WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Епізоотологічний моніторинг та розробка серологічної діагностики ієрсиніозу тварин (автореферат) - Реферат

Епізоотологічний моніторинг та розробка серологічної діагностики ієрсиніозу тварин (автореферат) - Реферат

19. Бабкін А.Ф., Скрипник В.Г., Івановська Л.Б. Епізоотологічне значення ієрсиніозу при паразитоценозах // Матеріали науково - практичної конференції паразитологів, 3-5 листопада 1999 р., НАУ, Київ.- С.24-26. (Дисертант брала участь в узагальненні і оформленні матеріалів) .

20.Ивановская Л.Б. Об этиологии неспецифических реакций на бруцеллезный антиген у лошадей //Материалы ІІ научно - практической конференции по болезням лошадей 21-22 сентября 2001 г.- Москва, 2001.- С.21.

21.Ivanovskaya L., Zon M. The role of Y.enterocolitica in the pathology of animals // VI International Veterinary Immunology Symposium 15 - 20 July 2001.- Swedish Uniwersity of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.- P.164. (Дисертантом узагальнені результати проведених власних досліджень).

22.Івановська Л.Б. Про природу неспецифічних реакцій на бруцельоз коней //Матеріали НПК викладачів, аспірантів і студентів Сумського НАУ, 2-18 квітня 2002 р. – Суми, 2002.- С.51.

Івановська Л.Б. Епізоотологічний моніторинг та розробка серологічної діагностики ієрсиніозу тварин. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.08 - епізоотологія та інфекційні хвороби, ННЦ „Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини", Харків, 2007.

Уперше в Україні проведено епізоотологічний моніторинг ієрсиніозу серед різних видів тварин: великої і дрібної рогатої худоби, свиней, коней, м'ясоїдних (собак, кішок). Показано, що в сільськогосподарських і дрібних свійських тварин спостерігається циркуляція ієрсиній - переважно Y.enterocolitica сероваріантів 03, 06.30 і 09, які викликають ієрсиніоз. Вивчені властивості ізолятів ієрсиній, виділених від різних видів тварин і різних біологічних об'єктів. Установлено спектр чутливості ізолятів ієрсиній до антибактеріальних препаратів (пеніцилінів, цефалоспоринів, аміноглікозидів, макролідів, тетрациклінів). Описані особливості симптомо-комплексу, патологоанатомічної і патогістологічноі картини при спонтанному та експериментально відтвореному ієрсиніозі в різних сільськогосподарських, свійських і лабораторних тварин. Підтверджено етіологічну роль збудника ієрсиніозу у виникненні абортів у корів, свиней, морських свинок. У порівняльних дослідженнях польових та гіперімунних сироваток доведена придатність реакції аглютинації для серологічної діагностики ієрсиніозу в різних видів тварин. Розроблено й впроваджено нормативну документацію на виготовлення, контроль і застосування „Набору для серологічної діагностики ієрсиніозів тварин". Підтверджена ефективність розробленого набору ієрсиніозних антигенів для серологічної діагностики ієрсиніозу тварин. Доведена необхідність проведення диференційної серологічної діагностики серед поголів'я тварин, що мають поодинокі позитивні реакції на бруцельоз, з ієрсиніозними антигенами. Розроблені й впроваджені методичні рекомендації щодо лабораторної діагностики ієрсиніозу й диференціації параспецифічних реакцій при дослідженні по бруцельозу. Проведені досліди по вивченню гематологічних показників при експериментальному відтворенні ієрсиніозної інфекції у великої рогатої худоби. Експериментально доведена наявність колострального імунітету у телят, народжених від корів хворих на ієрсиніоз або ієрсиніоносіїв.

Ключові слова: Y.enterocolitica-інфекція, ієрсиніоз, серологічна діагностика, ієрсиніозні антигени, симптомокомплекс, патологоанатомічні зміни, сільськогосподарські тварини, м'ясоїдні.

Ивановская Л.Б. Эпизоотологический мониторинг и разработка серологической диагностики иерсиниоза животных. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата ветеринарных наук по специальности 16.00.08 - эпизоотология и инфекционные болезни, ННЦ „Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины", Харьков, 2007.

