Тези наук.-практ. конф. "Природа Західного Полісся та прилеглих територій".– Луцьк, 2005.– С. 147–150. (Особистий внесок – 80 %: планування досліджень, збір матеріалу, визначення дощовикових, аналіз отриманих даних, підготовка публікації).

 49. Іванців В. В., Щепна Л. В. Сучасний видовий склад олігохет родини Lumbricidae агробіогеоценозів Західного Полісся // Тези наук.-практ. конф. "Природа Західного Полісся та прилеглих територій".– Луцьк, 2005.– С. 150−152. (Особистий внесок – 50 %: збір матеріалу, визначення дощовикових, аналіз отрианих даних).

 50. Іванців В. В., Бусленко Л. В., Щепна Л. В. Вплив біологічної рекультивації вироблених торфовищ Західного і Малого Полісся на життєві цикли ґрунтових олігохет // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій".– Ніжин, 2001.– С. 42–44. (Особистий внесок − 60 %: планування досліджень, збір матеріалу, визначення дощовикових, аналіз отриманих даних, підготока публікації).

 51. Бусленко Л. В., Щепна Л. В., Іванців В. В. Сукцесії люмбріцід (Annelida, Oligochaeta, Lumbricidae) меліорованих ґрунтів Малого і Західного Полісся // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених "Екологічні проблеми міст і промислових зон: шляхи їх вирішення".– Л., 2003.– С. 16–18. (Особистий внесок − 50 %: планування досліджень, визначення дощовикових, аналіз отриманих даних, підготока публікації).

 52. Гика М. В., Бусленко Л. В., Іванців В. В. Морфо-екологічні групи Lumbricidae як система адаптацій організмів до біоценозів Західного і Малого Полісся // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Природні ресурси, екологія та охорона здоров'я Полісся".– Луцьк: Надстир'я, 2000.– С. 27–31. (Особистий внесок − 50 %: планування досліджень, збір матеріалу, аналіз отриманих даних, підготока публікації).


 
 

Цікаве

Загрузка...