WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Англійські термінологічні словосполучення у текстах з проблем техногенного впливу на довкілля (автореферат) - Реферат

Англійські термінологічні словосполучення у текстах з проблем техногенного впливу на довкілля (автореферат) - Реферат

Оскільки ТС, як і словосполучення загальномовної системи, характеризуються контактністю у практиці спілкування, можна стверджувати про певний ступінь сталості відтворюваних словосполучень залежно від частотності їхнього використання. Досліджено, що ТС семантично близькі до вільних словосполучень: їхні значення (як і значення вільних словосполучень) дорівнюють сумі значень їхніх частин. Однак результат цієї суми є семантично нероздільним і цілісним, що дає змогу зачислити їх до класу сталих словосполучень, найяскравішим виразником яких є фразеологізми. Семантично ТС розташовуються між вільними та фразеологічними словосполученнями. На відміну від фразеологізмів, які функціонують як цілісність на рівні словосполучення, ТС функціонують як окремі компоненти у складі словосполучень.

За результатами виконаного у першому розділі дисертаційного дослідження cформульовано визначення ТС, під яким розуміємо складний термін, котрий виражає поняття певної галузі знань або фахової діяльності, репрезентований сталим прийменниковим чи безприйменниковим словосполученням і складається із стрижня та залежних компонентів. ТС відповідає вимогам дотримання норм точного орієнтування на об'єкт, стислості форми та системності, характеризується вмотивованістю, тенденцією до моносемії в межах своєї терміносистеми, відсутністю експресії, стилістичною нейтральністю, оптимальним рівнем інтернаціоналізації, визначенням понятійно-семантичного смислу в дефініції. ТС функціонує як цілісна семантична одиниця за одночасного збереження значень його компонентів.

Отже, вивчення стратегій термінознавства зумовило розуміння терміна як лінгвістичного явища, яке, з одного боку, дає змогу розмежовувати наукові дисципліни, а з іншого – слугує сполучною ланкою у процесі трансферу знань термінологів різних поколінь, націй, напрямів і шкіл. Здійснений аналіз ключових проблем сприяв поглибленню усвідомлення нероздільності теоретичних спостережень і практичної реалізації їхніх результатів як у плані дослідження термінологічних одиниць загалом, так і їхнього різновиду – ТС.

Другий розділ"Термінологічне словосполучення як один із продуктивних компонентів структури англомовних науково-технічних текстів" присвячено дослідженню природи ТС, його структурних особливостей та семантичної диференціації. Значну увагу відведено вивченню проблем термінотворення і вторинної деривації ТС, його синтаксичних і семантичних різновидів.

Науково-технічним текстам притаманні прийменникові (hуdrogen sulphate of sodium, fraction of total mass) та безприйменникові (finе dispersed powder, wаtеr соoling towеr, sulphur rесоvеrу рlant) ТС. Безприйменникові структури широко використовуються в англійських науково-технічних текстах, а джерела різноманітних атрибутивних відношень між субстантивними компонентами ТС, як різновиду словосполучення загальномовної системи, сягають середньоанглійського періоду, коли іменник у загальному відмінку виконував функції препозитивного означення. Саме воно й викликає особливе зацікавлення.

Вивчаючи існуючі погляди щодо статусу цієї лінгвістичної структури та запропоновані в теоретичних дослідженнях варіанти визнання її словосполученням, іменною фразою, складним словом чи номінативним біномом, інкорпорованим властивостями складних слів і словосполучень, вважаємо за доцільне визнати її саме термінологічним словосполученням. Така ідентифікація дає змогу бути послідовними у визначенні як двокомпонентних, так і три- та полікомпонентних структур, які, безперечно, не можна вважати складними словами чи номінативними біномами. ТС не варто ідентифікувати як іменну фразу. Остання функціонує як єдина семантична структура, тоді як ТС властива семантична цілісність суми семантичних значень усіх його компонентів.

Стосовно категоріального статусу атрибутивного компонента, у випадку двокомпонентного безприйменникового терміна, чи атрибутивного ланцюжка, у випадку три- та полікомпонентного, вважаємо, що загалом вони набувають субстантивності, поєднуючи значення якісності та предметності. За своєю природою безприйменникове ТС, що складається зі стрижня та атрибутивного ланцюжка, вираженого іменниками, цілком заслуговує на статус субстантивного полікомпонентного ТС.

