WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Англійські термінологічні словосполучення у текстах з проблем техногенного впливу на довкілля (автореферат) - Реферат

Англійські термінологічні словосполучення у текстах з проблем техногенного впливу на довкілля (автореферат) - Реферат

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ІВАНА ФРАНКА

ІВАЩИШИН Ольга Михайлівна

УДК 811.111'373.46:504

Англійські термінологічні словосполученняу текстах з проблем техногенного впливуна довкілля

Спеціальність 10.02.04 — германські мови

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

Львів — 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник доктор філологічних наук, професор,

академік АН Вищої школи України

Кусько Катерина Яківна,

професор кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Львівського національного університету імені Івана Франка

МОН України

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Кияк Тарас Романович,

завідувач кафедри теорії та практики перекладу німецької мови

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МОН України;

кандидат філологічних наук, доцент

Андрейчук Надія Іванівна,

завідувач кафедри прикладної лінгвістики Національного

університету "Львівська політехніка" МОН України

Захист відбудеться 14 грудня 2007 року о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул.Університетська 1, ауд. 405.

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Автореферат розіслано 14 листопада 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат філологічних наук, доцент О. А. Шпак

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Англійській науково-технічній мові характерний високий узус термінологічних словосполучень. Проте більшість досліджень у галузі термінознавства присвячено проблемам, спільним для термінологічних одиниць усіх структурних типів (праці Г.О. Винокура, Д.С. Лотте,Т.Л. Канделакі, Є. Вюстера, Е. Ф. Скороходька, Т. P. Кияка, С.О. Гурського, В. М. Лейчика, С. Д. Шелова, Т. Бадіа, Г. Будіна, Х. Галінскі, Х. Піхт, Дж. Загер та ін.). Термінологічне ж словосполучення, як окрема структурна одиниця науково-технічних текстів, вивчено недостатньо. Так, не досліджено його функціональні особливості, семантику, структурні моделі, дериваційні процеси, не визначено його роль у маркованості науково-технічного тексту. З огляду на це, дисертацію присвячено дослідженню термінологічного словосполучення в англійських науково-технічних текстах з проблем техногенного впливу на довкілля, які, своєю чергою, привертають особливу увагу в сучасних умовах розвитку виробничих технологій.

Актуальність теми зумовлено значущістю термінознавства і термінологічної лексикографії як в Україні, так і за її межами в сучасних умовах глобалізації та інтеграції різноманітних видів діяльності людини, прагненням науковців і фахівців до міждержавного узгодження та співпраці, гармонізації і координації не лише діяльності, а й терміно-логічного апарату. Дослідження сприятиме виявленню інтеракційних термінотвірних закономірностей і полегшуватиме укладання фахових словників.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Дисертацію виконано в межах наукової теми кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка "Дискурс навчально-методичних матеріалів з іноземних мов та наукових стратегій в умовах освітньої кредитно-модульної системи" (№ держреєстрації 0106U001280), затвердженої наказом МОН України від 16.11.2005 р., № 654.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні системи лінгвопрагматичної реалізації властивостей англійських термінологічних словосполучень (ТС) та з'ясуванні їхніх структурно-семантичних і функціонально-стилістичних особливостей у науково-технічних текстах з проблем техногенного впливу на довкілля.

Відповідно до мети дослідження визначено такі його завдання:

1. З'ясувати природу ТС у науково-технічних текстах з проблем техногенного впливу на довкілля.

2. Здійснити структурну та семантичну диференціацію ТС на основі аналізу їхнього стрижневого та залежних компонентів.

3. Обґрунтувати способи і методи термінологічної деривації.

4. З'ясувати роль ТС у маркованості науково-технічних текстів.

5. Визначити своєрідність прагматичних функцій ТС.

Об'єктом вивчення є англійські термінологічні словосполучення у текстах з проблем техногенного впливу на довкілля.

Предмет дослідження – структурно-семантичні особливості ТС, способи й методи термінотворення, прагматичні функції та фреймова реалізація ТС у науково-технічних текстах з проблем техногенного впливу на довкілля.

Матеріалом дослідження слугувало близько 4 000 термінологічних словосполучень, відібраних методом суцільної вибірки із лексикографічних джерел, наукових статей, монографій, підручників, фахових науково-популярних видань та інтернет-ресурсів з проблем техногенного впливу на довкілля, представлених у переліку джерел ілюстративного матеріалу. Дослідженням охоплено екологію, хімічну галузь, гірничо-металургійний та паливно-енергетичний комплекси.

