WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Фактори ризику, прогноз та діагностика порушень стану серцево-судинної системи у дітей з рецидивуючою та хронічною патологією органів дихання (автореф - Реферат

Фактори ризику, прогноз та діагностика порушень стану серцево-судинної системи у дітей з рецидивуючою та хронічною патологією органів дихання (автореф - Реферат

9. Морфофункціональні особливості та ремоделювання серця при рецидивуючій та хронічній бронхолегеневій патології у дітей // Тези VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання педіатрії", Київ, 2006.–С.29 (Співавтор Бабко С.О.; збір і аналіз матеріалу, функціональне обстеження дітей, статистична обробка, підготовка до друку).

10. Отримано деклараційний патент України на винахід № 70858 А від 15.10.2004 р., бюлетень №10 "Спосіб ранньої діагностики змін серцево-судинної системи у дітей, хворих на хронічні бронхолегеневі захворювання" (Співавт. Бабко С.О., Тарасюк Б.А.; функціональне обстеження дітей,узагальнення результатів досліджень, оформлення та підготовка документації для отримання патенту).

АНОТАЦІЯ

Іголкіна О.Д. Фактори ризику, прогноз та діагностика порушень стану серцево-судинної системи у дітей з рецидивуючою та хронічною патологією органів дихання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія. – Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України", Київ, 2007 р.

Робота виконана на актуальну тему, присвячену удосконаленню методики діагностики стану серцево-судинної системи у дітей із різними клінічними формами рецидивуючих та хронічних захворювань органів дихання в період ремісії та розробці прогнозу подальшого перебігу патології за допомогою визначення найбільш інформативних критеріїв її порушень.

Для вирішення поставлених задач в основу роботи було покладено результати комплексного вивчення стану центральної та регіональної гемодинаміки, вегетативної нервової системи, особливостей адаптації 152 дітей із бронхіальною астмою, рецидивуючим та хронічним бронхітом, які проходили обстеження та лікування у дитячих клініках Інституту ПАГ АМН України.

Доведено, що у хворих на бронхіальну астму, рецидивуючий та хронічний бронхіт зміни діастолічного наповнення правого шлуночка можуть вказувати на формування діастолічної дисфункції правого шлуночка за типом порушеного розслаблення, зменшення його діастолічного резерву більше ніж на 50,0 % вказувало на зниження компенсаторних можливостей правого шлуночка та є підставами для включення дитини до групи ризику за розвитком порушень серцево-судинної системи.

В результаті дослідження запропоновані показники, які можуть бути використані в якості діагностичних критеріїв оцінки стану серцево-судинної системи у дітей, які хворіють на рецидивуючі та хронічні захворювання органів дихання.

Ключові слова: діти, бронхіальна астма, рецидивуючий бронхіт, хронічний бронхіт, серцево-судинна система, ехокардіографія, допплерехокардіографія.

АННОТАЦИЯ

Иголкина О.Д. Факторы риска, прогноз и диагностика нарушений состояния сердечно-сосудистой системы у детей с рецидивирующей и хронической патологией органов дыхания. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10 - педиатрия. – Государственное учреждение "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины ", Киев, 2007 г.

Диссертация посвящена актуальным вопросам усовершенствования методики диагностики состояния сердечно-сосудистой системы у детей с разными клиническими формами рецидивуючих и хронических заболеваний органов дыхания в период ремиссии и разработке прогноза дальнейшего течения патологии с помощью определения наиболее информативных критериев ее нарушений.

Работа базируется на результатах комплексного изучения состояния центральной и региональной гемодинамики, вегетативной нервной системы, особенностей адаптации 152 детей с бронхиальной астмой, рецидивуючим и хроническим бронхитом, которые проходили обследование и лечение в детских клиниках Института ПАГ АМН Украины.

При изучении морфофункциональных изменений в миокарде у больных бронхиальной астмой и хроническим бронхитом выявлено наличие достоверного утолщения задней стенки левого желудочка та фоне гиперфункции миокарда левого желудочка и увеличение показателей максимальной скорости кровотока в аорте, что является проявлением формирование компенсаторной гипертрофии миокарда левого желудочка.

