WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Структурно-функціональна (консортивна) організація комплексів ґрунтових олігохет у біогеоценозах західного регіону України (автореферат) - Реферат

Структурно-функціональна (консортивна) організація комплексів ґрунтових олігохет у біогеоценозах західного регіону України (автореферат) - Реферат

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Збір матеріалу здійснювали протягом 1980–2005 рр. під час маршрутних та стаціонарних досліджень. У західному регіоні України відібрано та опрацьовано 9785 якісних і кількісних проб ґрунтових олігохет родини Lumbricidae і 829 – Enchytraeidae.

Методика збирання люмбріцід. Під час збору люмбріцід використовували загальноприйняті ґрунтово-зоологічні методи (Малевич, 1950; Гиляров, 1941, 1965, 1975). Здебільшого застосовували прямі методи обліку ґрунтових олігохет. Для з'ясування поширення люмбріцід у ґрунтових горизонтах проводили пошарове розбирання проб. Фіксування матеріалу здійснювали поетапно за методичними вказівками Й. Й. Малевича (1950), Т. С. Перель (1979), В. В. Іванціва (2001). Матеріал для гістологічного й гістохімічного дослідження органів і систем дощових червів їх фіксували в рідинах Буена, Карнуа (Іванців, 2001). Ідентифікацію люмбріцід проводили за комплексом ознак, які запропонували Й. Й. Малевич (1950) і Т. С. Перель (1979).

Методика збирання енхитреїд. Проби брали гострим сталевим пробником. Для екстрагування червів із проб користувалися методиками Ф. Б. О'Коннера (O'Conner, 1955), K. Каспрзака (Kasprzak, 1986). Ідентифікацію енхитреїд проводили за K. Каспрзаком (Kasprzak, 1986).

Методика утримування дощових червів. У лабораторно-польових умовах дощових червів утримували в мікрокосмах і оліготераріумах. Для різних морфо-екологічних груп дощових червів намагалися моделювати такі умови, які відповідали би їхнім потребам.

Методи педоекологічних досліджень. Для визначення типів і різновидів ґрунтів використано праці Г. О. Андрущенка (1970), М. Й. Шевчук та ін. (1999), "Атлас почв Украинской ССР" (1979), "Почвы, природа Украинской ССР" (1986). Методи досліджень були переважно уніфіковані. Просторові та інші параметри генетичних горизонтів виділяли за польовим визначником грунтів (Крупский, Кисель, Ковалишин, Полупан и др., 1979;). Гранулометричний і мікроагрегатний аналіз ґрунтів здійснювали за методиками Н. А. Качинського (Лыков, Туликов, 1985).

Загальновживані методики обрано для досліджень фізико-хімічних властивостей ґрунтів (Аринушкина, 1970). Відносну вологість ґрунтового повітря досліджували за методикою К. Мелленбі (Mellanby, 1936), польову вологість – ваговим методом (Вадюнина, Корчагина, 1986). У польових умовах використували вологомір ґрунту МГ–44. Питому та об'ємну вагу вологого ґрунту визначали методом ріжучих кілець (Чаповский, 1958). Проби ґрунтового повітря брали голкою-буром Вершиніна і Поясова (1952). Концентрацію карбон діоксиду в ґрунтовому повітрі визначали за методом колб Макарова (1977).

Для отримання репрезентативних даних було використано методи математичної статистики (Лакин, 1980; Плохинский, 1970).

Роль едафічних чинників у формуванні комплексів ґрунтових олігохет (Lumbricidae, Enchytraeidae)

Гранулометричний склад ґрунтів едафотопів є одним із провідних чинників формування структурно-функціональної організації комплексів ґрунтових олігохет. Аналіз кількісного і якісного гранулометричного складу ґрунтів засвідчив їх спряжену дію на становлення комплексу дощових червів.

І. Зона мішаних лісів

Неодноразові зміни кліматичних умов сприяли формуванню піщаних відкладів, на яких під дією підзолистого та дернового процесів сформувалися дерново-підзолисті ґрунти. Гранулометричний склад представлений високим вмістом фізичного піску (95–84 %) та низьким – фізичної глини (5−16 %) і мулистої фракції (3,0–8,2 %). Видовий склад комплексів дощових червів, як і чисельність, значно варіює (2–8 видів, 2,0–70 екз./м2) (рис. 1, 2). Структура комплексів люмбріцід представлена підстилковою та ґрунтово-підстилковою морфо-екологічними групами. Це зумовлено високим вмістом фізичного піску в ґрунтах із мінімальним вмістом мулистої фракції. Біогеоценози малокомфортні для дощових червів підстилкової і ґрунтово-підстилкової груп та непридатні для нірникової морфо-екологічної групи. Відсутність структурованого ґрунту, від якого залежать інші його властивості (вологоємкість, пористість, температурна стабільність, інокуляція мікроорганізмів нижніх горизонтів), не дозволяють колонізувати нижні горизонти ґрунтового профілю. Видовий склад комплексів дощових червів представлений еврибіонтами з високою екологічною валентністю і вагільністю.

