WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Технологія підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв’язування розрахункових задач (автореферат) - Реферат

Технологія підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв’язування розрахункових задач (автореферат) - Реферат

Національний педагогічний УНІВЕРСИТЕТ

імені М.П.Драгоманова

Іващенко Олена Вікторівна

УДК 371.134:54

Технологія підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв'язування розрахункових задач

13.00.02 – теорія та методика навчання хімії

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор,

член-кореспондент АПН України

Ярошенко Ольга Григорівна,

Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова,

професор кафедри теорії і методики навчання

природничо-географічних дисциплін.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Буринська Ніна Миколаївна,

Інститут педагогіки АПН України,

головний науковий співробітник лабораторії

хімічної і біологічної освіти;

кандидат педагогічних наук, доцент Решнова Світлана Федорівна, Херсонський державний університет,

доцент кафедри органічної та біологічної хімії.

Захист відбудеться "15" червня 2007 року о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.11 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.

Автореферат розісланий "14" травня 2007 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.А. Цуруль

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Вищі навчальні заклади України, які здійснюють підготовку майбутніх вчителів, не можуть залишитись осторонь прискореного випереджувального інноваційного розвитку освіти і науки, що в свою чергу вимагає забезпечення умов для самоствердження і самореалізації особистості впродовж життя. Тому сучасний ринок праці ставить зрослі вимоги до підготовки вчителів – поєднання ґрунтовних знань з предмета та вміння їх застосовувати в майбутній професійній діяльності.

Розглядаючи питання загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів, О.О. Абдулліна, Ю.К. Бабанський, В.П. Беспалько, В.І. Бондар, О.Г. Мороз, З.І. Слєпкань та інші наголошують на тому, що особливого значення в підготовці майбутніх учителів у сучасних умовах набуває поєднання фундаментальної освіти, глибокого засвоєння наукових засад професійної діяльності з формуванням практичних умінь і навичок.

Актуальним для такої підготовки було і залишається формування у майбутніх учителів уміння трансформувати набуті знання у шкільну практику. У підготовці майбутніх учителів хімії в цьому плані важливим є формування в них уміння навчати учнів розв'язувати хімічні задачі, оскільки розв'язування задач є ефективним методом навчання хімії і способом розвитку логічного мислення учнів.

Аналіз праць методистів (Н.М. Буринська, Д.П. Єригін, М.В. Зуєва, Н.Є. Кузнєцова, О.С. Максимов, В.І. Староста, Г.М. Чернобельська, А.І. Шаповалов, Є.О. Шишкін, О.Г. Ярошенко) свідчить, що розв'язування задач сприяє глибокому засвоєнню основних хімічних понять, теорій, законів і розумінню на їх основі хімічних перетворень, служить простим, зручним та ефективним засобом перевірки, систематизації знань, формування умінь і навичок учнів, дає можливість ефективно повторювати матеріал, конкретизувати, розширювати і поглиблювати знання.

Водночас шкільна практика свідчить про невисокий рівень сформованості в учнів умінь розв'язувати розрахункові задачі з хімії, однією з причин чого є недостатня методична підготовка вчителів до навчання учнів розв'язування розрахункових задач.

Як показали результати констатувального експерименту, у вищих педагогічних навчальних закладах здійснюють формування в майбутніх учителів хімії уміння розв'язувати задачі різних типів, проте не надають належного значення їхній підготовці до навчання учнів розв'язування розрахункових хімічних задач. Це породжує суперечності між наявними та необхідними знаннями й уміннями студентів з методики навчання хімії, потребами шкільної практики та змістом підготовки студентів до навчання учнів розв'язування розрахункових задач.

Для розв'язання зазначених суперечностей перспективним видається розробка та впровадження у навчальний процес педагогічної технології підготовки майбутніх учителів до навчання учнів розв'язування розрахункових хімічних задач. Це зумовило вибір теми дисертаційного дослідження - "Технологія підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв'язування розрахункових задач".

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалося в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова в межах теми "Методика підготовки майбутніх учителів хімії та біології до професійної діяльності в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах" (реєстраційний номер № 0100U006884). Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (протокол № 8 від 27 лютого 2003 р.) та узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі

педагогіки і психології в Україні (протокол № 6 від 15 червня 2004 р.).

