WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Сучасний стан лісів зеленої зони м. рівне та заходи щодо посилення їх еколого-захисних функцій (автореферат) - Реферат

Сучасний стан лісів зеленої зони м. рівне та заходи щодо посилення їх еколого-захисних функцій (автореферат) - Реферат

в умовах рекреаційного навантаження

    • при визначенні ступеня рекреаційної дигресії та прогнозуванні антропогенної трансформації соснових лісів Рівненського Полісся використовувати розроблений діапазон значень показників рекреаційних змін лісових екосистем зеленої зони м. Рівне;

    • для підтримання належного стану рідкісних видів рослин здійснити інвентаризацію ділянок із їх наявністю та обмежити рекреаційну діяльність на них.

Список опублікованих праць за темою дисертації

1. Ворон В. П., Коваль І. М., Івашинюта С. В. Вплив аеротехногенного забруднення на динаміку радіального приросту соснових деревостанів техногенної зони РВАТ "Азот" // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х.: С.А.М., 2004.– Вип. 107. – С. 230234 (здобувач брав участь в аналізі матеріалів і написанні статті).

2. Ворон В. П., Івашинюта С. В. Аеротехногенні зміни довкілля та трансформація лісів техногенної зони РВАТ "Волиньцемент" // Науковий вісник УДЛТУ: Зб. науково-технічних праць. – Львів: УДЛТУ, 2004. – Вип. 14.5. – С. 162–167 (здобувач брав участь у зборі та аналізів польових матеріалів і написанні статті).

3. Ворон В. П., Івашинюта С. В. Динаміка трансформації соснових деревостанів техногенної зони Рівненського ВАТ "Азот" // Науковий вісник УДЛТУ: Зб. науково-технічних праць. – Львів: УДЛТУ, 2005. – Вип. 15.1. – С. 20–28 (здобувач брав участь у зборі матеріалів і написанні статті)

4. Ворон В. П., Івашинюта С. В., Воронцова О. І. Динаміка структури соснових лісів Клеванського ДЛГ в умовах аеротехногенного впливу // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х.: С.А.М., 2005. – Вип. 108. – С. 210–218 (здобувач брав участь у зборі та аналізі матеріалів і написанні статті).

5. Ворон В. П., Коваль І. М., Івашинюта С. В. Вплив антропогенних факторів на радіальний приріст соснових лісів зеленої зони м. Рівне // Наукові основи ведення сталого лісового господарства: Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження П. С. Пастернака (Івано-Франківськ, 28–30 вересня 2005 р.). – Івано-Франківськ: Екор, 2005. – С. 87–89. (здобувач брав участь у аналізі матеріалів і написанні статті).

6. Ворон В. П., Івашинюта С. В., Целіщев О. Г., Коваль І. М. Особливості рекреаційної дигресії різних компонентів соснових екосистем зеленої зони м. Рівне. Науковий вісник УДЛТУ: Зб. науково-технічних праць. – Львів: УДЛТУ, 2005. – Вип. 15.4. – С. 24–29 (здобувач брав участь у зборі матеріалів і написанні статті).

7. Івашинюта С. В. Антропогенні зміни лісів зеленої зони м. Рівне // Ліс, наука, суспільство: Матеріали міжнародної ювілейної наукової конференції, присвяченої 75-річчю від дня заснування УкрНДІЛГА (30–31 березня 2005 р., м. Харків). – Харків: УкрНДІЛГА, 2005.– С. 71–72.

8. Ворон В. П., Івашинюта С. В., Коваль І. М., Леман О. В. Антропогенна трансформація лісів зеленої зони м. Рівного і підвищення їх стійкості та екологічних функцій // Лісівництво України в контексті світових тенденцій розвитку лісового господарства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 150-річчя витоків кафедри лісівництва НЛТУ України (21–23 вересня 2006 р., м. Львів). – Львів: НЛТУ України, 2006. – С. 70–73 (здобувач брав участь у зборі матеріалів і написанні статті).

АНОТАЦІЇ

Івашинюта С. В. сучасний стан лісів зеленої зони м. Рівне та заходи щодо посилення їх еколого-захисних функцій. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво – Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. – Харків, 2006.

