WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Фактори ризику, прогноз та діагностика порушень стану серцево-судинної системи у дітей з рецидивуючою та хронічною патологією органів дихання (автореф - Реферат

Фактори ризику, прогноз та діагностика порушень стану серцево-судинної системи у дітей з рецидивуючою та хронічною патологією органів дихання (автореф - Реферат

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

"ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"

ІГОЛКІНА ОЛЬГА ДМИТРІВНА

УДК 616.12-053.2-036-07:616.24

Фактори ризику, прогноз та діагностика порушеньстану серцево-судинної системиу дітей з рецидивуючою та хронічною патологієюорганів дихання

14.01.10 – педіатрія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ - 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Державній установі "Інституті педіатрії, акушерства і гінекології АМН України"

Науковий керівний: доктор медичних наук, професор

Бабко Софія Олександрівна,

Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і

гінекології АМН України" (м. Київ),

головний науковий співробітник відділення

функціональної діагностики.

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Кривопустов Сергій Петрович, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України (м. Київ), професор кафедри педіатрії № 2 з курсом медичної генетики та неонатології;

доктор медичних наук, професор

Костроміна Вікторія Павлівна,

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського АМН

України (м. Київ), завідувач відділення захворювань органів

дихання у дітей.

Провідна установа: Національна медична академія післядипломної освіти

ім. П.Л. Шупика МОЗ України (м. Київ), кафедра педіатрії № 2.

Захист дисертації відбудеться " 15 " травня 2007 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.553.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями "Педіатрія", "Акушерство та гінекологія" при Державній установі "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України" (04050, м. Київ, вул. Мануїльського,8).

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України" (04050, м. Київ, вул. Мануїльського,8).

Автореферат розісланий " 14 " квітня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Л.В. Квашніна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Захворювання бронхолегеневої системи - одна з найбільш важких та серйозних проблем педіатрії. За міжнародною статистикою перше місце в структурі захворювань дітей та підлітків займають хвороби органів дихання (С.Ю. Каганов и соавт., 2003; В.В. Бережний, 2006). Сучасні особливості перебігу бронхолегеневої патології у дітей характеризуються зростанням рецидивних та хронічних варіантів захворювань, які супроводжуються клініко-морфологічними ознаками поширеного, дифузного запалення і фіброзування у бронхах та легенях (С.Ю. Каганов и соавт., 2004). Хронічна патологія легень включає як набуті захворювання бронхолегеневої системи, так і ураження легень, які сформувалися на основі вродженої та спадкової патології (П.П. Захаров, Н.Н. Розинова, 2001).

В структурі рецидивуючої та хронічної захворюваності дітей рецидивуючий бронхіт посідає одне з провідних місць, складаючи близько чверті загальної кількості хворих. За останні роки захворюваність на рецидивуючий бронхіт зросла у 1,5 рази (О.В. Охапкіна, 2001; Ю.К. Больбот та співавт., 2003). Спостерігається тенденція до підвищення частоти його трансформації у хронічні форми бронхолегеневої патології – хронічний бронхіт та бронхіальну астму (О.В. Охапкіна, 2001; М.А. Скачкова, 2004). Хронічний бронхіт із-за високої розповсюдженості та небезпечності інвалідизації хворих розглядається як фундаментальна проблема пульмонології (И.К. Волков, С.В. Рачинский, 2006). Відмічається значне зростання розповсюдженості хронічного бронхіту у промислово розвинутих країнах (В.Ф. Жданов, 2002; C.W. Callaban, 2005). Бронхі-альна астма на теперішній час є найчастішим хронічним захворюванням у дітей (Е.И. Лютина и соавт., 2003; F.D. Martinez, 2002; G. Russells, 2006). Оцінка даних міжнародних досліджень у дітей показала дуже широку варіабельність розповсюдженості бронхіальної астми (Е.И. Лютина и соавт., 2004; И.В. Попова и соавт., 2004; В.А. Ревякина, 2006; B.G. Bender, 2006).

Дихальна і серцево-судинна системи морфофункціонально взаємозалежні і можуть розглядатися як об'єднана кардіореспіраторна система (В.Н. Марченко и соавт., 2003), яка є індикатором адаптаційно-пристосувальної діяльності всього організму (Р.М. Баевский, 1979). Обструктивні або рестриктивні зміни при рецидивуючих та хронічних захворюваннях бронхолегеневої системи, інфекційно-запальний процес у бронхах та легенях ведуть до ранніх порушень легенево-серцевих взаємовідносин (G. Karabiyikoglu et al., 1999).

