WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Соціальні умови розвитку неформальних практик підприємництва в гірських районах Закарпаття (автореферат) - Реферат

Соціальні умови розвитку неформальних практик підприємництва в гірських районах Закарпаття (автореферат) - Реферат

ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"Запорізький інститут державного та муніципального управління"

ІГНАТОЛЯ Наталія Іллівна

УДК 316.334.2(477.87)

Соціальні умови розвитку неформальних практик підприємництва в гірських районах Закарпаття

22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології

А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата соціологічних наук

Запоріжжя – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі соціальної роботи Ужгородського національного університету.

Науковий керівник –

доктор філософських наук, професор

Лукашевич Микола Павлович,

завідувач кафедри соціології та соціальної роботи Інституту підготовки кадрівДержавної служби зайнятості України (м. Київ).

Офіційні опоненти:

доктор соціологічних наук, професор

Хижняк Лариса Михайлівна,

професор кафедри прикладної соціології

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна;

кандидат соціологічних наук, доцент

Сірий Євген Володимирович,

докторант Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Захист відбудеться "26" жовтня 2007 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.127.02 при Гуманітарному університеті "Запорізький інститут державного та муніципального управління" за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70 б; (т. 64-57-15).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Гуманітарного університету "Запорізький інститут державного та муніципального управління" за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70 б.

Автореферат розісланий "___" вересня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради С.Л. Катаєв

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність роботи. В умовах суспільства, що трансформується, особливо вагомого значення набувають соціальні групи, які сприяють його динамічному розвитку. До таких груп належать і підприємці України. Підприємництво виступає локомотивом системних зрушень українського суспільства, гарантом якісних соціальних трансформацій, тому на сучасному етапі підвищується науковий і практичний інтерес до питань підприємництва, відтворення підприємницької субкультури, побудови теорії підприємництва, яка враховувала б національну та культурну специфіку соціальних трансформацій.

Аналіз стану справ на Закарпатті показує, з одного боку, одну з найвищих в Україні динаміку зростання кількості підприємств, а з іншого – найнижчий рівень доходів населення. Ринкові трансформації на Закарпатті призвели до деструктивних змін в основних галузях підприємництва, стрімкого зростання безробіття й обвального погіршення соціального захисту населення, особливо в гірських районах області. Розвиток підприємництва тут відбувається нерівномірно: в гірських умовах наявний ряд факторів обмежувального характеру. Через це загальні підходи до його соціальної підтримки часто не спрацьовують. Адже важко зрозуміти і проаналізувати розвиток підприємництва гірських районів без пильної уваги до неформальних варіантів його прояву, які розвиваються на основі діяльності домогосподарств і особистих підсобних господарств. Саме тут виявляються як глибокі історичні корені (традиції колективної солідарності, ставлення до сім'ї як до латентної основи світовпорядкованості), так і сучасні соціально-економічні колізії (падіння життєвого рівня, безробіття, заробітчанство, непередбачуваність реформаторської логіки).

Підприємництво Закарпаття, виступаючи локомотивом соціально-економічної трансформації, одночасно є важливим адаптаційним ресурсом населення, який дає змогу пом'якшити негативи перехідної кризи і з мінімальними втратами пристосуватися до нових, змінених умов. Особливо гостро функціональна подвійність підприємництва відчувається в соціумі, трансформації якого відбуваються в екстремальних умовах під впливом особливостей природно-кліматичного та територіального характеру. Найбільш очевидні ці перешкоди для соціального середовища у важкодоступній та гірській місцевостях, тому зростання обсягу неформальних практик підприємництва на фоні економічної кризи і зниження очікувань державної й корпоративної підтримки оцінюється як відновлення традиційних способів господарювання та виживання, що базуються на сімейних, кланових або сусідських зв'язках, мережах бартерного обміну послугами і продуктами.

