WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Структурно-функціональна (консортивна) організація комплексів ґрунтових олігохет у біогеоценозах західного регіону України (автореферат) - Реферат

Структурно-функціональна (консортивна) організація комплексів ґрунтових олігохет у біогеоценозах західного регіону України (автореферат) - Реферат

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Іванців Володимир Васильович

УДК 531.524.21+591.557+595.142.3+631.46

Структурно-функціональна (консортивна) організація комплексів ґрунтових олігохет у біогеоценозах західного регіону України

Спеціальність 03.00.16 – екологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора біологічних наук

Дніпропетровськ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі зоології Волинського державного університету імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант – доктор біологічних наук, професор

Чорнобай Юрій Миколайович

Державний природознавчий музей

НАН України (Львів), директор ,

головний науковий співробітник

Офіційні опоненти: член-кореспондент НАН України,

доктор біологічних наук, професор

Ємельянов Ігор Георгієвич

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена

НАН України, завідувач відділу

популяційної екології та біогеографії;

доктор біологічних наук, професор

Івашов Анатолій Васильович

Таврійський національний університет

ім. В. І. Вернадського, завідувач кафедри

раціонального природокористування;

доктор біологічних наук, професор

Царик Йосиф Володимирович

Львівський національний університет

ім. І. Франка, завідувач кафедри зоології.

Захист дисертації відбудеться "14" листопада 2007 р. о 10:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук у Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49050 м. Дніпропетровськ,

вул. Наукова, 13, корпус 17, біолого-екологічний факультет, ауд. 611.

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13.

Автореферат розіслано " 10 "жовтня 2007 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат біологічних наук, доцент А. О. Дубина

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. У другій половині ХХ століття у західному регіоні України дисбаланс між структурними компонентами біогеоценозів, внаслідок часткового порушення малого біотичного кругообігу речовин, став набувати незворотнього характеру. Це зумовило посилення деградації ґрунтів (Забалуєв, 2005; Трускавецький, 1994, 2002, 2003; Шикула, 1998; Шикула, Таріко, 1976).

У стабілізації та відновленні колоїдної й поглинальної здатності, структурного і хімічного складу ґрунтів провідну роль відіграють ґрунтові сапрофаги: безхребетні тварини (найпростіші, нематоди, олігохети, членистоногі), гриби, бактерії (Белова, 1996; Гиляров, Стриганова, 1978; Криволуцкий, 1987; Чорнобай, 2000). Особливе місце серед безхребетних тварин посідають дощові черви (Атлавините, 1975, 1990; Всеволодова-Перель, 1997; Гиляров, 1970, 1976, 1988; Гиляров, Чернов, 1975; Криволуцкий, 1987; Іванців, Бусленко, 2003, 2004). Вони посідають одне з найважливіших місць у структурі та функції ґрунтових комплексів. Їх біогеоценотична роль нерідко має вирішальне значення у збереженні й функціонуванні ґрунтів, як складної поліфункціональної, полідисперсної, гетерогенної структурної системи. Це пов'язано з високою екологічною пластичністю цієї групи тварин, її трофічною активністю (Атлавините, 1990; Барцевич, 1972; Гиляров, Стриганова, 1978; Дарвин, 1882; Зражевский, 1956, 1957; Козловская, 1959, 1976; Стриганова, 1968, 1980, 1985; Чорнобай, 2000). За їхньою участю відбувається генезис ґрунтового профілю, формування газового та гідротермічного режимів едафотопів (Атлавините, 1975, 1990; Белова, 1997; Гиляров, 1951; 1976, 1987, 1988; Перель, 1979; Пономарева, 1953; Перель, Соколов, 1964, 1956; О. М. Сметана, Н. М. Сметана, 2005; Стриганова, 1968; Травлеев, Белова, 1995). Дощові черви здатні вилучати з ґрунту й акумулювати в тканинах організмів радіонукліди, макро- і мікроелементи, а також пестициди в індикаторних кількостях (Кирюшин и др., 1999). Вони можуть слугувати тест-об'єктами у системі моніторингу ґрунтового середовища (Бусленко, 2003, Пахомов, Кунах, 2005).

Особливого значення набувають дослідження з динаміки екосистем, які більшою чи меншою мірою зазнають впливу антропогенних факторів (Ємельянов, 1999). Для розв'язання завдань відновлення та охорони ґрунтів України вкрай недостатнім є рівень відомостей про вплив едафічних факторів на дощовикових, їх симбіотичні (консортивні) зв'язки та перебіг циклічної динаміки.

