WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Соціальні умови розвитку неформальних практик підприємництва в гірських районах Закарпаття (автореферат) - Реферат

Соціальні умови розвитку неформальних практик підприємництва в гірських районах Закарпаття (автореферат) - Реферат

– уточнення причин тінізації транзитивної економіки виявило два підходи: нормативно-правовий і культурологічний, суперечності між якими зумовлюють специфіку розвитку неформального підприємництва в сучасних умовах трансформації (с. 68-74);

– з'ясовано суть функціональної подвійності підприємництва, яке, виступаючи локомотивом соціально-економічних трансформацій, одночасно є важливим адаптаційним ресурсом, що дає змогу пом'якшити негативи перехідної кризи і з мінімальними втратами пристосуватися до нових, змінених умов, які найбільш гостро відчуваються в соціумі, трансформації якого відбуваються в екстремальних умовах природно-кліматичного та територіального характеру (с. 135-150);

– уперше визначено особливості ментальних моделей і підприємницьких поведінкових практик населення гірських районів Закарпаття, що визначають специфіку неформального підприємництва даного регіону. Цей вид соціально-економічної діяльності отримує визначення субстантивної економіки, яка регулюється звичаями, традиціями і спрямована на виживання громади як цілісної спільноти (с. 159-164);

– обґрунтовано тезу про те, що соціальні умови гірських районів Закарпаття недостатньо сприятливі для розвитку класичних форм підприємництва, через це в умовах перехідного періоду вони здатні активно формувати неформальні практики підприємництва. Класична модель підприємництва поступається місцем веденню домогосподарства, позичанню, взаємовиручці і сусідській підтримці, збиральницьким формам розвитку. Це суттєво змінює характер і темпи розвитку регіональної соціально-економічної системи (с. 70-180).

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Положення дисертації значною мірою розширюють можливості дослідження та оцінювання перспектив розвитку підприємництва, підкреслюють значущість регіональних соціальних чинників. Інтеграційний підхід до аналізу підприємництва може слугувати методологічною базою для подальшого дослідження особливостей підприємництва в усьому регіональному різноманітті України. Практичне значення результатів полягає в тому, що висновки і рекомендації роботи можуть бути використані державними і громадськими організаціями при формуванні державної політики регіонального розвитку всіх видів підприємництва, програм підтримки та лобіювання інтересів підприємців. Запропоновані в роботі підходи до побудови та аналізу професійного профілю підприємця, моделей підприємницької неформальної поведінки будуть доцільними за умови підвищення ефективності бізнес-консультування, навчання та професійної перепідготовки підприємницьких кадрів.

Також результати є корисними для суб'єктів підприємницької діяльності, асоціацій підприємців, фахівців законодавчих органів і представників структур управління, щоб спрямувати їх діяльність на покращення умов реалізації підприємницької активності по регіонах.

Розроблені в дисертаційному дослідженні положення і методики можуть бути використані для подальшого вивчення та сприяння розвитку підприємництва в умовах Карпатського регіону. Результати дослідження використовуються автором при викладанні дисциплін "Соціологія економіки", "Соціологія праці", "Соціологія менеджменту", "Соціологія бізнесу та маркетингу" в Ужгородському національному університеті та Карпатському інституті підприємництва (м. Хуст).

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення дисертації і результати емпіричних досліджень було викладено на Міжнародній науковій конференції "Харківські соціологічні читання" (м. Харків, 2005), на Всеукраїнській науковій конференції "Соціальний захист в Україні (правовий аспект)" (м. Київ, 2006), Міжнародній конференції молодих науковців "Проблеми особистості в сучасній науці: результат та перспективи досліджень" (м. Київ, 2006), на Міжнародній конференції "Соціально-правовий захист національних меншин в Україні та за рубежем" (м. Ужгород, 2006), на Науковій конференції студентів і аспірантів Київського Національного університету ім. Т. Шевченка "Дні науки" (м. Київ, 2007).