Підприємництво з позицій регіонального соціокультурного аналізу, на наш погляд, охоплює три найбільш загальні складові: підприємницьку ідеологію, підприємницьку культуру, цінності та їх регіональний характер. Вони набагато тісніше, ніж це прийнято в транзитології, пов'язані з перешкодами природно-кліматичного та територіального характеру. Розгляд усього комплексу соціокультурних, природно-кліматичних особливостей цієї території є важливим для побудови оптимальної регіональної моделі підприємництва, формування та становлення його як невід'ємного компонента українського суспільства. Отже, дослідження регіональних особливостей формування та розвитку малого підприємництва сприяє цілісному розумінню цього процесу в сучасному українському суспільстві, що трансформується. Такий підхід підстраховує методологічні припущення дослідження від центробіжних або відцентрових крайнощів сприйняття. Через це потрібно дещо ширше вивчити природу цінностей, установок, потреб, інтересів і орієнтацій окремих категорій населення, зокрема таких, як підприємці. Слід також відзначити, що комплексні соціологічні дослідження на Закарпатті проводилися рідко. Науковцям нечасто випадає шанс вивчати такий своєрідний соціально-економічний феномен у специфічному регіоні на зламах історії, перехрестях культур. Таким чином, можна констатувати, що наявний значний науковий інтерес дослідження феномену підприємництва як на теоретичному, так і на емпіричному рівні. До того ж особливості регіональних соціальних умов розвитку цього феномену в реаліях трансформації українського соціуму залишаються недостатньо вивченими. Існує неоднозначність поглядів стосовно визначення підприємництва, особливо такого, яке враховувало б не тільки його економічну специфіку, а й соціальні характеристики. Саме відсутність комплексних регіональних досліджень соціального середовища й умов розвитку підприємництва визначила актуальність теми цієї дисертаційної роботи. Вивчення умов буття, соціального самопочуття і ціннісних орієнтацій підприємців такого специфічного регіону, як гірські райони Закарпаття, може послужити джерелом необхідної інформації для подолання кризових явищ, стабілізації економічного й соціально-культурного розвитку підприємництва не лише цієї території, а й інших регіонів України, Буковини, Криму, сусідніх Центральноєвропейських країн, для яких також актуальні ці питання.

Біля витоків загальної теорії підприємництва стоїть англійський економіст Р. Кантільон. Він вперше ввів поняття "підприємець" у науковий обіг. Також вагомий внесок у розвиток уявлень про підприємницьку діяльність та підприємця зробили такі видатні теоретики, як В. Баумд, Т. Веблен, Ф. Кене, К. Маркс, Д. Рікардо, Ж. Сей, А. Сміт, А. Тюрго. Серед сучасних зарубіжних дослідників феномену підприємництва слід відзначити П. Друкера, І. Кірцнера, У. Оучі, Д. Севеджа, Дж. Тіммонса, М. Фрідмена, Ф. Хайєка, А. Хоскінга. Вони розглядали підприємницьку діяльність у рамках інноваційної поведінки, пов'язаної з ризиком в умовах сучасного ринку, акцентуючи увагу переважно на економічній суті підприємництва, проте відзначали його соціальні, політичні характеристики й функції. Проблему соціально-психологічної специфіки підприємництва, особливостей характеру підприємця, мотивації його діяльності успішно досліджували Дж. Аткінсон, А. Маслоу, Д. Мак-Клелланд.

Одними з перших, хто звернувся до дослідження соціокультурних аспектів підприємництва, були М. Вебер, В. Зомбарт, Й. Шумпетер.

Для сучасної вітчизняної соціології проблема вивчення сутності, природи та соціально-економічних, соціокультурних особливостей підприємництва в цілому і малого підприємництва зокрема не є принципово новою, але поки що залишається не досить розробленою. Т. Заславська, В. Пилипенко, Ю. Пачковський, В. Радаєв, Є. Сірий, Є. Суїменко, Л. Хижняк, О. Шкаратан у своїх працях звертають увагу на те, що дослідження підприємництва ускладнюється слабкою розробкою й нечіткістю теоретичних підходів до визначення цього феномену, його функцій, структурних компонентів, особливостей формування в суспільстві.


 
 

Цікаве

Загрузка...