WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості підходу до хірургічного лікування гострого калькульозного холециститу у людей похилого та старечого віку (автореферат) - Реферат

Особливості підходу до хірургічного лікування гострого калькульозного холециститу у людей похилого та старечого віку (автореферат) - Реферат

д. пригнічення секреційної функції шлунка (Н2-блокатори) і підшлункової залози (інгібітори протеаз – контрікал, трасілол); висока кислотність і секреція підшлункової залози стимулюють гепатобіліарну систему, що є небажаним фактором на фоні запального процесу у жовчному міхурі;

е. корекція супровідної патології;

2. При наявності гострого калькульозного холециститу з ознаками розлитого або дифузного перитоніту, після короткого передопераційного приготування (до трьох годин) - проводити екстрені операційні втручання, незалежно від ступеня тяжкості наявної супровідної патології.

3. При негативній динаміці, незважаючи на комплексну консервативну терапію протягом доби, при триваючому больовому синдромі, клінічних виявах ендогенної інтоксикації, необхідно провести термінове операційне втручання. Методом вибору повинна бути лапароскопічна холецистектомія.

4. У пацієнтів старше 60 років з позитивною динамікою від застосованної консервативної терапії, зменшенні клінічних ознак гострого процесу, у яких наявні супровідні захворювання, що потребують корекції функцій органів і систем, рекомендовано проводити лапороскопічну холецистектомію на 10-14 добу.

5. В осіб старшого і похилого віку, хворих на гострий калькульозний холецистит, клінічна картина не відповідає морфологічним змінам у жовчному міхурі, про що свідчать показники МА, ДК, активності аргінази і церулоплазміну.

6. Визначення термінів операційного лікування необхідно проводити під контролем перебігу запального процесу у жовчному міхурі. Підвищення рівня МА – на 62,96%, ДК – на 41,37%, церулоплазміну – на 42,05%, та активації ферментного спектра крові у вигляді: зростання активності аргінази у2,1 раза, ЛФ – на 35,76%, АлАТ у 2,9 раза, а АсАТ у – 1,8 раза, вказує на тривалий запальний процес і проводити операційне лікування у цей період недоцільно.

7. Запальні процеси у жовчному міхурі, операційна травма, викликають реактивно-запальні зміни у гепатоцитах печінки, що вимагає адекватної терапії, як у перед– так і у післяопераційному періодах.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено новий підхід у визначенні перебігу запального процесу у жовчному міхурі в осіб похилого і старечого віку, хворих на гострий калькульозний холецистит з допомогою визначення показників перекисного окислення ліпідів, активності системи антиоксидантного захисту організму, ферментного спектра сироватки крові та лейкоцитного індексу інтоксикації. На цій підставі запропонована індивідуалізована лікувальна тактика :

1. Клініка гострого калькульозного холециститу у хворих похилого та старечого віку на тлі супровідної патології характеризується малою вираженістю симптомів, в'ялим перебігом, неманіфесністю скарг, вираженими ознаками ендоінтоксикації і більш частими, у порівнянні з пацієнтами молодої вікової групи, деструкційними формами захворювання,що вимагає їх комплексного обстеження в доопераційному періоді з метою встановлення клінічного діагнозу і виявлення та корекції супровідної патології. Кількість хворих цієї категорії становить 67,5% всіх доправлених у клініку за останні 5 років.

2. Перебіг гострого калькульозного холециститу у пацієнтів похилого та старечого віку супроводжується збільшенням лейкоцитного індексу інтоксикації у 4,5 раза, підвищенням лейкоцитозу – у 1,5 раза, активацією системи зсідання крові у вигляді зростання концентрації фібриногену сироватки крові на 61,9%, та величини ступеня тромботесту – на 28,57%.

3. У хворих на гострий калькульозний холецистит похилого і старечого віку настає значна активація процесів перекисного окислення ліпідів, що супроводжується зростанням у крові концентрації продуктів ліпопероксидації –рівень концентрації малонового альдегіду перевищує норму на 62,96% (5,72 0,13 нмоль/мл), а дієнових кон'югатів – на 41,37% (2,05 0,1 у.о в /1мл.) та пов'язаною з ним системою антиоксидантного захисту організму у вигляді зростання активності каталази до 17,2 0,40 мг Н2О2/мл (перевищує норму 60,25%) та збільшення активності церулоплазміну до 47,9 1,7 у.о. (перевищує норму на 42,05%), що є прогностично несприятливим критерієм і вказує на тривалий запальний процес у жовчному міхурі.