З огляду на важливість пізнання дощовикових як структурного елемента біогеоценозів постає необхідність більш детального вивчення їх аутекологічних і симбіотичних особливостей. Динаміка екологічного спектру ґрунтових олігохет та їх реакція на варіювання едафічних факторів дають можливість установити загальні зміни в екосистемах і активно впливати на оптимізацію продуктивності біогеоценозів. У цьому полягає як теоретична, так і прикладна актуальність нашого дослідження, висновки якого можуть бути поширені на різні галузі екологічної науки і практики.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконувалося в Луцькому державному педагогічному інституті імені Лесі Українки на кафедрі природничих наук (1980–1993 роки) та Волинському державному університеті ім. Лесі Українки на кафедрі зоології (1993–2007 роки).

Роботу виконано відповідно до наукових програм Волинського державного університету імені Лесі Українки, вона є складовою частиною колективної теми "Біологічні основи освоєння, реконструкції та охорони тваринного світу", "Природа і екологія Західного Полісся" № 0103U000658.

Дослідження автора координувались до наукових тем на 1995–2000 роки "Природно-історичні зміни та сучасний стан окремих груп біоти західного регіону України" № 0196U003680 та на 2001–2005 роки "Музейний моніторинг таксономічної різноманітності біоти західного регіону України" № 0101U002539 у Державному природознавчому музеї НАН України у Львові.

Мета і завдання досліджень. Метою роботи було встановлення типологічної диференціації комплексів ґрунтових олігохет на основі вивчення їх структурно-функціональної (консортивної) організації у біогеоценозах західного регіону України, виявлення шляхів раціонального підтримання і стабілізації функцій ґрунтових олігохет у природних та похідних екосистемах.

Для досягнення мети було визначено такі основні завдання:

1. Дослідити видову різноманітність комплексів ґрунтових олігохет природних і рекультивованих біогеоценозів західного регіону України.

2. Установити особливості формування комплексів ґрунтових олігохет біогеоценозів західного регіону України залежно від параметрів гранулометричного складу ґрунтів.

3. Виявити гідротермічну вітальну зону ґрунтових олігохет західного регіону України. Установити морфо-екологічні типи адаптації ґрунтових олігохет до перебігу вказаних едафічних чинників.

4. З'ясувати вплив карбон діоксиду ґрунтового повітря на становлення комплексів дощових червів і стан їх життєдіяльності.

5. Розкрити особливості формування комплексів дощовикових залежно від актуальної кислотності, перебігу окисно-відновного стану ґрунтового середовища.

6. Дослідити симбіотичні (консортивні) стосунки дощових червів в основних типах грунтів західного регіону України.

7. Установити вплив едафічних чинників біогеоценозів на інтеграцію життєвих циклів ґрунтових олігохет.

8. Дослідити симбіотичний характер впливу дощовикових у забезпеченні стабільності ґрунтової біоти.

Об'єкт дослідження – типологічна і консорційна структура комплексів ґрунтових олігохет, інтеграція їх життєвих циклів у біогеоценозах західного регіону України.

Предмет дослідження – комплекси ґрунтових олігохет у типових едафотопах західного регіону України.

Методи дослідження – ґрунтово-зоологічні, фізіологічні, симбіотичні, біогеоценотичні, гістологічні, лабораторно-польове утримання дощових червів, енхитреїд.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше проведено повне регіональне типологічне дослідження ґрунтових олігохет природних і рекультивованих біогеоценозів західного регіону України. Установлено особливості формування комплексів ґрунтових олігохет залежно від гранулометричного складу ґрунтів та співвідношення їх фракцій. Доведено, що для автоморфних ґрунтів західного регіону України у формуванні комплексів ґрунтових олігохет визначальна роль належить мулистій фракції.

Установлено параметри гідротермічної зони екологічної толерантності дощових червів у біогеоценозах західного регіону України. Виявлено морфо-екологічні системи адаптацій організмів до екстремальних умов (гіпобіозу, криптобіозу, ангідробіозу). З'ясовано залежність розвитку комплексів ґрунтових олігохет від актуальної кислотності та перебігу окисно-відновного потенціалу ґрунтів. Розкрито вплив концентрації карбон діоксиду в ґрунтовому повітрі на життєдіяльність дощових червів у біогеоценозах.

З'ясовано особливості консортивних зв'язків дощовикових та їх значення у функціонуванні грунтової біоти . Виявлено типи симбіозу за їх трофічною залежністю: протокооперація – коменсалізм – паразитизм – паразитоїдизм та хижацтво.


 
 

Цікаве

Загрузка...