WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ефективність інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у літніх хворих із стабільною стенокардією напруги і та іі функціональних класів (авторе - Реферат

Ефективність інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у літніх хворих із стабільною стенокардією напруги і та іі функціональних класів (авторе - Реферат

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія. Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, ДУ „Інститут гастроентерології АМН України", Дніпропетровськ, 2007.

Дисертацію присвячено підвищенню ефективності лікування стабільної стенокардії напруги І та ІІ функціональних класів (ФК) у хворих літнього віку шляхом додавання до препаратів базової терапії курсу інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань (ІНГТ). Для вирішення поставлених завдань обстежено 50 здорових та 65 хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) зі стабільною стенокардією напруги І та ІІ ФК віком 60-74 роки. Проведення ІНГТ на апаратному комплексі „Гіпотрон" за умов індивідуального добору режиму тренувань є безпечним у 97,2 % здорових людей літнього віку та 95,7 % літніх хворих на ІХС. ІНГТ зменшують клінічні прояви ІХС, підвищують фізичну працездатність (ФП), скорочують тривалість добової ішемії міокарда, знижують функціональний вік серцево-судинної системи та підвищують стійкість організму до гіпоксії. ІНГТ є ефективнішими в осіб зі зниженою ФП. Сприятливий вплив ІНГТ зумовлений економізацією діяльності серцево-судинної, дихальної систем і споживання кисню на фізичне навантаження, поліпшенням судинорухової функції ендотелію та мікроциркуляції. Проведення ІНГТ можна рекомендувати здоровим літнім людей як самостійний метод підвищення адаптаційних можливостей організму та в літніх хворих на ІХС як доповнення до існуючих стандартів лікування.

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги І та ІІ ФК, інтервальні нормобаричні гіпоксичні тренування, літній вік.

АННОТАЦИЯ

Ищук В. А. Эффективность интервальних нормобарических гипоксических тренировок у пожилых больных со стабильной стенокардией напряжения І и ІІ функциональных классов. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.11 – кардиология. Днепропетровская государственная медицинская академия, Государственное учреждение "Институт гастроэнтерологии АМН Украины", Днепропетровск, 2007.

Диссертация посвящена повышению эффективности лечения больных пожилого возраста со стабильной стенокардией напряжения І и ІІ фукциональных классов (ФК) путем исспользования препаратов базисной терапии и курса интервальных нормобарических гипоксических тренировок (ИНГТ).

Для решения поставленных задач обследованы 115 человек возрастной группы 60-74 года. В том числе 50 здоровых пожилых людей и 65 пожилых больных ишемической болезнью сердца (ИБС) со стабильной стенокардией напряжения І и ІІ ФК. В группе здоровых 35 человек прошли курс реальных ИНГТ и 15 составили контрольную группу – им проведены имитированные ИНГТ (дыхание только атмосферным воздухом). В группе больных ИБС реальные ИНГТ получили 45 человек, имитированные – 20.

В работе изучены течение клинических симптомов ИБС, показатели физической работоспособности, суточной ишемии миокарда, гемодинамики, вентиляции и потребления кислорода, изменения артериального давления и сатурации крови при дозированной гипоксической пробе; показатели микроциркуляции и сосудодвигательной функции эндотелия, количество активных метаболитов оксида азота, показатели вегетативной регуляции ритма сердца.

Установлено, что проведение ИНГТ на аппаратном комплексе "Гипотрон" являются безопасными для 97,2 % пожилых здоровых людей и 95,7 % пожилых больных ИБС при условии индивидуального подбора режима тренировок. Их использование улучшает субъективное состояние 88,6 % здоровых и уменьшает клинические симптомы ИБС у 80,0 % больных. Применение гипоксический тренировок повышает физическую работоспособность здоровых людей пожилого возраста на 5,1 % (р<0,05) и толерантность к физической нагрузке у больных ИБС на 9,9 % (р<0,05). У здоровых людей ИНГТ более эффективны у лиц со сниженной физической работоспособностью (у 68,7 %). У 65,0 % больных ИБС с І ФК стенокардии и у 72,0 % пациентов со ІІ ФК стенокардии ИНГТ повысили физическую работоспособность. Отмечено уменьшение продолжительности суточной ишемии миокарда на 51,1 % или (14,26,1) мин (р<0,05). Гипоксические тренировки снижают функциональный возраст сердечно-сосудистой системы, как у пожилых здоровых людей со сниженной физической трудоспособностью (на 3,61,5 года, р<0,05), так и у пожилых больных стенокардией напряжения ІІ ФК (на 6,12,2 года, р<0,05). Благоприятный эффект гипоксических тренировок длится 2 мес.