Актуальною проблемою є вивчення особливостей формування серцево-судинних порушень у дітей із рецидивуючою та хронічною патологією органів дихання. Доцільним є визначення ознак ризику розвитку змін серцево-судинної системи при бронхолегеневій патології та розробка прогностичних моделей формування серцево-судинних ускладнень у даного контингенту хворих.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Дисертаційна робота відповідає напрямкам наукової роботи "Вивчити функціональний стан міокарду і центральної гемодинаміки у дітей з рецидивуючою і хронічною патологією органів дихання" (№ державної реєстрації 01.00.U 000142), яка була виконана у відділенні функціональної діагностики Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України".

Мета дослідження. Удосконалення методики діагностики стану серцево-судинної системи у дітей із рецидивуючою та хронічною патологією органів дихання і визначення найбільш інформативних критеріїв її порушень для розробки прогнозу подальшого перебігу патології.

Задачі дослідження:

1. Провести комплексне дослідження стану центральної та регіональної гемодинаміки, вегетативної нервової системи, особливостей адаптації у дітей із різними клінічними формами рецидивуючих та хронічних захворювань органів дихання в період ремісії.

2. Виявити та оцінити особливості центральної та внутрішньосерцевої гемодинаміки у дітей із рецидивуючою та хронічною патологією органів дихання в період ремісії.

3. Оцінити інформативність та ефективність використання інструменталь-них методів для оптимізації процесу діагностики порушень функціонального стану серцево-судинної та вегетативної нервових систем.

4. Дослідити особливості кореляційних взаємовідносин показників гомеостазу організму хворих на бронхіальну астму, рецидивуючий та хронічний бронхіт в період ремісії.

5. Визначити прогностичну чутливість та інформативність показників, які вивчаються, і розробити прогностичні моделі ризику виникнення змін серцево-судинної системи та їх характеру за допомогою математичного аналізу.

Об'єкт дослідження. Рецидивуюча та хронічна патологія бронхолегеневої системи у дітей.

Предмет дослідження. Стан серцево-судинної, вегетативної нервової системи у дітей, які хворіють на бронхіальну астму, рецидивуючий та хронічний бронхіт у періоді ремісії захворювання.

Методи дослідження: клінічні, функціональні, математично-статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в комплексне дослідження стану центральної та регіональної гемодинаміки, вегетативної нервової системи, особливостей адаптації у дітей із різними клінічними формами рецидивуючих та хронічних захворювань органів дихання в період ремісії включено вивчення діастолічного резерву шлуночків серця.

Доведено, що рецидивуючі та хронічні захворювання органів дихання у дітей в період ремісії супроводжуються порушенням діастолічної функції міокарда та зниженням діастолічного резерву шлуночків серця, переважно правого шлуночка, визначені зміни більш виражені у дітей із тяжким перебігом бронхіальної астми та хронічним бронхітом.

Визначено критерії ризику виникнення порушень серцево-судинної системи у дітей із бронхіальною астмою, рецидивуючим та хронічним бронхітом. Створено математичну модель ризику виникнення порушень серцево-судинної системи та прогнозу їх перебігу при рецидивуючій та хронічній патології системи дихання у дітей та підлітків.

Розроблено критерії груп дезадаптації хворих на рецидивуючі і хронічні бронхолегеневі захворювання.

Практичне значення одержаних результатів. Акцентовано увагу практичних лікарів на необхідності поглибленого вивчення стану серцево-судинної, вегетативної нервової системи та адаптаційних можливостей у дітей із рецидивуючою та хронічною патологією бронхолегеневої системи в період ремісії патологічного процесу з метою ранньої діагностики змін серцево-судинної системи.

В комплексну оцінку стану адаптаційних можливостей серцево-судинної системи у означеного контингенту хворих запропоновано включати визначення показників кардіоінтервалографії, фізичної працездатності, діастолічного резерву шлуночків серця, що є фактором, який характеризує компенсаторні можливості серця та дозволяє оцінювати динаміку діастолічного наповнення шлуночків серця.

Розроблено прогностичні моделі для комплексної оцінки стану серцево-судинної системи у дітей із рецидивуючою та хронічною патологією органів дихання в період ремісії патологічного процесу та запропоновано їх застосування з метою прогнозу подальшого перебігу захворювання.


 
 

Цікаве

Загрузка...