WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Лікування периферійних уражень лицевого нерва продуктами ембріофетоплацентарного комплексу (автореферат) - Реферат

Лікування периферійних уражень лицевого нерва продуктами ембріофетоплацентарного комплексу (автореферат) - Реферат

міністерство охорони здоров'я україни

Вищий державний навчальний заклад України

Українська медична стоматологічна академія"

ІВАНИЦЬКА Олена Сергіївна

УДК 616.833.17-085.361

Лікування периферійних уражень лицевого нерва продуктами ембріофетоплацентарного комплексу

14.01.22 – стоматологія

автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Полтава – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Вищому державному навчальному закладі України „Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України, м. Полтава.

Наукові керівники:

– доктор медичних наук, професор Митченок Віктор Іванович, Вищий державний навчальний заклад України „Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України, м. Полтава, завідувач кафедри пропедевтики хірургічної стоматології з реконструктивною хірургією голови та шиї;

– доктор медичних наук, професор Рибалов Олег Васильович, Вищий державний навчальний заклад України „Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України, м. Полтава, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії.

Офіційні опоненти:

– доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України Маланчук Владислав Олександрович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри хірургічної стоматології;

– доктор медичних наук, професор Рузін Геннадій Петрович, Харківській державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії.

Провідна установа: Інститут стоматології АМН України, м. Одеса, відділ хірургічної стоматології.

Захист відбудеться „24„квітня 2007 року о 1330 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України „Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України (36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Вищого державного навчального закладу України „Українська медична стоматологічна академія" за адресою: 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Автореферат розісланий „23"березня 2007 року.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01,

доктор медичних наук, професор Т.О. Дев'яткіна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми.Важливою та актуальною проблемою сучасної медицини продовжує залишатись проблема лікування периферійних уражень лицевого нерва (ПУЛН) як травматичного, так і нетравматичного походження. Їх значна розповсюдженість (приблизно 30 випадків на 100 тисяч населення) дає підстави фахівцям вважати це захворювання одним з найпоширеніших з-поміж нейростоматологічних (Н.М. Грицай, Н.О. Кобзиста, 2001; И.А. Завалишин,

А.В. Переседова, 2001; Т.В. Мироненко, В.Н. Коротнев, 2002).

Клінічні ознаки захворювання у вигляді порушень функції м'язів лиця надовго позбавляють хворих можливості працювати, значно знижують якість їхнього життя (В.Ф. Алиферова, 1990; В.А. Карлов, 1991). Тяжкі душевні переживання, викликані існуванням грубого косметичного недоліку, стають причиною серйозних нервових та психічних розладів (Л.Г. Турбина и соавт., 1994; С.Н. Сальникова, 2002).

Незважаючи на існування значного арсеналу методів та засобів лікування ПУЛН, це питання і до цього часу залишається ще не до кінця вирішеним. За даними багатьох авторів, проведення традиційного лікування призводить до повного видужання чи значного полегшення лише в 60-75% пацієнтів, у 18% хворих після ПУЛН зберігається виражений прозопопарез, у 16-32% виникає постневропатична контрактура мімічних м'язів, у 3-13% спостерігаються рецидиви захворювання (Г.М. Чуприна, Є.Х. Бабич, 1998).

В останні роки в науковій літературі з'явилося багато публікацій, у яких висвітлено позитивні наслідки застосування продуктів ембріофетоплацентарного комплексу (ПЕФПК) у лікуванні багатьох хвороб. Особливий інтерес становлять дослідження, присвячені їх використанню для підвищення ефективності регенерації окремих структур периферійної нервової системи (М.М. Магомедов, 1998; Т.М. Шарлай, А.В. Півненько, 2003;

