WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Моделі і алгоритми ресурсного забезпечення науково-дослідних програм моніторингу довкілля (автореферат) - Реферат

Моделі і алгоритми ресурсного забезпечення науково-дослідних програм моніторингу довкілля (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

ІВАНЕЦЬ ОЛЬГА БОРИСІВНА

УДК 504.064.3(99):001.891.57(043.3)

Моделі і алгоритми ресурсного забезпечення науково-дослідних програм моніторингу довкілля

05.13.22 – управління проектами та програмами

АВТОРЕФРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Національному авіаційному університеті, кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор КУЗОВИК В'ячеслав Данилович, завідувач кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини Національного авіаційного університету.

Офіційні опоненти: – доктор технічних наук, професор ІГНАТЕНКО

Олександр Семенович професор Національної академії державного управління при Президентові України

– кандидат технічних наук, доцент ЦЮЦЮРА Світлана Володимирівна доцент кафедри інформаційних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури

Провідна установа – Одеський національний морський університет

Захист відбудеться „3" квітня 2007 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.059.01 при Національному транспортному університеті за адресою: м.Київ, вул.Суворова, 1, ауд.333.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного транспортного університету за адресою: 01103, м.Київ, вул.Кіквідзе, 42.

Автореферат розісланий „27"лютого 2007р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Мельниченко О.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Міжнародне співтовариство приділяє величезну увагу ряду проблем, пов'язаних з глобальними змінами клімату і погоди та стану планетарної екосистеми, зокрема виснаженню озонового шару. Антарктика — загальновизнаний полігон з вивчення цих проблем, про що свідчать численні конвенції та протоколи, до яких приєдналась Україна.

Необхідність та актуальність виконання програм моніторингу довкілля Україною обумовлено стратегічними, геополітичними інтересами України в даному регіоні, багатому на біологічні та мінеральні ресурси, а також можливістю швидко інтегруватись у світову науку завдяки вільному обміну інформацією та широкому міжнародному співробітництву, визначеному Угодою про Антарктику 1959 року. Україна підписала цю Угоду в 1992 році, а з 1996р., маючи антарктичну станцію „Академік Вернадський", є оператором в Антарктиці. Міжнародне співтовариство приділяє величезну увагу ряду проблем, пов'язаних з глобальними змінами клімату і погоди та стану планетарної екосистеми, зокрема виснаженню озонового шару.

Включення української антарктичної станції „Академік Вернадський" до числа 17 базових станцій Глобальної системи спостережень за змінами клімату планети свідчить про визнання світовою спільнотою наукового-технічного потенціалу України і накладає на Україну зобов'язання виконувати систематичні моніторингові, гідрометеорологічні, (в тому числі спостереження озонового шару), магнітометричні, гідрологічні дослідження на належному науковому рівні.

Реалізація національних та економічних інтересів Україні в Антарктиці здійснюється за допомогою проведення довготермінової комплексної Державної програми досліджень України в Антарктиці на 2002-2010 роки, схваленої Кабінетом Міністрів України від 13.09.01 №422-р.

Програма розроблена відповідно до Рішення Комітету Верховної Ради з питань науки, освіти (протокол №74 від 11 квітня 2000 р.) та Розпорядження Міністерства освіти і науки України (№33 від 7 липня 2000 р.) на період до 2010 року.

Програма має комплексний характер і відображає два основних аспекти досліджень — дослідження на антарктичній станції „Академік Вернадський", включаючи цілорічні моніторингові спостереження та сезонні дослідження, і дослідження під час антарктичного рейсу на науково-дослідному судні в Атлантичній частині Антарктики і акваторії моря Белінсгаузена, прилеглої до архіпелагу Аргентинські острови. Такі дослідження є типовим представником програм моніторингу довкілля.

Специфічні властивості і ознаки об'єкту дослідження призвели до необхідності визначати і науково обґрунтовувати нестандартні методи та засоби аналітичного моделювання тих процесів, які відбуваються в антарктичних експедиціях. Мета такого моделювання полягає в розробці алгоритмів та моделей ресурсного забезпечення програм моніторингу довкілля.

Інформаційний ресурс складає основу інформаційної технології експедиції. Необхідний обсяг інформації збирається і накопичується в процесі реалізації експедиції. Створення інформаційної бази за визначених умов дозволяє, використовуючи методи та засоби імітаційного моделювання на ЕОМ, отримати квазідетерміновані характеристики як матеріального, так і інвестиційного ресурсних потоків. Це дозволяє отримати, з певними обмеженнями, аналітичну модель функціонування антарктичної експедиції як об'єкту дослідження в просторі визначених параметрів. Побудована таким чином аналітична модель дозволить вирішити основні задачі логістики, а також задачі автоматизованої диспетчеризації антарктичної експедиції.

