WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Технологія підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв’язування розрахункових задач (автореферат) - Реферат

Технологія підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв’язування розрахункових задач (автореферат) - Реферат

Порівняльний аналіз результатів остаточних зрізів сформованості мотиваційного, змістового та процесуального компонентів готовності у студентів експериментальної та контрольних груп засвідчив, що формуванння мотиваційного компонента на достатньому та високому рівнях відбулось у 94,8%, змістового – у 89,6%, а процесуального – у 97,4%, тоді як у студентів контрольних груп формування мотиваційного, змістового та процесуального компонентів готовності до навчання учнів розв'язування розрахункових хімічних задач на зазначених рівнях було виявлено у 47,3%, 44,6% та 40,5% студентів відповідно.

На підставі проведення розрахунків емпіричного значення критерію t-Стьюдента за кожним компонентом готовності та порівняння його з критичним значенням, було зроблено висновок про достовірність та невипадковість одержаних результатів.

Результати формувального експерименту, представлені у стовпчикових діаграмах (рис. 2 – 4), свідчать про те, що підготовка студентів експериментальних груп за запропонованою технологією виявилася більш результативною на відміну від підготовки студентів контрольних груп, що здійснювалася за традиційною методикою.

Рис. 2. Рівні сформованості мотиваційного компонента готовності студентів до навчання учнів розв'язування розрахункових задач із хімії (формувальний експеримент)

Рис. 3. Рівні сформованості змістового компонента готовності студентів до навчання учнів розв'язування розрахункових задач із хімії (формувальний експеримент)

Рис. 4. Рівні сформованості процесуального компонента готовності студентів до навчання учнів розв'язування розрахункових задач із хімії (формувальний експеримент)

Результати формувального експерименту підтвердили гіпотезу дослідження і доводять ефективність та доцільність впровадження запропонованої технології підготовки студентів до навчання учнів розв'язування розрахункових задач у навчальний процес вищих педагогічних навчальних закладів.

ВИСНОВКИ

У дисертаційному дослідженні запропоновано нове вирішення проблеми професійної підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів до навчання учнів розв'язування розрахункових задач із хімії шляхом розробки та впровадження педагогічної технології підготовки майбутніх учителів до зазначеного виду діяльності.

У методиці навчання хімії задачі виступають важливим засобом навчання, а їх розв'язування – дієвим методом формування хімічних знань школярів, тому готовність майбутнього вчителя хімії до навчання учнів розв'язування розрахункових задач із хімії постає важливою складовою професійно-педагогічної підготовки.

1. Шляхом аналізу науково-методичної літератури було встановлено, що методика підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів зазначеному виду діяльності недостатньо теоретично обґрунтована і розроблена. Вивчення стану проблеми в практиці підготовки показало недостатній рівень сформованості готовності студентів до навчання учнів розв'язування розрахункових задач із хімії, що не задовольняє сучасні вимоги школи та суспільства до підготовки майбутніх учителів.

2. У дослідженні розкрито функції (гностичну, гуманістичну, організаторську, діагностичну, інформаційну, презентативну, розвивальну, контрольно-регулятивну, орієнтаційну, комунікативну) діяльності вчителя хімії з навчання учнів розв'язування розрахункових задач як однієї зі складових загальнопедагогічної діяльності, здійснено відбір знань та умінь, необхідних студентам для навчання учнів розв'язування розрахункових задач.

3. Розкрито сутність поняття готовності студентів до навчання учнів розв'язування розрахункових хімічних задач як цілісної, стійкої, полікомпонентної якості особистості, що включає фундаментальні, теоретико-практичні та методичні знання, фахові та психолого-педагогічні уміння, позитивну мотивацію до досліджуваного виду діяльності. Підготовка майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв'язування розрахункових задачполягає у формуванні трьох взаємопов'язаних компонентів: мотиваційного, змістового та процесуального.

4. У дослідженні обґрунтовано такі критерії визначення рівнів сформованості в майбутніх учителів готовності до навчання учнів розв'язування розрахункових задач: ставлення студентів до навчання учнів розв'язування розрахункових задач із хімії, знання студентів з методики навчання хімії та уміння студентів навчати учнів розв'язування розрахункових задач. Педагогічний експеримент довів, що зазначені критерії дають змогу виявити сформованість у майбутніх учителів готовності до навчання учнів розв'язування розрахункових задач на низькому, середньому, достатньому та високому рівнях.

5. Проведене дослідження дозволило теоретично обґрунтувати технологію підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв'язування розрахункових задачяк педагогічно доцільний та спеціально спроектований процес, спрямований на гарантоване досягнення запланованого результату – формування готовності студентів до навчання учнів розв'язування розрахункових задач. Він охоплює усі ланки процесу навчання: мету, зміст, методи, засоби, відповідну організацію перевірки, оцінювання та управління пізнавальною діяльністю студентів. Визначено структуру експериментальної технології, яка включає змістову частину, до котрої входять концептуальна основа, цілі підготовки, зміст навчального матеріалу, та процесуальну – організація навчального процесу, форми організації навчального процесу, форми навчальної діяльності, діяльність студентів, діяльність викладача, діагностика результатів підготовки.

