WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Імуно - гормональні критерії ефективності галотерапії у хворих на бронхіальну астму в залежності від стану неспецифічної реактивності бронхів (автореф - Реферат

Імуно - гормональні критерії ефективності галотерапії у хворих на бронхіальну астму в залежності від стану неспецифічної реактивності бронхів (автореф - Реферат

Поява цитокінів у кровоплині призводить до збільшення синтезу стероїдних гормонів. З іншого боку, однією з причин розвитку або загострення алергічного запалення бронхів, є глюкокортикоїдна недостатність. У наших дослідженнях на відміну від одержаних значень IFN-г, IL-4,IL-10 та загального IgE, що перевищують контроль в усіх групах пацієнтів, концентрації кортизолу вірогідно нижчі контролю (316,37 15,74 нмоль/л), за винятком групи І Б, у якій середнє значення становило 321,89 7,74 нмоль/л). Із наростанням тяжкості перебігу захворювання знижується концентрація кортизолу в сироватці крові.

Разом із тим, у пацієнтів усіх ступенів тяжкості БА, що формують групи А, титри кортизолу після лікування істотно зростають (у групі І А від 267,06 9,25 нмоль/л до 338,23 9,11 нмоль/л, у ІІ А – від 183,87 3,66 нмоль/л до 329,34 12,93 нмоль/л, у ІІІ А – від 133,09 1,76 нмоль/л до197,98 3,34 нмоль/л). А у групах І Б та ІІІ Б – понижуються ( від 321,89 7,74 нмоль/л до 269,53 9,79 нмоль/л та від 165,66 4;47 нмоль/л до 149,30 3,69 нмоль/л відповідно), не зазнаючи змін у групі ІІ Б (рис.2д та табл.1). Отож, під впливом курсу проведеного лікування у мікрокліматичній камері концентрація кортизолу в сироватці крові хворих із вихідною високою гіперреактивності бронхів на гіпоосмолярну провокацію зросла (групи А), а у групах Б пацієнтів усіх ступенів тяжкості та обох форм астми – знизилася.

Таким чином, результати проведених нами досліджень свідчать про те, що галотерапія по різному впливає на імунологічну реактивність та функціональну активність кори наднирників у залежності від початкової ГРБ на гіпоосмолярний стимул: знижуються концентрації загального IgE та зростають рівні кортизолу на фоні лікування в умовах мікроклімату галокамери у групах А, при протилежній динаміці у групах Б.

Оскільки позитивна імуно-гормональна динаміка простежується тільки у групах А, з метою чіткої верифікації критеріїв ефективності ГТ ми вдалися до методів багатовимірної статистики з аналізом результатів математичного моделювання.

Основне значення багатовимірного статистичного аналізу – дати візуальне уявлення про структуру даних, що вивчаються. Нашу медичну інформацію подано у вигляді двовимірного масиву n х p, де n – кількість груп пацієнтів, а p – кількість досліджуваних параметрів. Кожну групу пацієнтів, що виступає в ролі об'єкта, характеризували дев'ятьма параметрами, п'ять з яких належать до кількісних ознак (IFN-г, IL-4, IL-10, загальний IgE, кортизол), а чотири параметри – до номінальних (категоріальних) ознак. Категоріальні ознаки є кодами груп: kod1 – тяжкість перебігу БА, hrb – вихідна гіперреактивність на гіпоосмолярний стимул, dp – до та після галотерапії. Таких груп є тринадцять. Параметри, виміряні в кількісній шкалі, можуть приймати неперервний ряд значень із деякого діапазону допустимих значень. З ними можна виконувати всі математичні операції. Ознаки, виміряні в номінальній шкалі, не підлягають математичним операціям.

Оскільки імуно-гормональні показники мають різні одиниці виміру, то перший крок математичних обчислень полягає у стандартизації змінних:

, (1)

де – cтандартизоване значення змінної, – варіанта вибірки, – середня арифметична величина, у – стандартне відхилення, і – номер групи. Стандартизовані значення мають середню арифметичну величину = 0 і у = 1.

На основі кореляційної матриці розраховано власні значення нових виділених факторів. Ступінь зв'язку між показниками та факторами в розрізі груп наведено в табл.2.

Таблиця 2.

Кореляція між показниками та факторами у розрізі груп

Показник

Фактор 1

Фактор 2

IFN-г

-0,37

0,91

IL-4

-0,67

0,09

IL-10

-0,43

-0,25

IgE

-0,82

-0,36

Krt

0,55

-0,69

Графічне відображення результатів математичного моделювання подано на рис. 3.

