WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-імунологічні особливості перебігу гострих респіраторних за-хворювань на фоні цитомегаловірусної інфекції у часто та тривало хворіючих дітей ра - Реферат

Клініко-імунологічні особливості перебігу гострих респіраторних за-хворювань на фоні цитомегаловірусної інфекції у часто та тривало хворіючих дітей ра - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. ГОРЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНИХ ПРОБЛЕМ СІМ'Ї

ІВАНОВА ЛІЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

УДК 616.988:578.8+616-022.6]-053.36

Клініко-імунологічні особливості перебігу гострих респіраторних захворювань на фоні цитомегаловірусної інфекції у часто та тривало хворіючих дітей раннього віку

14.01.10 – педіатрія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Донецьк – 2007

Дисертація є рукописом.

Роботу виконано в Донецькому національному медичному університеті

ім. М.Горького МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор

Юліш Євген Ісаакович,

Донецький національний медичний університет

ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри пропедевтичної педіатрії

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Абатуров Олександр Євгенович,

Дніпропетровська державна медична академія, професор кафедри факультетської педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

доктор медичних наук, професор

Кривопустов Сергій Петрович,

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, професор кафедри педіатрії № 2 з курсами медичної генетики та неонатології, м. Київ

Захист дисертації відбудеться 16.01.2008 року о14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.03 при Науково-дослідному інституті медичних проблем сім'ї Донецького національного медичного університету

ім. М. Горького МОЗ України (83114, м. Донецьк, просп. Панфілова, 3).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України

(83003, м. Донецьк, просп. Ілліча, 16)

Автореферат розіслано 15.12.2007 року

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор медичних наук, доцент

О.М. Долгошапко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Практика світової медицини свідчить, що гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) є домінуючою патологією в структурі захворюваності дітей раннього віку [ЄРБ ВООЗ, 2003, 2005; В.В. Бережной, 2006; Г.А. Самсыгина, 2006]. Так, з моменту народження більше 80% дітей, які мають преморбідні фактори ризику, схильні до частих респіраторних інфекцій. З них 30-40% у віці 2-3 років переходять до групи часто й тривало хворих (ЧТХ) [В.Ю. Альбицкий, 1996; Н.А. Коровина, 2005; С.О. Крамарєв, 2006]. Проблема частої гострої респіраторної захворюваності (ГРЗ) дітей, питання етіопатогенезу й термінології залишаються в центрі уваги сучасної педіатрії [Н.Л. Аряєв, 2006; Ю.Г. Антипкін, 2004; Ю.В. Марушко, 2004; Л.І. Чернишова, 2006; T.Y. Lin, 2004; J. Daele, 2000]. З різних позицій досліджуються патофізіологічні механізми частих ГРВІ, вивчаються клініко-імунологічні характеристики, розробляються діагностичні та лікувально-профілактичні підходи до ведення цієї категорії хворих [О.Є. Абатуров, 2006; А.А. Баранов, 2003; Ю.К. Больбот, 2006; Т.И. Гаращенко, 2006; Є.Д. Дука, 2007; В.Г. Майданник, 2002].

У частини ЧТХ дітей на фоні повторних ГРЗ нерідко спостерігається розвиток рецидивуючих ЛОР-патології та бронхолегеневих захворювань, соматоневрологічних дисфункцій, і, як наслідок, формування хронічної патології [Ю.Е Вельтищев, 2003; І.Б. Єршова, 2003; О.Л. Ласиця, 2003; Т.В. Починок, 2005; J.G. Bartlett, 2001]. Часті й тривалі респіраторні захворювання в більшості випадків асоціюють з імунними дисфункціями, виключаючи уроджені вади розвитку, спадкові захворювання тощо [А.А. Баранов, 2003; Ю.К. Больбот, 2006; Т.И. Гаращенко, 2006]. Однак, згідно з сучасними уявленнями, причини повторних і рекурентних респіраторних захворювань у дітей раннього віку пов'язують з активацією умовно-патогенної флори, а також із впливом персистуючих внутрішньоклітинних інфекцій, зокрема, герпесвірусних [О.П. Волосовець, 2002; В.Є. Казмірчук, 2006; Т.М. Лебедева, 2006; Л.А. Ходак, 2005; М. Maroeska, 2007; M. Yamashita, 2003].

Як свідчать роботи останніх років [В.А. Исаков, 2006, В.А. Цинзерлинг, 2002; D. Dunin-Wasowicz, 2006], цитомегаловірусна інфекція (ЦМВІ) є найбільш значущою за рівнем патологічного впливу на плід і дітей раннього віку. Вона може бути причиною й фоном багатьох соматичних захворювань [J. Hassan, 2007; S. Rana, 2007]. Також ЦМВІ є сприятливим фактором для реалізації патологічних імунних і нейроендокринних реакцій [О.С. Прилуцький, 2004; M. Yamashita, 2006] і нерідко обумовлює резистентність терапії патологічних процесів у імуноскомпрометованих пацієнтів [В.К. Котлуков, 2006; A. Weinberg, 2003; B. Vollmer, 2004; Z. Vancikova, 2001]. За даними Міжнародної асоціації герпетологів (American Herepes Foundation, 2002), пізня діагностика та відсутність лікування персистуючої цитомегаловірусної інфекції може призводити до збільшення захворюваності та смертності дітей [ВООЗ, 2003].