Дисертація присвячена вивченню екологічних проблем лісів зеленої зони м. Рівне та виявленню особливостей трансформації компонентів лісових екосистем в умовах антропотехногенного навантаження. Аеротехногенні викиди, поряд із повітрям, забруднюють опади, підстилку та ґрунт. встановлено основні тенденції розвитку деревостанів техногенних зон РВАТ "Азот" і "Волиньцемент", у тому числі в умовах зниження аеротехногенного навантаження. Вперше досліджено особливості рекреаційної дигресії різних компонентів соснових екосистем і розроблено регіональну систему діагностичних показників визначення ступеня рекреаційної дигресії соснових лісів зеленої зони м. Рівне. Вивчено особливості лісовідновлення, узагальнено досвід створення лісових культур, проведення санітарних рубок в умовах аеротехногенного забруднення. Запропоновано заходи щодо підвищення стійкості лісів зеленої зони м. Рівне та виконання ними екологічних функцій.

Ключові слова: ліси зеленої зони міст, лімітуючі чинники, соснові деревостани, радіальний приріст, аеротехногенне забруднення, рекреаційна дигресія.

Ивашинюта С. В. Современное состояние лесов зеленой зоны г. Ровно и мероприятия по усилению их эколого-защитных функций. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.03 лесоведение и лесоводство Украинский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации им. Г. М. Высоцкого. Харьков, 2006.

Диссертация посвящена изучению особенностей трансформации лесных экосистем зеленой зоны г. Ровно в условиях антропотехногенной нагрузки. установлены основные тенденции развития сосновых древостоев техногенной зоны РОАО "Азот" при различных уровнях нагрузки. К началу 90-х годов практически все сосняки ГП "Клеванское ЛХ" имели симптомы аэротехногенного повреждения. Ухудшение состояния и снижение прироста сосняков было наиболее интенсивным в период засух. Состояние лесов стабилизировалось лишь в конце 90-х годов, когда уровень выбросов существенно снизился. полное восстановление состояния древостоев невозможно, поскольку структурно-функциональные изменения привели к их преждевременному старению.

В результате поступления выбросов в атмосферу, кроме воздуха, загрязняются осадки, подстилки и почвы. В техногенной зоне РОАО "Волыньцемент" действие загрязнения усиливается наличием на глубине более 1 м пласта мергеля, выше которого, накапливаются щелочные и тяжелые металлы, сульфаты и бикарбонаты.

Впервые исследованы особенности рекреационной дигрессии различных компонентов сосняков зеленой зоны г. Ровно. Воздействие на них рекреантов, наряду с механическим повреждением стволов, приводит к существенным нарушениям лесной среды и как следствие этого – к уменьшению среднего прироста и запаса насаждений, ослаблению насаждений. С усилением рекреационных нагрузок ухудшаются показатели общего биоразнообразия растительных сообществ. Предложена региональная система показателей для диагностики степени рекреационной дигрессии.

антропогенные изменения лесов приводят к существенному нарушению их санитарно-гигиенических функций и, прежде всего, – системы продуцирования кислорода и депонирования углерода. Изучены особенности лесовосстановления, обобщен опыт создания лесных культур и проведения санитарных рубок в условиях загрязнения. Для комплексного использования лесов зеленой зоны г. Ровно необходимо, наряду с максимально возможным снижением антропотехногенных нагрузок, осуществлять мероприятия по повышению устойчивости лесов.

Ключевые слова: леса зеленой зоны городов, лимитирующие факторы, сосновые древостои, радиальный прирост, аэротехногенное загрязнение, рекреационная дигрессия.

Ivashinyuta, S. V. The current state of the forests of green belt of Rivne city and the measures aimed at enhancing their ecological-protective functions. – A manuscript.

Dissertation for Ph.D degree in agricultural sciences (speciality 06.03.03 – forest science and forest management), Ukrainian Research Institute of Forestry and Forest Melioration named after G. N. Vysotsky. - Kharkiv, 2006.

The dissertation is dedicated to the studies of ecological problems in green belt forests near Rivne city and to revelation of the patterns of transformation of forest ecosystem components under impact of anthropogenic industrial load. Aerotechnogenic emissions affect forests as not only air is polluted but also precipitation, litter and soil. The main tendencies in forest stand development in technogenic zone of "Azot" and "Volyncement" plants were revealed with special reference to the conditions of diminishing aerotechnogenic load. For the first time the patterns of recreational degradation of different components of pine forest ecosystems were studied and a regional system of diagnostic indicators of degradation was developed for green belt forests of Rivne city. The patterns of forest regeneration were investigated along with summarizing the experience of silvicultural practice and sanitary cuttings in conditions of emissions' load. The measures aimed at enhancing forests' resistance and enhancing their ecological functions in green belt of Rivne city are proposed.

Key words: forests of green belts, limiting factors, pine stands, radial increment, aerotechnogenic pollution, recreational degradation.


 
 

Цікаве

Загрузка...