WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості підходу до хірургічного лікування гострого калькульозного холециститу у людей похилого та старечого віку (автореферат) - Реферат

Особливості підходу до хірургічного лікування гострого калькульозного холециститу у людей похилого та старечого віку (автореферат) - Реферат

Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького

Іваночко

Наталія Ярославівна

УДК:616-092+616-07+616-08+616.366-002+577.175.1

Особливості підходу до хірургічного лікування гострого калькульозного холециститу у людей похилого та старечого віку

14.01.03- Хірургія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

Львів – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Івано-Франківському державному медичному університеті МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Гончар Михайло Григорович – завідувач кафедри хірургії стоматфакультету з курсом нових медичних технологій, Івано-Франківський державний медичний університет

Офіційні опоненти:

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Шевчук Михайло Григорович, професор кафедри шпитальної хірургії Івано-Франківського державного медичного університету МОЗ України;

доктор медичних наук, професор Бойко Ніна Іванівна - професор кафедри факультетської хірургії Львівського національного медичного університету ім.Данила Галицького МОЗ України

Провідна установа:

Інститут хірургії і трансплантології ім. О. Шалімова АМН України, м.Київ

Захист відбудеться 11 травня 2007 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.35.600.01 у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69).

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького МОЗ України (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 6).

Автореферат розісланий 9 квітня 2007 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Чуклін С.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Лікування гострого калькульозного холециститу у людей похилого та старечого віку є однією із найбільш складних та актуальних проблем сьогодення. Вказана патологія спричинює ускладнені форми у 80% пацієнтів (Тимчук І.М., 1996; Галлінгер Ю.У. і співавт., 1998; Захараш Ю.М., 1999).

Серед хірургів не припиняється дискусія з приводу раціонального хірургічного лікування хворих на гострий холецистит, використовуючи алгоритм якого, лікар був би взмозі вирішити питання оптимальних термінів, в які слід виконувати операційні втручання з максимальною користю для хворого (Ничитайло М.Ю. і співавт., 2003). Вирішальним у цьому питанні має бути час з моменту початку захворювання, характер його перебігу, наявність супровідної патології, ускладнень, а також морфологічна форма гострого холециститу на етапі передопераційного приготування та лікування. У своїй основі саме ці чинники є домінуючими у виборі методу та терміну операційного втручання. Різні автори трактують показання до операцій досить індивідуально, через що хірургічна активність при гострому холециститі у хворих похилого і старечого віку становить 30%, у середньому.

Регуляція захисних сил організму реалізується, передовсім, через мобілізацію процесів перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту у відповідь на пошкоджувальну дію синдрому ендогенної інтоксикації на фоні пригнічення функції гепатоцитів.

Із огляду на викладене, є потреба у нових, більш ефективних та вірогідних методах діагностики перебігу запального процесу при гострому калькульозному холециститі, оскільки в умовах поєднання його зі супровідними захворюваннями, стандартні діагностичні критерії не завжди є достатньо інформаційні.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є фрагментом комплексної теми кафедри факультетської хірургії Івано-Франківського державного медичного університету "Комплексне хірургічне лікування гнійно-септичних ускладнень в абдомінальній хірургії і при діабетичній стопі"(державна реєстрація №0104U005477).

Мета і завдання дослідження: підвищення ефективності хірургічного лікування хворих похилого та старечого віку на гострий калькульозний холецистит шляхом визначення перебігу запального процесу в жовчному міхурі та термінів операційного втручання.

Для досягнення мети поставлено наступні завдання:

1. Вивчити клінічні особливості перебігу та ефективність комплексного лікування хворих на гострий калькульозний холецистит у похилому і старечому віці за матеріалами клініки за останні п'ять років.

2. Встановити прогностичне значення та інформаційність окремих загальноприйнятих клінічних, функціональних і лабораторних показників для визначення стадії запального процесу в жовчному міхурі у хворих похилого віку.

3. З'ясувати стан ендогенної інтоксикації організму за рівнем лейкоцитного індексу інтоксикації та рівнем лейкоцитозу, а також стан окремих факторів системи зсідання крові у цієї категорії хворих.