Увеличение поздне-диастолической скорости транстрикуспидального кровотока и уменьшение величины соотношения диастолических скоростей правого желудочка у больных бронхиальной астмой, рецидивирующим и хроническим бронхитом могут указывать на формирование диастолической дисфункции правого желудочка по типу нарушенного расслабления и является критерием для выделения ребенка в группу риска по развитию нарушений сердечно-сосудистой системы.

Свидетельством снижения компенсаторных возможностей правого желудочка у детей, которые болеют рецидивирующей и хронической патологией бронхолегочной системы, является снижение показателя диастолического резерва правого желудочка менее 6,8 %.

Для ранней диагностики нарушений функционального состояния сердечно-сосудистой системы детям с рецидивирующими и хроническими заболеваниями органов дыхания целесообразно использовать допплерэхокардиографию с оценкой диастолической функции правого желудочка, изучать диастолический резерв желудочков сердца, общую физическую работоспособность и показатели вегетативной реактивности.

В работе предложены показатели, которые могут быть использованы в качестве диагностических критериев оценки состояния сердечно-сосудистой системы у детей, болеющих рецидивирующими и хроническими заболеваниям органов дыхания.

Ключевые слова: дети, бронхиальная астма, рецидивирующий бронхит, хронический бронхит, сердечно-сосудистая система, эхокардиография, допплерэхокардиография.

SUMMARY

Igolkina O.D. Factors of risk, prognosis and diagnostics of violations ofcardiovascular system state at children with recurrent and chronic lungs diseases – Manuscript.

Thesis for seeking of Scientific degree of the Candidate of Medical Sciences on speciality 14.01.10 – "Pediatrics". – State institution "Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of the Academy of Medical Sciences of Ukraine", Kyiv, 2007

The dissertation devoted to the improvement of method of diagnostics of the cardiovascular system state at children with recurrent and chronic lungs diseases in the stage of remission and elaboration of prognosis of remote course of pathology by means the determination of the most informing criteria of its violations.

The work was based on complex study of the state of central and regional haemodynamics, vegetative nervous system, features of adaptation of 152 children with bronchial asthma, recurrent and chronic bronchitis.

It is proved that changes of the diastolic filling of right ventricle can indicate on forming diastolic disfunction of right ventricle at patients with bronchial asthma, recurrent and chronic bronchitis. Reduction of diastolic reserve of right ventricle more than 50,0 % indicated the reducing of compensate possibilities of right ventricle. There are criterions for the child's inclusion to the group of risk at development of cardiovascular system violations.

As a result of research there are offered indexes which can be used as diagnostic criterions of estimation of cardiovascular system state at children with recurrent and chronic lungs diseases .

Keywords: children, bronchial asthma, recurrent bronchitis, chronic bronchitis, cardiovascular system, echocardiography, dopplerechocardiography.

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ОДИНИЦЬ

ТА ТЕРМІНІВ

АТла – тривалість часу прискорення в легеневій артерії

БАСП – бронхіальна астма середньотяжкого перебігу

БАТП – бронхіальна астма тяжкого перебігу

ВЕМ – велоергометричне навантаження

ВН – вентиляційна недостатність

ВНС – вегетативна нервова система

ВР – вегетативна реактивність

ДРлш – діастолічний резерв лівого шлуночка

ДРпш – діастолічний резерв правого шлуночка

ЗФП – загальна фізична прцездатність

Е/Алш – співвідношення діастолічних швидкостей лівого шлуночка

Е/Апш - співвідношення діастолічних швидкостей правого шлуночка

ІНо – індекс напруження у стані спокою

КДР – кінцево-діастолічний розмір лівого шлуночка

ПП – праве передсердя

РБ – рецидивуючий бронхіт

ССС – серцево-судинна система

СТла – середній тиск у легеневій артерії

ФВ – фракція викиду лівого шлуночка

ХБ – хронічний бронхіт

ЧСС – частота серцевих скорочень

Gла - градієнт тиску в легеневій артерії

Vао - максимальна швидкість кровотоку в легеневій артерії


 
 

Цікаве

Загрузка...