WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Технологія підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв’язування розрахункових задач (автореферат) - Реферат

Технологія підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв’язування розрахункових задач (автореферат) - Реферат

Організація дослідження. Дослідження проводилися поетапно.

На першому етапі(2000 – 2002 рр.) здійснено аналіз психолого-педагогічної, методичної, філософської та спеціальної літератури з проблеми дослідження; визначено сутність готовності, критерії та рівні сформованості компонентів готовності студентів до навчання учнів розв'язування розрахункових хімічних задач; уточнено вихідні теоретичні положення, висунуто гіпотезу, сформульовано об'єкт, предмет, мету, завдання та методи дослідження, проведено констатувальний експеримент.

На другому етапі(2002 – 2004 рр.) на підставі висновків, зроблених за результатами теоретичного аналізу літератури з проблеми дослідження та констатувального експерименту, було визначено шляхи удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв'язування розрахункових задач; розроблено та теоретично обґрунтовано експериментальну технологію підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв'язування розрахункових задач; удосконалено зміст цієї підготовки з використанням модульного навчання; розроблено і дидактично забезпечено систему аудиторної та позааудиторної самостійної роботи студентів; складено пакети контрольних завдань, орієнтовні завдання студентам на час проходження ними педагогічної практики; визначено перелік пізнавальних завдань, що підлягають обов'язковому виконанню та оцінюванню, а також додаткових завдань; адаптовано рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень до розробленої технології підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв'язування розрахункових задач, проведено апробацію експериментальної технології в пошуковому експерименті.

На третьому етапі (2004 – 2007 рр.) проведено формувальний експеримент з перевірки ефективності розробленої технології; здійснено аналіз та статистичну обробку результатів формувального експерименту, сформульовано основні висновки, літературно оформлено рукописи дисертації й автореферату.

Експериментальна база дослідження. Педагогічний експеримент здійснювався в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка, Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, Херсонському державному університеті, Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя, Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка, Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Загалом у педагогічному експерименті брало участь 577 студентів.

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатівполягають в тому, що вперше обґрунтовано педагогічну технологію підготовки студентів до навчання учнів розв'язування розрахункових задач на основі системного, діяльнісного, особистісного підходів та їх поєднання з модульним навчанням і рейтинговою системою оцінювання результатів підготовки студентів; визначено структуру експериментальної технології, яка включає дві взаємопов'язані складові: змістову (концептуальна основа, цілі підготовки, зміст навчального матеріалу) та процесуальну (організація навчального процесу, форми організації навчального процесу, форми навчальної діяльності, діяльність студентів, діяльність викладача, діагностика результатів підготовки); здійснено відбір професійно-педагогічних знань (фундаментальні, теоретико-практичні та методичні), умінь (психолого-педагогічні, фахові й методичні) та навичок (мовні, розумові, організаторські, комунікативні), необхідних студентам для навчання учнів розв'язування розрахункових хімічних задач; розкрито функції діяльності вчителя хімії з навчання учнів розв'язування розрахункових задач як однієї зі складових загальнопедагогічної діяльності; визначено компоненти, критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв'язування розрахункових задач.

Удосконалено методику організації та проведення практичних занять із дисципліни "Методика складання та розв'язування розрахункових задач з хімії" через впровадження педагогічної технології підготовки студентів до навчання учнів розв'язування розрахункових хімічних задач, що передбачає раціональне поєднання індивідуальної та групової роботи студентів, введення в навчальний процес моделювання педагогічних ситуацій із навчання учнів розв'язування розрахункових задач, посилення ролі самостійної роботи.

Подальшого розвитку набуло навчально-методичне забезпечення підготовки студентів до навчання учнів розв'язування розрахункових задач із хімії, розширено розуміння сутності задачі як засобу навчання учнів хімії, уточнено поняття навчальної хімічної задачі як такої, що використовується в навчально-виховному процесі для досягнення його освітньої мети.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретично обґрунтована та розроблена технологія підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв'язування розрахункових задач і створений для студентів вищих педагогічних навчальних закладів навчально-методичний посібник "Модульно-рейтингова технологія навчання дисципліни "Методика складання та розв'язування розрахункових задач з хімії"", якому надано відповідний гриф МОН України (лист № 14/18.2-1436 від 24.06.2005 р.), зміст якого становлять інструкції до проведення лабораторно-практичних занять, тематика науково-дослідної роботи студентів, завдання для їх самостійної аудиторної та позааудиторної роботи; матеріали для здійснення рейтингового оцінювання результатів підготовки: пакети контрольних робіт, листок рейтингового контролю, електронна відомість для обліку результатів, шкали оцінювання, забезпечили вищі результати формування готовності у студентів, які прийняли участь у формувальному експерименті, порівняно зі студентами, підготовка яких здійснювалась традиційно.

Матеріали дисертаційного дослідження можуть бути використані дослідниками в галузі дидактики та конкретних методик навчання, авторами підручників з методики навчання хімії для студентів, у системі післядипломної освіти вчителів хімії та підвищення кваліфікації викладачів

методики навчання природничих дисциплін вищих педагогічних закладів.

Основні положення та результати дослідження пройшли тривалу перевірку та впроваджуються в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (довідка № 03-10/2454 від 07.12.06 р.); Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка (довідка № 2850/01-37/25 від 27.06.06 р.); Сумському педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (довідка № 2378 від 12.12.06 р.); Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського (довідка № 10/65 від 15.12.06 р.); Житомирському державному університеті імені Івана Франка (довідка № 460 від 06.12.06 р.); Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського (довідка № 238 від 10.05.06 р.); Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (довідка № 363-н від 11 грудня 2006 р.); Херсонському державному університеті (довідка № 11/1-12/2546 від 21.12.06 р.); Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя (довідка № 04/643 від 17.05.06 р.).

Особистий внесок здобувача. У навчально-методичному посібнику "Модульно-рейтингова технологія навчання дисципліни „Методика складання та розв'язування розрахункових задач з хімії", створеному спільно з О.Г. Ярошенко, дисертантці належить розробка методики організації модульного навчання та рейтингового оцінювання навчальних досягнень студентів із дисципліни „Методика складання та розв'язування розрахункових задач з хімії"; методична сторінка до кожного з навчальних занять як орієнтир самостійної роботи студентів; змістове наповнення структурних елементів практичних занять; розробка системи аудиторної та позааудиторної самостійної роботи студентів.

У спільній з О.Г. Ярошенко статті "Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя хімії" автору належить теоретичне обґрунтування методичних засад цілеспрямованої підготовки студентів до навчання учнів розв'язування розрахункових хімічних задач, перелік обов'язкових та додаткових видів навчальної роботи студентів з дисципліни "Методика складання та розв'язування розрахункових задач з хімії", що підлягають рейтинговому контролю.

У тезах двох конференцій, підготовлених у співавторстві з О.Г. Ярошенко, авторською є розробка методичних підходів до організації самостійної роботи студентів, концептуальної основи технології підготовки студентів до навчання учнів розв'язування хімічних задач, методичного забезпечення рейтингової системи оцінювання результатів підготовки.

Вірогідність і надійність результатів дослідження забезпечена методологічною та теоретичною обґрунтованістю вихідних положень дослідження, комплексним застосуванням теоретичних та емпіричних методів, спрямованих на досягнення мети та розв'язання завдань дослідження, репрезентативністю вибірки, кількісним та якісним аналізом експериментальних даних із використанням методів математичної статистики.


 
 

Цікаве

Загрузка...