Зв'язок роботи з основними дослідженнями. Робота виконано відповідно до завдань, визначених Державною програмою досліджень України в Антарктиці на 2002-2010 рр., схваленої Кабінетом Міністрів України від 13.09.01 №422-р та є складовою частиною комплексної госпдоговірної науково-дослідної програми Національного авіаційного університету "Розробка методології інформаційного забезпечення процесу реалізації проектів Державної програми досліджень в Антарктиді" (договір № Н/7-2004 від 01 березня 2004р.)

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є вдосконалення ресурсного забезпечення науково-дослідних програм моніторингу довкілля за рахунок розробки та практичної реалізації моделей, алгоритмів управління матеріальними, інвестиційними, інформаційними, трудовими та інтелектуальними потоками.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:

 1. На засадах системного підходу розробити пропозиції щодо вдосконалення ресурсного забезпечення моніторингу довкілля.

 2. Сформувати концептуальну модель ресурсного забезпечення наукових програм моніторингу довкілля.

 3. Розробити алгоритми техніко-економічної та організаційно-технологічної експертизи в проектах моніторингу довкілля.

 4. Визначити та класифікувати фактори ризику в проектах моніторингу довкілля.

 5. Сформулювати критерій оптимізації ресурсного забезпечення науково-прикладних програм моніторингу довкілля.

 6. Розробити методику та алгоритм прогнозування та планування ресурсного забезпечення в проектах моніторингу довкілля.

 7. Розробити топологічну модель формування маршруту реалізації проектів моніторингу довкілля.

 8. Розробити інформаційне та програмне забезпечення системи моніторингу довкілля.

 9. Запропонувати методику створення комп'ютерної програми для аналітичного та практичного дослідження динаміки управління процесом забезпечення української антарктичної експедиції.

Об'єктом дослідження є науково-дослідні програми та проекти моніторингу довкілля.

Предметом дослідження є моделі і алгоритми ресурсного забезпечення науково-дослідних проектів та програм.

Методи дослідження. У роботі використано методи моделювання, системного аналізу та синтезу, алгоритмізації, графоаналітичного аналізу, топологічного моделювання, методи та засоби мереж Петрі, метод експертних оцінок.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглиблені існуючих та розробці нових теоретичних положень щодо підвищення ефективності прийняття рішень при управлінні проектами та програмами моніторингу довкілля на основі застосування методів, моделей та алгоритмів математичного моделювання і оптимізації.

В процесі проведення досліджень отримані наступні результати, які складають наукову новизну:

Вперше:

 • запропонована концептуальна модель ресурсного забезпечення проектів та програм моніторингу довкілля, яка передбачає комплексну взаємодію різних видів ресурсів (матеріального, інвестиційного, трудового, інформаційного, інтелектуального) на основі єдиних критеріїв цілеспрямування та ціледосягнення;

 • обґрунтовано доцільність та запропоновані алгоритми проведення конструктивного техніко-економічного аналізу реалізації науково-дослідних програм моніторингу довкілля. На прикладі української антарктичної експедиції (УАЕ) побудована структура підготовки і проведення експедиції, досліджений процес взаємодії проекту УАЕ з елементами її довкілля та проведена класифікації факторів ризику, які мають вплив на планування та здійснення УАЕ;

 • розроблена методика ресурсного забезпечення в проектах моніторингу довкілля, реалізація якої дозволяє оптимізувати матеріальний, інвестиційний, трудовий, інформаційний, інтелектуальний ресурси та одержати високі кінцеві результати;

 • запропонована топологічна модель процесу трансформації матеріального ресурсу, яка забезпечує оптимізацію його техніко-економічних показників та властивостей за допомогою мереж Петрі.

Удосконалено:

 • інформаційне та програмне забезпечення системи аналітичного, практичного і прикладного дослідження динаміки реалізації (забезпечення) моніторингу довкілля;

 • методику формування баз даних та знань для процесів планування та супроводження процесів перетворення матеріального ресурсів при моніторингу довкілля.

Дістало подальшого розвитку:

 • алгоритмізація процесів планування та управління в проектах моніторингу довкілля

 • методика ресурсного забезпечення моніторингу довкілля;

 • методика створення комп'ютерного продукту управління процесами забезпечення моніторингу довкілля.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати дають змогу підвищити ефективність процесу реалізації української антарктичної експедиції.


 
 

Цікаве

Загрузка...