WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Епізоотологічний моніторинг та розробка серологічної діагностики ієрсиніозу тварин (автореферат) - Реферат

Епізоотологічний моніторинг та розробка серологічної діагностики ієрсиніозу тварин (автореферат) - Реферат

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР

ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"

ІВАНОВСЬКА ЛЮДМИЛА БОРИСІВНА

УДК619:616.981:579.842.23:616.097.3:636.2

Епізоотологічний моніторинг та розробка серологічної діагностики ієрсиніозу тварин

16.00.08 – епізоотологія та інфекційні хвороби

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата ветеринарних наук

Харків – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в лабораторії вивчення хвороб рогатої худоби Національного наукового центру „Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" і на кафедрі епізоотології, організації та економіки ветеринарної справи Сумського національного аграрного університету Міністерства аграрної політики України.

Науковий керівник

доктор ветеринарних наук, професор Бабкін Анатолій Федорович, ННЦ „Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини", завідувач лабораторії вивчення хвороб рогатої худоби.

Офіційні опоненти:

доктор ветеринарних наук, професор, академік УААН Завірюха Анатолій Іванович, Інститут ветеринарної медицини УААН, завідувач лабораторії бактеріології;

кандидат ветеринарних наук Смолянінов Володимир Костянтинович, Харківська державна зооветеринарна академія, доцент кафедри епізоотології та ветеринарного менеджменту.

Провідна установа

Національний аграрний університет, кафедра мікробіології та вірусології, Кабінет Міністрів України, м.Київ.

Захист відбудеться " 25" квітня 2007 року о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.359.01 в Національному науковому центрі "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" за адресою: 61023, м. Харків, вулиця Пушкінська, 83.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" за адресою: 61023, м. Харків, вулиця Пушкінська, 83.

Автореферат розісланий " 24 " березня 2007 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор ветеринарних наук,

професор Бабкін А.Ф.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Однією з головних умов розвитку тваринництва є ефективна боротьба з інфекційними захворюваннями тварин. Серед інфекційних хвороб, що завдають великих збитків тваринництву, важливе значення має ієрсиніоз (Бабкін А.Ф., 1986, 1987, 1988, 1997, 1998; Скрипник В.Г., 1988, 1991, 1997; Шумілов К.В. і ін., 1998).

Проблема ієрсиніозів набула особливої актуальності в зв'язку з ростом захворюваності серед людей. Заготівля, транспортування і зберігання харчових продуктів (молока, м'яса, овочів, коренеплодів, фруктів) або кормів для тварин з недодержанням санітарно-гігієнічних норм і правил підвищує ризик накопичення збудника та інфікування людей і тварин ієрсиніями (Колос Е.Н., Гнутов И.Н. и др., 1985; Бакулов И.А. и др., 1997; Миролевич В., 1999; Ленченко Е.М., 2000). Про ізоляцією бактерій з роду Yersinia від різних видів тварин, у тому числі сільськогосподарських, повідомляли: Кирьянов Е.А., Савчук И.И., 1987; Куликовский А.В., Джентемирова К.М., 1988; Скрипник В.Г., Митрофанов А.В., 1997; Nattermann H., 1987, дрібних свійських - Owerai S., 1990; Tiscar P.G. e.a., 1992; Jakubczak A. e.a., 1993 та диких тварин - Павлов А., Маркарян М., 1988; Крилова Р.И., Джикидзе Є.К., 2000; Nattermann H., Dedek J., 1986; Iinuma Y., Hayashidani H., 1992.

В Україні дослідженню ієрсиніозу тварин приділяється недостатньо уваги, не з'ясовано багато питань з епізоотології, діагностики, клінічного перебігу, лікування і профілактики ієрсиніозів у різних видів тварин, хоч ієрсиніозна інфекція має епізоотологічне та епідеміологічне значення.

У зв'язку з викладеним вище вивчення особливостей циркуляції збудника, джерел виникнення й шляхів поширення інфекції, розробка лабораторної, зокрема серологічної, діагностики для контролю зазначеної хвороби мають актуальне наукове й практичне значення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно тематичного плану науково-дослідної роботи лабораторії вивчення хвороб рогатої худоби Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН: 0.сх.62.06.03.ДМ „Разработать и внедрить эффективную комплексную систему мероприятий по диагностике, терапии и профилактике инфекционной патологии воспроизводства крупного рогатого скота с учетом технологии содержания" (1986-1990 рр.); ОНТП 0.51.09.01.16Д „Усовершенствовать и внедрить в производство научно обоснованную систему мероприятий по профилактике и борьбе с бруцеллезом сельскохозяйственных животных" (1986-1990 рр.); УАО 1009822Р „Удосконалити диференційну діагностику та профілактику бруцельозу сільськогосподарських тварин" ( 1991-1995 рр.), а також НДР кафедри епізоотології, організації і економіки ветеринарної справи Сумського НАУ „Вивчення епізоотичної ситуації по моно- та асоційованим інфекціям с.-г. тварин і1ё птиці; розробка та впровадження нових методів діагностики, терапіі і профілактики в господарствах України" (№ державної реєстрації 0199U001745, 2000-2005 рр.).