Результати дисертаційного дослідження апробовані також на теоретико-методологічних семінарах і доповідях на кафедрі соціальної роботи Ужгородського національного університету та в Карпатському інституті підприємництва (м. Хуст).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладені в 9 опублікованих працях, чотири з яких – у виданнях, що входять до переліку фахових видань із соціологічних наук, затверджених ВАК України.

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації – 231 сторінка. Основний текст дисертації викладено на 192 сторінках. Список використаних джерел загальною кількістю 16 сторінок включає 183 найменування, 7 – іноземними мовами. Додатки займають 25 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовується актуальність теми, зв'язок роботи з науковими програмами і темами, визначаються мета і завдання дослідження, його об'єкт, предмет і методи, аргументується наукова новизна одержаних результатів, а також їх практичне і теоретичне значення та апробація результатів дисертації.

Перший розділ – "Теоретико-правові уявлення та нормативно-правове регулювання підприємництва" – присвячений аналізу основних теоретичних підходів до інтерпретації феномену підприємництва та процесу його нормативно-правової інституціалізації в Україні.

У підрозділі 1.1. "Ґенеза теоретико-правових уявлень про класичні форми підприємництва"розглядаються особливості еволюції теоретичних уявлень про підприємництво як соціально-економічне явище. Відзначено, що історія формування теоретичних уявлень про підприємництво налічує більше ніж тисячу років і тісно пов'язана із соціальними, економічними, політичними процесами в суспільстві. Більшість загальнонаукових понять підприємництва побудовані на економічній моделі, яка ставить за основу розвиток виробництва, експлуатацію ресурсів, отримання прибутку та розглядає останній як закриту систему. Вона не враховує соціального сенсу та соціального значення підприємництва, які розвиваються в рамках соціально-економічних моделей розвитку.

У підрозділі 1.2 "Нормативно-правова інституціалізація підприємництва в Україні"зазначено, що становлення й формування інституту підприємництва в нашому суспільстві відбувається досить складно. Формула, запропонована сьогодні законодавцем, є базовою для аналізу питання, проте вона не відображає соціального характеру підприємницької діяльності. І це не провина наших законодавців чи підприємців. Це проблема, що випливає з рівня загальної культури нашого перехідного суспільства. Через це часто чутно докори громадськості щодо вітчизняних підприємців і лунають узагальнення щодо негативного змісту ринкового господарства. Дослідження свідчать, що реальне життя висуває до сучасного підприємництва і його соціально-економічного середовища більш глибокі соціально значущі вимоги, ніж це зробив наш законотворець.

Гальмує процес розвитку підприємництва також неусталена, несформована легітимність підприємництва, що виявляється у відсутності цілеспрямованої державної політики щодо малого та середнього бізнесу. Стримує розвиток підприємництва низький рівень функціональних можливостей ділової етики, психологічна стурбованість і напруженість у підприємницькому середовищі тощо. В цілому ж діє тенденція непродуктивного нагромадження капіталу, задоволення найближчих, тимчасових інтересів і незатребуваність нагромаджених грошей для інвестування виробництва і науки. У поведінці значної частини підприємців України спостерігається суперечність між настановами на соціально орієнтоване підприємництво й усвідомленням неадекватності витрат, яких потребує від них суспільство на соціальні програми. Розв'язання цієї чи інших суперечностей передбачає аналіз і розробку подальшого економічного курсу в нашій державі.

Другий розділ – "Розвиток неформальних практик підприємництва в соціальних умовах перехідного періоду" – присвячено вивченню особливостей і контексту становлення підприємництвав умовах сучасної транзитології, що позначається на його тіньовому і неформальному характері.

У підрозділі 2.1. "Соціальні проблеми розвитку підприємництва в умовах перехідного періоду" зазначено, що в Україні виникає ряд проблем у розвитку підприємництва, які з'явилися тоді, коли підприємництво було занесено ззовні як результат моди або імітації. Його розвиток і формування проходять у період, коли наше суспільство зазнає потрійної трансформації (політичної, економічної і соціальної), тому є унікальним через одночасність цих трансформацій, їх інтенсивність та бажання побудувати демократичний устрій, громадянське суспільство, інститути ринкової економіки, не маючи відповідної власної бази й досвіду.


 
 

Цікаве

Загрузка...