4. У хворих похилого та старечого віку віку процеси гіперліпопероксидації сприяють цитопатичній гіпоксії гепатоцитів, що викликає порушення цілості і проникності їх мембран. У крові зростає активність аргінази у 2,1 раза та лужної фосфатази на 35,76%. Поширення запального процесу з жовчного міхура на печінку викликає в ній значні морфо-функціоналні зміни, що відображаються у порушенні її енергозабезпечувальної функції – зростає активність лактатдегідрогенази на 46,86% та сорбітолдегідрогенази – на 61,93%, також відзначено регресивну тенденцію відносно її білоксинтезувальної фунції – зменшується активність холінестерази на 31,16%. Наявні ознаки внутрішньо-печінкового синдрому холестазу і цитолізу, про що свідчить збільшення активності АлАТ у 2,9 раза та АсАТ – у 1,8 раза відносно показників норми.

5. Гістологічні дослідження біоптатів печінки в осіб похилого і старечого віку, хворих на гострий калькульозний холецистит, показали ознаки мішаного реактивного гепатозу, гепатиту, при якому відбуваються поєднані зміни в середині часточок і в портальних трактах, а в осіб молодої вікової групи, хворих на гострий калькульозний холецистит – ознаки переважно лобулярного неспецифічного гепатиту та наявність великої кількості клітин з поліплоїдними ядрами в гепатоцитах. Для усунення вказаних порушень у післяопераційному періоді доцільно застосовувати препарати гепатопротекторної дії.

6. Вивчення активації процесів ПОЛ та системи АОЗ організму показали, що у хворих похилого та старечого віку, навіть при зникненні клінічної картини гострого калькульозного холециститу на фоні адекватної консервативної терапії, запальний процес триває протягом 8-10 діб. У зв'язку з цим, операційне втручання необхідно виконувати у них на 10-14 добу.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Гончар М.Г., Іваночко Н.Я. Хірургічна тактика при гострому калькульозному холециститі у пацієнтів старших вікових груп // Буковинський медичний вісник.- 2006. – Том 10, № 1. – С. 127-128.

2. Іваночко Н.Я., Клименко А.О., Гончар М.Г. Значення показників перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту у встановленні перебігу запального процесу у хворих з гострим калькульозним холециститом в старших вікових групах // Галицький лікарський вісник. - 2006. – Т.13, № 2. – С. 25-27.

3. Гончар М.Г., Дєльцова О.І., Іваночко Н.Я. Морфологічні зміни печінки при гострому і хронічному калькульозному холециститі у хворих похилого і старечого віку // Галицький лікарський вісник. – 2006. – Т.13, № 3. – С. 22-23.

4. Гончар М.Г., Іваночко Н.Я. Сучасні методи лікування жовчнокам'яної хвороби, ускладненої обтураційною жовтяницею // Клінічна хірургія. – 2006. - № 4-5. – С. 31

5. Гончар М.Г., Мельник І.В., Іваночко Н.Я. Перебіг гострого калькульозного холециститу у осіб похилого віку // Х конгрес світової федерації українських лікарських товариств, Чернівці – Київ – Чикаго, 2004 (26-18 серпня). – С. 473.

6. Іваночко Н.Я. Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи захисту у хворих старших вікових груп з гострим калькульозним холециститом // 75 міжвузівська наукова конференція молодих вчених і студентів. – м. Івано-Франківськ. - 19-21 квітня, 2006р. – с. 20.

АНОТАЦІЯ

Іваночко Н.Я. Особливості підходу до хірургічного лікування гострого калькульозного холециститу у людей похилого і старечого віку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03. – хірургія. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львів,2007.

Робота ґрунтується на обстеженні та хірургічному лікуванні 104 хворих на гострий та 50 хворих на хронічний калькульозний холецистит. Хворих поділено на три групи: І група- 54 хворих похилого та старечого віку на гострий калькульозний холецистит, ІІ група– 50 хворих похилого та старечого віку на хронічний калькульозний холецистит, ІІІ група- особи молодого віку, хворі на гострий калькульозний холецистит (50 чоловік). Оцінювали вміст показників оксидативного стресу та цитопатичної гіпоксії. Зростає АлАТ у 2,9 раза та АсАТ у 1,9 раза, лужна фосфатаза – на 35,76%, аргіназа – у 2,1раза. Виявлено значне порушення процесів ПОЛ у пацієнтів І групи. Підвищений рівень МА на 62,96% та ДК- на 41,37% у хворих старше 60 років є прогностично несприятливим критерієм і індикатором тривалого запального процесу у жовчному міхурі. У І групі, перед операційним лікуванням, зростає рівень активності церулоплазміну на 60,25% та каталази – на 42,05%, зменшується насиченість трансферину залізом. Доведено, що затихання цих процесів у жовчному міхурі у пацієнтів похилого віку відбувається після 10 доби. Тому оперувати їх зі застосуванням відеолапароскопічної техніки, яка є менш травматичною, необхідно на 10-14 добу.


 
 

Цікаве

Загрузка...