WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування карведилолу та краталу в комплексному лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (автореферат) - Реферат

Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування карведилолу та краталу в комплексному лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (автореферат) - Реферат

СПИСОК опублікованих ПРАЦЬ

за темою дисертації

  1. Іванюк О.П. Корекція когнітивних розладів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію // Український вісник психоневрології. - 2005. – Т.14, №1. – С. 22-26.

  2. Іванюк О.П. Вплив краталу на стан вільнорадикального окиснення в крові у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію І-ІІ стадії // Клінічна та експериментальна патологія. 2005. – Т.6, №4. – С. 24-28.

  3. Іванюк О.П. Стан про- та антиоксидантної системи крові під впливом карведилолу та краталу у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію ІІ стадії // Буковинський медичний вісник. 2006. – №1. – С. 34-38.

  4. Іванюк О.П. Клінічна ефективність краталу у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію // Галицький лікарський вісник. 2006. – Т. 13, №3. – С. 38-40.

  5. Іванюк О.П., Пашковський В.М. Особливості когнітивних порушень у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Когнітивні порушення при старінні, м. Київ, 2007. – С. 32 – 33. (Здобувачем самостійно здійснено набір клінічного матеріалу і аналіз одержаних результатів, підготовлено текст до друку, зроблено доповідь. Співавтор Пєшковський В.М. відредагував зміст).

  6. Іванюк О.П., Пашковський В.М. Вивчення ефективності застосування карведилолу в комплексному лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію // Міжнародна науково-практична конференція, "Проблеми клінічної неврології: історія, сучасність, перспективи" м. Львів, 2005. – С. 44 –45. (Автором проведені набір і аналіз клінічного матеріалу, зроблені статистичні розрахунки, сформульовані висновки. Самостійно підготовлений текст до друку. Співавтор Пашковський В.М. надавав консультативну допомогу).

  7. Іванюк О.П., Білоус І.І. Стан когнітивних функцій у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію // Наукова конференція молодих вчених з міжнародною участю "Актуальні проблеми геронтології та геріатрії" присвячена пам'яті академіка В.В. Фролькіса, м. Київ, 2006. – С. 62 – 63. (Особистий внесок здобувача полягає у нейропсихологічному обстеженні хворих, аналізі клінічних даних, проведені статистичних розрахунків, самостійному формулюванні висновків, підготовці тексту та доповіді. Співавтор Білоус І.І. брала участь в оформлені до друку).

  8. Деклараційний патент України на винахід №12558 "Спосіб лікування дисциркуляторної енцефалопатії"; Іванюк О.П., Пашковський В.М.; заявник Буковинський державний медичний університет; опубл. 15.02.2006. Бюл.№2; заявл. 05.08.2005; 2005 07812.

Анотація

Іванюк О.П. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування карведилолу та краталу в комплексному лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.15 – нервові хвороби. – Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, Київ, 2007.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню особливостей клінічної симптоматики, когнітивних функцій, рівня про- та антиоксидантів у крові, церебральної гемодинаміки з метою оптимізації діагностики та вдосконалення патогенетично обґрунтованого лікування із застосуванням карведилолу та краталу у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію І та ІІ стадій.

Показана висока клінічна ефективність застосування карведилолу та краталу у порівнянні з базисним лікуванням за рахунок істотного регресу показників скарг та неврологічного статусу, покращання вищих мозкових функцій хворих, нормалізації процесів перекисного окиснення ліпідів, білків та церебральної гемодинаміки.

Ключові слова: дисциркуляторна енцефалопатія, карведилол, кратал.

Аннотация

Иванюк О.П. Клинико-патогенетическое обоснование применения карведилола и кратала в комплексном лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 – нервные болезни. – Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика МЗ Украины, Киев, 2007.

Диссертация посвящена проблеме исследования особенностей клинической симптоматики, когнитивных функций, уровня про- и антиоксидантов в крови, церебральной гемодинамики с целью оптимизации диагностики и усовершенствования патогенетически обоснованного лечения с применением карведилола и кратала у больных с дисциркуляторной энцефалопатией І и ІІ стадии.