Положительные влияния гипоксических тренировок на физическую работоспособность связаны с экономизацией функционирования сердечно-сосудистой (для здоровых – r=0,46, р<0,05, для больных – r=0,50, р<0,01), дыхательной систем и потребления кислорода на дозированные физические нагрузки, улучшением микроциркуляции и сосудодвигательной функции эндотелия (для здоровых – r=0,35, р<0,05, для больных – r=0,38, р<0,05). Кроме того, у пожилых больных с ИБС применение ИНГТ повышает устойчивость организма к гипоксии, на что указывают меньшие сдвиги артериального давления (на 6,0 %) и сатурации крови (на 1,5 %) на 7 мин дозированной гипоксической пробы. Снижение чувствительности организма к гипоксии сопровождается повышением толерантности к физической нагрузке (r=0,43, р<0,05) и наблюдается, преимущественно, у людей с низкой устойчивостью к гипоксии (r=0,58, р<0,01).

Представленные данные позволяют рекомендовать проведение ИНГТ у здоровых пожилых людей как самостоятельный метод повышения адаптационных возможностей организма, а у пожилых больных ИБС как дополнение к существующим стандартам лечения. Технические характеристики аппаратного комплекса „Гипотрон" (Украина) удовлетворяют требованиям безопасности проведения ИНГТ у людей пожилого возраста.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, стабильная стенокардия напряжения І и ІІ ФК, интервальные нормобарические гипоксические тренировки, пожилой возраст.

SUMMARY

Ishchuk V. O. Efficacy of intermittent normobaric hypoxic trainings in elderly patients with І and ІІ functional classes of stable coronary artery disease. – Manuscript.

Dissertation of a Candidate of Medical Science degree in specialty 14.01.11 – cardiology. Dnipropetrovsk State Medical Academy, State Institution "Institute of gastroenterology Аcademy of Medical Science of Ukraine", Dnipropetrovsk, 2007.

The dissertation is devoted to increasing the efficiency of treatment of elderly patients with І and ІІ functional classes of stable coronary artery disease (CAD) by additing the course of intermittent normobaric hypoxic trainings (INHT) to the medicaments of basic therapy. To fulfill the tasks were examined 50 healthy and 65 elderly patients with І and ІІ functional classes of stable coronary artery disease aged 60-74. INHT by "Hypotron" device is safe for 97.2 % healthy elderly people and 95.7 % elderly patients with CAD provided there's an individual approach to a choice of a mode of trainings. Hypoxic trainings reduce clinical displays CAD, increase physical work capacity, reduce duration of daily myocardium ischemia, reduce functional age of cardiovascular system and raise resistance of an organism to graduated hypoxia. Among healthy elderly persons INHT appear more effective in patients with the reduced physical working capacity. Positive influence of INHT related with economization of cardio-vascular and respiratory systems function and oxygen consumption at physical loading, improvement of endothelium function and microcirculation. It allows to recommend INHT for healthy elderly persons as an independent method that increases adaptable abilities of an organism, and for elderly patients with CAD as an addition to existing standards of treatment.

Key words: І and ІІ functional classes of stable coronary artery disease, intermittent normobaric hypoxic trainings, elderly patients.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АТ – артеріальний тиск

АТ діаст. – діастолічний артеріальний тиск

АТ сист. – систолічний артеріальний тиск

БТ – базова терапія

ВЕМ – велоергометрія

ВРС – варіабельність ритму серця

ДУ – державна установа

ЕКГ – електрокардіографія

ІНГТ – інтервальні нормобаричні гіпоксичні тренування

ІХС – ішемічна хвороба серця

КБ – кисневий борг

КВР – киснева вартість роботи

ЛДФ – лазерна доплерівська флоуметрія

ОШКШ – об'ємна швидкість кровотоку шкіри

ПД – подвійний добуток

ПДК – первинний дефіцит кисню

Сп О2 – споживання кисню

ССС – серцево-судинна система

ФК – функціональний клас

ФН – фізичне навантаження

ФП – фізична працездатність

ХОД – хвилинний об'єм дихання

ЧСС – частота серцевих скорочень

HF – високочастотна компонента ВРС

LF – низькочастотна компонента ВРС

NO – оксид азоту

VLF – дуже низькочастотна компонента ВРС

SaO2 – сатурація крові


 
 

Цікаве

Загрузка...