Мета і завдання дослідження. Мета наукових досліджень - епізоотологічний моніторинг і вдосконалення методів лабораторної діагностики ієрсиніозу тварин.

Для досягнення поставленої мети були визначені такі задачі: вивчити ступінь розповсюдження ієрсиніозу серед сільськогосподарських і дрібних свійських тварин; вивчити культурально - морфологічні властивості культур збудника, ізольованих від різних видів тварин; розробити і виготовити специфічний діагностикум для серологічної діагностики ієрсиніозу; провести порівняльну оцінку чутливості й специфічності різних серологічних реакцій; визначити антибіотикограму ізолятів Yersinia enterocolitica; вивчити клінічні й патоморфологічні ознаки ієрсиніозу в різних видів тварин; розробити методичні рекомендації щодо діагностики ієрсиніозу сільськогосподарських тварин і диференційної діагностики бруцельозу й ієрсиніозу.

Об'єкт дослідження: Yersinia enterocolitica-інфекція в сільськогосподарських і дрібних свійських тварин.

Предмет дослідження: поширення ієрсиніозу серед різних видів сільськогосподарських і дрібних свійських тварин, культуральні й біологічні властивості ізолятів Yersinia enterocolitica, спектр чутливості збудника до антибактеріальних препаратів, серологічні варіанти збудника, клінічні, патологоанатомічні, гістоморфологічні, бактеріологічні зміни при захворюванні на ієрсиніоз і розробка серологічної діагностики хвороби.

Методи дослідження: у роботі використані епізоотологічний, бактеріологічний, серологічний, клінічний, гематологічний, патологоанатомічний та гістоморфологічний методи, а також метод статистичної обробки отриманих результатів.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше в Україні встановлено розповсюдження Yersinia enterocolitica-інфекції серед різних видів сільськогосподарських і дрібних свійських (коти, собаки) тварин, вивчені властивості виділених ізолятів Yersinia enterocolitica.

Науково обгрунтовано застосування й інтерпретація результатів реакції аглютинації для вивчення поширення й циркуляції збудника хвороби, а також у лабораторній діагностиці ієрсиніозу тварин з антигенами найбільш поширених серологічних варіантів збудника, з'ясовано спектр чутливості виділених штамів ієрсиній до антибактеріальних препаратів. Описані патологоанатомічні й гістоморфологічні зміни в органах при ієрсиніозі в лабораторних і сільськогосподарських тварин.

Практине значення одержаних результатів. Результати серологічного моніторингу серед різних видів тварин свідчать про широке розповсюдження збудника ієрсиніозу.

Розроблена нормативна документація на виготовлення, контроль і застосування Набору компонентів для серологічної діагностики ієрсиніозів тварин, яка затверджена ГУВетмедицини з держветінспекцією 16 листопада 1995 р. (ТУ У 46.15.091-95). Упроваджена в практику центральної і обласних державних лабораторій ветеринарної медицини серологічна діагностика ієрсиніозу сільськогосподарських тварин з використанням реакції аглютинації. Випробувана і запропонована схема виділення й ідентифікації культур ієрсиній.

Розроблені й впроваджені: "Методические рекомендации по уточнению диагноза и профилактике заболевания при выявлении в стаде единичных животных, реагирующих с бруцеллезными диагностикумами" (розглянуті і схвалені на засіданні секції тваринництва НТС Госагропрому УРСР, протокол №9 від 12 червня 1989 р.); рекомендації "Дифференциальная диагностика бруцеллеза и иерсиниоза и меры по их профилактике" (розглянуті і схвалені на засіданні НТС Госагропрому Нечерноземної зони РРФСР, протокол №5 від 23 квітня 1990 р.); "Методичні рекомендації з ієрсиніозу тварин (діагностика, диференційна діагностика неспецифічних реакцій з бруцельозними діагностикумами)", які розглянуті й затверджені науково-методичною радою, секція „Ветеринарна медицина" Міністерства аграрної політики України, протокол № 4 від 23 грудня 2006 р.


 
 

Цікаве

Загрузка...