WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Порівняльний аналіз механізмів формування та роль різних компонентів електричної активності риненцефальних структур лабораторних тварин (щурів, мишей - Реферат

Порівняльний аналіз механізмів формування та роль різних компонентів електричної активності риненцефальних структур лабораторних тварин (щурів, мишей - Реферат

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІлЮхА Лідія Михайлівна

УДК 612.821.6

Порівняльний аналіз механізмів формування та роль різних компонентів електричної активності риненцефальних структур лабораторних тварин (щурів, мишей, морських свинок)

03.00.13 – фізіологія людини і тварин

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького

на кафедрі анатомії та фізіології людини і тварин

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор

Макарчук Микола Юхимович

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

завідувач кафедри фізіології людини і тварин біологічного факультету

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор

Сторожук Віктор Максимович

Інститут фізіології НАН України ім. О.О.Богомольця,

завідувач відділу фізіології кори головного мозку;

доктор медичних наук, професор

Плиска Олександр Іванович

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова,

завідувач кафедри анатомії, фізіології та шкільної гігієни

Провідна установа:

Національний медичний університет імені академіка О.О.Богомольця,

Міністерство охорони здоров'я України

Захист відбудеться "28 " березня 2007 року о "14 " годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.38 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, Київ, пр. акад. Глушкова, 2, біологічний факультет, ауд. 218.

Поштова адреса: 01033, Київ – 33, вул. Володимирська, 64,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, біологічний факультет

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, Київ – 33, вул. Володимирська,58).

Автореферат розісланий "27" лютого 2007р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.38 Цимбалюк О.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Рецепторний рівень кодування запахової інформації натепер вивчений детально, але механізми генерації та функціональне значення електрофізіологічних феноменів центральних структур нюхового аналізатора залишаються остаточно не з'ясованими.

Сприйняття та аналіз запахових чинників тваринами, як правило, супроводжується появою або змінами параметрів "викликаних хвиль" [Adrian, 1950], які, виходячи з анатомо-морфологічного підходу до місця їхнього формування і найкращої вираженості, визначають як ольфакто-амигдалярний ритм [Ганжа, 2000].

Спектральні характеристики спалахової високочастотної активності ("40Гц-ова активність" за Bressler, Freeman, 1980; Gray, Skinner, 1989) досліджені у значного числа видів, починаючи від риб і амфібій [Anders, 77, Каплан, 1988] до різноманітних видів ссавців [Freeman, 1992, Bressler, 1988, Макарчук, Калуєв, 2000, Ганжа, 2000, Ілюха В.О.,2002, Ravel, Chabaut et al., 2003] та людини [Rawson, 2002, Zatorre, 2001]. Разом з тим, наявні порівняльні дані щодо потужнісно-частотних характеристик цього феномену у різних видів тварин, а також оцінки можливого зв'язку різних його складових з тими або іншими поведінковими реакціями та станами, носять переважно фрагментарний характер і не охоплюють всіх видів макросматичних тварин, які використовуються в лабораторних умовах. Крім того нагальною є потреба значного уточнення раніше отриманих даних та тверджень щодо функціонального значення окремих складових електричної активності різних ланок нюхової системи.

З огляду на вищевикладене та виходячи з особливої ролі нюхового аналізатора, не лише в поточному забезпеченні життєдіяльності тварин-макросматиків, але й у самому формуванні переднього мозку в філогенезі хребетних, а також зважаючи на недостатню вивченість нейрофізіологічних механізмів його функціонування і участі в регуляторних та інтегративних процесах, доцільним було простежити прояви основних компонентів електричної активності риненцефальних структур та їх динаміку за різних умов поведінкової активності та при специфічній для них стимуляції у близьких видів лабораторних тварин, які мають різнорівнево ускладнений неокортекс.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Робота виконувалась згідно з науковою темою кафедри фізіології людини і тварин біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка № держреєстрації 01БФ033-01 "Дослідити системні і молекулярні механізми регуляції моторної діяльності м'язів, секреторних процесів у травному тракті та лімбічні механізми регуляції функціонального стану організму людини і тварин".

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи було з'ясувати нейрофізіологічні механізми формування і прояву різних складових електричної активності риненцефальних структур у макросматичних лабораторних тварин за різних рівнів поведінкової активності, при дії запахів та за умов аносмії.

Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання:

вивчити закономірності зміни спектральних характеристик сумарної електричної активності нюхових структур досліджуваних видів тварин за різних рівнів поведінкової активності;

проаналізувати часові межі відновлення характеристичних феноменів електричної активності нюхових структур в період аносмії та після регенерації нюхового епітелію;

визначити вплив запахової стимуляції на динаміку спектральних характеристик сумарної електричної активності нюхових структур.

Об'єкт дослідження – нейрофізіологічні механізми функціонування нюхової системи мозку макросматичних тварин.

Предмет дослідження – електроенцефалографічні характеристики діяльності нюхової системи тварин за умов спонтанної поведінки, при запаховій стимуляції та аносмії.

Методи дослідження – стереотаксичний, електроенцефалографічний методи, поведінкове тестування, спектральний і когерентний аналіз електричної активності структур головного мозку.

Наукова новизна одержаних результатів. В роботі вперше використано розроблену автором оригінальну методику вживлення хронічних електродів для реєстрації та аналізу електричної активності НЦ лабораторних мишей (Mus muskulus, L), що дозволило вперше визначити спектральні характеристики основних паттернів ЕА НЛ та її потужнісно-частотні параметри за різних рівнів поведінкової активності тварин даного виду.

Виявлені нові спектральні характеристичні паттерни ЕА НЛ щурів, детально вивчено їхні зміни в процесі та після регенерації нюхової слизової, при запаховій стимуляції та виключенні центрифугальних впливів.

На основі детального аналізу спектральних характеристик основних паттернів ЕА НЛ морських свинок за різних рівнів поведінкової активності, вперше виділено четвертий характеристичний компонент високочастотної синхронізованої активності (ВСА), яка за своїми потужнісно-частотними характеристиками суттєво відрізняється від ОАР, що дозволяє розглядати його як один із механізмів кодування та передачі запахової інформації.

Виявлено, що у макросматичних тварин з різним рівнем складності неокортексу загальні паттерни ЕА нюхових структур хоча і схожі, але суттєво відрізняються за своїми компонентними характеристиками.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані дозволяють на основі реєстрації характеристичних паттернів риненцефальних структур достовірно визначити функціональний стан досліджуваних лабораторних тварин і можуть бути підґрунтям для проведення подібного аналізу електричної активності структур нюхової системи у людини за умов норми і патології.

Отримані результати розширюють і конкретизують існуючі уявлення про фізіологічні механізми функціонування первинних центральних структур нюхового аналізатора та визначають їхню роль в регуляції поточного функціонального стану мозку в цілому.

Результати є важливими для медичної практики оскільки дозволяють зрозуміти механізми формування деяких форм патології при дисфункціях нюху у людини та пошуку адекватних методів корекції і профілактики такої патології. Розроблені в роботі методичні прийоми і методики вживлення хронічних електродів, нейрохірургічних втручань можуть бути використані в експериментальній нейрофізіології для дослідження інших сенсорних систем та глибоких структур головного мозку.


 
 

Цікаве

Загрузка...