Клініко-імунологічна значущість ЦМВІ у структурі дитячої захворюваності визначила спрямованість наукових досліджень на розгляд вірусної персистенції як потенційного фактора, який впливає на респіраторну захворюваність дітей раннього віку [Р.М. Бикбулатов, 2000; М.Г. Романцов, 2000; N. Ukarapol, 2002; W. Tu, 2004]. Ранній вік, або вік до 5 років, – це період, коли ще є можливість виділити етіологічний фактор, зокрема ЦМВ-інфікування як першопричину розвитку хронічних та інших захворювань та визначити пріоритети у дослідженнях, спрямованих на поліпшення якості й подовження життя [ВООЗ, 2006].

Враховуючи цитопатогенетичні властивості цитомегаловірусу та його політропність, виразність клінічних проявів інфекційного процесу може залежати від взаємовідношень вірусу й імунної системи, варіюючи від безсимптомного перебігу інфекції до тяжкого ураження різних органів і систем дитини. У зв'язку з цим виникає питання про роль як активної, так і латентної ЦМВІ в генезі респіраторних захворювань, що часто й тривало перебігають, у дітей раннього віку [Богодельніков І.В, 2007; Л.І. Чернишова, 2006; B.H. Pollock, 2004; S. Rana, 2007].

Вищевикладене обумовило напрямок наших досліджень, спрямованих на визначення впливу ЦМВІ в розвитку ГРЗ у дітей раннього віку, з метою подальшого удосконалення методів діагностики ЦМВІ в педіатричній практиці.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано згідно з планом НДР кафедри пропедевтичної педіатрії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. Вона є фрагментом наукової роботи "Роль анте-, інтра-, та постнатального вірусного і бактеріального інфікування у стані здоров'я дітей, які часто та довго хворіють. Методи їх реабілітації". державний реєстраційний номер 0102U 006780, шифр програми МК 03.05.01.

Мета дослідження: підвищення якості діагностики порушень стану здоров'я дітей раннього віку з різним перебігом цитомегаловірусної інфекції, яка обумовлює часті й тривалі гострі респіраторні захворювання, та розроблення показань до їх корекції.

Задачі дослідження:

  1. Вивчити частоту інфікованості цитомегаловірусами дітей, які часто й тривало хворіють на гострі респіраторні інфекції.

  2. Провести ретроспективний аналіз факторів, пов'язаних з анте-, інтра- та постнатальною цитомегаловірусною інфікованістю, які сприяють частим гострим респіраторним захворюванням у дітей раннього віку.

  3. Визначити вплив цитомегаловірусної інфекції на динаміку фізичного розвитку та зміни неврологічного та соматичного статусів дітей, які часто й тривало хворіють на респіраторні інфекції на фоні цитомегаловірусної інфекції.

  4. Вивчити характер і клінічні особливості перебігу гострих респіраторних захворювань у дітей на фоні активного й латентного перебігу цитомегаловірусної інфекції.

  5. Дослідити стан імунного, цитокінового статусу у дітей, які часто й тривало хворіють на респіраторні інфекції, при різному перебігу цитомегаловірусної інфекції.

  6. Розробити показання до проведення специфічної та імунокоригуючої терапії у дітей, які часто й тривало хворіють на респіраторні інфекції на фоні різного перебігу цитомегаловірусної інфекції.

Об'єкт дослідження – особливості перебігу гострих респіраторних захворювань у інфікованих і неінфікованих цитомегаловірусом дітей раннього віку, які часто й тривало хворіють.

Предмет дослідження – частота, тривалість, характер ускладнень гострих респіраторно-вірусних інфекцій, розповсюдженість цитомегаловірусної іфекції серед дітей раннього віку; анамнез, загальна захворюваність, стан загального імунітету, рівні деяких цитокінів з групи про- та протизапальних (IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, ФНП), сироваткові інтерферони (ІФН-б та ІФН-г) у дітей, які часто й тривало хворіють на фоні ЦМВ-інфікування.

Методи дослідження – анамнестичні, клінічні, інструментальні, лабораторні, імунологічні, математико-статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше на основі проведеного комплексного клініко-імунологічного дослідження одержано дані про вплив різного перебігу цитомегаловірусної інфекції на формування відхилень у стані здоров'я дітей раннього віку, характер перебігу й частоту гострих респіраторних захворювань.

Встановлено, що на частоту і тривалість гострих респіраторних захворювань у дітей раннього віку й ризик внутрішньоутробного цитомегаловірусного інфікування впливають інфекційні ускладнення матері під час вагітності та пологів, зокрема, передчасні пологи й патологічні стани неонатального й постнатального періодів.


 
 

Цікаве

Загрузка...