WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Технологія підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв’язування розрахункових задач (автореферат) - Реферат

Технологія підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв’язування розрахункових задач (автореферат) - Реферат

Апробація результатів дослідження відбувалась шляхом оприлюднення їх на Міжнародних науково-практичних конференціях: "Педагогічні засади формування гуманістичних цінностей природничої освіти, її спрямованості на розвиток особистості" (Полтава, 2003), "Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми" (Вінниця, 2004), "Проблеми якості природничої педагогічної освіти" (Полтава, 2006); на Всеукраїнських науково-практичних конференціях: "Природничо-наукова освіта школярів: реалії та перспективи" (Тернопіль, 2003), "Особливості підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін в умовах переходу школи на профільне навчання" (Херсон, 2004); на науково-практичних конференціях: "Науково-дослідна діяльність молодих вчених: особливості підготовки майбутнього вчителя" (Київ, 2003), "Природничі науки на межі століть (до 70-річчя природничо-географічного факультету НДПУ)" (Ніжин, 2004).

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження відображено у 12 публікаціях, з них 1 навчальний посібник для студентів із грифом МОН України (у співавторстві); 3 статті у фахових виданнях, затверджених ВАК України (одна у співавторстві); 6 – матеріалів конференцій та тез (2 у співавторстві); 2 статті в інших наукових виданнях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (195 найменувань) та 14 додатків на 26 сторінках. Загальний обсяг дисертації – 243 сторінки, основний зміст викладено на 198 сторінках рукопису. Робота містить 23 таблиці та 15 рисунків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи; конкретизовано методологічний апарат дослідження; визначено об'єкт, предмет, мету, гіпотезу та завдання роботи; окреслено наукову новизну дослідження; розкрито теоретичне та практичне значення, вірогідність одержаних результатів; подано відомості про апробацію та впровадження результатів дослідження.

У першому розділі "Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв'язування розрахункових задач"на основі аналізу філософської, психолого-педагогічної, методичної джерельної бази визначено теоретико-методичні засади та практичний стан підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв'язування розрахункових задач.

Аналіз праць багатьох дослідників (Г.О. Балл, Н.М Буринська, Л.І. Гоженко, Д.Б. Ельконін, О.І. Забокрицька, М.В. Зуєва, О.М. Лєонтьєв, І.Я. Лернер, Є.І. Машбиць, В.І. Староста, А.І. Уман, Л.М. Фрідман) дозволив розмежувати поняття "задача", "навчальна хімічна задача", "вправа", "завдання". З'ясовано, що суттєвою видовою ознакою навчальної задачі з хімії є її дидактична доцільність, тобто підпорядкування загальним і конкретним цілям навчання.

Шляхом аналізу праць методистів (Н.М. Буринська, Д.П. Єригін, М.В. Зуєва, Н.Є. Кузнєцова, О.С. Максимов, В.І. Староста, Г.М. Чернобельська, А.І. Шаповалов, Є.О. Шишкін, О.Г. Ярошенко) було узагальнено значення розв'язування розрахункових хімічних задач як ефективного методу та дієвого засобу навчання.

Визначена система професійно-педагогічних знань, умінь, та навичок, яка забезпечує готовність майбутнього вчителя хімії до навчання учнів розв'язування розрахункових задач із хімії.

Як показали результати теоретичного узагальнення, у психолого-педагогічній літературі з проблеми підготовки вчителя до майбутньої професійно-педагогічної діяльності вживаються такі поняття, як "готовність до дії", "підготовленість до діяльності", "готовність до діяльності", "професійна готовність".

На основі здійсненого аналізу літературних джерел сформульовано поняття "готовність майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв'язування розрахункових задач". Під такою готовністю майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв'язування розрахункових задач розуміємо цілісну, стійку, полікомпонентну якість особистості, що включає фундаментальні, теоретико-практичні та методичні знання, фахові та психолого-педагогічні уміння й навички,

позитивну мотивацію до досліджуваного виду діяльності.

Відповідно до визначення були виділені такі компоненти готовності: мотиваційний, змістовий та процесуальний. Критеріями визначення рівнів сформованості готовності студентів до навчання учнів розв'язування розрахункових задач стали: ставлення студентів до навчання учнів розв'язування розрахункових задач з хімії, знання студентів методики навчання учнів розв'язування розрахункових хімічних задач, уміння студентів навчати учнів розв'язування розрахункових задач із хімії. Готовність студентів до зазначеної діяльності досліджувалася нами за чотирма рівнями: низьким, середнім, достатнім та високим.