Методидослідження. Для досягнення мети і реалізації поставлених у роботі конкретних завдань використано методи комплексного та комбінаторного лінгвістичного аналізу: контекстуальний, за допомогою якого досліджено реалізацію значень ТС; квантитативно-статистичний, який дав змогу здійснити кількісні обчислення фактичного матеріалу з метою розв'язання питання пропорційності структурних типів термінологічних одиниць і виведення формули визначення контексту терміна як фрагмента тексту для реалізації його значення; семантико-синтаксичний, який слугував основою здійснення класифікації ТС за значеннями їхніх стрижнів та атрибутивних ланцюжків; метод структурного та семантичного моделювання, за допомогою якого створено моделі термінологічних словосполучень.

Наукова новизна одержаних результатів. У дослідженні вперше здійснено комплексне вивчення ТС англійських науково-технічних текстів з проблем техногенного впливу на довкілля; застосовано дискурсний підхід до їхнього аналізу; сформульовано визначення досліджуваного типу текстів та створено основу для їхнього моделювання.

Практичне значення роботи полягає у тому, що її результати реалізовано у спецкурсах з термінознавства та дискурсу фахової комунікації, курсах з теоретичної граматики (розділи "Синтаксис словосполучення", "Cинтаксис науково-технічного тексту"), на заняттях з перекладу за фахом. Розроблені в дисертації моделі ТС можуть бути використані у діяльності технічних комітетів для вдосконалення методики стандартизації науково-технічної термінології та укладанні термінологічних словників.

Положення, винесені на захист :

1. Термінологічні словосполучення – це певний пласт лексики англійської мови, який відображає об'єктивні процеси розвитку науки та техніки. ТС слугують сполучною ланкою у процесі трансферу знань термінологів світу різних поколінь та різноманітних напрямів і шкіл сьогодення, що об'єднують зусилля у розв'язанні таких важливих проблем, як створення термінологічних баз даних, упорядкування терміносистем з метою їхньої інтеграції у світову мережу, поєднання традиційних та інноваційних процесів розвитку термінології, застосування результатів теоретичних досліджень у практиці міжнародного спілкування.

2. Термінологічне словосполучення – це складний за структурою термін, який виражає поняття певної галузі знань або фахової діяльності, репрезентований сталим словосполученням, що включає стрижень і залежні компоненти. ТС функціонує як цілісна семантична одиниця з одночасним збереженням значень своїх компонентів, відповідає вимогам точного орієнтування на реалію, стислості форми та системності.

3. Англійські ТС у текстах з проблем техногенного впливу на довкілля відзначаються особливостями на рівні: 1) дериваційних процесів, серед яких виділяємо синтаксичну і семантичну деривацію; 2) семантичної організації, зумовленої, передусім, взаємозв'язком значень стрижневих та залежних компонентів; 3) структурних моделей, визначених на основі диференціації видів сполучуваності, типів граматичного зв'язку, видів синтаксичних структур та граматичної категорії стрижня.

4. Прагматико-функціональні особливості ТС пов'язані, здебіль-шого, з реалізацією певних комунікативних і когнітивних цілей та авторської інтенції, їхньою участю у фреймовій організації і маркованості науково-технічних текстів та відображаються у таких рисах, як стислість, номінативність, інформаційна місткість.

Особистий внесок дисертанта визначається тим, що його дослідження є певним внеском у методику термінотворення та практику моделювання складних за структурою термінологічних одиниць. Обґрунтування в дисертації формули визначення взаємозалежності між терміном і контекстом розширює концепцію методичних підходів у розв'язанні поставлених завдань, створює основу для моделювання науково-технічних текстів та розробки комп'ютерних програм для впровадження у навчальний процес у ВНЗ, що відповідає вимогам Болонської конвенції.

Теоретичне значення. Дослідження є певним внеском у термінознавство, у теорію словосполучення та визначення його номінативних потенцій. Воно сприяє отриманню нових даних щодо ролі ТС у маркованості науково-технічних текстів, у реалізації когнітивних цілей і завдань, розширює знання щодо внутрішньої сутності терміна, розкриває перспективи для подальшого вивчення та розробки конструктивної методики дослідження термінологічних словосполучень.


 
 

Цікаве

Загрузка...