WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування карведилолу та краталу в комплексному лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (автореферат) - Реферат

Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування карведилолу та краталу в комплексному лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (автореферат) - Реферат

міністерство охорони здоров'я україни

національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика

ІВАНЮК ОЛЕНА ПЕТРІВНА

УДК 616.831:616.12-008.331.1]-092-085

Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування карведилолу та краталу в комплексному лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію

14.01.15 – нервові хвороби

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Буковинському державному медичному університеті

МОЗ України, м. Чернівці

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор,

Пашковський Валерій Мелетійович,

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, завідувач кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Зозуля Іван Савович - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра невідкладної медицини, завідувач кафедри;

доктор медичних наук, професор Соколова Лариса Іванівна – Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, кафедра нервових хвороб, професор кафедри;

Провідна установа: Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, м. Харків

Захист дисертації відбудеться " 22 " березня 2007 р. об 11 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.01 при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9

Автореферат розісланий "20 " лютого 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Каліщук-Слободін Т.М.

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Судинна патологія головного мозку дуже поширена серед населення України та світу і значною мірою визначає долю хворого на артеріальну гіпертензію (АГ) та церебральний атеросклероз (ЦА). Частка цереброваскулярної патології становить 12% загальної смертності населення, а смертність від розладів мозкового кровообігу – 30-50% усіх захворювань кровообігу (Е.Л. Мачерет, 2004). Неврологічні та психічні розлади при хронічній патології мозкового кровообігу можуть стати причиною тяжкої інвалідизації хворих і завдати істотного економічного збитку (О.Ф. Возіанов, 1996; Ю.І. Головченко, 2004). Значну частину цереброваскулярних захворювань (ЦВЗ) представляють хронічні повільнопрогресуючі порушення мозкового кровообігу, зокрема дисциркуляторна енцефалопатія (ДЕ) (Н.В. Верещагін, 2001; І.С. Зозуля, 2002; А.С. Кадиков, 2000). Тому вивчення ранніх форм недостатності мозкового кровообігу з та без АГ, коли можна отримати високий клінічний ефект від терапевтичного лікування і попередити розвиток фатальних ускладнень, є надзвичайно актуальною проблемою сучасної неврології та медицини в цілому.

Судинні пошкодження головного мозку – одна із частих причин легких та помірних когнітивних розладів, що приблизно у 50% хворих трансформуються у деменцію протягом 5 років (П.В. Волошин, 2004; Т.С. Міщенко, 2004). Ця обставина зумовлює необхідність ранньої діагностики та лікування когнітивних порушень (Н.Н. Яхно, 2005).

Основну роль в пошкодженні нейронів головного мозку відіграє оксидантний стрес, що призводить до поступового зниження нейрональної активності, змін співвідношення нейрон–глія, що викликає погіршення мозкового метаболізму (С.В. Астарков, 2004; G. Kojda, 2001). Розуміння патогенезу ДЕ необхідне для адекватної, оптимально підібраної стратегії лікування. З цієї точки зору актуальним та перспективним вбачається вивчення механізмів дії препарату кратал, до складу якого входить таурин, густий екстракт з плодів глоду колючого та екстракт з собачої кропиви, які мають виражені антигіпоксичні та антиоксидантні властивості.

Одним з патогенетичних механізмів змін мозкової гемодинаміки і розвитку хронічної ішемії головного мозку є підвищення артеріального тиску, нейрогенні механізми регуляції якого реалізуються через β1-адренорецептори серця і α1- α2-адренорецептори судин (Д.Ю. Бархатов, 2000). Одним із найбільш ефективних препаратів для лікування АГ є карведилол, який, завдяки своїй поліфункціональності, викликає ефективну вазодилятацію за рахунок блокади α-адренорецепторів судинного русла і знижує периферичний опір судин (І.Р. Тріфонов, 2003; J. Соlomb, 2002). Вірогідно оцінити вплив карведилолу на мозкову гемодинаміку дозволяє дуплексне сканування судин, яке дає можливість ретельно виміряти об'єм внутрішньосудинних утворень, визначити не тільки лінійну, а й об'ємну швидкість кровообігу по артеріях.