Рис. 1. Кількісний розподіл комплексів люмбріцід залежно від фракційного складу ґрунтів

Рис. 2.Чисельність люмбріцід відповідно довмісту мулистої фракції у ґрунтах Зони мішаних лісів

1 – дерново-карбонатний легкосуглинковий; 2 – дерновий зв'язнопіщаний; 3  дерново-глейовий легкосуглинковий; 4 – дерново-слабкопідзолистий супіщаний; 5 − дерново-слабкопідзолистий супіщаний свіжий вологий; 6 – дерново-середньопідзолистий супіщаний морено-зандрових рівнин; 7 – дерново-середньопідзолистий супіщаний ґрунт, сформований на флювіогляційних пісках; 8 – дерново-середньопідзолистий глеюватий супіщаний; 9 – дерново-підзолистий глеюватий супіщаний

Вкорочений ґрунтовий профіль дернового ґрунту, високий вміст фізичного піску (92,3–95,6 %), низький – фізичної глини у горизонті Н (7,67 %) і мулистої фракції (3,0 %) зумовлюють слабку структурованість ґрунтових горизонтів, провальну фільтраційну здатність, постійну нестачу води, гальмуються процеси розкладу, гуміфікації органічних залишків. Біогеоценози, розташовані на дернових борових пісках, мало придатні для заселення дощовими червами. Комплекси дощових червів представлені тут лише трьома видами з низькою чисельністю (4,730,41 екз./м2).

В дерново-глейовому легкосуглинковому ґрунті зі зростанням вмісту фізичної глини (17,2 %) в Н горизонті комплекс дощових червів представлений шістьма видами чисельністю 18,63,1 екз./м2 (рис. 1).

Найбільш інтенсивно відбуваються біологічні процеси на карбонатній материнській породі. Гранулометричний склад фізичної глини в Нк горизонті

сягає 17 %, фізичного піску – 68 %. Комплекси ґрунтових олігохет представлені двома кальцефільними видами. Лужне середовище ґрунту сприяє розвитку лише двох видів (Octolasion lacteum, Octodrilus transpadanus), чисельність і біомаса яких становили 71,84,9 екз./м2 і 25,13,7 г/м2.

ІІ. Лісостепова зона

Зональними ґрунтами для лісостепової зони є: сірі лісові, темно-сірі опідзолені ґрунти, чорноземи опідзолені, малогумусні і типові чорноземи, які залягають на лесоподібних карбонатних суглинках. Гранулометричний склад ясно-сірого лісового ґрунту різниться від дерново-підзолистого – меншим вмістом фізичного піску (від 78,5 до 64 %), більшим – фізичної глини (від 21,5 до 35 %) і мулистої фракції (від 10 до 23,9 %) (рис. 3). Для ґрунту властивий високий вміст середнього і дрібного пилу та найсильніша опідзоленість серед сірих лісових ґрунтів. Гранулометричний склад ясно-сірого лісового ґрунту сприяє розвиткові комплексу дощових червів (сім видів) і високій чисельності (77,5 екз./м2) (рис. 4). Більшість дощових червів адаптована до сірих лісових ґрунтів, із вмістом мулистої фракції 18–20 %. Едафічні умови цих ґрунтів комфортні для всіх морфо-екологічних груп люмбріцід. Комплекс дощових червів представлений дев'ятьма видами усіх морфо-екологічних груп. Чисельність і біомаса становили 87,56,7 екз./м2, 27,94,41 г/м2. В окремих випадках вона може сягати до 239 екз./м2.

Темно-сірі опідзолені ґрунти. У гранулометричному складі ґрунту вміст фракцій в Не горизонті варіаює: фізичного піску – 48–67, фізичної глини – 33–52, мулистої – 17–27 %. Щільність зложення зростає від 1,37 до 1,67 г/см3, пористість зменшилась у Не горизонті до 39,5 %.

Комплекс дощових червів представлений дев'ятьма видами, проте зменшилась їх чисельнсть до 487,5 екз./м2 (рис. 3, 4).

Чорноземи опідзолені за гранулометричним складом близькі до темно-сірих опідзолених ґрунтів. Вони відзначаються малим вмістом фізичного піску (59,94 %) і високим – фізичної глини (39,0 %). Вміст мулистої фракції становить 25,51 %, що спричиняє високу вбирну здатність води. ВВ сягає 16,9 %, різко скоротився видовий склад комплексу дощових червів (шість видів), їхня чисельність становила 586,7 екз./м2 (рис. 3, 4).

У чорноземів типових також проявляється тенденція до дальшого поглиблення зміни гранулометричного складу. Вміст фізичної глини сягає 59 %, піску – 41 %. Вміст мулистої фракції найвищий серед ґрунтів лісостепової зони – 24 %. Комплекси люмбріцід представлені шістьма видами, їхня чисельність – 372,9 екз./м2 (рис. 3, 4). У чорноземів типових фізичні й фізико-хімічні чинники спрямовані на подальше диспергування мінералів із формуванням грубого і тонкого мулу та колоїдної гранулометричної фракції. Різке зростання мулистої фракції відбувається переважно через домінування високодисперсних глинистих вторинних мінералів і – менше – тонких обломів первинних мінералів (мусковіт, кварц, ортоклаз).

Рис. 3.Кількісний розподіл комплексів люмбріцід залежно від фракційного складу ґрунтів Лісостепової зони

Рис. 4.Чисельність люмбріцід відповідно довмісту мулистої фракції ґрунтів ведафотопах Лісостепової зони


 
 

Цікаве

Загрузка...