WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Розробка методів аналітичної діагностики отруєнь вальпроєвою кислотою (автореферат) - Реферат

Розробка методів аналітичної діагностики отруєнь вальпроєвою кислотою (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

імені П.Л.Шупика

ІСАМ НАСЕР

УДК 615.214.24:543.062.061:543.544:543.42

Розробка методів аналітичної діагностики отруєнь вальпроєвою кислотою

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Київ - 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі клінічної біохімії та судово-медичної токсикології Харківської медичної академії післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України

Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор

ПЕТЮНІН ГЕННАДІЙ ПАВЛОВИЧ

Харківська медична академія післядипломної освіти,

завідувач кафедри клінічної біохімії та судово-

медичної токсикології

Офіційні опоненти: доктор фармацевтичних наук, професор

ВЕТЮТНЕВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Національна медична академія післядипломної освіти

імені П.Л.Шупика, завідувачка кафедри

фармацевтичної хімії і фармакогнозії

кандидат фармацевтичних наук

ДУЛЬЦЕВА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

Медичний інститут української асоціації народної

медицини, доцент кафедри фармацевтичної хімії та

фармакогнозії

Захист відбудеться "_18__"_січня____ 2008 р. о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.04 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика за адресою: 04112, м.Київ, вул. Дорогожицька, 9.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика (04112, м.Київ, вул. Дорогожицька, 9).

Автореферат розісланий "___6__"_грудня___ 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Л.Б. ПИЛИПЧУК

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Вальпроєва кислота є одним з найбільш важливих антиепілептичних препаратів і широко вживається у медичній практиці всіх вікових груп хворих для контролю за судомними та безсудомними нападами. Незважаючи на дуже широке її використання, вона не відноситься до нешкідливих лікарських засобів. Маючи виражені тератогенні властивості, вальпроєва кислота призводить до патології розвитку органів кровообігу та хребта. При її вживанні в період вагітності смерть плоду і новонародженого, або природжені аномалії спостерігаються втричі частіше, ніж у контрольних групах. Описані випадки розвитку фатального токсичного гепатиту, алопеції. Число побічних ефектів суттєво зростає при проведенні політерапії, що пояснюється особливостями фармакокінетики вальпроєвої кислоти, яка активно втручається у метаболізм інших лікарських засобів, часто підвищуючи їх концентрацію в крові аж до токсичних. Так, при неконтрольованому вживанні її з карбамазепіном може розвинутися кома; спільне вживання вальпроєвої кислоти з золпідемом може призвести до сомнамбулізму. У осіб, які приймають вальпроєву кислоту, вдвічі вищий ризик суїцидів, ніж у хворих, які приймають інші антиепілептичні засоби.

Незважаючи на потенційну небезпечність цього лікарського засобу, аналітичні аспекти його токсикології вивчені слабо, отже вивчення вальпроєвої кислоти як об'єкту хіміко-токсикологічного дослідження є вельми актуальним.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у відповідності до плану науково-дослідних робіт Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України ("Розробка нових методів визначення медикаментів, похідних фенілалкіламіну та їх контрольних аналогів у біологічному матеріалі", номер державної реєстрації: 0103U004671) та проблемної комісії "Фармація" АМН та МОЗ України.

Мета і завдання дослідження. Метою даного дослідження є розробка методів аналітичної діагностики отруєнь вальпроєвою кислотою, які були б придатні для цілей клінічної і судово-медичної токсикології.

Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити такі завдання:

  • розробити методи ізолювання вальпроєвої кислоти із різних біологічних об'єктів;

  • вивчити перехресну чутливість імунохроматографічних тестів на канабіноїди у відношенні до вальпроєвої кислоти;

  • вивчити хроматографічну поведінку вальпроєвої кислоти і лікарських засобів, що застосовуються з нею у комбінації, і на основі одержаних даних розробити методику виявлення вальпроєвої кислоти у біологічному матеріалі методом тонкошарової хроматографії (ТШХ);

  • провести комплекс досліджень з вибору і оптимізації елементів газохроматографічної системи, і розробити газохроматографічний метод виявлення і визначення вальпроєвої кислоти у біологічному матеріалі;

  • розробити методики виявлення і визначення вальпроєвої кислоти та вживаних в комбінації з нею лікарських засобів у біологічному матеріалі методом високоефективної рідинної хроматографії;

  • на основі проведених досліджень запропонувати алгоритм проведення судово-токсикологічного аналізу для виявлення і визначення вальпроєвої кислоти у трупному матеріалі і рідинах організму людини.