6. Про педагогічну доцільність та ефективність теоретично обґрунтованої та розробленої технології підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв'язування розрахункових задач свідчать результати, одержані дослідним шляхом. Так, у 36,25% студентів експериментальних груп формування мотиваційного компонента готовності відбулося на високому рівні, у 55,0% - на достатньому рівні, змістового – на високому (43,75%) та достатньому (45,0%) рівнях, процесуального – на високому (50,0%) та достатньому (45,0%). Кількісні показники готовності студентів контрольних груп були нижчими: процесуальний компонент готовності сформований у більш ніж половини (55,4%) студентів на низькому та середньому рівнях, змістовий компонент зазначеним рівням відповідає у 62,2% студентів, а мотиваційний – 57,5% студентів. Застосування методів математичної статистики дозволили підтвердити достовірність та невипадковість отриманих результатів.

7. За матеріалами дисертаційного дослідження розроблено і впроваджено у вищих навчальних закладах України навчально-методичне забезпечення професійно-орієнтованої дисципліни "Методика складання та розв'язування розрахункових задач з хімії", яке включає пакет розроблених лабораторно-практичних занять; матеріали для здійснення рейтингового оцінювання результатів підготовки: пакети контрольних робіт, листок рейтингового контролю, електронну відомість для обліку результатів, шкали оцінювання; завдання для аудиторної та поза-аудиторної самостійної роботи студентів.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв'язування розрахункових задач. Подальшого вивчення потребують питання підготовки студентів до зазначеної діяльності з використанням нових інформаційних технологій.

Основний зміст дисертаційного дослідження відображено в таких публікаціях автора

 1. Ярошенко О.Г., Іващенко О.В. Модульно-рейтингова технологія навчання дисципліни "Методика складання та розв'язування розрахункових задач з хімії": Практикум для студентів вищих педагогічних навчальних закладів хімічних спеціальностей / За ред. О.Г. Ярошенко. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – 149 с. (Гриф МОН України). (Автору належить розробка структури та змістового наповнення лабораторно-практичних занять, організація рейтингового оцінювання результатів підготовки студентів).

 2. Іващенко О.В. Методична підготовка майбутнього вчителя хімії в курсі "Методика розв'язування хімічних задач" //Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2004. – Випуск 6. – С. 416 – 421.

 3. Ярошенко О.Г., Іващенко О.В. Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя хімії // Вища освіта України. – 2005- №1. – С. 79 – 85. (Автору належить обґрунтування методичних засад підготовки студентів до навчання учнів розв'язування розрахункових задач з хімії).

 4. Іващенко О. Підготовка студентів до навчання учнів розв'язування розрахункових хімічних задач // Біологія і хімія в школі. – 2005. – № 4. – С. 51 – 53.

 5. Іващенко О.В. Підготовка студентів до реалізації диференційованого підходу у навчанні учнів розв'язування розрахункових задач з хімії // Педагогічні засади формування гуманістичних цінностей природничої освіти, її спрямованості на розвиток особистості: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава: АСМІ, 2003. – С. 90 – 92.

 6. Іващенко О.В. Розв'язування задач як метод професійно- педагогічної підготовки майбутнього вчителя хімії // Науково-дослідна діяльність молодих вчених: особливості підготовки майбутнього вчителя: Матеріали звітної науково-практичної конференції. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. – С. 75 – 78.

 7. Іващенко О.В. До проблеми підвищення якості професійно-методичної підготовки майбутнього вчителя хімії // Природничо-наукова освіта школярів: реалії та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – С. 145 – 146.

 8. Іващенко О.В. Модульна структура курсу з методики розв'язування задач як умова формування вміння у студентів навчати учнів розв'язувати хімічні задачі // Природничі науки на межі століть (до 70-річчя природничо-географічного факультету НДПУ): Матеріали науково-практичної конференції. – Ніжин, 2004. – С. 191 – 192.

 9. Ярошенко О.Г., Іващенко О.В. Організація самостійної роботи студентів з розв'язування розрахункових хімічних задач //Особливості підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін в умовах переходу школи на профільне навчання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон: "Олді-Плюс", 2004. – С. 106, 107. (Автору належить визначення структури та розробка завдань для аудиторної та позааудиторної самостійної роботи студентів).

 10. Ярошенко О., Іващенко О. Вивчення дисципліни "Методика складання та розв'язування хімічних задач" з використанням сучасних педагогічних технологій // Проблеми якості природничої педагогічної освіти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава, 2006. – С. 262 – 264. (Автору належить розробка методичного забезпечення рейтингової системи оцінювання результатів підготовки майбутніх учителів хімії).

 11. Іващенко О.В. Підготовка майбутніх вчителів хімії до навчання учнів розв'язування розрахункових задач як методична проблема // Вісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. – Випуск 5. – С. 134 – 136.

 12. Іващенко О.В. Використання методу розв'язування розрахункових хімічних задач у профільній школі // Нива знань: Науково-методичний альманах. – Дніпропетровськ: "Промінь", 2004. – №3. – С. 61 – 63.


 
 

Цікаве

Загрузка...