WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Моделі і алгоритми ресурсного забезпечення науково-дослідних програм моніторингу довкілля (автореферат) - Реферат

Моделі і алгоритми ресурсного забезпечення науково-дослідних програм моніторингу довкілля (автореферат) - Реферат

7. Впровадження зазначених методик дає можливість побудувати систему автоматизованої диспетчеризації процесу перетворення матеріального та інвестиційного ресурсів.

8. Для інформатизації процесу ресурсного забезпечення проектів моніторингу довкілля та для організації збору, обробки та накопичення інформації побудована база даних, яка є частиною комп'ютерною програми управління матеріальним та інвестиційним ресурсами в науково-дослідних проектах.

9. Розроблена комп'ютерна програма для аналітичного та практичного дослідження динаміки управління процесом забезпечення проектів, яка надає можливість відслідкувати можливі зміни при реалізації програм моніторингу довкілля.Дана програма дає змогу оптимально спланувати закупку елементів матеріального та інвестиційного ресурсів, а також знайти шляхи оптимальної закупівлі елементів матеріального та інвестиційного ресурсу при зміні вхідних даних..

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Кузовик В.Д., Іванець О.Б., Шабанова С.Ю. Аналіз динаміки ресурсних потоків в техніко-економічних системах.// Вісник ІЕСУ №2(8) . – Київ, Вид-во НАУ, 2006р. – С.157-162.

  2. Кузовик В.Д., Іванець О.Б., Шабанова С.Ю. Перетворення ресурсних потоків в науково-дослідних проектах та програмах.// Автошляховик України №9. – Київ: Вид-во „Фенікс", 2006р. – С.63-65.

  3. Кузовик В.Д., Іванець О.Б., Столяревська Е.І. Методологічні основи експертизи проектів, що заявлені на участь у виконанні державної наукової програми.// Матеріали ІІІ міжнародної наукової технічної конференції АВІА-2001, Т.2 – Київ: Вид-во НАУ, 2001р. – С.6.5-6.8.

  4. Кузовик В.Д., Іванець О.Б.Застосування мереж Петрі при топологічному моделюванні в техніко-економічних системах.// Вісник НАУ, №1. – Київ: Вид-во НАУ, 2003р. – С.118-121.

  5. Іванець О.Б., Кузовик В.Д. Мережі Петрі в завданнях виробничої діяльності підприємства.//Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених „Наука і молодь", 10-11 жовтня 2001, Київ, Вид-во НАУ, С.42.

  6. Кузовик В.Д., Іванець О.Б.Застосування мереж Петрі при системному управлінні в техніко-економічних системах.// Автошляховик України №5. – Київ: Вид-во „Фенікс", 2002р. – С.52-53.

  7. Кузовик В.Д., Іванець О.Б., Шабанова С.Ю. Розробка методики техніко-економічного обґрунтування процесу реалізації науково-дослідних проектів.// Вісник ІЕСУ № . – Київ, Вид-во НАУ, 2005р. – С.169-173.

  8. Кузовик В.Д., Іванець О.Б. Теорія мереж Петрі як засіб побудови топологічної моделі технологічних процесів.// Матеріали V міжнародної наукової технічної конференції АВІА-2003, Т.2 – Київ: Вид-во НАУ, 2003р. – С.57-60

  9. Кузовик В.Д., Казаков В.М., Іванець О.Б.Метод моделювання процесу управління в матеріальних ресурсах.// Автошляховик України №6. – Київ: Вид-во „Фенікс", 2003р. – С.76-79.

АНОТАЦІІЯ

Іванець О.Б. Моделі та алгоритми ресурсного забезпечення науково-дослідних програм моніторингу довкілля. – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами. - Національний авіаційний університет, Київ, 2007.