Об'єкт дослідження. Антиепілептичний засіб – вальпроєва кислота.

Предмет дослідження. Розробка методик пробопідготовки, виявлення і визначення вальпроєвої кислоти у біологічних об'єктах для цілей судово-медичної токсикології.

Методи дослідження. В аналітичних дослідженнях використані методи рідинної екстракції, УФ-абсорбційної спектрофотометрії, звичайної та реакційної тонкошарової, газорідинної і високоефективної рідинної хроматографій, хромато-мас-спектрометрії. Для ізолювання вальпроєвої кислоти із біологічного матеріалу використовували загальноприйняті методи Стаса-Отто, О.О.Васильєвої, а також спеціальні методики ізолювання.

Наукова новина одержаних результатів. Вперше проведено систематичне хіміко-токсикологічне дослідження вальпроєвої кислоти. Встановлено вплив різних факторів на ізолювання вальпроєвої кислоти із біологічного матеріалу. Вивчені і оптимізовані умови гідролізу глюкуроніду вальпроєвої кислоти до вільної кислоти. На основі одержаних даних розроблена методика пробопідготовки тканин внутрішніх органів, сечі та крові для проведення судово-токсикологічного дослідження.

Вивчені хроматографічні параметри вальпроєвої кислоти методом тонкошарової та газорідинної хроматографії.

Вперше запропоновані хроматографічні системи і проявляючі реагенти, які дозволяють виявити вальпроєву кислоту в присутності інших медикаментів із групи карбонових кислот, а також лікарських засобів, які вживаються в комбінації з вальпроєвою кислотою.

Методами ТШХ і УФ-абсорбційної спектрофотометрії вивчені і оптимізовані умови реакції 3-(2-бромацетил)-7-метоксикумарину з вальпроєвою кислотою, на підставі якої розроблені чутливі способи її виявлення методами реакційної тонкошарової та газорідинної хроматографій у внутрішніх органах та сечі, а також виявлення та визначення у сироватці крові методом високоефективної рідинної хроматографії.

Встановлено термін зберігання вальпроєвої кислоти в біологічному матеріалі при його гнильному розкладенні.

На підставі виконаних досліджень вперше запропоновано алгоритм

аналітичної діагностики отруєнь вальпроєвою кислотою.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені методики пробопідготовки біологічного матеріалу, виявлення та визначення у ньому вальпроєвої кислоти можуть бути використані у практиці токсикологічних лабораторій і відділень судово-медичної токсикології при діагностиці отруєнь вальпроєвою кислотою.

Розроблена методика випробувана і впроваджена у практику відділень судово-медичної токсикології Донецького, Харківського, Херсонського, Кіровоградського, Сумського і Рівненського обласних бюро судово-медичної експертизи, а також в навчальний процес кафедр токсикологічної хімії Національного фармацевтичного університету (м. Харків), кафедри неорганічної хімії з курсом токсикологічної хімії Запорізького державного медичного університету і кафедри клінічної біохімії та судово-медичної токсикології Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Розроблені методики виявлення і визначення вальпроєвої кислоти були використані при здійсненні судово-токсикологічної експертизи в Харківскому бюро судово-медичної експертизи (Акт судово-токсикологічного дослідження №1604 від 23.09.2005).

Особистий внесок здобувача. Разом з науковим керівником визначив мету і задачі дослідження, розробив методичні підходи, на основі яких були обрані методи виконання експериментальної частини дисертації. Особисто здійснив патентно-інформаційний пошук, експериментальне дослідження, статистичну обробку, аналіз та систематизацію одержаних результатів, сформулював висновки з роботи. В наукових роботах, що були опубліковані у співавторстві, дисертантом наведені результати власних експериментальних досліджень.

Апробація результатів дисертації. Основні результати і положення дисертаційної роботи викладені і обговорені на науково-практичній конференції з міжнародною участю "Стан, перспективи судово-токсикологічної служби і наукових досліджень" (м. Харків, 2005); конференції молодих вчених ХМАПО "Досягнення молодих вчених – майбутнє медицини" (м. Харків, 2005); Науково-практичній конференції "Фармацевтичне право в системі правовідносин: виробник-лікар-пацієнт-провізор-ліки-контролюючі та правоохоронні органи" (м. Харків, 2005); науково-практичній конференції "Теорія та практика судової експертизи і криміналістики" (м. Харків, 2006).


 
 

Цікаве

Загрузка...