4. Оцінити ферментний спектр сироватки крові хворих з метою дослідження функціонального стану печінки.

5. Дослідити прогностичну цінність порушення процесів перекисного окислення ліпідів та зв'язаної з ним системи антиоксидантного захисту організму, як індикаторних критеріїв, що свідчать про перебіг запального процесу в жовчному міхурі.

6. Вивчити гістологічні зміни, що відбуваються у печінці хворих на гострий калькульозний холецистит у похилому та старечому віці .

7. Виробити критерії показань до оптимальних термінів операційного лікування хворих на гострий калькульозний холецистит у похилому і старечому віці.

Об'єкт дослідження- хворі на гострий і хронічний калькульозний холецистит.

Предмет дослідження – вміст у сироватці крові показників АОЗ: насиченість трансферину залізом, рівень активності каталази, вміст церулоплазміну, рівень показників системи ПОЛ: малонового альдегіду, дієнових кон'югатів; визначення АсАТ, АлАТ, білірубіну, ферментного спектра крові за рівнем аргінази, лужної фосфатази, лактатдегідрогенази, холінестерази, сорбітолдегідрогенази, стан зсідальної та протизсідальної системи крові - фібриноген, протромбіновий індекс, тромботест, гістологічне дослідження біоптатів печінки у залежності від стану запального процесу в жовчному міхурі та віку пацієнтів; визначення термінів оптимального операційного втручання; вибір методу лікування хворих на ГКХ.

Методи дослідження – загальноклінічні, біохімічні, ультрасонографія, ФГДС; ЕРПХГ, морфологічні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі вперше встановлено наявність значного порушення процесів перекисного окислення ліпідів та, зв'язаної з цим, системи антиоксидантного захисту організму в осіб похилого та старечого віку, хворих на гострий калькульозний холецистит. Доведено, що ступінь вияву цих порушень прямопропорційно корелює з важкістю перебігу патологічного процесу і є одним з індикаторних критеріїв, що відображають стан морфофункціональних змін у стінці жовчного міхура та вираженість деструкційних змін у ньому. Вивчено особливості морфогістологічних змін печінки при гострому та хронічному калькульозному холециститі у хворих похилого і старечого віку, у порівнянні із аналогічним захворюванням пацієнтів молодої вікової категорії. Розпрацьовано оптимальні терміни операційного лікування хворих похилого і старечого віку на гострий калькульозний холецистит на Ґрунті визначення перебігу запального процесу в жовчному міхурі.

Практичне значення одержаних результатів. Доведено доцільність вивчення порушення процесів перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту для визначення стадії запального процесу в жовчному міхурі та ступеня ендогенної інтоксикації організму. Встановлено, що у хворих старших вікових груп на фоні ендотоксемії, яка має пошкоджувальну гепатоцелюлярну дію, визначається мішаний реактивний гепатит, при якому відбуваються поєднані запальні зміни всередині часточок й у портальних трактах. Доведено, що у зв'язку з перерахованими змінами, операційне лікування жовчнокам'яної хвороби, як одна з ланок комплексного лікування, повинно виконуватися після затихання запального процесу і корекції функцій всіх органів і систем. Отримані результати впроваджено у лікувальний процес у хірургічному відділенні центральної міської клінічної лікарні. Вони застосовуються в педагогічному процесі при проведенні клінічних занять і лекцій на кафедрах Івано-Франківського державного медичного університету.

Особистий внесок здобувача. Здобувач самостійно розпрацювала основні напрями роботи. Провела інформаційно- патентний пошук, сформулювала мету і завдання роботи.

Самостійно провела обстеження усіх хворих та лікування 90% пацієнтів, провела 30% холецистектомій, як асистентка – 70%. Здобувач провела систематизацію та аналіз отриманих результатів, зіставила їх із результатами вітчизняних та зарубіжних дослідників. Зроблено висновки та практичні рекомендації.


 
 

Цікаве

Загрузка...