У сучасній літературі відсутні відомості щодо застосування краталу та карведилолу в комплексному лікуванні ДЕ, його впливу на основні ланки патогенезу хронічного порушення мозкового кровообігу (ХПМК). Незважаючи на велику кількість праць, присвячених даній проблемі, питання вибору оптимальних препаратів, які б володіли багатогранним спектром дії на ланки патогенезу при ДЕ дотепер остаточно не вирішено.

Вищезазначене свідчить про актуальність обраної теми, медико-соціальну значимість проблеми і формує стратегію наукових досліджень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертаційна робота є частиною планової комплексної науково-дослідної роботи кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології Буковинського державного медичного університету "Патогенетичні механізми захворювань нервової системи: шляхи їх медикаментозної та немедикаментозної корекції" за номером державної реєстрації 01.05.U004285, в якій дисертантка є виконавцем.

Мета дослідження. Підвищення ефективності лікування хворих на дисциркуляторну енцефалопатію І та ІІ стадії шляхом включення в базисну терапію карведилолу та краталу.

Завдання:

  1. Вивчити закономірності клінічних проявів дисциркуляторної енцефалопатії залежно від стадії та ґенезу захворювання в динаміці лікування карведилолом та краталом.

  2. Дослідити особливості нейропсихологічного стану та його зміни під впливом карведилолу та краталу в обстежуваних пацієнтів.

  3. Вивчити вплив карведилолу та краталу на процеси пероксидного окиснення ліпідів, білків, стан антиоксидантної системи у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію.

  4. Оцінити стан церебральної гемодинаміки під впливом карведилолу і краталу в обстежуваних пацієнтів.

  5. Оптимізувати схеми диференційованої медикаментозної корекції виявлених порушень у хворих на ДЕ у залежності від ґенезу.

Об'єкт дослідження. Дисциркуляторна енцефалопатія І та ІІ стадій та практично здорові люди.

Предмет дослідження. Клінічні прояви, показники когнітивних порушень, особливості перебігу, патофізіологічні та патохімічні механізми, параметри церебральної гемодинаміки.

Методи дослідження. Комплексне клініко-неврологічне та нейропсихологічне обстеження; метод когнітивних викликаних потенціалів; біохімічні методи дослідження (стан ліпопероксидантної та антиоксидантної системи крові; процеси окислювальної модифікації білків); методи інструментального обстеження (ультразвукова (УЗ) дуплексна доплерографія), статистичний аналіз отриманих результатів.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше клініко-патогенетично обґрунтована доцільність використання карведилолу та краталу в комплексному лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію І та ІІ стадії.

Встановлено позитивний вплив карведилолу та краталу на клінічний перебіг, когнітивні функції, рівень про- та антиоксидантів у крові, церебральну гемодинаміку у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію. При застосуванні карведилолу в базисній терапії хворих на ДЕ, на тлі церебрального атеросклерозу з артеріальною гіпертензією, в роботі виявлено покращання функціональних можливостей артеріального русла судин головного мозку.

Вперше розроблені рекомендації з лікування хворих на дисциркуляторну енцефалопатію із додатковим призначенням карведилолу та краталу залежно від ґенезу захворювання та стадії.

Практичне значення одержаних результатів. Автором науково обґрунтовано можливість застосування карведилолу та краталу в комплексному лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію і доведена ефективність такої терапії щодо порушень когнітивних функцій, церебральної гемодинаміки та метаболічних змін.

Показано, що для покращення діагностики та корекції лікування, у хворих на ДЕ необхідно досліджувати нейропсихологічний статус, стан про- та антиоксидантів, показники церебральної гемодинаміки.

Результати дослідження впроваджені у лікувально-діагностичну практику в Чернівецькій обласній психіатричній лікарні та центральних районних лікарнях Чернівецької (Путильській і Вижницькій) та Волинської (Любомльській і Шацькій) областей, що підтверджується відповідними актами впровадження.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею автора. Автор власноручно здійснила детальне обстеження хворих та зафіксувала отримані результати і на підставі одержаних матеріалів аргументовано сформулювала основні наукові положення, висновки та практичні рекомендації. Водночас, опрацювання та здійснення деяких методик (біохімічні дослідження), зокрема тих, які фактично неможливо здійснювати самостійно, проведені спільно із співробітниками кафедри медичної хімії (зав. кафедри – проф. І.Ф. Мещишен) Буковинського державного медичного університету.


 
 

Цікаве

Загрузка...