WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Англійські термінологічні словосполучення у текстах з проблем техногенного впливу на довкілля (автореферат) - Реферат

Англійські термінологічні словосполучення у текстах з проблем техногенного впливу на довкілля (автореферат) - Реферат

Визначено, що ТС становлять 70 % загальної кількості термінологічних одиниць в англійських текстах з проблем техногенного впливу на довкілля. Вони є продуктивними елементами термінологічної системи і володіють системними характеристиками техногенної сфери, а їхні зв'язки з іншими термінами системи регулюються логіко-понятійними відношеннями. Поширеними є термінологічні словосполучення з дво- та трикомпонентних конструкцій. ТС властиві цілісна структура, наголошення кожного компонента і збереження його самостійного лексичного значення. Семантично ТС посідають проміжне місце між вільними та фразеологічними словосполученнями і, на відміну від фразеологізмів, які функціонують як один компонент на рівні словосполучення та як окремі компоненти в складі словосполучення, їхня семантична цілісність завжди є сумою семантичних значень усіх компонентів.

Випрацьовано рекомендації щодо діяльності термінологів, передусім, акцентовано увагу на ролі антропологічного чинника в утворенні термінів і прямо пропорційній залежності успіху даного процесу від рівня знань і кваліфікації термінологів, що може слугувати принциповою основою планування термінотворення різних галузей науки й техніки. Запропоновані моделі ТС можна використовувати для утворення нових полікомпонентних термінів, що сприятиме системності й передбачуваності в термінологічній роботі для забезпечення успішної комунікації та взаєморозуміння між фахівцями.

Вивчення проблеми деривації сприяло з'ясуванню способів паралельних синтагматичних розгортань вихідних символів і закономірностей їхніх можливих перетворень, що дало змогу визначити основу для протиставлення твірних одиниць похідним, джерел деривації – їхнім результатам, дослідити семантичні наслідки цих операцій та, зрештою, створити схему дериваційного дерева як візуальний зразок процесів термінотворення, зручний для використання у навчальних цілях. Отож у прикладному значенні результати дослідження проблеми деривації можна використати для вдосконалення процесу навчання термінології, передусім під час викладання іноземної мови за фахом.

Результати дослідження структурних особливостей ТС дають підстави стверджувати, що існування різноманітних граматичних моделей ТС зумовлене, здебільшого, їхньою участю у професійній комунікації, яка сприяє реалізації різних граматичних форм і категорій, властивих цим одиницям мови. Створені в процесі здійснення диференціації структурних зв'язків між стрижневими і залежними компонентами та аналізу граматичного зв'язку між ними, виду сполучуваності компонентів і типу їхніх граматичних категорій схеми структурних моделей ТС можна використовувати у навчальних цілях і в термінологічній діяльності. Результати дослідження також слугуватимуть основою створення зразків моделей термінів для підвищення ефективності роботи зі стандартизації нових термінологічних одиниць.

Визначення семантичних типів ТС на основі аналізу семантики стрижнів ТС, виражених іменниками, та атрибутивних ланцюжків, виражених іменниками і прикметниками, а також здійснення семантичної класифікації, основним критерієм якої стала ознака співвіднесеності денотативного та сигніфікативного значень компонентів, сприяє систематизації процесу вивчення елементів термінологічних словосполучень, розумінню їхнього взаємозв'язку та взаємозумовленості, створює основу для ґрунтовного дослідження проблеми диференціації термінологічних і нетермінологічних одиниць, яка неминуче постає перед термінологами під час роботи над укладанням галузевих словників.

Особливе місце у фреймовій організації текстів з проблем техногенного впливу на довкілля займають безприйменникові субстантивні ТС, реалізація потенціалу яких сприяє підвищенню інформативності змісту за мінімальних затрат мовних засобів, а реалізація значень ТС відбувається лише у певному контексті, який допомагає розпізнавати точне значення і тип терміна спеціальної галузі та рівень співвіднесеності терміна з іншою галуззю. Оскільки ТС, з одного боку, характеризуються тенденцією до розширення структури з метою підвищення їхньої інформаційної місткості, а з іншого – мають високий ступінь компресії, номінативності й інформативності, вони відіграють вагому роль у реалізації відповідних стильових рис науково-технічних текстів, зокрема, таких як стислість, номінативність, інформаційна насиченість.

