WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування карведилолу та краталу в комплексному лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (автореферат) - Реферат

Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування карведилолу та краталу в комплексному лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (автореферат) - Реферат

Згідно отриманих нами результатів обстеження, товщина комплексу інтима–медіа в сонних артеріях усіх хворих була дещо збільшеною та не змінювалась упродовж лікування. У контрольній групі також спостерігали порушення стану комплексу інтима–медіа сонних артерій у вигляді дифузних нерівномірних змін ехогенності, в деяких випадках було утруднене пошарове диференціювання судинної стінки. Ці дані дозволяють віднести окремих осіб контрольної групи до пацієнтів із нестенозуючим атеросклерозом. У обстежуваних пацієнтів виявлено атеросклеротичні бляшки гомогенної та гетерогенної структури. При аналізі хворих із наявністю перешкоди в сонних артеріях виявлено, що ступінь стенозу не перевищував 35%.

Діаметр судин у 1-й підгрупі хворих після лікування змінився незначно, у 4-й підгрупі (у хворих, що на фоні базисної терапії приймали кратал та карведилол) діаметр сонних артерій збільшувався суттєвіше, однак достовірної різниці не було і в цій підгрупі. Після проведеного лікування спостерігали позитивну динаміку пікової систолічної швидкості кровообігу (р0,05) та вірогідну динаміку об'ємної швидкості кровообігу. Нами виявлено статистично вірогідне зростання показника об'ємної швидкості кровообігу після лікування в пацієнтів 4-ї підгрупи порівняно із показниками Vvol у хворих 1-ї підгрупи (табл. 1).

Таблиця 1

Об'ємна швидкість кровообігу (мл/хв) у обстежуваних пацієнтів під впливом карведилолу та краталу

Показ-ники

Загальна сонна

Внутрішня сонна

Зовнішня сонна

до лікування

після лікування

до

лікування

після лікування

до лікування

після лікування

Права

452,826,8

691,032,0*

229,719,9

348,627,4*

#

110,512,8

166,512,3*

Ліва

460,029,6

666,338,9*

241,621,9

358,229,7*

#

122,915,2

189,316,9*

Примітки:

– вірогідність порівняно з контрольною групою (р0,05);

* – вірогідність порівняно з хворими до лікування (р0,05);

# – вірогідність порівняно з хворими після базисного лікування (р0,05).

Отже, діапазон функціональних можливостей артеріального русла головного мозку покращився на фоні поєднаного застосування краталу та карведилолу.

Кількісною характеристикою системи ауторегуляції МК є індекси реактивності, котрі відображають можливість змінювати діаметр мозкових судин у відповідь на вплив специфічних стимулів. Індекс периферичного опору (Pourcelot, RI – resistive index) та пульсаційний індекс (Gosling, PI – pulsatility index) характеризують стан периферичного опору в обстежуваному судинному басейні. Збільшення периферичного опору в мозкових судинах відбувається внаслідок патогенетичних механізмів розвитку системної АГ та ЦА.

При вивченні показників периферичного опору в сонних артеріях у хворих на ДЕ ІІ стадії виявлено вірогідний ріст RI та PI при відсутності достовірних змін пікової систолічної швидкості кровообігу у порівнянні з контрольною групою. Очевидно, ці індекси є більш показовими при ДЕ ІІ стадії і вказують на зниження еластичності та структурні зміни стінки сонних артерій і, відповідно, зниження цереброваскулярної реактивності.

Після проведеного базисного лікування індекси периферичного опору набули лише незначної тенденції до зниження. Це дозволяє зробити висновок, що резерви вазоконстрикторного компоненту відновлюються не так ефективно, як вазодилятаційного компоненту.

Зміни цереброваскулярної реактивності на фоні лікування карведилолом та краталом засвідчили недостатньо достовірну тенденцію до зниження показників RI та PI в системі ЗСА (р0,05) із більш вагомими змінами цих індексів в системі ВСА (р≥0,05). Це в свою чергу вказує на певний позитивний вплив карведилолу та краталу на показники мозкової гемоциркуляції, зменшення опору в судинах головного мозку, ймовірно за рахунок системного впливу препаратів на центральну гемодинаміку.

Таким чином, результати проведеної роботи об'єктивно підтверджують ефективність запропонованої методики лікування. Її використання дозволяє одержати позитивну терапевтичну відповідь щодо суб'єктивної та об'єктивної симптоматики, когнітивних порушень, процесів пероксидного окиснення ліпідів, білків, стану антиоксидантної системи та церебральної гемодинаміки.