Впервые в Украине проведен эпизоотологический мониторинг иерсиниоза среди разных видов животных: крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, плотоядных (собак, кошек). Показано, что у продуктивных и домашних животных в Украине существует циркуляция штаммов иерсиний преимущественно Y.enterocolitica серотипов 03, 06.30 и 09, которые способны вызвать иерсиниоз. Изучены свойства изолятов иерсиний, выделенных от разных видов животных и разных биологических объектов. Установлен спектр чувствительности иерсиний к антибактериальным препаратам (пенициллинам, цефалоспоринам, аминогликозидам, макролидам, тетрациклинам). Описаны особенности симптомокомплекса, патологоанатомической и патогистологической картины при спонтанном и экспериментально воспроизведенном иерсиниозе у разных сельскохозяйственных и лабораторных животных. Подтверждена этиологическая роль возбудителя иерсиниоза в возникновении абортов у коров, свиней и морских свинок. В сравнительных исследованиях полевых и гиперимунных сывороток доказана пригодность реакции агглютинации для серологической диагностики иерсиниоза у разных видов животных. Разработана и внедрена нормативная документация на изготовление, контроль и использование „Набора для серологической диагностики иерсиниоза животных". Доказана необходимость проведения дифференциальной серологической диагностики среди поголовья животных, которые имеют единичные положительные реакции на бруцеллез, с иерсиниозными антигенами. Разработаны и внедрены методические рекомендации относительно лабораторной диагностики иерсиниоза дифференциации параспецифических реакций при исследовании по бруцеллезу. Проведены исследования по изучению гематологических показателей при экспериментальном иерсиниозе у крупного рогатого скота. Экспериментально доказано наличие выраженного колострального иммунитета у телят, родившихся от больных иерсиниозом коров или иерсинионосителей.

Ключевые слова: Y.enterocolitica-инфекция, иерсиниоз, серологическая диагностика, иерсиниозные антигены, симптомокомплекс, патологоанатомические изменения, сельскохозяйственные животные, плотоядные.

Ivanovskaya L.B. Epizootological monitoring and development of serological diagnosis the yersiniosis of animals. – Manuscript.

The dissertation for the Candidate's degree of the Veterinary Sciences on the speciality 16.00.08 – epizootology and infectional diseases, N S C "Institute of experimental and clinical veterinary medicine", Kharkov, 2007.

For the first time conducted the epizzootological monitoring the yersiniosis among different species of animals: horned cattle, goats, sheeps, pigs, horses and carnivorous animals (cats, dogs). Showing the circulation the strains of Yersinia enterocolitica of serotypes 03, 06.30 and 09 in Ukraine in productive and domestic animals that can be call the yersiniosis. Learning the propeties of isolates of yersinias that was pich out from different species of animals and biological objects. Esteblished the sensitiveness the yersinias for antibacterial speciments (penicillins, cephalosporins, aminoglikozids, tetracyclins). Discribed peculiarities the complex of symptoms, pathologo-anatomycal and pathologo-histological picture of spontaneous and experimentally reproduced yersiniosis in different agricultural and laboratory animals. Corroboration the etiology role the causative agent of yersoniosis from the beginning the abortions of cows, pigs and laboratory animals. Scientific ground advisable reaction agglutination for laboratory diagnosis of intestinal yersiniosis that was called by Yersinia enterocolitica. In laboratory corroborate the efficacy the set of yersiniosis antigenes for reaction of agglutination. Prove the necessivity of the differential serological diagnosis among animals, that have unit positive reactions on brucellosis, with yersiniosis antigens. The hematological indexes was observed in the experimentally infection of yersiniosis of horned cattle. The experimentally proved presence colostraly immunity in calves that was born from cows which was diseased on yersiniosis or carry the causative agent of yersiniosis.

Key words: Yersinia enterocolitica-infection, yersiniosis, serological diagnostics, yersiniosis antigens, complex of symptoms, pathology-anatomycal shanges, agricultural animals, carnivorous animals.


 
 

Цікаве

Загрузка...