На матеріалі текстів з проблем техногенного впливу на довкілля розроблено моделі утворення ТС та проаналізовано такі методи утворення науково-технічних термінів у мові техногенних галузей, як використання та модифікація існуючих ресурсів і створення нового лінгвістичного інструментарію. За нашими спостереженнями, типовими видами використання і модифікації термінів, існуючих у науково-технічних текстах з проблем техногенного впливу на довкілля, є афіксація (drain – drainage, , humid – humidity, , press – pressure), об'єднання окремих слів у складні (rock-type, weather-resisting), утворення ТС (rock-type soil, weather-resistingpipe; rock-type soil foundation, weather-resistingpipe), конверсія (supply (n,v), load (n,v), design(n,v), site (n,v), pile (n,v)) та компресія, тобто скорочення назви шляхом абревіації (flexible manufacturing – FM, adjacent channel – AC, temperature coefficient of capacitance – TCC), акронімії (amplifire – amp, variable – var), dimention – dim, degree – deg), урізання (ultraviolet – UV, transmultiplexer – TMUX, clinometer – CLN) тощо.

Дослідження термінотворення засвідчує, що частина наукової терміносистеми залишається незмінною, однак технічна термінологія не є постійною за формою і способом існування, оскільки змінюються матеріали, методи виробництва, дизайн тощо. У цьому процесі провідну роль відіграє антропологічний чинник. Кваліфікація та знання фахівців, причетних до термінотворення, мають особливе значення для їхньої успішної діяльності й перебувають у прямо пропорційній залежності від неї.

На основі аналізу запропоновано конкретні рекомендації термінологам і фахівцям щодо забезпечення успішної комунікації та взаєморозуміння. Поєднання рекомендацій і результатів аналізу може стати основою планування термінологічної роботи галузей техногенного впливу на довкілля.

Досліджено також семантичну та синтаксичну вторинну деривацію термінологічних структур. Зміст дериваційного процесу через семантичне переосмислення зводиться до певного семантичного нарощування. Будь-яке похідне слово є не лише сумою вихідних основ. Очевидно, нова семантична якість має певне переносне значення, а, отже, основою семантичної деривації слугує метафора.

До синтаксичної вторинної деривації належить, передусім, спосіб утворення полікомпонентних субстантивних ТС за допомогою збільшення кількості компонентів їхніх атрибутивних ланцюжків (process treatment process water treatment process waste water treatment process). Динаміка утворення складних термінів додаванням означень, виражених іменниками, до їхніх стрижнів засвідчує, що зі зміною форми терміна через синтаксичну деривацію звужується та конкретизується його семантичне значення. Очевидно, що і семантичний, і синтаксичний дериваційні процеси завершуються утворенням похідної одиниці, яка стає семантично завершеною лише тоді, коли визначається її місце в системі мови і вона взаємодіє з іншими термінологічними одиницями, створюючи численні парадигматичні та синтагматичні асоціації. Розроблена схема дериваційного дерева складного терміна ілюструє функціонування вторинної семантичної деривації на прикладі утворення ТС шляхом конкретизації значення стрижня терміна під впливом значення атрибутивного елемента.

Застосовуючи основні принципи диференціації структурних особливостей ТС (вид сполучуваності компонентів, тип граматичного зв'язку між ними, граматична категорія стрижня, вид синтаксичної структури) здійснено диференціацію словосполучень на: прийменникові, безприйменникові; прості, складні, комбіновані; іменникові, дієслівні, прикметникові, дієприкметникові та дієприслівникові. Проаналізовано також моделі: лінійної структури з прийменниками (application of hypsochromic shift), лінійної структури без прийменників (gamma irradiation), нелінійної структури з прийменниками (improvement in gas system for sulphuric acid plant), нелінійної структури без прийменників (dust and fume removal process). Виконане дослідження сприяє деталізації, та систематизації показників структурних характеристик термінологічних словосполучень для забезпечення основи подальшого вивчення їхнього внутрішнього потенціалу.


 
 

Цікаве

Загрузка...