WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Антимікобактеріальна терапія хворих на хронічний туберкульоз легень (автореферат) - Реферат

Антимікобактеріальна терапія хворих на хронічний туберкульоз легень (автореферат) - Реферат

Державна установа "Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України"

ІВАНКОВА ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА

УДК 616.24 – 002.5 – 085.2/3:576.852.211:615.015.8.001.6

Антимікобактеріальна терапія хворих на хронічний туберкульоз легень

14.01.26 — фтизіатрія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Державній установі "Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України".

Науковий керівник

доктор медичних наук, старший науковий співробітник

Черенько Світлана Олександрівна,

Державна установа "Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України",

провідний науковий співробітник відділення фтизіатрії

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Процюк Раду Георгієвич

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця,

професор кафедри фтизіатрії з курсом пульмонології

доктор медичних наук, професор

Панасюк Олексій Варфоломійович

Медичний інститут Української асоціації народної медицини, завідувач кафедри інфекційних захворювань, фтизіатрії та пульмонології

Провідна установа Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, кафедра фтизіатрії і пульмонології

Захист дисертації відбудеться "29 " травня 2007 р. о 13.00 год.

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.552.01 при Державній установі "Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України" (03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10).

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці в Державній установі "Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України" (м. Київ, вул. М. Амосова, 10).

Автореферат розісланий „27 " квітня 2007 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Бегоулева Ж.Б.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах епідемії туберкульозу в Україні спостерігається зниження ефективності лікування хворих на туберкульоз та поширення хіміорезистентних та хронічних форм захворювання з резистентністю до великої кількості протитуберкульозних препаратів. У пацієнтів з розширеною медикаментозною резистентністю мікобактерій туберкульозу (МБТ) вичерпані можливості консервативного лікування через обмежений арсенал протитуберкульозних препаратів, а широке застосування фторхінолонів призвело до розвитку медикаментозної резистентності МБТ до цієї групи. Запорукою ефективного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз є раннє виявлення та усунення побічних ефектів, які виникають при тривалому застосуванні препаратів ІІ ряду і можуть перешкоджати проведенню повноцінного курсу хіміотерапії. Останні роботи по розробці методів лікування хворих на хронічний туберкульоз і вивчення їх ефективності датовані початком 80-х років, коли ще не спостерігали мультирезистентності МБТ, оскільки рифампіцин в Україні почали широко застосовувати з середини 80-х років.

Існує багато робіт [Фещенко Ю.І., 2003; Черенько С.О., 2004], присвячених вивченню ефективності лікування мультирезистентних форм туберкульозу, але в цих дослідженнях автори не виділяли окремо вперше діагностовані та хронічні форми захворювання. Тому невідомо чи впливають давність захворювання та морфологічні зміни в легенях на результати лікування туберкульозу, чи вони залежать тільки від чутливості МБТ до протитуберкульозних препаратів.

Дане дослідження присвячене розробці антимікобактріального лікування хворих на хронічний туберкульоз легень в сучасних умовах поширення хіміорезистентності МБТ.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках науково-дослідних робіт Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України „Розробити високоефективні й економічні режими антибактеріального лікування хворих на туберкульоз легень з мультирезистентними мікобактеріями туберкульозу" (№ державної реєстрації 0101U000387) та "Вивчити найближчі та віддалені результати лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень" (№ державної реєстрації 0104U000933).

Мета дослідження — підвищення ефективності та покращання переносимості протитуберкульозної хіміотерапії хворих на хронічний туберкульоз шляхом удосконалення режимів хіміотерапії.

Задачі дослідження:

1. Встановити частоту і структуру набутої медикаментозної резистентності МБТ у хворих на хронічний туберкульоз легень.

2. Вивчити частоту медикаментозної резистентності МБТ до фторхінолонів у хворих на хронічний туберкульоз легень.

3. Проаналізувати ефективність лікування хворих на хронічний туберкульоз легень, які виділяють чутливі, монорезистентні, полірезистентні та мультирезистентні мікобактерії туберкульозу.

4. Вивчити віддалені результати лікування хворих на хронічний туберкульоз легень.