Г.Д. Жабоєдов та співавт., 2003; А.С. Журавлев и соавт., 2003, Ю.А. Дьомін, 2004). Терапевтичний ефект такого лікування пов'язаний зі значним умістом у ПЕФПК ростових, імуномодулювальних, протизапальних, антибактеріальних, антиоксидантних, детоксикаційних, знеболювальних факторів, завдяки чому вони виступають як незамінний компонент процесу репаративної регенерації тканин і клітин, у тому числі і нервових, та як ефективний біомодулятор, що відновлює бодігомеостаз, посилює стійкість організму до негативних факторів внутрішнього та зовнішнього середовища (В.И. Грищенко, А.Н. Гольцев, 2002; А.Л. Кухарчук и соавт., 2004). Саме тому ми розглядали метод ін'єкційного підведення ПЕФПК до лицевого нерва як альтернативу при недостатній ефективності лікування його уражень традиційними засобами.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Дисертаційну роботу виконано на кафедрі пропедевтики хірургічної стоматології з реконструктивною хірургією голови та шиї Вищого державного навчального закладу України „Українська медична стоматологічна академія",

м. Полтава як фрагмент комплексних науково-дослідних тем „Механізми пошкодження зубо-щелепної системи, резистентність організму і обґрунтування засобів профілактики, терапії і реабілітації основних стоматологічних захворювань" (номер державної реєстрації 0197U018550) та „Розробка і вдосконалення методів діагностики, лікування, реабілітації та профілактики вроджених та набутих захворювань, дефектів та деформацій щелепно-лицевої ділянки" (номер державної реєстрації 0005U004081). Автор є безпосереднім виконавцем фрагмента зазначених тем.

Метою роботи є підвищення ефективності лікування хворих із хронічними периферійними ураженнями лицевого нерва шляхом застосування препаратів, виготовлених з продуктів ембріофетоплацентарного комплексу.

Досягнення поставленої мети потребувало вирішення таких завдань:

1. Визначити у хворих ступінь вираженості клінічних проявів та місце ураження лицевого нерва, оцінити стоматологічний статус та стан психоемоційної сфери пацієнтів, за допомогою додаткових методів дослідження з'ясувати пов'язані з хронічними ураженнями лицевого нерва зміни в імунній системі, системі центрального кровообігу та функціональній активності головного мозку.

2. Дати патогенетичне обґрунтування застосування препаратів, виготовлених з продуктів ембріофетоплацентарного комплексу, у лікуванні хронічних периферійних уражень лицевого нерва.

3. Розробити технологію ін'єкційного підведення до лицевого нерва препаратів, виготовлених з продуктів ембріофетоплацентарного комплексу, залежно від місця його ураження.

4. Запропонувати схему лікування хворих з периферійними ураженнями лицевого нерва за допомогою препаратів, виготовлених з продуктів ембріофетоплацентарного комплексу, виходячи із ступеня вираженості клінічних проявів захворювання.

5. Порівняти терапевтичну ефективність лікування хворих із периферійними ураженнями лицевого нерва у стадії залишкових явищ традиційними засобами та препаратами, виготовленими з продуктів ембріофетоплацентарного комплексу.

Об'єкт дослідження  клініко-лабораторні та електрофізіологічні характеристики периферійних уражень лицевого нерва.

Предмет дослідження  корекція місцевих та загальних порушень у хворих із периферійними ураженнями лицевого нерва за допомогою використання препаратів, виготовлених із продуктів ембріофетоплацентарного комплексу.

Методи дослідження. У роботі використано клінічні, імунологічні, електрофізіологічні (стимуляційна електроміографія, реоенцефалографія, електроенцефалографія) методи дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів. Автором уперше здійснено вивчення особливостей клінічного перебігу периферійних уражень лицевого нерва у стадії залишкових явищ з урахуванням переважної локалізації патологічного процесу, стоматологічного та психоемоційного статусів пацієнтів, стану їхнього нервово-м'язового апарату, центрального кровообігу, функціональної активності головного мозку та імунної системи.

Уперше запропонований та патогенетично обґрунтований метод лікування хронічних периферійних уражень лицевого нерву, що полягає в ін'єкційному введенні препаратів, виготовлених з продуктів ембріофетоплацентарного комплексу.


 
 

Цікаве

Загрузка...