При исследовании показателей клинической симптоматики у пациентов с ДЭ І стадии преобладала субъективная симптоматика. Основными критериями больных на ДЭ ІІ стадии было присутствие относительно стойкого, даже при достаточной компенсации, неврологического дефекта.

У 85% обследованных пациентов выявили нарушение когнитивных функций. Наиболее характерными когнитивными симптомами были нарушения высших мозговых функций нейродинамического и дисрегуляторного характера. При исследовании когнитивных вызванных потенциалов у больных с ДЭ наблюдается статистически достоверное удлинение латентных периодов компонента Р300, как индикатора когнитивных нарушений.

При биохимическом исследовании отмечалось повышение уровня ПОЛ на фоне снижения активности антиоксидантных ферментов.

Данные дуплексной допплерографии экстракраниальных сосудов выявили утолщение комплекса интима-медиа, атеросклеротические бляшки и статистически достоверное снижение объемной скорости кровотока. При изучении показателей периферического сопротивления в сонных артериях выявлен достоверный рост индекса резистентности и пульсационного индекса при недостоверных показателях пиковой скорости кровотока.

Улучшение общего состояния пациентов под влиянием лечения сопровождалось положительной достоверной динамикой субъективной и объективной симптоматики, когнитивных функций, нормализацией показателей ПОЛ и состояния антиоксидантной системы крови преимущественно при назначении кратала в базисной терапии больных с ДЭ І и ІІ стадии на фоне ЦА. У больных с ДЭ ІІ стадии на фоне ЦА с АГ наиболее эффективным было комплексное лечение карведилолом и краталом на фоне базисного, при котором, кроме улучшения клинической, нейропсихологической симптоматики, нормализации прооксидантно-антиоксидантного гомеостаза, наблюдалось восстанавление функциональных возможностей артериального русла сосудов головного мозга.

Ключевые слова: дисциркуляторная энцефалопатия, карведилол, кратал.

summary

Ivaniuk O.P. Clinico-Pathogenetic substantiation of using carvedilol and cratal in holiatry of patients with dyscirculatory encephalopathy. – Manuscript.

Thesis for obtaining the academic degree of a Candidate of Medical Sciences in speciality 14.01.15 – nervous diseases. P.L.Shupyk National Medical Academy of Post-Graduate Education of Ukraine's MHP, Kiev, 2007.

The dissertation deals with a study of the specific characteristics of clinical symptomatology, cognitive functions, the level of pro– and antioxidants in the blood, cerebral hemodynamics for the purpose of optimizing diagnostics and improving pathogenetically substantiated treatment with the use of carvedilol and cratal in patients with dyscirculatory encephalopathy of stages I and II.

A high clinical efficacy of using carvedilol and cratal in comparison with basic treatment at the expense of an essential regress of the indices of complaints, and neurological status, improvement of patients' higher cerebral functions, a normalization of the processes of lipid and protein peroxidation and cerebral hemodynamics have been demonstrated.

Key words: dyscirculatory encephalopathy, carvedilol, cratal.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АГ ─ артеріальна гіпертензія

АОС ─ антиоксидантна система

АТ ─ артеріальний тиск

ВГ ─ відновлений глутатіон

ВСА ─ внутрішня сонна артерія

ДАТ ─ діастолічний артеріальний тиск

ДЕ ─ дисциркуляторна енцефалопатія

Зов.СА ─ зовнішня сонна артерія

КВП ─ когнітивні викликані потенціали

МА ─ малоновий альдегід

МАГ ─ магістральні артерії голови

ОМБ ─ окиснювальна модифікація білків

ПОЛ ─ пероксидне окиснення ліпідів

САТ ─ систолічний артеріальний тиск

ХПМК ─ хронічні порушення мозкового кровообігу

ЦА ─ церебральний атеросклероз

ЦВЗ ─ цереброваскулярні захворювання

ЦП ─ церулоплазмін

ЦНС ─ центральна нервова система

РІ ─ пульсацій ний індекс

RІ ─ індекс резистентності

Vvol ─ об'ємна швидкість кровообігу


 
 

Цікаве

Загрузка...