Вивчення особливостей природи, деривації, структури, семантики, функціонування ТС в англійських науково-технічних текстах з проблем техногенного впливу на довкілля сприяє розширенню лінгвістичних досліджень науково-технічного стилю як елемента системи функціональних стилів і підтверджує його право на існування в цій системі. Результати багатоаспектного аналізу термінологічних словосполучень можна використати в дослідженні словосполучень інших структурних типів у різних функціональних системах, визначенні напрямів термінологічної та лексикографічної діяльності, вивченні засобів економії сучасної англійської науково-технічної мови на морфологічному і синтаксичному рівнях.

Словник, представлений у додатку до дисертації, може слугувати основою укладання ґрунтовного словника техногенних термінів і галузевих словників техногенної сфери, зокрема словника термінів охорони довкілля. Ілюстративний матеріал, таблиці та рисунки доцільно використовувати під час викладання фахової англійської мови, для укладання перекладних і тлумачних термінологічних словників як з навчальною метою, так і для повсякденної роботи і міжнародної співпраці фахівців, науковців, термінологів та перекладачів.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНО У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ:

1. Іващишин О. М. Структурні особливості та семантична диференціація термінів-словосполучеиь в науково-технічних текстах // Іноземна філологія. – Львів: Світ, 1996. – Вип. 109. – С. 41–44.

2. Іващишин О. М. Термінознавчі проблеми у системі фахової освіти (нa матеріалі англійської термінології у галузі екології та сірчаного виробництва) // Лінгводидактична організація навчального процесу з іноземних мов у ВУЗі. – Львів: Світ, 1996. – С. 125–144.

3. Іващишин О. М. Способи термінологічної деривації в англомовних текстах з проблем екології та сірчаного виробництва // Іноземна філологія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 1999. – Вип. 111. – С. 213–217.

4. Іващишин О. М. Роль термінів-словосполучень у реалізації стильових рис науково-технічних текстів // Зб. наук. праць "Наукова спадщина професора Ю. О. Жлуктенка та сучасне мовознавство". – К.: Вид-во Київ. національного ун-ту ім. Т. Шевченка, 2000. – С. 99–102.

5. Ivashchyshyn O. The Correlation between Context and Terminology in Scientific Discourse // Наук. видання "Мова і кyльтура" – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2002. – Вип. 5, Т. 1, ч.1. – С. 285 – 288.

6. Іващишин О. М. Фреймові структури в англомовному науково-технічному тексті // Дискурс іноземномовної комунікації. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – С. 374–381.

7. Іващишин О. М. Способи утворення термінологічних одиниць англомовного науково-технічного дискурсу // Наук. видання "Мова і культура". – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2003. – Вип. 6, Т. 3, ч.1. – С. 224–231.

8. Іващишин О. М. Принципи диференціації термінологічних та нетермінологічних одиниць англомовного науково-технічного дискурсу // Наук. видання "Мова і культура". – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 7, Т. 2. – C. 170–176.

9. Іващишин О. М.Реалізація трансферу історичних знань в царині сучасного термінознавства // Зб. наук. праць "Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі". – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – Ч. 1. – С. 254–257.

10. Іващишин О. М.Типологічна диференціація та функції контексту // Наук. вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. – Луцьк: ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. – № 4. – С. 359–362.

11. Ivashchyshyn O. Peculiarities of Academic Writing in Scientific Discourse // Writing 02: 8th International Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction. Staffordshire University, July 10 – 13, 2002. – Stafford, UK, 2002. – P. 109–110.

АНОТАЦІЯ

Іващишин О. М. Англійські термінологічні словосполучення у текстах з проблем техногенного впливу на довкілля. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2007.

Дисертацію присвячено вивченню структурно-семантичних і функціонально-стилістичних особливостей термінологічних словосполучень та з'ясуванню питання лінгвопрагматичної реалізації їхніх властивостей в англійських науково-технічних текстах з проблем техногенного впливу на довкілля. Досліджено способи диференціації термінологічних і нетермінологічних одиниць і лінгвістичний статус термінологічного словосполучення як різновиду терміна. Визначено природу термінологічних словосполучень, проаналізовано способи і методи термінотворення та шляхи вторинної деривації. Здійснено структурну і семантичну класифікацію термінологічних словосполучень на основі аналізу їхніх стрижнів і залежних компонентів. Представлено результати вивчення фреймової організації науково-технічних текстів з проблем техногенного впливу на довкілля, типологічної диференціації контекстів та їхніх функціональних особливостей, ролі термінологічних словосполучень у маркованості науково-технічних текстів та їхніх прагматичних функцій у заголовкових фреймах. Сформульовано визначення термінологічного словосполучення, спеціального дискурсу та науково-технічного тексту з питань техногенного впливу на довкілля.


 
 

Цікаве

Загрузка...