Об'єкт дослідження – професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів хімії у вищих педагогічних навчальних закладах.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи підготовки майбутніх вчителів хімії до навчання учнів розв'язування розрахункових задач.

Мета дослідження полягає у створенні та теоретичному обґрунтуванні технології підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів до навчання учнів розв'язування розрахункових задач з хімії.

Гіпотеза дослідження. Дослідження базувалося на припущенні, що підготовка студентів до навчання учнів розв'язування розрахункових хімічних задач буде ефективною за умов впровадження в навчальний процес технології, яка передбачає використання модульного навчання та рейтингового оцінювання результатів підготовки; раціональне поєднання індивідуальної та групової діяльності студентів; урізноманітнення методів підготовки моделюванням педагогічних ситуацій; посилення ролі самостійної аудиторної та позааудиторної роботи.

Відповідно до мети та гіпотези ставилися та послідовно розв'язувалися такі дослідницькізавдання:

  1. проаналізувати стан досліджуваної проблеми в теорії та практиці підготовки майбутніх учителів хімії;

  2. здійснити відбір знань, умінь та навичок, необхідних майбутнім учителям для навчання учнів розв'язування розрахункових задач із хімії;

  3. розкрити сутність готовності як результату підготовки студентів до навчання учнів розв'язування розрахункових хімічних задач, обґрунтувати критерії, показники та рівні її сформованості;

  4. теоретично обґрунтувати та розробити технологію підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв'язування розрахункових задач, визначити її структуру;

  5. експериментально перевірити ефективність розробленої технології підготовки майбутніх вчителів хімії до навчання учнів розв'язування розрахункових задач.

Методологічну та теоретичну основу дослідження становлять основні положення теорії пізнання; системний підхід до пізнання педагогічних фактів, явищ, процесів; положення особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів до підготовки майбутніх учителів; психолого-педагогічні дослідження з проблем професійно-педагогічної підготовки вчителя (О.О. Абдулліна, В.І. Бондар, Н.В. Кузьміна, В.О. Сластьонін); провідні ідеї методики навчання учнів розв'язування навчальних задач (Г.О. Балл, Н.М. Буринська, Д.П. Єригін, Н.Є. Кузнєцова, Є.І. Машбиць, В.І. Староста, Г.М. Чернобельська О.Г. Ярошенко); закономірності, принципи, форми і методи дидактичного процесу (А.М. Алексюк, Ю.К. Бабанський, В.І. Бондар, М.Д. Ярмаченко); положення технології модульного навчання (А.М. Алексюк, П.А. Юцявіченє); технологічний підхід до організації навчального процесу (В.П. Беспалько, М.В. Кларін, А.С. Нісімчук, Г.К. Селевко, С.О. Сисоєва); концептуальні положення про вищу освіту, викладені в Законі про вищу освіту, Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті.

Для перевірки гіпотези та розв'язання поставлених завдань було використано такі теоретичні та емпіричніметоди дослідження: аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури, синтез, систематизація та узагальнення, які дозволили уточнити сутність поняття "готовність майбутнього вчителя хімії до навчання учнів розв'язування розрахункових задач", визначити компонентний склад, критерії, показники готовності студентів до навчання учнів розв'язування розрахункових задач та обґрунтувати педагогічну технологію підготовки до досліджуваного виду професійної діяльності; аналіз навчальних програм дисциплін, пов'язаних з навчанням майбутнього вчителя розв'язування хімічних задач, – для з'ясування змісту та вимог до рівня їх методичної підготовки; педагогічне спостереження, анкетування вчителів, студентів та викладачів, бесіди з вчителями, методистами та студентами, тестування, метод експертних оцінок; педагогічний експеримент:констатувальний – для визначення практичного стану підготовки та здійснення діагностики готовності майбутніх учителів до навчання учнів розв'язування розрахункових хімічних задач; пошуковий – для апробації експериментальної технології та внесення необхідних корективів і формувальний – для перевірки ефективності розробленої технології підготовки студентів до навчання учнів розв'язування розрахункових задач; математичні та статистичні методи обробки одержаних на різних етапах педагогічного експерименту результатів з метою проведення їх кількісного та якісного аналізу і з'ясування достовірності.


 
 

Цікаве

Загрузка...