WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Порівняльний аналіз механізмів формування та роль різних компонентів електричної активності риненцефальних структур лабораторних тварин (щурів, мишей - Реферат

Порівняльний аналіз механізмів формування та роль різних компонентів електричної активності риненцефальних структур лабораторних тварин (щурів, мишей - Реферат

5. Ілюха В.О., Ілюха Л.М. Особливості електрогенезу риненцефальних структур ссавців // Матеріали VІІ Міжнародної наук.-практ. конференції "Наука і освіта 2005" Том 11.- Дніпропетровськ.- 2005. С.27-28. (особистий внесок здобувача полягає в проведенні експериментальних досліджень, узагальненні результатів та висновків).

6. Ілюха В.О., Ілюха Л.М., Синюта О.М. Електрофізіологічне дослідження запахпролонгованих реакцій морських свинок (Cavia) // Вісник Луганського націон. педагогічного університету. Серія біол. науки.- Вип. 6 (86).- Луганськ.- 2005. С.68-73. (особистий внесок здобувача полягає в проведенні експериментальних досліджень, узагальненні результатів та висновків).

7. В.О.Ілюха, М.Ю.Макарчук, Л.М.Ілюха Спектральний аналіз електричної активності риненцефальних структур ссавців // Матеріали XVII з'їзду Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю, Чернівці, 18-20 травня 2006р.т. 52, №2 – с. 34-35. (особистий внесок здобувача полягає в проведенні експериментальних досліджень, узагальненні результатів ).

Анотація

Ілюха Л.М. Порівняльний аналіз механізмів формування та роль різних компонентів електричної активності риненцефальних структур лабораторних тварин (щурів, мишей, морських свинок). – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

Проведено порівняльний аналіз механізмів формування та досліджено характер і динаміку окремих компонентів електричної активності нюхових цибулин і піриформної кори (спалахових компонентів ольфакто-амигдалярного ритму, високочастотної синхронізованої активності, респіраторних хвиль та поліморфної активності) у лабораторних макросматичних тварин з різним рівнем складності неокортексу за умов різного рівня поведінкової активності, а саме: щурів, мишей, морських свинок.

Виявлені суттєві відмінності топографічних особливостей веретен ОАР, значимі потужнісно-частотні різниці усереднених спектрів високочастотних їхніх складових і різний частотний розподіл окремих компонентів у межах характеристичних веретен кожного виду (р<0.05). Експериментальні дані стосовно динаміки змін спектральних характеристик ЕА НЛ та ПК при пред'явленні запахових подразників дозволяють стверджувати, що ольфактивна стимуляція зумовлює вірогідну перебудову проявів спалахових компонентів високочастотних діапазонів поряд із зростанням проявів РХ (р<0.01) у первинних нюхових центрах і зрушення в спектральному складі ЕА кори суттєвіші в гладенькомозкових тварин. Отримані дані обговорюються з позиції можливого відособлення ОАР від виконання суто сенсорної функції й розгляду його як не специфічного джерела церебральної активації в організації цілісних поведінкових актів тварин-макросматиків.

Ключові слова: риненцефальні структури, нюхові цибулини, ольфакто-амигдалярний ритм, високочастотна синхронізована активність, поліморфна активність, респіраторні хвилі.

Аннотация

Илюха Л.М. Сравнительный анализ механизмов образования и роль разных компонентов электрической активности риненцефальних структур лабораторных животных (крыс, мышей, морских свинок). – Рукопись

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.13 – физиология человека и животных. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев 2007.

Проведен сравнительный анализ механизмов образования и исследование характера и динамики отдельных компонентов электрической активности обонятельных луковиц, пириформной коры в условиях различного уровня поведенческой активности крыс, мышей, морских свинок, а именно: вспышки высокоамплитудных ритмических колебаний (ОАР), высокочастотной синхронизованной активности (ВСА), респираторных волн и полиморфной активности. В работе анализируются экспериментальные данные хронических электрофизиологических экспериментов, полученных на 16 морских свинках, 25 крысах, 11

лабораторных мышах из вживленными электродами в обонятельные луковицы и пириформную кору. Выявлены существенные отличия топографических особенностей колебаний ОАР, потужностно-частотные отличия усредненных спектров высокочастотных их слагаемых и разное частотное распределение отдельных компонентов в пределах характеристических колебаний каждого вида (р<0.05). Экспериментальные данные касательно динамики изменений спектральных характеристик ЭА ОЛ и ПК при предъявлении запаховых раздражителей позволяют утверждать, что ольфактивная стимуляция обуславливает достоверное преобразование проявлений компонентов высокочастотных диапазонов вспышек сравнительно с возрастанием проявлений РВ (р<0.01) в первичных обонятельных центрах и изменения в спектральном составе ЭА коры гладкомозковых животных. Полученные данные обсуждаются с позиции возможного отделения ОАР от исполнения только сенсорной функции и рассмотрения его как не специфического источника церебральной активации в организации целостных поведенческих актов животных-макросматиков.

Ключевые слова: риненцефальные структуры, обонятельные луковицы, ольфакто-амигдалярный ритм, высокочастотная синхронизованная активность, полиморфная активность, респираторные волны.

ANNOTATION

Ilyuha L.M. The Comparative Analysis of the Formation Mechanisms and the Role of Different Components of the Rhinencephal Structures Electrical Activity of the Laboratorial Animals (Rats, Mice, Guinea-Pigs). – Manuscript.

Thesis on Acquiring the Candidate of Biological Sciences Degree in Speciality 03.00.13. – Physiology of a Man and an Animal. – Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv, 2007.

The comparative analysis of the formation mechanisms was carried out and the character and dynamics of the definite components of olfactory bulbs and piriform cortex electrical activity (flash components of the olfacto-amygdalar rhythm, high wave synchronised activity, respiratory waves and polymorphic activity) among laboratorial macrosmatic animals with the different level of neocortex complication in the conditions of different behaviour activity level, viz. rats, mice, guinea-pigs were investigated.

The essential differences of the spindles OAR topographical peculiarities, considerable power-frequency differences of the average spectrums of their high wave components and different frequency distribution of the definite components in the measures of characteristic spindles of each kind (p<0.05) were discovered. The experimental data as to the dynamics of the spectrum characteristics changes EA BO and PC presenting smell irritants allow to prove that olfactory stimulation stipulate reliable reconstruction of the development of the high wave range flash components with increase of the RW development (p<0.01) in the primary olfactory centres and violation in the spectrum staff EA cortex more considerable in the smooth-brain animals. The obtained data are discussed from the position of possible separation of OAR from only sensor function and its consideration as non-specific source of the cerebral activation in the organisation of the integral behaviour acts of the animals-macrosmatics.

Key words: rhinencephal structures, olfactory bulbs, olfacto-amygdalar rhythm, high wave synchronised activity, polymorphic activity, respiratory waves.

Підписано до друку 07.02.2007р. Формат 60х90/16. Папір офсетний.

Друк офсетний. Умовн. арк. 1.1. Тираж 100 прим. Замовлення №-56

Видавництво та друк – ПП "Видавництво САН"

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців,

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

ДК №1895 від 10.08.2004.


 
 

Цікаве

Загрузка...