Висновки

  1. У дисертації на основі комплексного клініко-інструментального дослідження наведене теоретичне узагальнення та практичне вирішення результатів клінічного дослідження хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, що у сукупності вирішує актуальне наукове завдання прикладного характеру – оптимізації лікування хворих на дисциркуляторну енцефалопатію шляхом патогенетичного обґрунтування та оцінки клінічної ефективності застосування карведилолу та краталу.

  2. У всіх хворих на ДЕ І стадії виявлено скарги на головний біль, погіршення пам'яті, у переважної більшості – запаморочення, розлади сну, зниження працездатності при відсутності неврологічних порушень. У хворих на ДЕ ІІ стадії спостерігається наростання суб'єктивної та приєднання чіткої неврологічної симптоматики, найчастіше, у вигляді вестибулярних, атактичних порушень та анізорефлексії. У всіх хворих на ДЕ ІІ стадії за умови поєднання ЦА із АГ встановлено кореляційну залежність між тяжкістю основного захворювання та наявністю АГ.

  3. Застосування краталу на тлі базисної терапії при І та ІІ стадії ДЕ атеросклеротичного генезу та поєднаного прийому карведилолу та краталу на тлі базисної терапії у хворих на ДЕ ІІ стадії з артеріальною гіпертензією призводить до вірогідного зменшення скарг та відновлення порушених неврологічних функцій.

  4. У більшості хворих на ДЕ погіршуються когнітивні функції, вираженість яких залежить від стадії та генезу ДЕ. Застосування краталу в базисній терапії хворих на ДЕ І стадії вірогідно покращує об'єм уваги та окремі показники короткочасної і довготривалої пам'яті. У пацієнтів із ДЕ ІІ стадії із артеріальною гіпертензією поєднане застосування карведилолу та краталу достовірно покращує когнітивні функції і переважає за своєю ефективністю базисну терапію.

  5. Розвиток і прогресування ДЕ супроводжується інтенсифікацією процесів пероксидного окиснення ліпідів та окиснювальної модифікації білків, пригніченням антиоксидантного захисту з найбільш суттєвими змінами у хворих на ДЕ ІІ стадії на тлі поєднання церебрального атеросклерозу з артеріальною гіпертензією. Застосування краталу сприяє нормалізації показників оксидантної та антиоксидантної систем крові у хворих на ДЕ І стадії. У пацієнтів із ДЕ ІІ стадії атеросклеротичного ґенезу на тлі застосування краталу та у хворих на ДЕ ІІ стадії із артеріальною гіпертензією на тлі поєднаного застосування карведилолу та краталу вірогідно покращуються показники пероксидного окиснення ліпідів та стан антиоксидантної системи крові.

  6. У хворих на ДЕ ІІ стадії із артеріальною гіпертензією відбувається вірогідне зниження об'ємного кровообігу в магістральних артеріях голови та ріст індексів реактивності при відсутності достовірних змін пікової систолічної швидкості кровообігу у порівнянні з контрольною групою. Поєднане застосування карведилолу та краталу покращує функціональні можливості артеріального русла судин головного мозку за рахунок активації резервів вазодилятації, про що свідчить вірогідне зростання об'ємної швидкості кровообігу та зменшення пікової систолічної швидкості кровообігу без суттєвого впливу на комплекс інтима-медіа.

  7. Стратегія лікування хворих на ДЕ І та ІІ стадії повинна враховувати ступінь когнітивних, метаболічних та гемодинамічних порушень. Патогенетично обґрунтованим є призначення карведилолу та краталу, що спричиняють антиоксидантну та вазоактивну дії.

практичні рекомендації

  1. З метою покращання діагностики дисциркуляторної енцефалопатії І та ІІ стадій слід проводити дослідження нейропсихологічного стану, мозкової гемодинаміки, показників оксидантно-антиоксидантного гомеостазу.

  2. З метою оптимізації лікування у базисну терапію хворих на дисциркуляторну енцефалопатію І та ІІ стадії атеросклеротичного генезу рекомендовано призначати кратал по 1 табл. 3 рази на день. При дисциркуляторній енцефалопатії ІІ стадії з артеріальною гіпертензією доцільним є поєднане застосування карведилолу у добовій дозі 12,5 мг та краталу у вищезазначеній дозі на тлі базисного лікування.


 
 

Цікаве

Загрузка...