За результатами констатувального експерименту нами було зроблено висновок про недостатню підготовку випускників вищих педагогічних закладів до навчання учнів розв'язування розрахункових задач із хімії, оскільки середні значення показників мотиваційного, змістового та процесуального компонентів відповідали середньому рівню, що не задовольняє сучасних вимог школи та суспільства.

Проведений аналіз літератури дозволив уточнити зміст поняття "педагогічна технологія" та сформулювати визначення технології підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв'язування розрахункових задач як педагогічно обґрунтований та спеціально спроектований процес підготовки майбутніх учителів, спрямований на гарантоване досягнення запланованого результату – формування готовності до навчання учнів розв'язування розрахункових задач й охоплює усі ланки процесу навчання: мету, зміст, методи, засоби, відповідну організацію перевірки, оцінювання та управління пізнавальною діяльністю студентів.

У другому розділі "Технологія підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв'язування розрахункових задач та її експериментальна перевірка" обґрунтовано структуру експериментальної технології (рис. 1), яка складається зі змістової (концептуальна основа, цілі підготовки та зміст навчального матеріалу) та процесуальної частин (організація навчального процесу, методи і форми навчальної діяльності, визначення діяльності викладачів та студентів, діагностика результатів підготовки).

З'ясування структури експериментальної технології підготовки дало можливість розробити змістове наповнення її компонентів в частині теоретичної і практичної підготовки на основі використанням модульного підходу до організації навчання та рейтингового оцінювання результатів підготовки.

З метою апробації розробленої технології підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв'язування розрахункових задач і подальшої перевірки її ефективності було організовано та проведено пошуковий і формувальний види педагогічного експерименту.

Роль пошукового експерименту полягала не лише в апробації експериментальної технології підготовки, а й у виявленні недоліків запропонованої технології та пошуку можливих шляхів їх усунення.

Шляхом порівняння результатів констатувального експерименту та результатів, отриманих у пошуковому експерименті, було виявлено позитивну динаміку у формуванні змістового, мотиваційного та процесуального компонентів готовності студентів, які брали участь у пошуковому експерименті. У більшості з них формування зазначених компонентів готовності до навчання учнів розв'язування розрахункових задач із хімії було зафіксовано на достатньому та високому рівнях: мотиваційний компонент готовності - 83,3%, змістовий – 86,1%, процесуальний – 88,9%.

Проведення пошукового експерименту дало змогу виявити та нівелювати недоліки оцінювання та методики проведення аудиторних занять: урізноманітнили методи підготовки майбутніх учителів хімії моделюванням фрагмента уроку та коментованим розв'язуванням розрахункових хімічних задач; внесення корективів до системи оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни "Методика складання та розв'язування задач з хімії" з використанням рейтингової шкали, заміна 100-бальної шкали оцінювання, яка виявилася не зовсім зручною для студентів та викладачів і робила громіздким облік результатів, на 300-бальну; розробка електронного варіанта відомостей рейтингового контролю, що дозволило автоматизувати заповнення рейтингових оціночних відомостей.

У формувальному експерименті взяли участь 154 студенти четвертого курсу Національного університету імені М.П. Драгоманова та Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Основними завданнями формувального експерименту було перевірити ефективність технології підготовки майбутніх учителів до навчання учнів розв'язування розрахункових задач, підтвердити достовірність і невипадковість отриманих результатів методами математичної статистики.

Порівняльний аналіз результатів остаточних зрізів сформованості мотиваційного, змістового та процесуального компонентів готовності у студентів експериментальної та контрольних груп засвідчив, що формуванння мотиваційного компонента на достатньому та

Рис. 1. Структура технології підготовки студентів до навчання учнів розв'язування розрахункових задач із хімії

високому рівнях відбулось у 94,8%, змістового – у 89,6%, а процесуального – у 97,4%, тоді як у студентів контрольних груп формування мотиваційного, змістового та процесуального компонентів готовності до навчання учнів розв'язування розрахункових хімічних задач на зазначених рівнях було виявлено у 47,3%, 44,6% та 40,5% студентів відповідно.


 
 

Цікаве

Загрузка...