Рис. 3. Імуно-гормональні показники у системі координат головних компонент

Розглянувши двовимірну діаграму розсіювання IFN-г, IL-4, IL-10, загального IgE та кортизолу у системі координат головних компонент, стає очевидним, що перша головна компонента (F1) залежить від значень IL-4 та IgE, при цьому коефіцієнт кореляції F1 з IL-4 становить r = -0,67, а з IgE r = -0,82. Патогенетичний зв'язок IL-4 з IgE через індукцію диференціації В-лімфоцитів у IgE-продукуючі клітини з реалізацією IgE-залежного Т-лімфоцитзалежного механізму розвитку запалення дихальних шляхів при БА, дозволяє характеризувати першу головну компоненту з позицій особливостей взаємодії ефекторних ланок імунної системи як функціональний стан гуморальної складової імунної відповіді. Зі зростанням значень IL-4 та загального IgE перша головна компонента зменшується.

Слабка негативна кореляція IFN-г (r = -0,37) та IL-10 (r = -0,43) з F1 вказує на неістотну залежність останньої від сироваткових рівнів означених маркерів активності – IFN-г та IL-10. Друга головна компонента (F2) позитивно корелює з IFN-г (r = 0,91). Позаяк, IFN-г продукується T-хелперами І типу і є медіатором клітинної імунної відповіді, то зростання його концентрації спряжене з активацією цієї субпопуляції лімфоцитів, що й відображає F2. Другий фактор пов'язує слабка кореляція з IL-4 (r = 0,09) з IL-10 (r =-0,25) та з IgE (r = -0,36), що виключає залежність клітинної відповіді від сироваткового вмісту останніх. При цьому сироваткові концентрації кортизолу корелюють як з першою (r = 0,55), так і з другою (r = -0,69) головними компонентами. Інтерпретація цих коефіцієнтів кореляції наступна: кортизол пригнічує активність Т-хелперів І і ІІ типів.

За результатами математичного моделювання на рис. 4 відображено двовимірну діаграму розсіювання груп пацієнтів у системі координат головних компонент. Кожна з 13 груп зображена у вигляді кола. Непарні натуральні числа позначають групи до лікування, а парні – після лікування. Коло за номером 13 є контрольною групою з факторними координатами F1 = 4,52 та F2 = -0,28 (рис.4 та табл. 3).

Рис. 4. Групи пацієнтів у системі координат головних компонент

Таблиця 3

Факторні координати груп пацієнтів

групи

Фактор 1

Фактор 2

групи

Фактор 1

Фактор 2

1

-1,62

-2,22

8

-0,30

-0,24

2

2,60

-0,09

9

-1,53

3,08

3

-0,55

-2,26

10

-0,54

1,47

4

-1,35

-2,33

11

-0,07

1,55

5

-2,25

-0,33

12

-0,46

2,32

6

0,96

-0,41

13

4,52

-0,28

7

0,58

-0,38

За розташуванням груп пацієнтів стосовно положення групи контролю у системі координат головних компонент позитивну динаміку IFN-г, IL-4, IL-10, загального IgE та кортизолу під дією галотерапії відстежено тільки у групах хворих із вихідною високою гіперреактивністю бронхів на гіпоосмолярну провокацію (групи А). При цьому ефективність солетерапії зменшується зі зростанням ступеня тяжкості БА.

Прогнозування ефективності галотерапії здійснено за результатами дискримінантного аналізу. Для аналізу ми взяли значення п'яти досліджуваних параметрів (IFN-г, IL-4, IL-10, загального IgE та кортизолу) до лікування ста восьми хворих на бронхіальну астму та 20-ти осіб контрольної групи

Для кожного пацієнта визначено значення трьох класифікаційних дискримінантних функцій, що дало змогу спрогнозувати приналежність пацієнтів до однієї з трьох груп. До групи А віднесено пацієнта тоді, коли значення ДФ1(А)>ДФ2(Б) і ДФ3(К). За допомогою цих дискримінантних функцій вдалося правильно спрогнозувати приналежність до групи А 91,38 % пацієнтів, а до групи Б – 92,0% при 100 % до групи К.

Таким чином, із групи А, чисельністю 58 осіб із вихідною високою гіперреактивністю бронхів на гіпоосмолярну провокацію, на основі дискримінантного аналізу 4 хворих віднесено до групи Б і одного пацієнта до групи К. Групу Б склали 50 пацієнтів, із них правильно класифіковано 46 осіб, а 4 віднесено до групи А. У загальному якість класифікації становить 92,97 %. Результати класифікації пацієнтів на основі дискримінантного аналізу подано в табл. 4.

Таблиця 4

Класифікаційна матриця


 
 

Цікаве

Загрузка...