Дисертаційна робота присвячена розробці моделей і алгоритмів ресурсного забезпечення науково-дослідних програм моніторингу довкілля. Новими науковими результатами дисертації є: 1) запропонована концептуальна модель ресурсного забезпечення проектів та програм моніторингу довкілля, яка передбачає комплексну взаємодію різних видів ресурсів (матеріального, інвестиційного, трудового, інформаційного, інтелектуального); 2) розроблені алгоритми проведення конструктивного техніко-економічного аналізу реалізації науково-дослідних програм моніторингу довкілля; 3) розроблена методика ресурсного забезпечення в проектах моніторингу довкілля, реалізація якої дозволяє оптимізувати матеріальний, інвестиційний, трудовий, інформаційний, інтелектуальний ресурси та одержати високі кінцеві результати; 4) вперше запропонована топологічна модель процесу трансформації матеріального ресурсу, яка забезпечує оптимізацію його техніко-економічних показників та властивостей за допомогою мереж Петрі. В процесі виконання дисертаційної роботи удосконалено інформаційне та програмне забезпечення системи аналітичного, практичного і прикладного дослідження динаміки реалізації (забезпечення) моніторингу довкілля та методику формування баз даних та знань для процесів планування та супроводження процесів перетворення матеріального ресурсів при моніторингу довкілля. Подальшого розвитку дістали методики ресурсного забезпечення моніторингу довкілля та методика створення комп'ютерного продукту управління процесами забезпечення моніторингу довкілля, а також алгоритмізація процесів планування та управління в проектах моніторингу довкілля.

Ключові слова: управління програмами моніторингу довкілля, техніко-економічна система, топологічна модель, база даних.

Иванец О.Б. Модели и алгоритмы ресурсного обеспечения научно-исследовательских программ мониторинга окружающей среды. – Рукопись

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.13.22 – управление проектами и программами. – Национальный авиационный университет, Киев, 2007.

Диссертационная работа посвящена усовершенствованию ресурсного обеспечения научно-исследовательских программ монитринга окружающей среды с помощью разработки и практической реализации моделей и алгоритмов управления ресурсами.

Актуальность работы заключается в усовершенствовании информационного программного обеспечения Государственной программы исследований Украины в Антарктиде на 2002-2010 года, целью которой является реализация и защита политических и экономических интересов Украины в Антарктиде.

Для повышения эффективности управления программой было построена концептуальная модель преобразования пяти видов ресурсов: материального, инвестиционного, информационного, трудового и интеллектуального.

В работе разработаны алгоритмы проведения конструктивного технико-экономического анализа реализации научно-исследовательских проектов, которые входят в состав программы мониторинга окружающей среды.

В работе построена топологическая модель процесса трансформации материального ресурса, которая обеспечивает оптимизацию его технико-экономических показателей и свойств с помощью сетей Петри.

Разработанный в работе алгоритм формирования структуры стратегического и оперативного управления ресурсами позволяет спланировать этапы преобразования элементов ресурса и компенсировать действие факторов риска в проектах мониторинга окружающей среды, а также определяет влияние действия факторов риска на динамические параметры выбранного вида ресурса.

В процессе выполнения диссертационной работы усовершенствовано информационное и программное обеспечения системы аналитического, практического и прикладного исследования динамики реализации мониторинга окружающей среды, а также методику формирования баз данных и знаний для процессов планирования и сопровождение процессов преобразования материального ресурсов при мониторинге окружающей среды.

Дальнейшее развитие получили методика ресурсного обеспечения мониторинга окружающей среды и методика создания компьютерного продукта управления процессами обеспечения мониторинга окружающей среды, а также алгоритмизация процессов планирования и управление в проектах мониторинга окружающей среды.

Ключевые слова: управление программами мониторинга окружающей среды, технико-экономическая система, топологическая модель, база данных.

ANNOTATION

IvanetsO.B. "Мodelsand algorithms of resource maintenance of research programs of environment's monitoring". - Manuscript

The dissertational work is devoted to development of models and algorithms of resource maintenance of research programs of environment's monitoring. New scientific results of the dissertation are: 1) the conceptual model of resource projects maintenance and programs of environment's monitoring which provides complex interaction different kinds of resources (material, investment, labour, informative, intellectual) is offered; 2) algorithms of carrying out constructive technical and economic analysis of realization research programs of environment's monitoring are developed; 3) the technique of resource maintenance in projects of environment's monitoring is developed, which realization allows to optimize material, investment, labour, information, intellectual resources and to receive high end results; 4) the topological model of process of transformation of a material resource which provides optimization of its technical and economic parameters and properties by means of networks Petri for the first time is offered. The informative and program maintenance of system analytical, practical and applied research of dynamics realization of environment's monitoring, and also the technique of formation of databases and knowledge for processes of planning and accompanying processes of transformation material resources at monitoring an environment are improved during performance of the dissertational work. The further development was received with the techniques of resource maintenance of environment's monitoring and the technique of creation of the computer product of management of processes of maintenance of monitoring of an environment, and also algorithmization of processes of planning and management in projects of monitoring of an environment.

Keywords: management of programs of environment's monitoring, technical and economic system, topological model, database.


 
 

Цікаве

Загрузка...