5. Визначити ефективність та переносимість капреоміцину, циклосерину та кларитроміцину при лікуванні хворих на хронічний туберкульоз легень, які виділяють мультирезистентні мікобактерії туберкульозу.

6. Встановити переносимість різних фторхінолонів при лікуванні хворих на хронічний туберкульоз легень.

Об'єкт дослідження: хронічний туберкульоз легень з чутливими та резистентними МБТ.

Предмет дослідження: показники ефективностілікування хворих на хронічний туберкульоз; частота резистентності мікобактерій до протитуберкульозних препаратів, вплив циклосерину, капреоміцину, кларитроміцину на ефективність лікування хворих на хронічний туберкульоз, частота та вид побічних реакцій від фторхінолонів, бактеріостатична активність крові у відношенні мікобактерій туберкульозу після прийому різних протитуберкульозних препаратів.

Методи дослідження: клінічні (огляд пацієнтів, анамнез, загальний аналіз крові, біохімічне дослідження крові); рентгенологічні (оглядова та бокова рентгенографія органів грудної порожнини, томографія уражених ділянок легень); мікробіологічні (визначення МБТ методом мікроскопії й посіву, чутливості МБТ до протитуберкульозних препаратів, дослідження мінімальної інгібуючої концентрації препаратів відносно МБТ та бактеріостатичної активності крові). Дані клінічного, рентгенологічного, мікробіологічного, досліджень, показники ефективності лікування туберкульозу хворих на туберкульоз оброблялися та обчислювалися за параметричними та непараметричними методами варіаційної статистики із застосуванням t-критерію Стьюдента-Фішера, Уілкоксона-Уітні.

Наукова новизна одержаних результатів

Вивчено частоту та профіль медикаментозної резистентності мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів I та II ряду у хворих на хронічний туберкульоз легень в умовах епідемії в Україні. Вперше встановлена частота, термін та умови формування резистентності МБТ до фторхінолонів у хворих на хронічний туберкульоз легень.

Проаналізовано ефективність лікування хворих на хронічний туберкульоз легень, які виділяють чутливі, монорезистентні, полірезистентні та мультирезистентні мікобактерії туберкульозу, при застосуванні сучасних режимів хіміотерапії та вивчені віддалені результати лікування у цієї категорії пацієнтів.

Визначена мінімальна інгібуюча концентрація капреоміцину, циклосерину, кларитроміцину у відношенні мікобактерій туберкульозу та бактеріостатична активність крові після прийому разової добової дози цих препаратів.

Отримано підвищення ефективності лікування завдяки застосуванню цих препаратів у режимі хіміотерапії при лікуванні хворих на хронічний туберкульоз легень, які виділяють мультирезистентні мікобактерії туберкульозу. Підтверджена задовільна переносимість цих препаратів.

Вперше проведено порівняльний аналіз частоти та виду побічних реакцій від фторхінолонів 2, 3, 4 генерацій у хворих на хронічний туберкульоз при їх тривалому застосуванні протягом 18-24 місяців.

Практичне значення отриманих результатів

Запропоновані варіанти та схеми раціонального призначення циклосерину, капреоміцину, кларитроміцину та фторхінолонів для лікування хворих на хронічний туберкульоз. Ці препарати призначають хворим на хронічний туберкульоз легень з розширеною медикаментозною резистентністю МБТ до 5-6 протитуберкульозних препаратів у комплексі, так щоб в режимі хіміотерапії було не менше 5 протитуберкульозних препаратів, до яких МБТ чутливі. Визначені найбільш ефективні та безпечні препарати з групи фторхінолонів для тривалого застосування у хворих на хронічний туберкульоз легень (ломефлоксацин та левофлоксацин), які дозволяють проводити комплексну безперервну хіміотерапію.

Доведено, що давність процесу несприятливо впливає на результати лікування, що потребує відокремлення нових та хронічних випадків захворювання серед пацієнтів на мультирезистентний туберкульоз легень при врахуванні ефективності хіміотерапії. Удосконалені режими хіміотерапії дозволили поліпшити ефективність за показником припинення бактеріовиділення на 20,8 %.


 
 

Цікаве

Загрузка...